Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

hel

QuestionAnswer
Hälsa i ett helhetsperspektiv, kroppen i samspel med omgivningen Platon, Hippokrates
Hälsa är ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, ej endast frånvaro av sjukdom WHO (1948)
Hälsa är då man trivs med sitt beteende Skinner (1974)
Hälsa är frånvaro av sjukdom Boorse (1977)
Människan ska betraktas sem en helhet i förhållande till sig själv, sin omgivning och avsikten, meningen med livet Eriksson (1984)
Hälsan är relaterad till individens handlingsförmåga (att uppnå sina vitala mål) Nordenfelt (1987)
Hälsa uppkommer då individen upplever en känsla av sammanhang Antonovsky (1991)
Hälsa är en resurs och förutsättningen för mänskligt liv WHO (1991)
Biostatiskt hälsobegrepp Boorse Hälsoteori. Statisktiskt räkna fram olika normal intervall som är generellt från alla människor. Skiljer även på disease och illness när illness är subjektivt.
Hollistiskt hälsobegrepp Nordenfelt, Pörn, Whitbeck. 2 kännetecknade faktorer. Människan ses som en interaktiv varelse, förbunden med sin omvärld. Sjukdom defineras utefter termer om hälsa. Ej sjukdom.
Salugent hälsobegrepp Fokus på hur vi kan ha hälsa under påfrestningar.Hälsa uppkommer då individen har KASAM. =coping, GMR, begriplighet, haterbarhet
Hedonism god livskvalité = må bra, känna välbefinnande, lust och njutning.
Önskeuppfyllelseteorin god livskvalité = uppfyllelse av individens önskningar. Vara nöjd med saker och ting.
Objektivistiska pluralismen god livskvalité = objektivlista av universiellt goda ting, välfärd, vänskap, kunskap, kärlek, frihet.. ju fler avbockningar ju bättre
Nordenfeldt Likt önskeuppfyllelseteorin. vid jämnvikt mellan verkliget och önskningar uppkommer en känsla av lycka. Pratar om instrumentala (verktyg) och finala värden.
Biopsykosocialt perspektiv inkluderar alla aspekter: medicinska, fysiologiska, psykologiska och sociala faktorer.
Salutogen Fokus på: välbefinnande, självförtroende, hantera påfrestningar, handlingsförmåga och –kraft,social förmåga. Det salutogena perspektivet kan öka människors KASAM
Patogen Fokus på: symptom, sjukdom, sjukfrånvaro, nedsatt arbetsförmåga, passivitet, beroende.
Hälsofrämjande syftar till att ge människor möjlighet att öka kontrollen över och förbättra sin hälsa för att uppnå total fysisk, psykisk och social häls
Coping Richard Lazarus Aktiv coping – Problemfokuserande: rationalisera, söka information för att lösa problemet. Passiv coping – Känslofokuserande: omdefiniera hotet – få distans, acceptera, positivt tänkande.
Empowerment Empowerment innebär att individen ska få mer makt och kontroll över sitt liv och påverka sin process/situation.
Teknokratisk Etik - Människan är ett objekt som har en möjlighet att reparera eller manipulera. Människan har frihet till eget handlande.
Deterministisk Etik - Människan är förprogrammerad och har inga valmöjligheter. Hon kan inte och ska inte behöva stå till svars för sitt handlande.
Humanistisk Marslow - etik - Människan är ett subjekt, ett jag, som har frihet, fri vilja, ansvar och mänsklig värdighet. varelse som är beroende av sin miljö och sina relationer till familj, släkt och vänner.
Vilka är människans 5 basbehov enligt den humanistiska etikens synsätt? 1. Fysiska behov 2. Trygghetsbehov 3.Sociala behov 4. Uppskattningsbehov 5. Behov av självförverkligande
Created by: daftwood
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards