Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Basal klinisk teori

Klinisk patologi

QuestionAnswer
Hvad er klinisk patologi? Det fagområde hvor man arbejder med laboratoriemetoder som middel til at stille en diagnose/behandle en patient.
Hvornår kommer klinisk patologi ind i billedet? Når man skal bekræfte/lokalisere et problem, ikke før.
Hvad er fuldblod i en blodprøve? Antikoaguleret blod.
Hvad er plasma i en blodprøve? Den væske der er i en antikoaguleret blodprøve.
Hvad er serum i en blodprøve? Den væske der er i en koaguleret blodprøve.
Hvad er et hæmatogram? Complete blood count, overblik over cellerne i blodet.
Hvilke celler analyseres i et hæmatogram? Erythrocytter, leukocytter, thrombocytter.
Hvad er fælles for EDTA, heparin og citrat? De er alle 3 antikoagulanter som bruges i blodprøvetagning.
Hvilken farve låg har serum-blodprøven? Rød, det er den der får lov at koagulere.
Hvilke ikke-patologiske parametre kan påvirke blodprøvens resultat? (præ-analytisk variation) Træning, fravær af faste, behandling, stress, tidspunkt på dagen (glukose).
Hvor længe må man max opbevare sin blodprøve før man tester den? 1 time.
Hvad sker der med blodet hvis dyret ikke er fastet før blodprøvetagning? Der vil være fedtsegmenter i blodet, som varierer en del fra referenceværdierne. (lipæmi)
Hvad kan rødligt serum i en blodprøve betyde? Hæmolyse. Kan være præ-analytisk (under udtagning, transport) eller patogent.
Hvad kan den post-analytiske variation skyldes? Fejltastning af prøver, fejltagelse af patienter og lignende.
Må man vurdere et hæmatogram ud fra den procentvise fordeling af celler? Nej! Man skal altid kigge på de totale celletal.
Hvilke parametre måler man på for erythrocytter i et hæmatogram? Hæmatokrit, hæmoglobin, hvor mange røde blodceller der er og deres morfologi.
Hvad er hæmatokritværdien og hvad fortæller den os om? Det er den andel af blodet som udgøres af røde blodceller. Den fortæller os noget om blodets iltbindingskapacitet.
Hvad siger MCV, MCH og MCHCH noget om? Eryhtrocytternes størrelse og hæmoglobinindhold.
Hvad siger MPV, MPC, PCDW noget om? Leukocytternes størrelse.
Hvad er PLT? Platelet count.
Hvilke leukocytter er de største? Monocytter.
Hvad er RETIC mål for? Retikulocytter = umodne erythrocytter, måles på i forbindelse med regenerativ anæmi. (dog ikke heste!)
Hvad er mange neutrofile granulocytter indikator for? Infektion.
Hvad kan mange retikulocytter være indikator for? Neoplasi eller anæmi.
Hvordan er HCT ved anæmi? Lav.
Hvordan kan man se om retikulocytter er blevet frigivet fra knoglemarven for tidligt? Når man kan se RNA i dem.
Hvad er forskellen på hunde og kattes regeneration af røde blodceller? Hunden har en slags retikulocyt, hvorimod katten har to (aggregate --> punktate) og derfor tager det den længere tid at danne nye røde blodceller.
Non-regenerativ anæmi er? Når responset fra knoglemarven er fraværende eller utilstrækkeligt til at kompensere for anæmien.
Hvorfor er det vigtigt at tælle blodplader på en udstrygning når man har med en kat at gøre? Kattes blodplader er meget reaktive. Når man tager en blodprøve, så frigives tissue factor og blodpladerne aggregerer. Maskinen læser aggregerede blodplader som én blodplade.
Ved hvilket trombocyttal er der risiko for blødning? Under 30 mia celler/L.
Hvad sker der morforlogisk når trombocytter aktiveres? De skifter form og får lange pseudopodier.
Hvad er trombocytopeni? For få blodplader ~ risiko for blødning.
Hvad er trombocytose? For mange blodplader ~ risiko for trombedannelse.
Nævn leukocytter. Monocytter, basofile/neutrofile/eosinofile granulocytter, lymfocytter.
Hvad er mange båndformede leukocytter (left-shift) i blodet et tegn på? Dette er umodne leukocytter og mange af dem er et tegn på at knoglemarven er presset (f.eks. perakut infektion)
Hvilke leukocytter er de mindste? Lymfocytter.
Hvad er en lymfocyt med en hvid opklaring i blåtfarvet cytoplasma? En B-lymfocyt som er ved at producere antistoffer.
Kan man se monocytter ude i vævet? Nej, her omdannes de til makrofager.
Hvornår ser man især eosinofile granulocytter? Ved allergiske reaktioner.
I hvor lang tid må man se leukopeni i forbindelse med akut infektion? 3-4- dage, herefter skal knoglemarven gerne være med.
Hvad skyldes et stress-leukogram? Endogene/exogene steroider, f.eks. Cushings.
Hvad ses ved et stress-leukogram? Mange WBC = mange mature neutrofile, mange monocytter og få lymfocytter.
Hvad ses ved leukæmi? Mange mange leukocytter i blodet.
Hvad er fysiologisk leukocytose? Adrenalin-induceret leukocytose. Pga. vasokonstriktion registreres leukocytter i den marginale pool, som normalt ikke kommer med i blodprøve.
Hvilke organer kan man kigge på med en biokemisk profil? Lever, nyre, pancreas, muskel.
Hvilke parametre måler man på for nyrerne? BUN, kreatinin, protein i urinen og urinens vægtfylde.
Hvad er azotæmi? Forhøjet urea og kreatinin.
Hvilke parametre måler man på for leveren? ALAT, ASAT, BASP/ALP, GGT
Hvad er ALAT? Alanin-aminotransferase --> ligger i hepatocytter og frigives ved destruktion af disse.
Hvad er BASP/ALP? Kan komme fra leveren, galdegangene, men også fra placenta m.m. BASP skal stige meget hos hund før vi er bekymrede, men ikke særlig meget for kat (cholestase).
Hvilke parametre kan der måles på for at se om leveren fungerer optimalt? Koagulationsfaktorer, urea, galdesyrer, kolesterol, proteiner, bilirubin.
Hvad ses ved cholestase? Der ses forhøjet bilirubin, BASP og GGT.
Nævn nogle akutfaseproteiner SAA, C-reactive protein, fibrinogen, ferritin, ceruloplasmin.
Hvilket protein stiger ved inflammation og hvilket protein falder ved samme? C-reactive protein stiger, mens albumin falder.
Hvad gør akutfaseproteiner? Hjælper immunforsvaret, opsonin (CRP), binder jern (ferritin), fanger agens i clots (fibrinogen) og virker kemotaksisk (SAA).
Hvilke parametre stiger ved pancreatitis? Amylase, lipase, calcium (hvis der er mange lipider i tarmen, sænkes ca optag), BASP. Ellers anvendes ultralyd og palpering.
Hvad er fructosamine og hvorfor bruger man det til at måle blodsukker? Det er glukose bundet til albumin. Det er mere pålideligt end frit glukose som kan køre op og ned hele tiden.
Hvad kan man se ved skade af muskler? Forhøjet CK, ASAT, LDH, ALAT.
Hvad sker der med glukosen hvis man har en blodprøve stående i længere tid? Cellerne forbruger glukosen.
Hvad sker der med bilirubin hvis man har en blodprøve stående i sollys? Det falder.
Created by: IdaH