Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Basal klinisk teori

Klinisk patologi

QuestionAnswer
Hvad er klinisk patologi? Det fagområde hvor man arbejder med laboratoriemetoder som middel til at stille en diagnose/behandle en patient.
Hvornår kommer klinisk patologi ind i billedet? Når man skal bekræfte/lokalisere et problem, ikke før.
Hvad er fuldblod i en blodprøve? Antikoaguleret blod.
Hvad er plasma i en blodprøve? Den væske der er i en antikoaguleret blodprøve.
Hvad er serum i en blodprøve? Den væske der er i en koaguleret blodprøve.
Hvad er et hæmatogram? Complete blood count, overblik over cellerne i blodet.
Hvilke celler analyseres i et hæmatogram? Erythrocytter, leukocytter, thrombocytter.
Hvad er fælles for EDTA, heparin og citrat? De er alle 3 antikoagulanter som bruges i blodprøvetagning.
Hvilken farve låg har serum-blodprøven? Rød, det er den der får lov at koagulere.
Hvilke ikke-patologiske parametre kan påvirke blodprøvens resultat? (præ-analytisk variation) Træning, fravær af faste, behandling, stress, tidspunkt på dagen (glukose).
Hvor længe må man max opbevare sin blodprøve før man tester den? 1 time.
Hvad sker der med blodet hvis dyret ikke er fastet før blodprøvetagning? Der vil være fedtsegmenter i blodet, som varierer en del fra referenceværdierne. (lipæmi)
Hvad kan rødligt serum i en blodprøve betyde? Hæmolyse. Kan være præ-analytisk (under udtagning, transport) eller patogent.
Hvad kan den post-analytiske variation skyldes? Fejltastning af prøver, fejltagelse af patienter og lignende.
Må man vurdere et hæmatogram ud fra den procentvise fordeling af celler? Nej! Man skal altid kigge på de totale celletal.
Hvilke parametre måler man på for erythrocytter i et hæmatogram? Hæmatokrit, hæmoglobin, hvor mange røde blodceller der er og deres morfologi.
Hvad er hæmatokritværdien og hvad fortæller den os om? Det er den andel af blodet som udgøres af røde blodceller. Den fortæller os noget om blodets iltbindingskapacitet.
Hvad siger MCV, MCH og MCHCH noget om? Eryhtrocytternes størrelse og hæmoglobinindhold.
Hvad siger MPV, MPC, PCDW noget om? Leukocytternes størrelse.
Hvad er PLT? Platelet count.
Hvilke leukocytter er de største? Monocytter.
Hvad er RETIC mål for? Retikulocytter = umodne erythrocytter, måles på i forbindelse med regenerativ anæmi. (dog ikke heste!)
Hvad er mange neutrofile granulocytter indikator for? Infektion.
Hvad kan mange retikulocytter være indikator for? Neoplasi eller anæmi.
Hvordan er HCT ved anæmi? Lav.
Hvordan kan man se om retikulocytter er blevet frigivet fra knoglemarven for tidligt? Når man kan se RNA i dem.
Hvad er forskellen på hunde og kattes regeneration af røde blodceller? Hunden har en slags retikulocyt, hvorimod katten har to (aggregate --> punktate) og derfor tager det den længere tid at danne nye røde blodceller.
Non-regenerativ anæmi er? Når responset fra knoglemarven er fraværende eller utilstrækkeligt til at kompensere for anæmien.
Hvorfor er det vigtigt at tælle blodplader på en udstrygning når man har med en kat at gøre? Kattes blodplader er meget reaktive. Når man tager en blodprøve, så frigives tissue factor og blodpladerne aggregerer. Maskinen læser aggregerede blodplader som én blodplade.
Ved hvilket trombocyttal er der risiko for blødning? Under 30 mia celler/L.
Hvad sker der morforlogisk når trombocytter aktiveres? De skifter form og får lange pseudopodier.
Hvad er trombocytopeni? For få blodplader ~ risiko for blødning.
Hvad er trombocytose? For mange blodplader ~ risiko for trombedannelse.
Nævn leukocytter. Monocytter, basofile/neutrofile/eosinofile granulocytter, lymfocytter.
Hvad er mange båndformede leukocytter (left-shift) i blodet et tegn på? Dette er umodne leukocytter og mange af dem er et tegn på at knoglemarven er presset (f.eks. perakut infektion)
Hvilke leukocytter er de mindste? Lymfocytter.
Hvad er en lymfocyt med en hvid opklaring i blåtfarvet cytoplasma? En B-lymfocyt som er ved at producere antistoffer.
Kan man se monocytter ude i vævet? Nej, her omdannes de til makrofager.
Hvornår ser man især eosinofile granulocytter? Ved allergiske reaktioner.
I hvor lang tid må man se leukopeni i forbindelse med akut infektion? 3-4- dage, herefter skal knoglemarven gerne være med.
Hvad skyldes et stress-leukogram? Endogene/exogene steroider, f.eks. Cushings.
Hvad ses ved et stress-leukogram? Mange WBC = mange mature neutrofile, mange monocytter og få lymfocytter.
Hvad ses ved leukæmi? Mange mange leukocytter i blodet.
Hvad er fysiologisk leukocytose? Adrenalin-induceret leukocytose. Pga. vasokonstriktion registreres leukocytter i den marginale pool, som normalt ikke kommer med i blodprøve.
Hvilke organer kan man kigge på med en biokemisk profil? Lever, nyre, pancreas, muskel.
Hvilke parametre måler man på for nyrerne? BUN, kreatinin, protein i urinen og urinens vægtfylde.
Hvad er azotæmi? Forhøjet urea og kreatinin.
Hvilke parametre måler man på for leveren? ALAT, ASAT, BASP/ALP, GGT
Hvad er ALAT? Alanin-aminotransferase --> ligger i hepatocytter og frigives ved destruktion af disse.
Hvad er BASP/ALP? Kan komme fra leveren, galdegangene, men også fra placenta m.m. BASP skal stige meget hos hund før vi er bekymrede, men ikke særlig meget for kat (cholestase).
Hvilke parametre kan der måles på for at se om leveren fungerer optimalt? Koagulationsfaktorer, urea, galdesyrer, kolesterol, proteiner, bilirubin.
Hvad ses ved cholestase? Der ses forhøjet bilirubin, BASP og GGT.
Nævn nogle akutfaseproteiner SAA, C-reactive protein, fibrinogen, ferritin, ceruloplasmin.
Hvilket protein stiger ved inflammation og hvilket protein falder ved samme? C-reactive protein stiger, mens albumin falder.
Hvad gør akutfaseproteiner? Hjælper immunforsvaret, opsonin (CRP), binder jern (ferritin), fanger agens i clots (fibrinogen) og virker kemotaksisk (SAA).
Hvilke parametre stiger ved pancreatitis? Amylase, lipase, calcium (hvis der er mange lipider i tarmen, sænkes ca optag), BASP. Ellers anvendes ultralyd og palpering.
Hvad er fructosamine og hvorfor bruger man det til at måle blodsukker? Det er glukose bundet til albumin. Det er mere pålideligt end frit glukose som kan køre op og ned hele tiden.
Hvad kan man se ved skade af muskler? Forhøjet CK, ASAT, LDH, ALAT.
Hvad sker der med glukosen hvis man har en blodprøve stående i længere tid? Cellerne forbruger glukosen.
Hvad sker der med bilirubin hvis man har en blodprøve stående i sollys? Det falder.
Created by: IdaH
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards