Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Basal klinisk teori

Adfærd

QuestionAnswer
Hvilke adfærdsmæssige diagnoser kan hunde f.eks. få? OCD, elimineringsproblemer (renlighed), fobi, angst, hyperaktivitet, aggression.
Hvad er et akralt slikkegranulom? Et granulom, typisk på forben, som kommer af at hunden slikker overdrevent. (OCD)
Hvad er flodding? Når man gentager en handling som er angstprovokerende for dyret, indtil det bliver normalt for det. Ikke god metode.
Hvor mange hunde ca. aflives pga. adfærdsmæssige problemer? En fjerdedel.
Hvilke ting er vigtige at vide noget om før man kan stille en adfærdsmæssig diagnose? Normal adfærd, principper for indlæring og principper for adfærdsmodifikation.
Hvilke årsager ligger til baggrund for adfærdsproblemer hos et dyr? Genetik og indlæringsfejl. (jo flere indlæringsfejl, jo bedre prognose)
Hvad kan destruktiv adfærd hos en hund skyldes? Normal adfærd, separationsangst, hyperaktivitet.
Hvilke farmaka kan bruges til at dæmpe angst hos hund/kat? Cykliske antidepressiva som f.eks. clomipramin eller selektive serotonin-reuptake inhibitorer som f.eks .fluoxetin ( fontex).
Hvad kan unormal adfærd opdeles i? Patofysiologisk (medfødt, erhvervet) eller eksperimentel (som kan gå hen og blive patofysiologisk).
Hvilke årsager kan der være til aggression? Angst, beskyttertrang, dominans, forsvarer territorie, maternel aggression, smertebetinget m.m.
Created by: IdaH