Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Basal klinisk teori

Akut hjælp til dyr

QuestionAnswer
Hvorfor er det ikke godt at give et dehydreret dyr væske med for meget natrium i? Da der så er en risiko for at dyret udvikler hjerneødem.
Hvad indikerer en dårlig natrium/kalium balance hos en hund som kommer ind i akutmodtagelsen og er meget dårlig? En addisonsk krise --> hypoadrenokorticisme.
Hvordan kan man teste for Addisons? Ved en ACTH baseline test eller med PTH stimulation (sidste tager længere tid).
Hvad giver man en hund i en addisonsk krise akut, mens man venter på prøvesvar? Steroider, da de fleste af disse også har mineralokortikoid effekt.
Ved hvilke symptomer anbefales det at opsøge dyrlæge med det samme? Dyspnø, takykardi/bradykardi, blege slimhinder, længerevarende vomitus/diarré, udspilet abdomen, anuri/stranguri/dysuri, stærk smerte, somnolens, neurologiske tegn, indtag af gift/medicin.
Hvad står Dr. ABCD for? Airway, Breathing, Cardio-vascular, Dissorders (f.eks. benbrud, neurologiske tegn el. andet)
Hvad er kupage? Teknik som bruges til at cleare luftvejene ved fremmedlegeme obstruktion eller aspiration. Bagparten løftes og der slås bilateralt på thorax med kuppet hånd.
Hvordan kan man etablere en luftvej hos en patient? Tubus (husk xylocainspray), tracheostomi eller crichothyroitomi.
Hvad er indikationen hvis thorax ikke giver sig, når man giver hjertemassage? Væske i thorax (hydrothorax).
Hvilke to former for hjertemassage er der? Indirekte og direkte (sidste bruges stort set kun ved anæstesidødsfald)
Hvilken styrke skal en defibrillator stå på hvis man bruger denne til hund/kat? Et sted mellem 2-4 J/kg.
Hvad er TPR? Vitalparametre; puls, temperatur, respiration.
Hvordan tjekkes puls? Finger på a. femoralis/hjertet og tæl i 15 sekunder.
Hvordan tjekkes respiration? Observer thorax/spejl foran nares. Tæl i 15 sekunder.
Normal respirationsfrekvens for hund? 10-30 respirationer pr minut.
Normal respirationsfrekvens for kat? 20-30 respirationer pr minut.
Normal puls for hund? 70-160.
Normal puls for kat? 160-240.
Normal kapillærfyldningstid for hund og kat? 2 sekunder.
Hvordan tjekkes kapillærfyldningstid? Pres en finger mod gingiva og slip hurtigt --> observer tid på farveskift fra hvid til lyserød. Vælg et ikke-pigmenteret sted.
Normal temperatur for hund? 37,5 - 39 grader C.
Normal temperatur for kat? 38 - 39,5 grader C.
Ved hvilken temperatur er hund og kat hypotermiske? Kropstemperatur under 36,5 grader C.
Ved hvilken temperatur er hund og kat hypertermiske? Kropstemperatur over 41 grader C.
Hvad er A CRASH PLAN? Tjekliste som kan bruges til traumepatienter; Airway, cardio-vascular, respiration, abdomen, spina, head, pelvis, limbs, arteries, nerves.
Nævn smertestillende som man kan bruge i en akut situation. Opioder, NSAIDs, lokalanalgesi (oftest multimodal terapi).
Hund som kommer ind i hypovolæmisk shock pga. miltruptur - hvad gør man? Man opererer akut. Derudover gives væske, man skal huske ikke at øge blodtrykket for meget (ikke give meget kolloid), da dette kan blæse koagler fra blødningen ud i systemet.
Hvad kunne en rupteret milt f.eks. skyldes? Et rupteret hæmosarkom.
Ved hvilken hypovolæmisk patient må man gerne øge blodtryk hurtigt? Patient i septisk shock, da dette er fysiologisk medieret og ikke pga. en blødning.
Hvad kan bardykardi hos en nyrepatient skyldes? Hyperkaliæmi sfa. manglende kaliumeliminering i nyrerne.
Nævn metoder som kan bruges til at monitorere en patient. Blodtryksmåling, blodprøver (minimumsdatabase), TEG test (fuldblod), pulsoximetri, EKG, røntgen eller anden billeddiagnostik.
Nævn vener som man bruger til at lægge venekateter i. Forben: v. cephalica, hals: v. jugularis, bagben: v. saphena. (forben foretrækkes)
Hvilken størrelse venflon ville man vælge til at lægge et venekateter på en grand danois? 18 G
Nævn veje man kan lægge væske ind. IV, intraperitonealt, subkutant eller i knoglerne (IV foretrækkes).
Hvilken metode kan man bruge, hvis man ikke kan komme til at lægge venekateter? Venous cut down, skærer ind til vene og blotlægger den.
Nævn de tre rum som væske kan tabes fra. Det intravaskulære, det interstitielle eller det intracellulære rum.
Hvad skyldes tab af væske fra det intracellulære rum? Langsom dehydrering, f.eks. en kat med kronisk nyresvigt.
Hvad kan manglende perfusion af organer skyldes? Hypovolæmi eller hjertesvigt.
Symptomer: let forlænget kapillærfyldningstid, tørre slimhinder, nedsat hudturgor. Dehydreringsgrad? 6-8%
Symptomer: meget forlænget kapillærfyldningstid, tørre slimhinder, meget nedsat hudturgor, indsunkne øjne, evt. svag puls. Dehydreringsrgrad? 8-10%
Hvad er de kliniske tegn ved dehydreringsgrad 0-5% Graden er ikke klinisk detekterbar.
Hvilket væskerum er påvirket når man ser takykardi ved dehydrering? Det intravaskulære rum.
Hvilken procent dehydrering er der ved hopovolæmisk shock? 10-12%
Hvordan udregnes hvor meget væske et dehydreret dyr skal have? BW*dehydreringsgrad + væsketab.
Hvis vi har en dehydreret kat med nyresvigt, som mangler væske i alle tre rum, hvilken væske vil vi så give den? Krystalloider, da kolloider vil holde væsken inde i det intravaskulære rum.
Nævn de tre typer væsker som man typisk rehydrerer med. Kolloider, krystalloider (f.eks. Ringers) og isotonisk væske.
Hvornår anvendes Ringers laktat/acetat? Ved en metabolisk acidose, da Ringers laktat omdannes til bikarbonat i leveren. (f.eks. længerevarende diarré)
Hvornår anvendes Ringers chlorid? Anvendes ved metabolisk alkalose, da chloris fremmer udskillelse af bikarbonat i nyrerne. (f.eks. længerevarende vomitus)
Hvorfor skal man give krystalloider i meget større mængder en kolloider når man skal erstatte væske i det intravaskulære rum? Fordi krystalloider kan passere over blodkarrene og ud i vævet og derfor ikke holder på væsken på samme måde som kolloider gør.
Hvorfor skal man reducerer dosis af krystalloider hvis man giver kolloider samtidig? De flere af krystalloiderne vil blive intravaskulært sfa. den osmotiske effekt og man derfor kan risikere vaskulært overload, hvis man giver normal dosis.
Hvorfor skal man være forsigtig med at give en hypovolæmisk kat for meget væske? Fordi de ofte også er bradykarde og hypotermiske --> mens man varmer katten op trækker karrene sig sammen igen og der kommer for højt tryk --> ødem.
Hvilken type væske giver man for et genetablere BT eller for at opretholde CO? Kolloider (sidstnævnte i kombination med krsytalloider).
Hvilken type væske giver man for at genetablere elektrolyt-/væskebalance eller for at opretholde urin output? Krystalloider.
Hvad er kriteriet for at anvende en type monitorering på en patient? Resultaterne skal kunne have en konsekvens for terapi eller prognose, ellers er det bare spild af ressourcer.
Hvilke parametre er det vigtigst at monitorere på? TPR, blodtryk, perfusion, glukose, nyrefunktion, elektrolytbalance, syre-basebalance, respiration, koagulation, iltmætning.
Hvad er normal urinproduktion? 1-2 mL/kg/time.
Hvorfor er det især vigtigt at sørge for god ernæring ag tykke katte under indlæggelse? Da de ved anoreksi er prædisponerede for lipidose.
I hvilken tilstand er en patient med klinisk score >5? Meget dårlig, skal behandles asap, f.eks. puls over 200/under 40, BT systolisk over 200/under 80, respirationsrate over 60 og temp over 41 grader C.
I hvilken tilstand er en patient med klinisk score >0? Stabil. Monitoreres dagligt.
Normal blodtryk hund? 120/80
Normal blodtryk kat? 120/80
Hvordan udføres thoracocentese? Hvis efter luft, så stikker man dorsalt mellem 7-10 costa og ved væske stikker man mere ventralt (luft stiger opad). De fleste skader af pneumothorax kræver tapning 1-2 gange og så heler lungen op. Hvis man skal tappe 3 gange, så hellere et thoraxdræn.
Hvad er de typisk skader hos en nedfaldskat? Hydrothorax/hæmothorax, fraktur af kæbe og pelvis, samt lemmer, blæreruptur, væske i abdomen (typisk blod eller urin).
Hvad skal man huske når man udfører en abdominocentese? At milten ligger kranialt til venstre i dyret og at man ikke skal stikke ind lige i linea alba, det dette hul ikke vil lukke sig med det samme.
Hvorfor lægger man urinkateter på en kat med stranguri/anuri? FLUTD, mistanke om obstruktion, man lægger det derfor diagnostisk.
Hvad skal man huske at gøre efter at man har opereret en blæreruptur? At man skal lægge urinkateter, da blæren ikke skal udvides for meget.
Hvordan tages en steril urinprøve? Ved cystocentese.
Hvorfor skal man undgå at stikke ind i milten når man laver en abdominocentese? Da man så kan risikere at misfortolke centesen som en hæmothorax.
Hvor stor en del af kropsvæsken findes intracellulært? 8%
Hvor meget væske vil man få ind i det intracellulære rum hvis man giver 500 mL plasma? 600 mL
Hvor stor en dehydreringsgrad skal der til før mentalstatus påvirkes? 10%
Created by: IdaH
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards