Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Basal klinisk teori

Øjet

QuestionAnswer
Hvad er det anteriore/adnexa segment? Forreste, samt den omgivende del af øjet.
Hvad er fundus? Den bagerste del af øjet.
Hvad kan bilateral øjensygdom være tegn på? Systemisk sygdom.
Hvad er membrana nictitans? Det tredje øjenlåg (gennemsigtigt)/blinkhinde.
Hvad kan truerespons bruges til at teste? Bevæger hånd hen foran dyrs øje = hvis den reagerer, så er nervus fascialis og cerebellum ok. Der skal være kontakt til det cerebrale cortex for at der sker en reaktion. Katte kan være lidt spøjse med det, dyr under 10-12 uger har ikke udviklet respons.
Hvilke synstests er der? Truerespons, vattot på gulv/lysplet, placeringsreaktion, obstacle test, pupilrefleks.
Hvordan testes pupilrefleksen og hvad siger den noget om? Testes i et lysdæmpet rum. Den pupil man lyser i kontraherer sig og den anden kontraherer sig sekundært. Kræver ikke kontakt til synscortex.
Hvad er oftalmoskopi? Undersøgelse af fundus.
Hvad kan man bruge til at undersøge fundus indirekte? En monookulær og en lyskilde.
Hvor ligger synsnerven hos hhv hund og kat? Kat: inde i tapetum lucidum, hund: udenfor eller i periferi af tapetum lucidum.
Hvad er en fluorescintest? Fluorescin er hydrofilt og binder til stroma i øjet, men ikke til epitelet eller descemets hinde. Fluorescin farver væske/væv grønt/gult.
Hvad kan fluorescin bruges til at diagnosticere? Cornea ulcer: grønt i øjet, fungerer tårekanal?, hul på øjet --> der lækker kammervæske (gul), arvæv (gul/grøn), tårefilmens kvalitet.
Hvad er indikationen hvis der er et ufarvet område i midten af et ulcus som er farvet grønt med fluorescin? Så er der hul hele vejen igennem descemets membran og det er lige før der går hul på øjet.
Hvad tester man med BUT? Tårefilmen break-up-time, kan teste om produktionen er tilstrækkelig.
Hvad bruger man en rose bengal farvning til? At farve beskadiget epitel, den er god ved mistanke om viral keratitis (feline herpesvirus f.eks.) eller ved mistanke om hornhindeproblem hvor fluorescin er negativ.
Hvad bruges en schirmer test til? Måler tåreproduktionen kvantitativt (normalværdi ml. 15-25 mm), hvis under 5 mm = keratoconus.
Hvad er dacryocystitis? Inflammation i den nasolacrimale ductus.
Hvornår er en bakteriologisk dyrkning indikeret? Ved dacryocystitis, smeltende cornea ulcus eller inficerede sår.
Hvordan kan man hurtigt teste for bakterier/svampe i øjet? Skrab og hemacolor --> cytologi.
Nævn bakteriologiske/virale infektioner som giver konjunktivitis. EHV2, FHV1, Chlamydia felis, hundesyge.
Hvornår er det indikeret at tage biopsi af øjet? Kronisk keratitis/konjunktivitis eller tumor.
Hvad sker der med det intraokulære tryk ved inflammation i iris? Det falder, da produktionen af kammervæske falder.
Giv eksempler på sygdomme hvor det intraokulære tryk stiger? Glaukom ~ grøn stær, da kammervinklen og dermed kammervæskens afløb blokeres.
Hvad kan konjunktivalt hyperæmi/ødem skyldes? Stress, ektropion, macroblepharon, kemiske/fysiske påvirkninger.
Hvad er ektropion? Udadvendt øjenlåg.
Hvad er macroblepharon? For stort øjenlåg.
Hvad tyder det på ved profund vaskularisering af cornea/konjunktiva? At der er en dybereliggende årsag, f.eks. profund keratitis, uveitis, glaukom, ophtalmitis.
Hvad er uveitis? Betændelse i hinden mellem retina og sclera/cornea.
Hvad vil det sige at vaskularisering i det profunde lag af cornea ligner en 'ciliær brush'? Da hyperæmien ses som en 'hæk-agtig' kant rundt om øjets midte.
Hvordan ser superficiel vaskularisering i cornea typisk ud? Tynde grene.
Hvad er chemosis? Ødem i konjunktiva.
Nævn systemisk sygdom som kan give chemosis. Trombocytopeni.
Hvad er exopthalmos? Hævelse bag øjet --> blinkhinde prominerer.
Hvad er bupthalmos? Hævelse inde i øjet --> f.eks. glaukom.
Hvad sker der ved prolaps af bulbus oculi? Øjet falder ud af øjenhulen.
Hvad er ptitis bulbi? Skrumpeøje.
Hvad kan tilbagefaldende øjne skyldes? Kan være medfødt, kan skyldes smerter m.m.
Hvad sker der med øjnene ved Horners syndrom? De bliver indfaldne, grundet sympatisk stimuli, samtidig sker miosis.
Hvad er enoftalmos? Indsunkne øjne.
Hvad er miosis? Kontraheret pupil.
Hvad er mydriasis? Udvidet pupil.
Hvad skal man undersøge når man ser blepharospasme? (sammenknibning af øjenlåg) Skyldes det smerte eller lysskyhed?
Hvad er pusholdigt flåd fra øjet tegn på? At der er noget galt i tåreproduktionen.
Hvad tyder vandigt flåd fra øjet på? At der er noget der blokerer afløbet af tårevæsken/at der er noget der irriterer øjet.
Hvilken nerve stimuleres ved cornerefleksen? Nervus trigeminus.
Hvilke nerver stimuleres ved palpebralrefleksen? Nervus trigeminus og nervus fascialis.
Created by: IdaH