Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Basal klinisk teori

Respiration

QuestionAnswer
Hvor skilles der anatomisk imellem øvre og nedre luftveje? Ved apertura thoracis cranialis.
Nævn et vigtig mekanisme i lungernes reservekapacitet. Små sphinctere som shunter luften fra ikke-funktionelle aveoler (f.eks. pusfyldte) til funktionelle alveoler.
Hvilken sygdom i de øvre luftveje er bl.a. yorkshire terrier prædisponerede for? Tracheal kollaps.
Hvilken sygdom er dolichocefale (lang-snudede) racer prædisponerede for? Svampeinfektion i snuden.
Hvad er dyspnø? Patologisk betegnelse, kan dækker over flere ting; kortåndet, besværet åndedræt.
Hvad er apnø? Fravær af åndedrag.
Hvad er ortopnø? Man sidder op og trækker vejret - giver mere plads i thorax.
Hvilke symptomer kan der være ved sygdomme i cavum nasi? Nysen, snorken (stertor), udflåd fra næsen, dyspnø.
Hvilke symptomer kan der være ved sygdomme i pharynx? Reverse sneezing, 'kløgninger', hoste, snorken.
Hvilke symptomer kan der være ved sygdomme i larynx? Hoste, 'kløgninger', inspiratorisk stridor, motionsintolerance,
Hvilke symptomer kan der være ved sygdomme i trachea? Hoste, goose honk (tracheal kollaps), dyspnø.
Hvad er goose honk? Den mekaniske lyd når luft skal ud af en kollapset trachea.
Hvad er hæmoptysis? Opkast af blod.
Hvilke specifikke symptomer ses ved sygdom i de nedre luftveje? Hoste, cyanose, dyspnø, hæmoptysis, bilateralt næseflåd.
Hvilke uspecifikke symptomer ses ved sygdom i de nedre luftveje? Nedstemthed, motionsintolerance, vægttab, synkope, feber.
Hvilke ribben skal man bruge når man skal lave perkussion af lungefeltet? Ventralt: 7. ribben, dorsalt: 9. ribben.
Hvordan kan differentiere halsen fra dyspnø hos hund? Ved halsen går hunden tit rundt, læberne er krænget tilbage, ofte høj frekvens og næseborene sitrer. Hund ellers upåvirket.
Hvordan kan man differentiere en ekstratracehal obstruktion fra en intratracheal obstruktion? Intratracheal obstruktion: lang expiratorisk stridor, extratracheal obstruktion: lang inspiratorisk stridor.
Hvordan gradueres et trachealt kollaps? Fra 1-4, hvor 4 er fuldstændig kollaps.
Hvordan kan trachealt kollaps diagnosticeres? Ved fluoroskopi, tracheoskopi, røntgen.
Hvilken vejrtrækning er karakteristisk for en restriktiv lungesygdom? Stort luftflow, lille lungevolumen, hurtig og overfladisk vejrtrækning, eventuelt gennem munden.
Hvilke defekter ses ved brachycephalt syndrom? Everterede sacculi, elongeret palatum molle, stenotiske nares samt hypoplastisk trachea.
Nævn normale lungelyde? Vesikulære lungelyde (inspiration), bronkøse lungelyde (inspiration og ekspiration)
Hvornår er bronkøse lungelyde patologiske? Når de høres perifert på lungefeltet. De skal kun høres centralt på lungefeltet og over trachea.
Nævn patologiske lungelyde? Stridor (primært inspiration), rallen (centralt tyder på voldsom pneumoni!), dæmpede lungelyde, pibelyde, bronkøse lungelyde perifert på lungefeltet.
Hvad kan dæmpede lungelyde f.eks. skyldes? Fedme, væske i thorax, væske i perikardiet.
Hvilken slags sygdom tyder det på hvis der er kronisk hhv akut cyanose? Kronisk: lungesygdom, Akut: hjertesygdom.
Hvordan ser en P pulmo ud og hvad betyder den? Høj og tynd P-tak på EKG, tyder på forstørret højre atrie sfa. lungesygdom.
Hvilken hjerteventrikel vil typisk forstørres ved lungesygdom? Den højre, pga. det øgede tryk i lungerne.
Hvad er VHS? En måde at måle hjertets størrelse på. Man måler hjertet og stiller målene op imod ribbenene. Hunde skal være under 11, og katte under 9,7.
Hvor mange røntgenbilleder skal man helst tage af hunde for at få et optimalt overblik over lungerne? 3 - begge sider lateralt, samt i rygleje (sidste hvis hunden kan tåle det)
Hvilken slags pneumoni tyder et forhøjet CRP på? Bakteriel pneumoni.
Hvilken slags pneumoni tyder et forhøjet antal eosinofile og basofile på? Parasitær pneumoni.
Hvilke lungemønstre findes der? bronkiel, interstitiel, vaskulært.
Hvad tyder et vaskulært lungemønster på? Sygdom i hjertet --> venstresidigt hjertesvigt og dermed kongestion i venae pulmonale.
Hvordan ser det ud på røntgen hvis der er væske i alveoler? Sort mønster på hvid baggrund (sort=bronkier).
Hvad tyder et bronkielt lungemønster på? Primær lungesygdom.
Hvad kan et interstitielt lungemønster skyldes? Interstitiel fibrose, pulmonært ødem (kardiogen sygdom), bakteriel/virus infektion, neoplasi.
Vil der høres stridor på inspiration eller ekspiration hos en hund med brachycephalt syndrom? Inspiratorisk stridor, da det er en obstruktiv luftvejslidelse med ekstrathorakal obstruktion.
Hvad er BAL? Bronkioalveolær lavage.
Hvad tænker vi er ætiologi ved hhv. uni- og bilateralt næseflåd? Uni = obstruktion, tumor, bi = allergi, infektion.
Giv eksempel på sygdom med intrathorakal obstruktion. Feline bronkitis/astma, neoplasi, bakteriel infektion, beonkieektasi, fremmedlegeme.
Giv eksempel på sygdom med extrathorakal obstruktion. Brachycefalt syndrom, polyp, fremmedlegeme, obstruktiv laryngitis/ødem/kollaps, trachealt kollaps, traume.
Hvilke diagnostiske muligheder har vi i klinikken? K.U., Radiologi/CT-skanning ,Sputum (pH, cytologi), Hæmatogram (leukogram), Biokemisk blodprofil, Rhinoskopi/nasal flush, Laryngoskopi / tracheoskopi / bronchoskopi, Trachealskylning / BAL, Fæcesundersøgelse, Lungebiopsi /FNASP, Thorakoskopi, Thorakotomi
Created by: IdaH
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards