Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Basal klinisk teori

Ernæring hos hund og kat

QuestionAnswer
Hvilken fodringsstrategi anbefales til drægtig tæve? Små, multiple måltider med energirigt foder. Anbefaler at man starter med at øge energitildeling allerede 4 uger efter parring.
Hvornår topper en lakterende tæves energibehov? Normalt i 4. laktationsuge.
Har hunde behov for kulhydrater? Nej, de danner glukose ud fra aminosyrer. Men det anbefales at give drægtige tæver kulhydrat.
Hvor mange % af foderets energi skal komme fra protein hos hhv. drægtige og lakterende hunde? Drægtige = 20%, lakterende = 25% (MED kulhydrat).
Hvilken fedtsyre skal tilsættes drægtige kattes foder? Arakidonsyre, da katte har lav aktivitet af enzymet delta-6-deturase.
Hvad er energibehovet hos en nyfødt hundehvalp? 105 kJ ME/100 g kropsvægt. Svarer til 200% af en voksen hunds behov.
Hvad kan der ske med en hvalp der vokser for hurtigt? Ulna bøjes.
Ca hvornår dannes der ikke mere laktase i tarmen hos en hundehvalp? 63 dage. Når den er fravænnet.
Falder eller stige absorptionshastigheden af aminosyrer med alderen hos hunde? Falder, da unge hunde i vækst har større behov for protein.
Hvad er det anbefalede/minimumsbehov for protein hos fravænnede hvalpe og killinger? Anbefalet: 25% af den omsættelige energi i foder, minimum: 20% af den omsættelige energi i foder.
Hvorfor er større hunderacer mere udsatte for rakitis end mindre hunderacer? Da de har en højere koncentration i plasma af væksthormoner --> mere aktivt vit D --> mere knogleresorption.
Hvad kan overforsyning af vitD resultere i? Osteochondrose.
Hvorfor er det vigtigt ikke at overforsyne hvalpe af store hunderacer med ca? Fordi de har svært ved at nedregulere optaget af calcium fra tarmen, da det optages via passiv transport.
Hvad er det anbefalede ca:P indhold i foder til fravænnede hvalpe? 1,2:1,0
Hvad er det anbefalede ca:P indhold i foder til fravænnede killinger? 1,1:1,0
Hvad kan man gøre for at undgå for hurtig vækst hos hvalpe af store hunderacer? Restriktiv fodring og lav calcium tildeling.
Hvorfor er det godt at give ældre hunde/katte et foder med høj proteinfordøjelighed? Fordi deres fordøjelse af protein nedsættes og vi gerne vil vedligeholde deres muskelmasse.
Hvad er den termoneutrale zone hos hund og hvad har den betydning for? 20-25 grader C, der hvor hunden ikke bruger energi på at opretholde optimal kropstemperatur - det gør den til gengæld ved koldere/varmere temperatur.
Hvorfor kan hund og kat ikke danne vit D i huden? Fordi de har høj aktivitet at et enzym som omdanner 7-dehydrokolesterol til kolesterol i stedet for til cholecalciferol (vit D).
Hvem kan ikke syntetisere niacin (vt B3), hund eller kat? Kat.
Created by: IdaH
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards