Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Dissektion V(a)

QuestionAnswer
Regiones colli Nakkeregionen. inddeles i Margo colli dorsalis (nakkekammen), Reg. colli dorsalis (lige ventralt for margo colli dorsalis) og Reg. colli lateralis (den øverste del af halsen).
Regiones pectoris Brystet/bringen. inddeles i: Reg. Presternalis (over M. pectoralis descendens) Sulcus pectoralis medianus (rillen mellem højre og venstre M. pect.) og Sulcus pectoralis lateralis (rillen lateralt for venstre og højre M. pect. desc. Her løber V. cephalica)
Regiones abdominis cranialis Forreste del af maven. består af Reg.hypochondria (under brusk - området under costal brusken) Reg xiphoidea (mellem arcus costalis og ender ved det sidste ribben.
Regiones abdominis media Midterste del af maven. består af Reg abdominis lat. (flanken - Går helt nede fra maven og op til tuber coxae som et bredt bånd). og Reg . umbilicalis (navleområdet - Mellem Reg. Abdominis lateralis dexter et sinister)
Regio abdominis caudalis Lysken og området imellem. består af Reg. inguinalis (lysken) og Reg. pubica (cranialt for os pubis og mellem reg.inguinalis sin. et dex.)
Regiones dorsi Ryggen. Består af Reg vertebralis thoracis (går fra reg. colli til reg. lumbalis.) Reg. interscapularis (området over skulderbladet). Reg. Lumbalis (over de lumbale vertebrae).
Regiones pelvis Over pelvis. reg. sacralis - over sacrum Reg. glutea - over m. gluteus medius, caudalt for reg. tuber coxae. Reg. tuber coxae. Reg clunis - Caudalt for Reg. glutea Reg. tuberis ischiadici - over tuber ischiadicum. caudalt for reg. clunis.
Ligamentum Nuchae Ligament i nakken og ned til ryggen. består af funiculus nuchae (kammen) lamina nuchae - fra cervicale vertebrae og op til funiculus nuchae.
Fascia thoracolumbalis Dækker M, erector spina. Delt i et superficielt lag der er origo for latissimus dorsi og et profund lag der dykker dybt til scapula. M splenius og mm. serrati dorsales har origo på den.
Musculi trunci et cervici pars superficialis Trapezius Brachiocephalicus Subclavia (ikke car) Rhomboideus thoracis Romboideus cervici Romboideus capitis Latissimus dorsi Serratus ventralis Serratus dors. caud. Serratus dors. cran. Splenius Omotransversarius Sternocephalicus Omohyoideus
Musculi trunci et cervici pars profundus Pectoralis descendens, transversus, profundus iliocostalis longissimus lumborum, thoracis, cervici, atlantis, capitis Spinales thoracis, cervicis Mm. multifidi semispinalis Biventer complexus Mm. rotatores Mm. interspinalis Mm. intertransversar
Musculi dorsalt for articulatio atlanto-occipital og atlanto-axialis obliquus capitis rectus capitis dorsals major og minor
Musculi ventralt for articulatio atlanto-occipital og atlanto-axialis Rectus capitis lateralis og ventralis longus capitis og colli iliopsoas quadratus lumborum
Musculi caudae scracaudalis (dors. ven., ven. med.,ven. lat.) coccygeus
Musculi respiratorii iliocostalis serratus dors. cran et cau. rectus tho. transversus tho. retractor costae levatores costarum intercostalis externi + interni scalenus
musculi abdominis obliquus externus og internus abdominis rectus abdominis transversus abdominis
vigtige strukturer med relation til bugvæggen tunica flava abdominis linea alba tendo prepubicus canialis inguinalis canalis femoralis lig. inguinalis lig. suspensorium penis apparatus suspensorium mammarum scrotum mælkehullet (papillae mammae)
M. trapezius (106,18) pars cervicales: origo - den fibrøse raphe i nakken. pars thoracica: origo - lig. supraspinale fælles insertio på spina scapula. funkt: elevation og rotation af skulderbladet.
