Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Basal klinisk teori

Dermatologi

QuestionAnswer
Nævn nogle hunderacer som er prædisponerede overfor allergier? Westies, boxere, labrador og mops.
Hvad ville man tænke ætiologien sandsynligvis var hvis en 10 år gammel hund, uden tidligere hudproblemer, kommer ind med kløe? Ektoparasitter; lopper, skab feks.
Hvad tyder det på hvis en kløende hund bliver kløestillet når man behandler med prednisolon, men begynder at klø igen så snart man trapper ud? Immunmedieret kløe (autoimmun).
Hvad indikerer små bidmærker på de laterale ekstremiteter? Lopper.
Hvilken ætiologi tænker vi ved en hund med kløe, som også kaster op og har lidt lind afføring en gang imellem? Foderallergi.
Hvilken ætiologi tænker vi hhv. ved alopeci periorbitalt bilateralt eller unilateralt? Bilateralt: allergi, unilateralt: hårsækmider.
Hvad er demodex? Hårsækmider.
Hvad er sarcoptes? Skab.
Hvad er papler? Små erythematøse hævelser i huden, ofte associeret med hårfollikler.
Hvor lokaliserer inflammationen sig til i langt de fleste tilfælde af pyodermi hos hund? Hårfolliklen.
Hvad er en collarette og hvad er den et klassisk symptom på? Det er en læsion hvor epidermis er løftet fra dermis. Klassisk symptom på infektion med Stafylokokkus pseudintermedius, fordi den producerer eksfolierende toksin, som får epitelet til at løfte sig.
Hvad er forskellen på erosion og ulceration? Erosion = der er gennembrud ned til toppen af dermis
Hvad er en cruste? Fastsiddende materiale på overfladen af huden. Ikke det samme som skæl.
Hvad er en furunkel? Abceslignende betændelse i en hårsæk og dens tilhørende talgkirtel.
Hvad er lichenifikation? ~elefanthud. Voldsom hyperplasi af stratum corneum. Ses især hos kroniske allergikere.
Hvad er den hyppigst forekommende rundcelletumor? Mastcelletumor.
Hvad er forskellen på follikulitis og furunkulose og hvordan skal de to tilstande behandles? Furunkulose er en dybtliggende pyodermi som skal behandles med systemisk antibiotika, hvorimod follikulitis er en overfladisk pyodermi som kan behandles med shampoo med klorhexidin f.eks.
Hvad skal man udrede den kløende patient for først? Ektoparasitter, sekundære infektioner (bakterier, svampe), allergi.
Hvilke parakliniske tests skal altid udføres på den kløende patient? Svab, tapetest, dyrkning og resistensundersøgelse, kæmning, (hudskrab).
Hvilke parakliniske tests er relevante ved udredning af allergikere? Intradermal priktest, IgA blodprøve måling.
Hvilke mider tester vi for ved hudskrab? Sarcoptes ~ skab, da hunnen graver gange nede i epidermis.
Hvilke ektoparasitter tester vi for ved kæmning? Lopper, pelsmider.
Hvad er Cheyletiella? Pelsmide.
Hvad er Malazzesia? Gærsvamp.
Hvilke årsager kan der være til alopeci uden kløe? Dysplastisk hårfollikel/hårstrå (sjældent), infektion i hårfollikel/hårstrå, underliggende systemisk endokrin sygdom.
Hvilke endokrine sygdomme kan give alopeci? Cushings, hypothyroidisme.
Hvad er det der forårsager hårtab ved Cushings? Glukokortikoider påvirker hårstrået så det går fra den aktive til den inaktive fase og falder ud af hårfolliklen.
Hvad er et eksempel på hårtab uden kløe forårsaget af infektion i hårfollikel? Infektion med Demodex. Der kan så komme sekundær bakterieinfektion i (den klør!).
Hvilket dyr er oftest bærer af dermatofytose (ringorm)? Katten.
Hvordan testes for dermatofytose? Test med dyrkning på specielt medie, eller test med Woods lampe (nogle dermatofytter er fluoroscerende).
Hvad er black hair follicle dysplasia? Melaninaflejring i hårsæk - hår falder ud.
Hvad er canine cyclic flank syndrome? Bilateralt hårtab på flankerne af hund, sker pga. melatoninpåvirkning.
Hvad er telogene hårsække? Hårsække i hviletilstand.
Hvad er anagene hårsække? Aktive hårsække.
Hvad tyder mange knækkede hårspidser og anagene hårsække på? At dyret klør sig.
Hvad tyder tabte hår med intakt hårspids på? Problem i hårfolliklen.
Hvad skal vi tænke hvis vi udelukkende ser tabte hår med telogene hårsække? Endokrin sygdom, da hårene her er inaktive.
Hvad er fordelen ved en hudbiopsi? At vi kan undersøge alle hudens lag - vi kan se cellulære infiltrationer, mider, svampe og bakterier.
Hvilke tests kan man foretage for at udrede en patient med hårtab for underliggende systemisk sygdom? ACTH stimulation, thyroideastatus, østrogenmåling, minimumsdatabase, hårpluk (se stadie af hårsæk).
Hvad er et trichogram? Hårpluk, hvor man ser på om håret er i inaktiv eller aktiv tilstand, samt om hårspidsen er intakt eller knækket.
Hvilken bakterie kan forårsage en atypisk ikke-kløende infektion? Stafylokokkus pseudintermedius.
Created by: IdaH