Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Basal klinisk teori

Øjet

QuestionAnswer
Hvad er det anteriore/adnexa segment? Forreste, samt den omgivende del af øjet.
Hvad er fundus? Den bagerste del af øjet.
Hvad kan bilateral øjensygdom være tegn på? Systemisk sygdom.
Hvad er membrana nictitans? Det tredje øjenlåg (gennemsigtigt)/blinkhinde.
Hvad kan truerespons bruges til at teste? Bevæger hånd hen foran dyrs øje = hvis den reagerer, så er nervus fascialis og cerebellum ok. Der skal være kontakt til det cerebrale cortex for at der sker en reaktion. Katte kan være lidt spøjse med det, dyr under 10-12 uger har ikke udviklet respons.
Hvilke synstests er der? Truerespons, vattot på gulv/lysplet, placeringsreaktion, obstacle test, pupilrefleks.
Hvordan testes pupilrefleksen og hvad siger den noget om? Testes i et lysdæmpet rum. Den pupil man lyser i kontraherer sig og den anden kontraherer sig sekundært. Kræver ikke kontakt til synscortex.
Hvad er oftalmoskopi? Undersøgelse af fundus.
Hvad kan man bruge til at undersøge fundus indirekte? En monookulær og en lyskilde.
Hvor ligger synsnerven hos hhv hund og kat? Kat: inde i tapetum lucidum, hund: udenfor eller i periferi af tapetum lucidum.
Hvad er en fluorescintest? Fluorescin er hydrofilt og binder til stroma i øjet, men ikke til epitelet eller descemets hinde. Fluorescin farver væske/væv grønt/gult.
Hvad kan fluorescin bruges til at diagnosticere? Cornea ulcer: grønt i øjet, fungerer tårekanal?, hul på øjet --> der lækker kammervæske (gul), arvæv (gul/grøn), tårefilmens kvalitet.
Hvad er indikationen hvis der er et ufarvet område i midten af et ulcus som er farvet grønt med fluorescin? Så er der hul hele vejen igennem descemets membran og det er lige før der går hul på øjet.
Hvad tester man med BUT? Tårefilmen break-up-time, kan teste om produktionen er tilstrækkelig.
Hvad bruger man en rose bengal farvning til? At farve beskadiget epitel, den er god ved mistanke om viral keratitis (feline herpesvirus f.eks.) eller ved mistanke om hornhindeproblem hvor fluorescin er negativ.
Hvad bruges en schirmer test til? Måler tåreproduktionen kvantitativt (normalværdi ml. 15-25 mm), hvis under 5 mm = keratoconus.
Hvad er dacryocystitis? Inflammation i den nasolacrimale ductus.
Hvornår er en bakteriologisk dyrkning indikeret? Ved dacryocystitis, smeltende cornea ulcus eller inficerede sår.
Hvordan kan man hurtigt teste for bakterier/svampe i øjet? Skrab og hemacolor --> cytologi.
Nævn bakteriologiske/virale infektioner som giver konjunktivitis. EHV2, FHV1, Chlamydia felis, hundesyge.
Hvornår er det indikeret at tage biopsi af øjet? Kronisk keratitis/konjunktivitis eller tumor.
Hvad sker der med det intraokulære tryk ved inflammation i iris? Det falder, da produktionen af kammervæske falder.
Giv eksempler på sygdomme hvor det intraokulære tryk stiger? Glaukom ~ grøn stær, da kammervinklen og dermed kammervæskens afløb blokeres.
Hvad kan konjunktivalt hyperæmi/ødem skyldes? Stress, ektropion, macroblepharon, kemiske/fysiske påvirkninger.
Hvad er ektropion? Udadvendt øjenlåg.
Hvad er macroblepharon? For stort øjenlåg.
Hvad tyder det på ved profund vaskularisering af cornea/konjunktiva? At der er en dybereliggende årsag, f.eks. profund keratitis, uveitis, glaukom, ophtalmitis.
Hvad er uveitis? Betændelse i hinden mellem retina og sclera/cornea.
Hvad vil det sige at vaskularisering i det profunde lag af cornea ligner en 'ciliær brush'? Da hyperæmien ses som en 'hæk-agtig' kant rundt om øjets midte.
Hvordan ser superficiel vaskularisering i cornea typisk ud? Tynde grene.
Hvad er chemosis? Ødem i konjunktiva.
Nævn systemisk sygdom som kan give chemosis. Trombocytopeni.
Hvad er exopthalmos? Hævelse bag øjet --> blinkhinde prominerer.
Hvad er bupthalmos? Hævelse inde i øjet --> f.eks. glaukom.
Hvad sker der ved prolaps af bulbus oculi? Øjet falder ud af øjenhulen.
Hvad er ptitis bulbi? Skrumpeøje.
Hvad kan tilbagefaldende øjne skyldes? Kan være medfødt, kan skyldes smerter m.m.
Hvad sker der med øjnene ved Horners syndrom? De bliver indfaldne, grundet sympatisk stimuli, samtidig sker miosis.
Hvad er enoftalmos? Indsunkne øjne.
Hvad er miosis? Kontraheret pupil.
Hvad er mydriasis? Udvidet pupil.
Hvad skal man undersøge når man ser blepharospasme? (sammenknibning af øjenlåg) Skyldes det smerte eller lysskyhed?
Hvad er pusholdigt flåd fra øjet tegn på? At der er noget galt i tåreproduktionen.
Hvad tyder vandigt flåd fra øjet på? At der er noget der blokerer afløbet af tårevæsken/at der er noget der irriterer øjet.
Hvilken nerve stimuleres ved cornerefleksen? Nervus trigeminus.
Hvilke nerver stimuleres ved palpebralrefleksen? Nervus trigeminus og nervus fascialis.
Created by: IdaH
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards