Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Basal klinisk teori

Kronisk smerte

QuestionAnswer
Hvad er forskellen på nociception og smerte? Smerte er den kognitive bearbejdelse af nociception.
Hvad er hyperalgesi? En overreaktion/forlænget respons på smertefuld stimuli.
Hvad er allodyni? Smerterespons på noget som normalt ikke er smertefuldt.
Hvad er definitionen på kronisk smerte? Smerte som persisterer udover 3 mdr. og som persisterer selvom vævet er helet.
Hvor mange neuroner er involveret i smertens vej? 3.
Hvilke mediatorer kan forårsage hyperalgesi? F.eks. inflammatoriske mediatorer; bradykinin, prostaglandiner.
Hvilke 2 smerteveje er der hovedsageligt i medulla spinalis og hvad er deres funktion? Den spinoretikulære vej; sørger for at vi reagerer på smertestimulus, den spinothalamiske; sender smertesignalet til thalamus.
Hvad er hhv. det somatosensoriske og det limbiske system? Somatosensorisk: sansesystem, limbisk: hukommelse, emotionel reaktion, følelser.
Hvad er the gate theory? Teori som dækker over hvordan neuronerne kommunikerer med hinanden og modulerer smertesignalet i smertens vej. Balancen mellem de inhibitoriske og excitatoriske signaler ved hver 2. ordens nervecelle bestemmer hvorvidt smertesignalet sendes videre.
Hvordan kan man bl.a. dulme smertesignaler? Ved at 'overdænge' hjernen med nociceptisk stimuli (gnubbe på hud f.eks., dette er stimulation af a-betafibre som fyrer hurtigere end a-delta og c-fibre og dermed 'overrider' smertesignal).
Hvor er 'the gate' placeret? I medulla spinalis, ved synapsen mellem den nociceptive og den proprioceptive (og den antinociceptive) neuron.
Hvad sker der med hjernens receptorer ved gentagne smertesignaler i den samme synapse? Der frigives en masse glutamat og derfor opreguleres NMDA receptorer --> større følsomhed overfor smerte --> kronisk og neuropatisk smerte.
Opregulering af hvilke receptorer kan forårsage hypersensitisation og øget tolerance overfor smertestillende midler? (Wind-up) NMDA receptorer, udløst af aktivering af substans P receptorer.
Hvorfor kan der forekomme perifer inflammation ved 'wind-up'? Fordi smertesignalet pludselig også sendes retrograd til de perifere nerveender og udløser inflammation i vævet.
Nævn nogle eksempler på sygdomme som kan give kroniske smerter hos dyr. Gigt, kronisk disk sygdom, neoplasi, periodontal sygdom, otitis externa/media, FLUTD (katte), alvorlig dermatologisk sygdom (allergi mv.).
Nævn nogle symptomer som man kan se hos en patient med kroniske smerter. Aggressivitet, træthed, vil ikke røre sig, nedsat appetit, dårlig pelspleje, lammelse, rastløshed, vil gerne være alene.
Hvad er multimodal smerteterapi og hvorfor bruges det til behandling af kronisk smerte? Det er en kombination af analgetiske farmaka som påvirker smertens vej både centralt, i rygmarven og perifert. F.eks. opioider og NSAIDs virker alle 3 steder, man man kombinerer gerne med flere farmaka f.eks. tricykliske antidepressiva.
Hvilken receptor stimuleres som det første postsynaptisk ved transmission (2. order i rygmarven)? AMPA receptor (glutamat).
Hvad er mekanismen ved smertebehandling med tricykliske antidepressiva? De giver descenderende inhibtorisk signal.
Hvad er mekanismen ved smertebehandling med antikonvulsiva? Gabapentin f.eks. øger mængden af GABA og øger dermed det inhibitoriske signal til hjernen.
Nævn NSAIDs med lave COX1:COX2 ratio. Meloxicam, carprofen.
Hvordan regulerer NSAIDs smerte? Ved inhibition af COX nedsættes produktionen af prostaglandiner, som er vigtige mediatorer i smertesignalet både perifert og centralt.
Hvilket analgetika ville man typisk bruge som first-line? NSAIDs
Hvilket analgetika ville man typisk bruge ved hyperalgesi/allodyni eller kronisk smerter som leddegigt/chronic disc disease? Gabapentin, da det åbner inhibitoriske GABA pathways i rygmarven.
Hvilket analgetisk farmaka bruges helst mod neuropatiske smerter? Gabapentin/tricykliske antidepressiva i lav dosis, NSAIDs er ikke særlig virksomme alene.
Nævn et tricyklisk antidepressiva som er registreret til hunde. Clomipramin.
Hvordan virker tricykliske antidepressiva mod smerter? Hæmmer re-uptake af serotonin og noradrenalin og forstærker dermed den inhibitoriske retrograd pathway fra hjernen. Der er analgetiske effekter ved sub-antidepressive doser.
Hvad er Tramadol og hvordan virker det? Opioid-lignende stof, som inhibirer reuptake af serotonin og noradrenalin. Derudover virker metabolit på µ receptorer (dog ikke hos hund).
Hvornår bruges fentanyl? Godt perioperativt og til akut smerte i 3-4 dage (plaster), men man skal være opmærksom på om der er andre hunde/katte/børn i hjemmet, da det kan være letalt toksisk.
Nævn typiske analgetika fra lavgradig smerte til højgradig smerte. NSAIDs, tramadol, gabapentin, rene µ agonister.
Hvilke ikke-farmakologiske tiltag kan man bruge til smertebehandling? Træning, fysioterapi, massage, vægttab, kost rig på EPA.
Hvad kan en overkompensering ved skade resultere i? Myofasciale kroniske smerter.
Created by: IdaH
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards