Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Ernæring

Svin

QuestionAnswer
Hvor længe er en so drægtig? 3 mdr., 3 uger og 3 dage.
Beskriv grisens tarmsystem/fordøjelse. Den har en mave som nedbryder foder enzymatisk --> glukose, fedtsyrer og aminosyrer absorberes i tyndtarm --> stivelse og fibre fermenteres i bagtarm og absorberes.
Hvad dækker begrebet 'foder til en årsso' over? Den mængde foder som en so har fået mens den er polte --> i løbestalden --> i drægtighedsstalden --> i farestalden.
Hvilken proteinkilde bruger man primært i svinefoder og hvorfor? Sojaskrå. Fordi det har en god aminosyreprofil til svin.
Hvilke kulhydratkilder bruger man primært i svinefoder? Byg og hvede (havre).
Hvilke fedtkilder bruger man i svinefoder? Palmeolie eller svinefedt.
Hvilke fiberkilder bruger man til svinefoder (mest til søer). Roepiller, havre eller grønpiller.
Hvad er EFOS og EFOSi? Fordøjeligheder for svin som man er nået frem til ved in vitro forsøg.
EFOS er? Enzymatisk fordøjeligt stof ved fæces --> altså både tyndtarm og tyktarm.
EFOSi er? Enzymatisk fordøjeligt stof ved ileum --> altså kun tyndtarm.
Hvad er FMK? Fermenterbare kulhydrater --> det der er nået til bagtarm og kan fermenteres her.
Hvad er LFK? Letfordøjelige kulhydrater --> kulhydrater som kan fordøjes i tyndtarmen.
Hvad er ANF? Antinutritionelle faktorer, noget som nedsætter fordøjeligheden af protein f.eks.
Hvad er UTSi? Ufordøjet tørstof ved ileum.
Hvad bruger man når man snakker energi i foder til svin? Foderenheder, én for søer og én for slagtesvin, da slagtesvin har en lavere kapacitet til at fermentere kulhydrater end søer.
Hvad er FE til grise angivet i? Fysiologisk energiværdi (nettoenergi) ~ bruttoenergi * fysiologisk udnyttelsesgrad. Den energi som dyret rent faktisk udnytter.
Hvorfor bruges man ikke fiskemel til svinefoder? Det giver afsmag til kødet. Nogle gange bruger man det til smågrise, da det har en bedre aminosyreprofil end sojaskrå.
Hvordan og hvorfor flusher man før grisens brunst? Man fodrer restriktivt i 14 dage, hvorefter man øger fodertildelingen pludseligt - giver kraftigere ovulation.
Hvorfor giver man polte 10% mere vitaminer (Ca og P) pr. kg tilvækst end slagtesvin? Da man gerne vil have at polte holder i lang tid og det derfor er vigtigt at deres knogler er stærke.
Hvorfor er det ikke godt at have en fed so op til faring? Det kan give komplikationer ved faring, samt risiko for mælkefeber. Negativ feedback via leptin nedsætter appetitten og mælkeproduktionen falder.
Hvordan og hvornår styrer man soens huld? Man fodrer restriktivt under drægtigheden, for at opnå en huld score 3 (ud af 4) til faringen.
Hvorfor giver man grønpiller, havre, roepiller i foder eller halm på gulvet til drægtige søer? Da disse fermenterbare fibre tager lang tid at fordøje og dermed øger mæthedsfølelsen. Hvis søerne er sultne, kan de udvise aggressiv adfærd.
Hvor mange grise har en diegivende so hos sig? 14-16, afhængig af antal patter hun har.
Hvorfor vil man gerne have at en diegivende so taber sig en lille smule, men ikke for meget? Fordi hun så er i katabolisk mode og har en høj mælkeproduktion. Hvis hun taber sig for meget går det ud over reproduktionsevnen.
Hvorfor tilsætter man ikke så meget fiber til diegivende søers foder? Da de ikke har fysisk kapacitet til at æde særlig meget, så deres foder skal være letfordøjeligt.
Hvorfor varmebehandler man færdigfoder til grise ved 81 grader? Da dette slår de fleste patogener ihjel (dog ikke salmonella).
Hvorfor tilsætter man fytase til færdigfoder til grise? Fytase skal bruges til at spalte fosfor fra fytinsyre i foderet, men varmebehandling af foderet fjerner fytasen, derfor tilsættes det.
Hvad kan skimmelsvamp i tanken til foder resultere i? Toksiner i foderet --> hæmorrhagisk enteritis, samt rectum prolaps og pludselig død.
Hvor i maven forekommer mavesår hos svin? På den hvide kirtelløse del, lige efter oesophagus.
Hvorfor forekommer mavesår hos svin ofte? Fordi de fodres med for meget kraftfoder --> pH gradienten i maven ødelægges og det tynde, sure maveindhold skvulper op på den hvide del af mavesækken.
Hvorfor er pelleteret foder dårligere end melfoder ift. mavesundheden hos svin? Fordi pelleteret foder er meget fint og holder på vandet og således kan danne en ensartet grød i maven, som ødelægger pH gradienten.
Hvad er mavesårindexet for svin? Index fra 0-10, hvor 10 er arvævsdannelse og forsnævret spiserør. Grisen har først reelt mavesår ved en 6'er.
Hvad er bedst for mavesundheden hos svin, måltidsfodring eller ad libitum fodring? 1-2 måltider pr dag.
Hvilke to enzymer er dominerende i den neonatale gris's ventrikel? Laktase som nedbryder mælkesukker og chymosin som nedbryder kasein og koagulerer det.
Hvordan er produktionen af amylase og maltase hos den neonatale gris? Lav, men stiger med alderen.
Hvorfor sænker man proteinindholdet i grisens foder når den er omkring de 9 kg? Fordi man her fjerner zinken fra dens foder og et højt proteinindhold vil øge risikoen for diarré.
Hvilken aminosyre er den begrænsende for en gris? Lysin.
Hvilke aminosyrer kan tilsættes syntetisk til grisens foder? Lysin, methionin, valin, treonin.
Fra ca hvilken alder kan man fodre en gris med sojaskrå? Fra den vejer 15 kg ca.
Hvilke fodermidler bruger man typisk i fravænningsfoder til smågrise? Mælkepulver, fiskemel, sojaproteinkoncentrat, kartoffelproteinkoncentrat og varmebehandlet korn, fedt, olie og vitaminer/mineraler.
Hvad skal man undgå for at undgå diarré hos den fravænnede smågris? Overbelægning, sammenblanding, mangel på stimuli i stien, transport, foderskifte og dårligt klima. Man skal undgå at stien er våd, når den nyfravænnede gris kommer ind i den.
Created by: IdaH