Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Basal klinisk teori

Hjertearytmi, mislyde m.m.

QuestionAnswer
Hvad er ekkokardiografi? Man ultralydsscanner hjertet og kan med Doppler teknik se hvilken vej blodet løber.
Hvad sker der ved en mitraldysplasi? Klappen fortykkes og blodet har svært ved at løbe ind i venstre forkammer fra lungerne --> tryk øges og der kommer en masse strømningsskader i forkammeret.
Hvad er det vigtigste man lytter efter på hjertet? Hjertefrekvensen. Derefter mislyde, arytmier, hjertestød, perkussion, dæmpede hjertelyde.
Hvad er DCM og hvordan kan det behandles? Dilateret kardiomyopatio. End-stage fænotype, som kan have mange ætiologier. Der er systolisk dysfunktion, så man giver noget der kan hjælpe hjertet med at kontrahere.
Nævn et lægemiddel man kan bruge til at behandle DCM. Pimobendan, fosfordiesterasehæmmer og øger hjertets kalciumfølsomhed (øger kontraktilitet og nedsætter afterload), samt benazepril
Hvad er en typisk kombination af farmaka til behandling af hjertesvigt? Benazepril (ACE-inhibitor), Pimobendan (fosfordiesterasehæmmer) og Furosemid (diuretika).
Når man udreder hjertet så kigger man på hvilke 3 ting? Hjertets rytme, dets blodvolumen og dets funktion (hvilket tryk ses hvor?).
Hvad er et elektrokardiogram? En metode til at kortlægge hjertets elektriske aktivitet/rytme.
Hvad er HCM og hvordan behandles det? Hypertrofisk kardiomyopati. Ofte kat. Benazepril, Ca++ kanal blokker, Furosemid, Beta-blokker (kan forhindre systemic anterior motion).
Hvad er MMVD og hvordan behandles det? Myxomatøs mitralklapsygdom. Aflejring af bindevæv i klap (endokardiose). Små hunde. Pimobendan, Benazepril, Furosemid.
Hvad er aorta/subaortalstenose og hvordan behandles det? Forsnævring. Tryk i venstre ventrikel øges, evt. hypertrofi. Man kan behandle med beta-blokkere.
Hvad er ventrikelseptumdefekt og hvordan behandles det? Hul i septum mellem ventriklerne. Der løber blod fra venstre ventrikel ind i højre. Mislyd høres i systolen. Jo højere mislyd, jo mindre hul. Medfødt. Operation.
Hvad er persisterende ductus arteriosus og hvordan behandles det? Forbindelse mellem a. pulmonale og aorta er ikke lukket ved fødslen. Kan forårsage cyanose og pulmonal hypertension. Operation.
Hvad er Fallots tetrade og hvordan behandles det? 4 defekter: pulmonal stenose, hypertrofi af højre ventrikel, ventrikelseptumdefekt, translokation af aorta. Operation.
Hvad er pulmonalstenose og hvordan behandles det? Forsnævring af arteria pulmonale. Medfødt, boxer prædisponeret. Giver hypertrofi af højre ventrikel, evt. højresidigt hjertesvigt. Behandling??
Hvad er trykket i hhv. venstre og højre ventrikel under systolen? V: 120/8 mmHg, H: 12/8 mmHg
Hvorfor er chokolade giftigt for hunde? Det indeholder theobromin, som giver takykardi hos hunde. Kan være fatalt.
Er en hjerterytme på over 300/min fatalt for hund? Ja, voldsom takykardi.
Ser man S-takker på et EKG for hund og kat? Nej, det gør man normalt ikke, så hvis man gør, er det et tegn på noget patologisk.
Hvad er synkope? Dyret besvimer sfa. iltmangel i hjernen. Skyldes ofte hjertesygdom. (typisk hos Dobermann)
Hvad sker der ved en mitralklapinsufficiens? Blodet løber tilbage under systolen og ind i venstre forkammer, derfor staser det op i lungerne og der kommer lungeødem --> hypertrofi af højre ventrikel pga. øget tryk.
Hvad er ejection fraction (EF)? Den andel af blodet i ventriklerne som pumpes ud af hjertet. (normal 60-75%), også kaldet uddrivningsfraktion.
Hvad er Cor pulmonale? Tilstand hvor højre ventrikel er kompensatorisk dilateret + hypertrofisk sfa. øget modstand i lungekredsløbet. Kan f.eks. skyldes hjerte/lungeorm.
Hvad er et typisk symptom på hjertesvigt hos kat? Respiration med åben mund, sfa, hydrothorax.
Hvad er en sinusarytmi tegn på? Et raskt hjerte (puls langsommere under udånding og hurtigere under indånding).
Hvad er en holosystolisk mislyd? Mislyd på både lub og dub.
Mislyd på hvilken klap kan auskulteres på højre side af dyret? Trikuspidalklappen.
Hvornår sker der koncentrisk hypertrofi af hjertemuskel? Når den skal kompensere for øget modstand/tryk.
Hvornår er en R-tak forstørret og hvad betyder det? Når den er over 2,5-3 cm (lille hund-stor hund). Dette betyder at venstre ventrikel er forstørret.
Hvad betyder det hvis 1. afledning på et EKG er negativ? At der er noget galt i hjertets højre side.
Hvad kan man konkludere ud fra en depression mellem S og T tak? At hjertemusklen ikke fungerer optimalt.
Hvad kan man konkludere ud fra en elevation mellem S og T tak? At der er iskæmisk skade.
Hvad er vagal synkope? Når blodtrykket falder samtidig med at hjertefrekvensen er lav.