M. brachiocephalicus (pars cleidocephalicus) (104,11) fra clavicularis og op til hovedet. funkt?
M. rhomboideus thoracis (106,23) under M. trapezius. Origo: proximalt på de thoraciske vertebrae til margo dorsalis på scapula. Funkt.: elevation af scapula
M. rhomboideus cervicis (106,24) ligger cranialt for M. rhomboideus thoracis origo: raphe i nakken insertio: margo dorsalis scapula
M. rhomboideus capitis (106,25) Tynd muskel. En del af M. rhomboideus cervicis
M. latissimus dorsi (106,22) stor flad trekantet muskel caudalt for scapula. Origo: superficielle lag af Fascia thoracolumbales insertio: crista tuberculi minoris (humerus) Flexer skulderled
M. serratus ventralis (106,26) cervicale del af den store rillede fane-formede muskel. origo: caudale vertebrae insertio: fascie serrata (scapula) støtter stammen.
M. serratus dorsalis caudalis (106,27) Origo: fascie thoracolumbales Insertio: caudale ribben Expiration
M. serratus dorsalis cranialis (106,28) origo: Fascie thoracolumbales insertion: craniale ribben Inspiration
M. splenius (98,20) Fibrer løber caudolateralt og har insertio på squama occipitalis. Elevation af hovedet.
M. omotransversarius (106,21) Origo: spina scapula og fascie brachii insertion: craniale cervicale vertebrae Trækker skulderen cranialt
M. sternocephalicus (104,16) 2 dele. fælles origo fra sternum. Insertio Pars mastoidea: mastoid processer Pars occipitalis (dorsale del): occipital knoglen. Flexion af nakke og hoved.
M. pectoralis descendens (110,119 Den craniale del af af pectoral musklerne. Origo: manubrium sterni insertio: den distale del af crista humeri. adduction af forben
M. pectoralis transversus (110,12) bredt origo fra sternum går lateralt og har insertion på crista humeri. adduction af forben
M. pectoralis profundus (ascendens) (110,13) Origo: sternum (dybere end M. pec. superf. indsnævrer og går op til fascie og tubercula humeri. Adduction og trækker forbene caudalt.
M. iliocostalis (108,3/4/5) de dybe muskler i ryggen. Cervicis: ? Thoracis: fortsættelse af lum. går frem til de caudale cervicale transverse processer. Lumborum: ligger dorsalt for de lumbale transverse processer.
M. longissimus lumborum (108,7) fra Os ilium og fortsætter i M. longissimus thoracis.
M. longissimus thoracis (108,8) kommer fra M. longissimus lumborum. Bundterne ender som sener og fortsætter i M. longissimus cervicis.
M. longissimus cervicis (108,9) kommer fra M. longissimus thoracis. Bundterne vender ventralt og har insertion på de caudale cervicale transverse processer.
M. Longissimus atlantis (108,10) Parallelt men ventralt til M. longissimus capitis. Hæfter til ala atlantis.
M. longissimus capitis (108,11) Cranialt rettet lang muskel. opstår medialt for cervicis, krydser atlas og har insertion på de mastoide processer.
M. spinales thoracis (108,13) Hæfter til de thoraciske vertebraes spinøse processer og fortsætter cranialt som M. spinalis cervicis.
M. spinalis cervicis (108,14) ligger medialt for Mm. multifidi og hæfter på de cervicale vertebraes spinøse processer.
Mm. multifidi (108,22) Konstant dyb serie af muskelbundter der går dorsocranialt over flere segmenter i de lumbale, thoracale og cervicale regioner. Origo: mammilary, transverse eller artikulære processer. Insertio: spinøse processer Extenderer column
M. semispinalis (thoracis og cervicis) (108,16) thoracis, cervicis og M. spinalis=samlet muskel car. ligger lat. for M. spinales. Tho. origo: proc. mamillares. går lat. over M. spinales i bundter. insertio: dor. del af proc. spinosi. cervicis fortsættelse af thoracis, fusionerer med M spina. cerv.
M. semispinalis capitis (108,19) To dele der opstår mellem M. longissimus thoracis og M. spinales thoraacis
M. biventer (108,20) Dordomediale del. Fra fascie thoracolumbalis eller de transverse processer på de thoraciske vertebrae. Løber superficiekt på Mm. multifidi til insertion på Os occipitale.
M. complexus (108,21) ventrolateral del. går fra de vervicale vertebraes articulære processer og har insertio lateralt på ; biventer på Os occipitale
Mm. rotatores (108,23) lange og korte muskelbundter under Mm. multifidi i den craniale thoraciske region. De lange går dorsocranialt fra de transverse processer til de spinøse processer. De korte går mere vertikalt. Roterer vertebrale column (rygsøjlen)
Mm. interspinalis (108,24) fra de caudale cervicale regioner til de craniale lumbale regioner. mellem proc. spinosus. de lumbale fibre er under Mm. mltifidi.
Mm. intertransversarii ventrales cervicis (110,5) mellem de transverse processer
Mm. intertransversarii dorsales cervicis (110,4) bundter løber cranioventralt fra de artikulære til de transverse processer.
Mm. intertransversarii Thoracis (110,3) Er i den caudale thorakiske region som en fortsættelse af den mediale lumbale gruppe.
Mm. intertransversarii lumborum (110,2) Mediale bundter løber ventrocranialt fra processus mamilares til processus transversi. De laterale bundter ligger mellem de transverse processer.
M. obliquus capitis cranialis (98,18) Fibrer løber craniomedialt dorsalt for atlanto-axial articulationen. Fra den craniale kant på Ala atlatis til sqauma occipitalis. Extenderer og flexer lateralt atlanto-occipital articulationen
M. obliquus capitis caudalis (110,19) Fibrer løber skråt craniolateralt dorsalt for atlas og axis fra processus spinosus og articulationes caudalis til den dorsale overflade af ala atlantis. Roterer atlanto-axial articulationen.
M. rectus capitis dorsalis major (98,15) Dorsalt for atlanto-axial articulationen og atlas Origo: processus spinosus axis til squama occipitalis Extenderer atlanto-occipital articulationen
M. rectus capitis dorsalis minor (98,16) under M. rectus capitis lateralis. Fra tuberculum dorsales atlatis til squama occipitalis. Extenderer atlanto.occipital leddet.
M. rectus capitis lateralis (98,17) fra den laterale del af arcus ventralis på atlas til processus paracondylaris
M. longus capitis (98,21) ligger ventrolateralt langs de cervicale transverse processer. fra processus transversi i de cervicale vertebra 3-6 til den craniale del af pars basilaris ossis occipitalis. flexer hoved og nakke.
M. longus colli (104,20) mange bundter der ligger ventralt for rugsøjlen i de thoraciske og cervicale områder. flexer nakken.
M. iliopsoas (122,17) består af M. iliacus og M. psoas major. M. psoas major har origo på de lumbale vertebrae. M. iliacus har origo på fascie iliaca Begge har insertio på trochanter minor (prox. femoris). Flexion og suppination af hofteleddet.
M quadraus lumborum (112,25) dorsalt for psoas musklerne. fibrene ligger på langs under kroppene af de sidste thoraciske vertebrae og de lumbale vertebraes transverse processer.
M. sacrocaudalis dorsalis medialis (114,20) fortsættelse caudalt af Mm. multifidi ved de siste lumbale vertebrae.
M. sacrocaudalis dorsalis lateralis (114,21) opstår mellem M. longissimus og Mm. multifidi helt frem til L1. består af lange bundter. Er en sene på halen hos car.
