Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Basal klinisk teori

Diagnostiske billeder

QuestionAnswer
Hvilke anatomiske strukturer er gode at kigge på på røntgenbilleder? Knogler, thorax, abdomen.
Hvad betyder opacitet? Sværtningsgrad - sort, grå, hvid?
Hvad farve er en røntgenopklaring og hvilken slags væv kigger vi på? Sort, vi kigger ikke på væv, men luft. F.eks. i trachea, lunger, tarme.
Hvad farve er en røntgenfortætning og hvilken slags væv kigger vi på? Grå/hvid - jo tættere, jo mere hvid. Grå = fedt, lysere grå = muskel eller bløddele, meget lys grå = knogle, hvid = metal.
Hvad er røntgen signs? Ting som vi ikke normalt vil se på røntgen (anomaliteter).
Hvad bruger vi primært ultralyd til? At scanne led, ECG og at scanne abdomen.
Hvad er echogenicitet? Graden af farve (sort- hvid) på ultralydsscanning.
Beskriv de tre grader af echogenicitet. An-echogen = sort, Hypoechogen = mere sort relativt til andet væv, Hyper-echogen = mere hvidt relativt til andet væv.
Hvad er fluoroskopi? Mange røntgenbilleder som følger hinanden, kan man bruge til at følge et tarmforløb f.eks. hvis man giver kontrastvæske.
Hvad er CT scanning og hvad bruges det især til? Computer tomografi, røntgenstråler som laver tomografiske snit ned gennem patienten. Bruges især til kranie, sinus, thorax, columna, ekstremiteter, abdomen, regio lumbosacrales.
Hvilken slags billeddiagnostik foretrækkes til en hjernescanning? MRI.
Hvordan virker en MRI scanner og hvad bruges den til? Den har et magnetfelt med protoner som forstyrres i deres ligevægt når en genstand placeres i feltet, når genstanden fjernes igen udsender protonerne noget energi som kan måles. Bruges til hjernescanning især.
Hvordan beskrives farverne i en MRI scanning? Hypointenst = sort, Hyperintenst = hvidt. Frekvensen betyder noget for hvad man kigger på (T1 frekvens = vand er sort, T2 = vand er hvidt.)
Hvad er scintigrafi? Fysiologiske billeder, som man tager med gammastråler. Fremhæver det væv der er mest metabolisk aktivt.
Hvad er en DEXAscanner? Scanner som bruges til at kigge på knogledensitet og kropsposition.
Created by: IdaH