Hvilke årsager kan der være til hjertesvigt? Trykoverbelastning, volumenoverbelastning, myokardiesygdomme, rytmeforstyrrelser.
Hvordan kan man undersøge funktionen af det perifere kredsløb ved k.u.? Slimhindefarve, kapillærfyldningstid, hudtemperatur, rektal temperatur, puls.
Hvilke følger kan man se ved problemer i det centrale kredsløb? Væske i thorax, ascites, lungeødem/stase, jugularvenestase.
Hvordan gradueres mislyde? Fra 1-6 med en grad 1 som man ikke kan høre og grad 6 meget høj.
Hvad skal man beskrive når man hører en mislyd? Grad, timing (systole, diastole, kontinuerlig), frekvens (susen, høj/lav frekvens), PMI (punkt med maksimal intensitet), udbredelse, ændres ved motion?
Hvilken timing er hyppigst forekommende for en mislyd? Systolisk (90%). Diastolisk er til gengæld altid patogen.
Hvad dækker lydende lub-dub over? Lub = S1 = lukning af AV-klapperne. dub = S2 = lukning af aorta/pulmonalklappen.
Hvad kan årsagen være til en systolisk mislyd? Ventrikelseptumdefekt, mitralklapinsufficiens, aortastenose, pulmonalstenose (sent systolisk klik = mitralklapprolaps), obstruktiv HCM.
Hvad kan årsagen være til en diastolisk mislyd? Aorta/pulmonalregurgitation eller mitralstenose.
Hvad kan årsagen være til en kontinuerlig mislyd? Persisterende ductus arteriosus.
Hvor er PMI for mislyd af persisterende ductus arteriosus? Højre side, sternalt.
Hvor er PMI for en mislyd af aorta/pulmonalstenose? Venstre side, basis af hjertet.
Hvor er PMI for en mislyd af mitralregurgitation? Venstre side, apex af hjertet.
Hvor er PMI for en mislyd af trikuspidalregurgitation? Højre side, midt på hjertet.
Hvilke mislyde kræver ingen opfølgning? Systoliske mislyde grad 1-2 med ingen andre kliniske tegn.
Hvilken mislyd er en S3? Mislyd der kommer når der er en dilatation, kommer lige efter S2.
Hvilken mislyd er en S4? Atriekontraktion, høj lyd kan tyde på hypertension.
Nævn tidlige tegn på hjertesygdom. Mislyd, hoste.
Nævn sene tegn på hjertesygdom. Fatigue, motionsintolerance, synkope, dyspnø.
Hvad består den initielle database af når man screener en hjertepatient? EKG, ECG, auskultation, serum-BNP, minimumsdatabase, blodtryk, k.u., røntgen af brystkasse.
Hvad er en serum-NT-proBNP test? NT-proBNP er et protein som produceres af hjertet og i højere grad ved hjertesvigt. Man kan altså bruge serum koncentrationen af dette som en markør for hjertesygdom.
Hvad består et EKG af? P-QRS-T takker.
Hvad er P-takken udtryk for i et EKG? P = atriernes kontraktion.
Hvad er QRS komplekset udtryk for i et EKG? QRS = ventriklernes kontraktion.
Hvad er T-takken udtryk for i et EKG? T = ventriklernes repolarisation.
EKG med genkendeligt, men abnormalt mønster - hvilken slags arytmi? Supraventrikulær, dvs. det kommer fra atrierne. F.eks. atrieflimmer.
Hvad indikerer forskellige abnormaliteter mellem slag på et EKG? Ektopiske slag (slag som ikke opstår i SAknuden)
Hvad er hjertets normale pacemaker? SA knuden - sætter hjertets rytme til ca 60-100 slag/min.
Hvad sker der hvis SA knuden holder op med at pace hjertet? Så tager AV knuden over og hjerterytmen bliver meget langsommere (40-60 slag/min)
Hvad indikerer abnorme, men regelmæssige slag på et EKG? AV blok, tokcisitet eller elektrolytforstyrrelser.
Hvad er P-mitrale (p-tak > 0,04 sek) et tegn på på et EKG? Forstørrelse af venstre atrium.
Hvad er P-pulmonale (p-tak < 0,04 sek) tegn på på et EKG? Forstørrelse af højre atrium.
Hvad vil man se på et EKG fra et dyr med forstørret højre ventrikel? S-tak i 1., 2. og 3. afledning, samt negativ i første afledning.
Hvad tyder det på hvis man ser en R-tak > 0,9 mV og evt. en P-mitrale (og pos 1. afledning) på et EKG fra en kat? Hypertrofi af venstre ventrikel.
Hvad tyder et hhv. smalt og bredt QRS kompleks på? Smalt = supraventrikulær arytmi, bredt = ventrikulær arytmi.
Hvilke hjertesygdomme kan udløse synkope? Aorta/pulmonalstenose, DCM, tamponade, arytmier, H-V shunts.
Hvad er Doppler-teknik? Man ultralydsscanner hjertet og kan se hvilken vej blodet løber alt efter om det er rødt (imod transducer) eller blåt (væk). Blandede farver er tegn på turbulens/trykstigning.
Hvordan aflæses hjertefrekvens ud fra et EKG? Ved 50 mm/s divideres med antal små tern mellem 2 R-takke op i 3000 = frekvens per minut
Hvad tyder en høj P-tak og et smalt QRS kompleks på? Problem i atrierne.
Hvad tyder ingen P-tak og et bredt QRS kompleks på? Problem i ventriklerne.
Hvad betyder det når EKG er negativ i 3. afledning? At der er et venstresidigt hjerteproblem.
Elektrisk alternans på et EKG tyder på? Hjertetamponade (væske i perikardiet)
Created by: IdaH
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards