Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Ernæring

Mink

QuestionAnswer
Hvad betyder det at minken er en strikt carnivor? At dens glukoneogenese fra aminosyrer kører med konstant høj aktivitet, at den derfor taber kvælstof hele tiden og derfor har behov for konstant protein indtag.
Hvordan fungerer minkens tarmkanal? Den er meget kort med en kort passagetid. Det meste aktivitet foregår i tyndtarmen og næsten ingen i tyktarmen, da minken lever af protein. Den har ingen blindtarm.
Hvad betyder det for minkens foder at passagetiden i tarmen er kort? Det skal være foder med høj fordøjelighed.
Minkens produktionscyklus: Parring i marts --> hvalpning i slut april, start maj --> hvalpe fravænnes i juli --> pelsning i november og avlsdyr udvælges.
Hvor længe er minken drægtig? Ca 50 dage. Den sande drægtighed ca 30 dage.
Hvad betyder det at man flusher minken før parring? Man fodrer den restriktivt i en periode, hvorefter den fodres ad libitum i de sidste dage op til parring. Dette øger ovulationen.
Hvad betyder det at minken er monoestral? Den er lysfølsom og dermed er dens cyklus påvirket af dagslængde.
Hvorfor kan minken bære hvalpe fra flere forskellige hanner? Da ovulation induceres ved parring og der dermed kan induceres flere ovulationer ved flere parringer.
Hvad betyder det at minken har forsinket implantation? At der efter ovulation og befrugtning kan gå op til 12 uger før blastocysten implanterer sig (diapause).
Hvorfor er de neonatale minke så afhængige af deres mor de første 4 uger? Da de fødes hårløse (skal have varme) og har et meget lille glykogendepot i leveren (skal have mælk indenfor 1 time efter fødsel).
Hvornår fravænner man hvalpene? Når de er 8 uger gamle.
Hvorfor må man ikke fodre minkene for meget i vinterperioden? og hvordan regulerer man fodringen? Da de her vil aflejre ekstra fedt i kroppen, hvilket kan give problemer ved parring og hvalpning. Man fodrer derfor efter huldvurdering.
Hvilken energiform bruger man til mink? Omsættelig energi.
Hvor mange kJ svarer 1 Kcal til? 1 Kcal = 4,184 kJ.
Hvad skyldes forskellen på værdierne bruttoenergi og omsættelig energi når man snakker om protein? (23,9 kJ/g vs. 18,4 kJ/g) Det skyldes at der forbruges noget energi til dannelsen af urea under oxidationen af protein.
Hvor mange aminosyrer er essentielle for mink? Man mener det er de samme som for kat, men det er ikke helt sikkert. Altså 11 stk.
Hvorfor er aminosyren cystein semiessentiel for mink? Da cystein er vigtig for dannelsen af pels.
Hvilke fedtsyrer er essentielle for minken? linolsyre (omega6), alfa-linolensyre (omega3) og arakidonsyre.
Hvilke fodermidler består en foderblanding til mink typisk af? Biprodukter fra fisk- og fjerkræproduktionen, olie, kulhydrat, samt tørret protein fra animalske/vegetabilske kilder.
Hvorfor er vejegrupper en god idé at have i minkproduktionen? For at man bedre kan holde øje med deres huld; en huldvurdering kan være meget subjektiv.
Hvor gammel er en minkhvalp før den er lige så effektiv til at fordøje protein som en udvokset han? 12 uger.
Hvad er det bedste fodermiddel til mink? Fiskeprodukter. Indeholder meget fedt og god sammensætning af aminosyrer, samt høj fordøjelighed af protein.
Nævn 2 fodermidler med højt indhold af aminosyren cystein. Fjermel, majsgluten.
Hvilke fedtsyrer har højest fordøjelighed; kortkædede eller langkædede/mættede eller umættede? Langkædede, umættede fedtsyrer.
Hvad er vigtigt at huske når man fodrer mink med olier med et højt indhold af langkædede umættede fedtsyrer? (PUFA) At olien skal indeholde E vitamin, da olien ellers vil blive harsk (dannes mange frie radikaler).
Nævn nogle vegetabilske olier som er egnet til at fodre mink med. Solsikkeolie, rapsolie, sojaolie. Kokosolie (men lavere fordøjelighed).
Hvordan skal kulhydrat behandles før man giver det til mink? Varmebehandles, ellers kan den ikke fordøje det.
Hvilken metode bruger man til at vurdere energiindhold i foder til mink? Weendes metode, hvor kulhydrat beregnes 'by the difference'.
Hvorfor er det en dårlig idé at fodre minken restriktivt i sidste del af drægtigheden? Da hvalpevægten vil falde og hvalpedødeligheden dermed stiger. Herudover udvikler minken mindre mælkekirtelvæv.
Hvor mange hvalpe får en mink? Mellem 1-14, i gns. 5-6 stk.
Hvad er vigtigt i minkenes vækstperiode? At de får nok energi og letfordøjeligt fedt og protein, specielt i starten af vækstperioden. Cystein er begrænsende aminosyre ved pelssætning.
Hvorfor er det vigtigt at holde øje med magnesiumindholdet i foder? Da magnesium er med til at danne struvitkrystaller i urinen.
Hvorfor kan det være en fordel at sænke pH i minkens foder? Da et højt pH i foder og dermed urin prædisponerer for urinsten.
Fedtlever, hvornår er forekomsten størst og hvilke årsager er der til dette? Ses i vinterperioden. Årsager; fede dyr, faste, mobilisering, ubalance i næringsstoffer (fedt, protein), restriktiv fodring, dårligt foder.
Hvilken aminosyre er den begrænsende for mink? Methionin.
Hvad er aminosyren L-carnitin vigtig for? Fedtomsætningen.
Hvilken formel bruges til at udregne vedligeholdelsesenergi hos en udvokset mink? Mem = 525*BW^0,75
Hvad er effektivitetskonstanten for protein? Kp = 0,5
Hvad er effektivitetskonstanten for fedt? Kf = 0,8
Hvad er effektivitetskonstanten for mælk? Km = 0,65
Hvilken brændværdi bruger man når man regner på aflejret protein? Så bruger man brændværdien for bruttoenergi/fordøjelig energi, dvs. 23,9 kJ/g protein.
Hvad bruger man når man skal vurdere om et foder er egnet til mink? Man kigger på det totale energiindhold i foder, samt fordelingen af energi fra hhv. fedt, protein og kulhydrat og sammenligner med anbefalingerne.
Hvad udregnes energikoncentrationen for et foder i? ME = kJ/kg TS. Det udregnes for kg tørstof, da man på denne måde nemmere kan sammenligne forskellige foderblandinger.
Hvad er linolsyre særligt vigtigt for i minkproduktionen? Pelssætningen.
Hvad er alfa-linolensyre særligt vigtigt for i minkproduktionen? Mælkeproduktionen, da den udskilles i mælken.
Hvad skal man være opmærksom på ved fodring med en stor andel torsk/sej? At fisken indeholder bakterier som frigiver TMAO som binder jern --> minken kan få anæmi hvis ikke der tilsættes ekstra jern.
Created by: IdaH
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards