Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Basal klinisk teori

Blødning

QuestionAnswer
Hvad sker der i den primære hæmostase? Karrene trækker sig sammen og blodpladerne aktiveres.
Hvad sker der i den sekundære hæmostase? Koagulation, fibrindannelse og blodplader trækker sig sammen henover skaden.
Hvilke årsager kan der været til lokaliseret blødning? Traume, infektion.
Nævn former for generaliseret blødning. Petekkier, ecchymoser, hæmatom, hæmarthron, hæmaemesis, melena, hæmauri, hæmoabdomen, hæmothorax.
Hvor ligger årsagen ved petekkier, ecchymoser, hæmaemesis, melena eller hæmauri? I blodpladerne, karrene.
Hvor ligger årsagen ved hæmatom, hæmarthron, hæmoabdomen eller hæmothorax? I koagulationsfaktorerne.
Hvad er et hæmarthron? Blødning i et helt led.
Hvilken type blødninger ses typisk ved immun-medieret trombocytopeni? Ecchymoser.
Hvor starter petekkier typisk? På gingiva, over hjørnetanden.
Hvad er den mest almindelige form for blodpladerelateret sygdom? Trombocytopeni.
Nævn 3 årsager til trombocytopeni. Nedsat produktion af blodplader, øget forbrug af blodplader (DIC) eller øget destruktion af blodplader.
Hvordan kan man estimere blodpladetallet? Tage en blodprøve, lave blodudstrygning og tælle blodplader.
Hvordan kan man måle på koagulation? Buccal blødningstid, ACT,
Hvad er ACT? Aktiveret clot tid, hvis denne tid er forlænget, så er der et problem med koagulationsfaktorerne.
Hvad måler D-dimer? Hvor meget fibrinnedbrydning der er --> kan bruges til at diagnosticere trombose eller DIC.
Hvad er APTT? Apparat som måler tromboplastin clot tid. (udtryk for den intrinsiske eller den fælles pathway i hæmostasen)
Hvad er PT? Apparat som måler protrombin clot tid. (udtryk for den extrinsiske eller den fælles pathway i hæmostasen)
Hvad er normal Buccal mukosa blødningstid for hhv. hund og kat? Hund: 3-4 minutter, kat: 2 minutter.
Hvad er normal aktiveret clot tid for hhv. hund og kat? Hund: 75-120 sek., kat: <80 sek.
Hvad er resultatet af tests; ACT, APTT og PT ved hæmofili? Ved hæmofili er den intrinsiske pathway defekt (ACT, APTT forlænget), mens den extrinsiske (PT) og dermed også den fælles ok.
Hvilke faktorer medierer blodpladernes adhesion til det subendotele kollagen i den primære hæmostase? von Willebrandts faktor og fibrinogen m.fl.
Nævn nogle naturlige antikoagulanter. Protein C og S, antithrombin 3.
Hvad skal man tænke hvis man ser at både den primære og den sekundære hæmostase er påvirket? DIC.
Hvad er et normalt antal blodplader i et synsfelt på en blodudstrygning for hhv. hund og kat og hvordan tolkes tallet? 12-15 stk for hund og 10-12 for kat. Hver blodplade svarer til 15000 blodplader/µl.
Hvad er IMT? Immun-medieret trombocytopeni, rammer primært hunde og afficerer den primære pathway (petekkier, mukosablødning).
Created by: IdaH