M. sacrocaudalis ventralis medialis (114,18) Den mediale af de to længdegående muskler. består af korte segmenter der fortsætter caudalt (ud i halen) for de sidst sacrale vertebrae.
M. sacrocaudalis ventralis lateralis (114,19) Opstår fra de sidste lumbale vertebrae og sacrum. segmenterne bliver senede.
M. coccygeus (114,17) Opstår fra spina ischiadica. er en del af diaphragma pelvis. Insertio lateralt på de transverse processer af de første par coccygeale vertebrae. nedtrykker halen og kan enkeltvis og flexere halen lateralt.
M. Rectus thoracis (110,23) flad muskel fra det første ribben. går caudoventralt over flere ribben til origo ved M. rectus abdominis. Inspiration.
M. transversus thoracis (110,22) på den dybe overflade af den ventrale thoraciske væg. fra sternum til costochondral samlingerne af sternal ribben. bundternes retning er generelt transverse. Expiration.
M. retractor costae (110,21) flad fibergruppe der går cranioventral fra fascie thoracolumbalis til den proximale del af det sidste ribben.
M. Levatores costarum (110,17) ved de proximale ender af de intercostale mellemrum. Fra de transverse processer af vertebrae løber de caudoventralt til næste ribben. Inspiration.
Mm. intercostalis externi (110,18) fylder intercostal mellemrummene superficielt fra ventrale fortsættelse af Mm. levatores costarum til de costochondrale forbindelser. Fibrene løber caudoventralt. expiration
Mm. intercostalis interni (110,19) (Under externi)Hele længden (oppefra og nedefter)af intercostal og interchondral mellemrummene. fibrene løber cranioventralt. Expiration
M scalenus dorsalis (104,23) Lateralt for M. scalenus medius, den dorsale del af M. scalenus ventralis og de craniale ribben. Fra de transverse processer af c4-c6 og til ribben 2-4, hos car også til ribben 8 og 9. Inspiration og flexion af nakken.
M. scalenus ventralis (104,21) fra de transverse processer af c3-c6 til den midterste del af det første ribben.
M. scalenus medius (104,22) Fra de transverse processer af c6 og c7 til den dorsale del af det første ribben.
M. obliquus externus abdominis (112,20) fibrene løber skråt ventrocaudalt og danner en aponeurosis (flad bred sene), der er udvidet i inguinal reg. Opstår fra den laterale overflade af ribben og fascie thoracolumbalis.
M. obliquus internus abdominis (112,22) løber caudoventralt og danner aponeurosis. fibrene udvider og løber tættere på midterlinien i inguinal reg. hvor de dækker den laterale grønse af M. rectus abdominis og vender derefter caudalt. Fra fascie thoracolumbalis og tuber coxae.
M. rectus abdominis (112,14) løber parallelt for den ventrale midterlinie. opstår ved flad sene fra sternum og costal cartilago. Ender på os pubis som tendo prepubicus.
M. transversus abdominis (112,24) Danner aponeurosis ved den laterale grænse af M. rectus abdominis. Fra den mediale overflade af ribben og fascie thoracolumbalis.
Tunica flava abdominis (114,1) Fascie der fungerer som elastisk lag over M. obliquus externus hos Un!
Linea alba (114,2) hvid fibrøs linie hvor aponeuroser tilhæfter på den ventrale midterlinie fra cartilago xiphoidea til os pubis.
Tendo prepubicus (114,5) samling af sener, mest fra Mm. pectinei og Mm. recti abdominis. Sidder fast på rami craniales ossium pubis.
Canalis inguinalis (114,9) (i lysken) området mellem og med inguinal-ringene.
Canalis femoralis (130,8) Kanal i medial området af femur. Indeholder femorale blodkar og inguinale lymfeknuder.
Lig. inguinale (arcus inguinalis) (112,21) Den tykke caudae del af aponeurosis af M. obliquus externus abdominis fra tuber coxae til eminentia iliopubica
Created by: Muj88
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards