Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Basal klinisk teori

Anfald

QuestionAnswer
Hvad opdeles neurologiske anfald i? Intrakranielle eller ekstrakranielle.
Hvad opdeles epilepsi i? Idiopatisk eller strukturel (ved strukturel kan man finde en årsag).
Er epilepsi et intrakranielt eller ekstrakranielt forårsaget anfald? Intrakranielt.
Hvilke årsager kan der være til ekstrakranielt forårsagede anfald? Synkope, elektrolytforstyrrelser, forgiftninger (leversygdom), hypothyroidisme, hyperthyroidisme, hypoglykæmi, hypoxi, hypocalcæmi.
Hvilke kriterier skal opfyldes før man diagnosticerer en hund med epilepsi? Den skal have haft minimum 2 anfald, som er forårsaget af noget intrakranielt. (ekstrakranielle årsager udelukkes)
Hvad er toniske kramper? Kramper hvor patienten er helt stiv.
Hvad er kloniske kramper? Kramper hvor patienten bevæger sig (løbe-bevægelser med benene).
Hvilke kliniske/parakliniske parametre undersøger man ved et dyr der kommer ind med anamnese om anfald? K.u.: mental tilstand, anamnese: race, alder, symptomer mellem anfald?, progression? Anfald i hvile eller ved aktivitet? Paraklinik: hæmogram, biokemi, thyroideatilstand.
Hvad er et epileptisk anfald udtryk for? Abnorme elektriske ladninger i en gruppe neuroner i hjernen.
Hvad betyder det at epileptiske anfald er parasysmale? At de starter og ender pludseligt.
Hvilke symptomer kan forekomme ved et epileptisk anfald? Bevidsthedsændring, autonome symptomer (opkast, savl), motoriske symptomer (kramper eller sidde helt stille), sensoriske symptomer, psykologiske symptomer (kendes fra mennesker).
Hvad er præ- og postiktale symptomer? Symptomer der kommer op til eller før et anfald.
Hvad kunne postiktale symptomer f.eks. være? Ude af stand til at bevæge sig, ataksi, blindhed, rastløshed, opkast, aggression, opstemthed.
Hvor i hjernen stammer intrakranielle anfald fra? Det cerebrale cortex.
Nævn et eksempel på en anomali som kan give epilepsi? Hydrocephalus. (små racer prædisponerede)
Hvad betyder det når der er eosinofile i rygmarvsvæsken? At der er inflammation --> dette kan give anledning til anfald.
I hvilken alder forekommer hhv. idiopatisk og strukturel epilepsi oftest? Idiopatisk: under 4 år, Strukturel: over 4 år.
Hvilken type epilepsi vil man mistænke hvis der er anamnese om progredierende anfald, symptomer imellem anfaldene og hunden er over 4 år gammel? Strukturel epilepsi.
Med hvilke midler kan man diagnosticere neurologiske patologi? Neurologisk undersøgelse, hjernescanning (MRI, CT), CSF tapning (encephalitis, meninigitis), obduktion (post-mortem).
Hvilke to typer epilepsianfald er der? Fokal eller generaliseret. Kan også være fokal med sekundær generaliseret udbredelse.
Hvad er der risiko for når man ser en hund/kat med ophobede anfald? Det tyder på at hjernen hele tiden er exciterbar og der er derfor risiko for at dyret kan ryge ind i status epilepticus.
Hvad er status epilepticus? Tilstand af konstant anfald, hvor man ikke kan få dyret normaliseret.
Hvad skal klienten informeres om? Succeskriterier, prognose, behandlingsstrategi, eventuelle risici ved anfald/behandling (f.eks. hyrdehunde).
Hvor tit laver man follow up på en hund der behandles mod epilepsi? Minimum hvert halve år med hæmatogram, biokemi og serum-fenemal test (fenemal = phenobarbital).
Hvilken medicin bruger man primært til behandling af patienter med idiopatisk epilepsi? Phenobarbital, kaliumbromid, diazepam (sidste rektalt ved status epilepticus).
Hvilken årsag ville man tænke der var til et anfald, hvis det skete hhv. når hunden var i hvile eller aktiv? Hvile: intrakraniel årsag (epilepsi), aktiv: synkope (ikke nok ilt til hjernen sfa. hjertesygdom)
Nævn nogle hunderacer hvor prævalensen for epilepsi er højere end for andre hunde. Labrador, puddel.
Hvad er interiktale symptomer? Symptomer imellem anfald.
Hvad hed strukturel epilepsi tidligere? Symptomatisk epilepsi.
Er der forskel mellem typen af anfald? Ja, anfald kan være meget forskellige, men for den enkelte hund ligner er anfaldene ofte meget ens.
Hvor forekommer idiopatisk epilepsi oftest - hos hund eller kat. Hund. Katte har oftest strukturel epilepsi.
Hos hvilke dyr ses oftest strukturel epilepsi sfa. neoplasi i hjernen? Neoplasi ses oftest hos ældre dyr. Medmindre det er lymfom, da dette lige så ofte rammer unge dyr.
Created by: IdaH