Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Basal klinisk teori

Ernæring hos hund og kat

QuestionAnswer
Hvilken fodringsstrategi anbefales til drægtig tæve? Små, multiple måltider med energirigt foder. Anbefaler at man starter med at øge energitildeling allerede 4 uger efter parring.
Hvornår topper en lakterende tæves energibehov? Normalt i 4. laktationsuge.
Har hunde behov for kulhydrater? Nej, de danner glukose ud fra aminosyrer. Men det anbefales at give drægtige tæver kulhydrat.
Hvor mange % af foderets energi skal komme fra protein hos hhv. drægtige og lakterende hunde? Drægtige = 20%, lakterende = 25% (MED kulhydrat).
Hvilken fedtsyre skal tilsættes drægtige kattes foder? Arakidonsyre, da katte har lav aktivitet af enzymet delta-6-deturase.
Hvad er energibehovet hos en nyfødt hundehvalp? 105 kJ ME/100 g kropsvægt. Svarer til 200% af en voksen hunds behov.
Hvad kan der ske med en hvalp der vokser for hurtigt? Ulna bøjes.
Ca hvornår dannes der ikke mere laktase i tarmen hos en hundehvalp? 63 dage. Når den er fravænnet.
Falder eller stige absorptionshastigheden af aminosyrer med alderen hos hunde? Falder, da unge hunde i vækst har større behov for protein.
Hvad er det anbefalede/minimumsbehov for protein hos fravænnede hvalpe og killinger? Anbefalet: 25% af den omsættelige energi i foder, minimum: 20% af den omsættelige energi i foder.
Hvorfor er større hunderacer mere udsatte for rakitis end mindre hunderacer? Da de har en højere koncentration i plasma af væksthormoner --> mere aktivt vit D --> mere knogleresorption.
Hvad kan overforsyning af vitD resultere i? Osteochondrose.
Hvorfor er det vigtigt ikke at overforsyne hvalpe af store hunderacer med ca? Fordi de har svært ved at nedregulere optaget af calcium fra tarmen, da det optages via passiv transport.
Hvad er det anbefalede ca:P indhold i foder til fravænnede hvalpe? 1,2:1,0
Hvad er det anbefalede ca:P indhold i foder til fravænnede killinger? 1,1:1,0
Hvad kan man gøre for at undgå for hurtig vækst hos hvalpe af store hunderacer? Restriktiv fodring og lav calcium tildeling.
Hvorfor er det godt at give ældre hunde/katte et foder med høj proteinfordøjelighed? Fordi deres fordøjelse af protein nedsættes og vi gerne vil vedligeholde deres muskelmasse.
Hvad er den termoneutrale zone hos hund og hvad har den betydning for? 20-25 grader C, der hvor hunden ikke bruger energi på at opretholde optimal kropstemperatur - det gør den til gengæld ved koldere/varmere temperatur.
Hvorfor kan hund og kat ikke danne vit D i huden? Fordi de har høj aktivitet at et enzym som omdanner 7-dehydrokolesterol til kolesterol i stedet for til cholecalciferol (vit D).
Hvem kan ikke syntetisere niacin (vt B3), hund eller kat? Kat.
Created by: IdaH