Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Basal klinisk teori

Anfald

QuestionAnswer
Hvad opdeles neurologiske anfald i? Intrakranielle eller ekstrakranielle.
Hvad opdeles epilepsi i? Idiopatisk eller strukturel (ved strukturel kan man finde en årsag).
Er epilepsi et intrakranielt eller ekstrakranielt forårsaget anfald? Intrakranielt.
Hvilke årsager kan der være til ekstrakranielt forårsagede anfald? Synkope, elektrolytforstyrrelser, forgiftninger (leversygdom), hypothyroidisme, hyperthyroidisme, hypoglykæmi, hypoxi, hypocalcæmi.
Hvilke kriterier skal opfyldes før man diagnosticerer en hund med epilepsi? Den skal have haft minimum 2 anfald, som er forårsaget af noget intrakranielt. (ekstrakranielle årsager udelukkes)
Hvad er toniske kramper? Kramper hvor patienten er helt stiv.
Hvad er kloniske kramper? Kramper hvor patienten bevæger sig (løbe-bevægelser med benene).
Hvilke kliniske/parakliniske parametre undersøger man ved et dyr der kommer ind med anamnese om anfald? K.u.: mental tilstand, anamnese: race, alder, symptomer mellem anfald?, progression? Anfald i hvile eller ved aktivitet? Paraklinik: hæmogram, biokemi, thyroideatilstand.
Hvad er et epileptisk anfald udtryk for? Abnorme elektriske ladninger i en gruppe neuroner i hjernen.
Hvad betyder det at epileptiske anfald er parasysmale? At de starter og ender pludseligt.
Hvilke symptomer kan forekomme ved et epileptisk anfald? Bevidsthedsændring, autonome symptomer (opkast, savl), motoriske symptomer (kramper eller sidde helt stille), sensoriske symptomer, psykologiske symptomer (kendes fra mennesker).
Hvad er præ- og postiktale symptomer? Symptomer der kommer op til eller før et anfald.
Hvad kunne postiktale symptomer f.eks. være? Ude af stand til at bevæge sig, ataksi, blindhed, rastløshed, opkast, aggression, opstemthed.
Hvor i hjernen stammer intrakranielle anfald fra? Det cerebrale cortex.
Nævn et eksempel på en anomali som kan give epilepsi? Hydrocephalus. (små racer prædisponerede)
Hvad betyder det når der er eosinofile i rygmarvsvæsken? At der er inflammation --> dette kan give anledning til anfald.
I hvilken alder forekommer hhv. idiopatisk og strukturel epilepsi oftest? Idiopatisk: under 4 år, Strukturel: over 4 år.
Hvilken type epilepsi vil man mistænke hvis der er anamnese om progredierende anfald, symptomer imellem anfaldene og hunden er over 4 år gammel? Strukturel epilepsi.
Med hvilke midler kan man diagnosticere neurologiske patologi? Neurologisk undersøgelse, hjernescanning (MRI, CT), CSF tapning (encephalitis, meninigitis), obduktion (post-mortem).
Hvilke to typer epilepsianfald er der? Fokal eller generaliseret. Kan også være fokal med sekundær generaliseret udbredelse.
Hvad er der risiko for når man ser en hund/kat med ophobede anfald? Det tyder på at hjernen hele tiden er exciterbar og der er derfor risiko for at dyret kan ryge ind i status epilepticus.
Hvad er status epilepticus? Tilstand af konstant anfald, hvor man ikke kan få dyret normaliseret.
Hvad skal klienten informeres om? Succeskriterier, prognose, behandlingsstrategi, eventuelle risici ved anfald/behandling (f.eks. hyrdehunde).
Hvor tit laver man follow up på en hund der behandles mod epilepsi? Minimum hvert halve år med hæmatogram, biokemi og serum-fenemal test (fenemal = phenobarbital).
Hvilken medicin bruger man primært til behandling af patienter med idiopatisk epilepsi? Phenobarbital, kaliumbromid, diazepam (sidste rektalt ved status epilepticus).
Hvilken årsag ville man tænke der var til et anfald, hvis det skete hhv. når hunden var i hvile eller aktiv? Hvile: intrakraniel årsag (epilepsi), aktiv: synkope (ikke nok ilt til hjernen sfa. hjertesygdom)
Nævn nogle hunderacer hvor prævalensen for epilepsi er højere end for andre hunde. Labrador, puddel.
Hvad er interiktale symptomer? Symptomer imellem anfald.
Hvad hed strukturel epilepsi tidligere? Symptomatisk epilepsi.
Er der forskel mellem typen af anfald? Ja, anfald kan være meget forskellige, men for den enkelte hund ligner er anfaldene ofte meget ens.
Hvor forekommer idiopatisk epilepsi oftest - hos hund eller kat. Hund. Katte har oftest strukturel epilepsi.
Hos hvilke dyr ses oftest strukturel epilepsi sfa. neoplasi i hjernen? Neoplasi ses oftest hos ældre dyr. Medmindre det er lymfom, da dette lige så ofte rammer unge dyr.
Created by: IdaH
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards