Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Basal klinisk teori

Orale problemer

QuestionAnswer
Nævn symptomer på problemer i munden. Salivation, hovedskyhed, nedsat ædelyst, halitosis, anoreksi, dysfagi, hævelser, ændret aktivitet, tandsten asymmetrisk.
Nævn de 4 spytkirtler hos hund og kat. Gl. parotis, gl. sublingualis, gl. mandibularis, gl. zygomaticus.
Hvilken spytkirtel kan palperes under normale omstændigheder? Gl. mandibularis.
Hvad skal man føle efter når man palpere en hund/kats kranie? Asymmetri, fistler, hævelser, mundhule, slimhinde, tandkød.
Hvilken mundhulerelateret sygdom er mest almindelig hos hund? Paradentose.
Hvilken mundhulerelateret sygdom er mest almindelig hos kat? Resorption af tænderne.
Hvor mange tænder har en hund? 42
Hvor mange tænder har en kat? 30
Hvad kan hævelse under øjet skyldes? En knækket tand hvor bakterier er ascenderet op og har lavet pulpitis.
Hvad betyder det at der er en kompliceret fraktur af en tand? At frakturen er brudt igennem ind til nerven.
Hvad kaldes skillelinjen mellem gingiva og mundslimhinden? Den mukogingivale linje.
Hvad er en sialocoele? En spytcyste.
Hvad kan dysfagi f.eks. skyldes? Tumorer, dislokeret kæbeled, myositis i kæbemuskler, inflammation i svælg/mundhule, kæbefraktur.
Hvad er en stor ballonformet dannelse under tungen og hvad kaldes den? Cyste fra en spytkirtlen, kaldes ranula.
Hvilke læsioner ses ofte på katte som er faldet ud af vinduet? Brud i TMJ (temporo-mandibulær), brud på mandiblen og ganespalte.
Hvad er malokklusion? Når tænderne ikke mødes, kan f.eks. skyldes at kæben er gået af led.
Tager man finnålsaspirat af en tumor i gingiva? Nej, gingiva er så fuld af kollagen at man ikke kan. Man tager en biopsi i stedet.
Nævn diagnostiske metoder som man bruger i munden. Røntgen, MRI, biopsi, cytologi, histopatologi, blodprøver, biokemi, CT.
Hvorfor er det vigtigt at tælle om en kat har alle sine tænder? Hvis der mangler nogen, så er kattens tænder begyndt at resorberes - OBS på dette fremover.
Hvor sidder rodcement og hvad er dets funktion? Sidder mellem knoglen og dentin. Virker som en elastik, så tanden kan bevæge sig lidt i knoglen.
Hvad hedder det epitel der sidder på gingiva i tandkødslommen? Oralt sulculært epitel.
Hvad hedder det epitel der sidder på gingiva ind mod tandens dentin? Junctionalt epitel.
Hvad hedder det epitel der sidder på gingiva ud mod læberne? Oralt epitel.
Hvilke tænder har et mælketandsforstadie? Præmolarer, ikke molarer.
Hvad betyder mesial når man snakker om tænder? Retning inde fra de bagerste tænder og ud mod mundens åbning.
Hvilke tænder betegnes P4? Hjørnetænder.
Hvilket tandsystem bruges til hund/kat? Triadans system.
Hvad er gingivitis index? Opdeler tandkødet efter hvor hyperæmisk det er og om der er blødning. 0-4, hvor 4 er spontan blødning.
Normal tandkødslommedybde hos hund? 2-3 mm.
Normal tandkødslommedybde hos kat? 0,5 mm.
Hvad kan årsagen være til dybe tandkødslommer? Paradentose eller hyperplasi af tandkødet.
Hvad er gingival retraktion? Tandkødet har trukket sig tilbage, sfa. betændelse.
Hvad er fæstetab? Nedbrud af tandens fibrøse fæste.
Hvad er pochelommer? Tandkødslommer.
Hvad er det et udtryk for hvis man kan stikke sin pochemåler igennem tandens furkatur? Knoglenedbrud --> paradentose.
Hvilke tænder mister katten oftest først til tandresorption? 7'erne i undermunden (307, 407)
Hvad forårsager tandresorption? Osteoclaster som sidder nede ved knoglen.
Created by: IdaH