Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Basal klinisk teori

Anæstesi og analgesi

QuestionAnswer
Nævn årsager til anæstesirelateret død. Hypoxi, myokardiedepression, apnø, nedkøling, overdosering, obstruktion af øvre luftveje (sidste ofte postop).
Hvordan gradueres celleskader under anæstesi? Normal funktion --> normal variation (anaerob respiration) --> reversibel celleskade (toksinophobning) --> irreversibel celleskade --> celledød.
Hvad er sedation? Beroligelse. Hæmning af psykisk og motorisk aktivitet. Ikke bevidstløs.
Hvad er generel anæstesi? Bevidstløshed med smertefravær og muskelafslapning.
Hvad er neuroleptanalgesi? KOmbination af sedativ (acepromazin, diazepam) og opioid. Ligner anæstesi, men uden egentlig bevidsthedstab. Kan være en fordel til høj-risiko patienter, da der er færre bivirkninger af CV og resp. system.
Hvad er ASA klassifikationen? Skala fra 1 til 5 (+E), som er en risikovurdering af patienten systemiske helbred mhp. anæstesi.
Hvad står MODS for? Multiple organ dysfunction syndrome (ses i forbindelse med sepsis). En klasse 5 ASA.
Oprids ASA klasserne 1-5 (+E). ASA 1: rask patient, 2: patient med systemisk lidelse som ikke påvirker almentilstand, 3: patient med systemisk lidelse som påvirker almentilstand, 4: patient med livstruende systemisk sygdom, 5: moribund patient, E: akut patient.
Hvor meget reduceres risikoen for død under anæstesi ved at rykke en klasse op i ASA klassifikationen? Med en faktor 6, f.eks. fra klasse 4 til 3. Man kan nogle gange rykke patienter en klasse op ved at stabilisere dem.
Hvor lang tid skal voksne dyr almindeligvis fastes før anæstesi? 6-8 timer
Hvad er et præ-anæstesiologisk work-up? Man indsamler data: anamnese, årsag til anæstesi, sygehistorie, klinisk undersøgelse, faste? evt. parakliniske undersøgelser.
Hvilke 3 steps er der i anæstesi? Præ-med, induktion og vedligeholdelsesanæstesi.
Nævn farmaka som bruges til præmed. Acepromazin, diazepam, dexmedetomidin (sedativa), butorphanol, metadon (analgetika), (atropin kun ved indikation).
Nævn farmaka som bruges til induktion. injektionsanæstetikum (propofol, alfaxalon, ketamin).
Nævn farmaka som bruges til vedligehold af anæstesi. Inhalation (isofluran, sevofluran) eller TIVA (propofol, alfaxalon).
Hvilke parametre kigger man på under anæstesi for at sikre sig at patienten er i passende anæstesidybde? Øjenposition (pupil indad), palpebralrefleks, cornearefleks, kæbetonus, hjertefrekvens, resp. frekvens, respons ved stimuli.
Hvad er capnometri og hvad bruges det til? Man måler på CO2 indhold i udåndingsluften, for at se om patienten bliver ventileret tilstrækkeligt.
Hvad er forskellen på INBP og NIBP? INBP: Invasiv blodtryksmåling, man lægger målekateter ind i vene, NIBP: non-invasiv blodtryksmåling. man måler udenpå huden med klemme.
Hvad består en post-op monitorering i? Frie luftveje, extubering, resp. frekvens (meget høj = stress, smerte, varme), cirkulation (blege slimhinder = kulde, blødning, smerte), bevidsthedsniveau, analgesi, komfort og TLC.
Beskriv smertens vej. Der sker smertepåvirkning af nociceptorer (transduktion) --> signalet sendes via transmission med de sensoriske nerver ind mod rygmarven --> i rygmarven modificeres smertesignalet og sendes videre til det cerebrale cortex.
Hvilke er de primære afferente nervefibre og hvad er de særligt følsomme overfor? A-delta fibre og C- fibre. Disse er særligt følsomme for inflammationsmediatorer og påvirkning af na-kanaler.
Hvordan kommer transmission af smerte til udtryk når det er a-delta fibrene der påvirkes? Hurtig, skarp smerte, da disse er tynde, myeliniserede nervefibre.
Hvordan kommer transmission af smerte til udtryk når det er C-fibrene der påvirkes? En mere brændende, vedvarende og langsommere smerte, da disse er umyeliniserede
Hvordan moduleres den nociceptive transmission? Af endogene opioder, serotonin forbindelser og noradrenerge stoffer som hæmmer smertesignalet på spinalt niveau.
Hvad er the gate theory? En teori som beskriver vores forståelse af hvor meget af et smertesignal der får lov at komme gennem modulation og videre til det cerebrale cortex.
Hvor foregår perception af smerte henne? I det cerebrale cortex.
Hvad sker der ved hyperalgesi? Smertesignalet forstærkes ved at NMDA receptorerne også reagerer og der åbnes magnesiumkanaler. Sker ved længerevarig smertepåvirkning f.eks.
Hvorfor behandler vi smerte? Smerte er ikke rart. Udover det så øger smerte i et sår infektionsrisikoen og nedsætter helingshastigeheden.
Hvorfor giver man analgesi peri-operativt? Da man dermed kan undgå at stimulere det cerebrale cortex og undgå eventuel hyperalgesi når dyret vågner. Derudover så potenserer analgetika anæstesien.
Nævn nogle typer af smerte. Akut smerte, kronisk smerte (ofte neuropatisk), visceral smerte (organer), somatisk smerte (knogler, led, muskler), inflammatorisk smerte.
Hvad er multimodal smertebehandling? Smertebehandling med forskellige analgetika som hæmmer smertesignalet både i de perifere nerver, på spinalt niveau og cerebralt. (opioder, NSAIDs, ketamin, lokalanalgetika, alfa2-adrenerge agonister.
Hvilken type analgetika bruger man typisk ved kronisk og stærk smerte? Opioder, i forskellige styrker og i kombi med non-opioider (f.eks. NSAIDs)
Hvad kan man anvende til at behandle smerte, udover farmaka? Kryoterapi (kulde), massage, TLC, ligge bekvemt, pelspleje af kat.
Hvordan kan man smerteevaluere? Ved at observere på dyret. For hunde findes Glasgow Pain Scale 1-6. For katte findes Colorado State pain evaluation (kigger på kattens ansigt).
Hvad tyder det på hvis puls og blodtryk stiger under operation? Utilstrækkelig smertedækning, her kan man give IV bolus med fentanyl
Hvorfor skal patienten fastes inden anæstesi? For at undgå aspiration.
Hvad skal man være særligt opmærksom på ift Dobermanns og anæstesi/operation? At 70% af dem har nedsat produktion af von Willbrandts faktor og derfor ikke kan koagulere deres blod optimalt.
Hvad skal man være særligt opmærksom på ift Miniature Schnauzers og anæstesi/operation? De er prædisponerede for hjertesygdom (sick sinus syndrome).
Hvad skal man være særligt opmærksom på ift Boxere og anæstesi/operation? De kan være overfølsomme overfor Acepromazin.
Hvad skal man være særligt opmærksom på ift brachycephale racer og anæstesi/operation? Man anbefaler forsigtig intubering, at undgå at sedere dem meget dybt, at extubere sent og mens hunden er i brystleje, samt at monitorere dem i nogle timer under opvågning.
Hvad skal man være særligt opmærksom på ift Greyhounds og anæstesi/operation? Greyhounds mangler et leverenzym som gør at de ikke kan nedbryde barbiturater særlig effektivt, samtidig er de tynde hunde --> begge disse ting gør opvågningen længere efter barbiturater.
Hvorfor er det en fordel at anvende lokalanalgetika præoperativt? Fordi det nedsætter det nociceptive respons og dermed undgås stimulation af smertecentre i CNS --> dette giver en bedre postoperativt heling. Samtidig nedsættes dosis af anæstestika.
Hvilket lokalanalgetikum er mest potent - et med lav pKa eller et med høj pKa? (interval 7,5 - 8,5) Et med lav pKa, da de fleste molekyler ved pH 7,4 vil være ikke-protoniseret og dermed kan passere cellemembraner.
Hvorfor er traumatiseret væv mere modtageligt overfor lokalanalgetika end ikke-traumatiseret væv? Pga. at nerverne i det traumatiserede væv fyrer og na-kanalerne er dermed åbne og kan bedre inaktiveres af lokalanalgetika (use-dependent blokade).
Hvorfor skal man nedsætte dosis af lokalanalgetika der er aminer, men ikke amider til patienter med leverskade? Da aminer metaboliseres i leveren ved CYP450, mens amider nedbrydes af esteraser i plasma.
Hvorfor giver man nogle gange adrenalin sammen med lidokain? For at forårsage vasokonstriktion og dermed forlænge lidokains virkningstid lokalt.
Hvad er TIVA? Total intravenøs anæstesi. Flere injektioner (bolus) eller infusion af et anæstetikum i kombination med et analgetikum.
Nævn en typisk TIVA kombination. Propofol + ketamin/opiod/alfa2-agonist.
Hvad er CRI? Constant rate infusion, bruges ifm. TIVA.
Hvorfor er CRI mere sikkert end at give bolus med jævne mellemrum? Fordi plasmakoncentrationen af anæstestika er mere stabil når man bruger CRI og der er derfor lavere risiko for hæmodynamiske eller respiratoriske udsving.
Hvad er MAC? Minimum alveolær koncentration. En inhalant med en lav MAC værdi er mere potent end en inhalant med en høj MAC værdi.
Hvad siger blod/gas koefficienten noget om? Hvor villigt et stof er til at diffundere fra alveoler og over i blodet. Et stof med en lav blod/gas koefficient diffunderer bedre over (hurtigere induktion og opvågning) i blodet og tilbage end et stof med en høj B/G koefficient.
Hvad er det anæstetiske index? Index som giver inhalanter en værdi alt efter hvor respirationsdepressive de er; jo lavere værdi, jo mere respirationsdepression forårager stoffet.
Hvad siger olie/gas koefficienten noget om? Hvor potent et stof er; jo højere olie/gas koefficient, bedre diffunderer det ind til CNS og jo mere potent er det.
Created by: IdaH