Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Ernæring

Carnivorer

QuestionAnswer
Hvilket enzym, som bruges til at fordøje stivelse, producerer hverken hund eller kat i deres spyt? Alfa-amylase.
Hvad er forskellen på en strikt carnivor og en fakultativ carnivor? En strikt carnivor kan ikke regulere aktiviteten af de proteinnedbrydende enzymer og tilpasse sig efter foderets indhold af protein . Dette kan en fakultativ.
Hvad er en afbalanceret fodersammensætning? Et energi- og næringsstofstadie som gør at der hverken aflejres noget i organismen eller mobiliseres fra depoter, men at der opretholdes en metabolisk balance.
Hvilken energiform bruges når vi taler om energi hos hund og kat? Omsættelig energi.
Hvad er RER? Resting energy requirement = energibehovet til vedligehold.
Hvad er MER? Metabolic energy requirement. Dette indeholder RER, samt behov til fysisk aktivitet og andre livsytringer.
Hvilke faktorer har indflydelse på MER? Sygdom, neutraliseret eller ej, alder, race, pels/isolation, fysisk aktivitet, omgivende klima, drægtighed m.m.
Hvorfor bruges den metaboliske kropsvægt i MER beregningen? For at vi kan tage højde for dyrs forskellige størrelse (meget relevant ved hunde f.eks.)
Hvad er den hyppigste form for ernæringsrelateret sygdom hos hund og kat? Overvægt.
Hvilke følgesygdomme kan der være til overvægt? Fedtlever, diabetes, osteoarthritis.
Hvordan kan man bedømme om en hund eller kat er overvægtig? WSAVA har lavet en body condition score for hver art; den går fra 1-9, hvor 4-5 er den optimale BCS.
Hvad er det anbefalede proteinindtag til hunde? Energi fra protein skal udgøre mindst 9% af den omsættelige energi.
Hvor mange essentielle aminosyrer har hund? 10
Hvad er funktionen af arginin? Spiller en rolle i syntesen af urea, samt er forløber for nitrogenoxid (som regulerer blodtryk bl.a.)
Hvad er det anbefalede proteinindtag til katte? Energi fra protein skal udgøre mindst 18% af den omsættelige energi.
Hvor mange essentielle aminosyrer har kat? 11
Hvilken aminosyre er essentiel for kat med ikke for hund? Taurin, katten kan ikke syntetisere denne fra cystein som andre dyr kan.
Hvad er funktionen af taurin? Taurin er med i konjugeringen af galdesyrer og har også en betydning for nethinde og hjerte.
Hvilke fedtsyrer er essentielle for både kat og hund? Alfa-linolensyre (omega 3) og linolsyre (omega 6).
Hvilken fedtsyre er essentiel for kat, men ikke for hund og i hvilket foder forekommer den? Aarakidonsyre, den forekommer i animalske fedtprodukter.
Hvorfor er balancen mellem Omega 3 og omega 6 vigtig? Da omega 3 promoverer proinflammatoriske og immunmedierede mediatorer, hvorimod omega 6 promoverer anti-inflammatoriske mediatorer.
Hvorfor har hunde og katte ikke behov for kulhydrater? Da de er carnivore og kan syntetisere glukose ud fra aminosyrer.
Hvad er BARF og hvad er risici ved fodring med dette? Fodring med råt kød og ren kulhydrat. Der er risiko for at smitte dyret med bakterier som Campylobacter f.eks., men også for at næringsstofsammensætningen ikke er god nok.
Hvilke metoder kan man anvende til at beregne energimængden i en hund/kats foder? Den stepwise metode og Atwater metoden.
Hvornår kan man anvende Atwater faktorerne til at vurdere et foders energiværdi? Når fordøjeligheden af foderet er over 90%. Det kan f.eks. gælde for BARF.
Hvad finder man ud af i step 2 i den Stepwise metode? Hvor meget fiberandelen nedsætter fordøjeligheden af foderet.
Hvad gælder for et foder med fiberindhold på over 8%? At indholdet af omsættelig energi generelt bliver underestimeret
Hvorfor har en strikt carnivor sådan et stort behov for protein? Fordi metabolismen kører med konstant høj aktivitet af glukoneogenesen og proteinnedbrydning og dermed tabes en masse N hele tiden.
Hvorfor er katte mere følsomme overfor argininmangel end hunde? Katten danner ikke arginin fra ornitin i syntesen af urea. Hvis katten ikke får arginin tilført, så vil den få en ammoniak forgiftning.
Hvad er fordelen ved at fodre carnivorer med animalsk protein fremfor vegetabilsk protein? Fordøjeligheden af animalsk protein er større og aminosyresammensætningen er også mere afbalanceret.
Hvad menes der med biologisk værdi når man snakker om foderets proteinværdi? Den andel protein som absorberes i mave-tarmkanalen og som kan udnyttes til metaboliske processer.
Hvilke faktorer har indflydelse på et foders biologiske værdi ift protein? Aminosyresammensætning, næringsstofsammensætning, behandling af foderet, træstof, inhibitorer m.m.
Hvordan udregnes hvor meget energi pr dag der skal komme fra protein? Obligatorisk endogent tab af protein pr dag/foderets biologiske værdi.
Hvorigennem tabes dagligt kvælstof, udover gennem fæces? Urin, pels, hud.
Hvorfor skal der være en vis andel fedt i en hund/kats foder? Fedt er en meget effektiv energikilde, fedt i foderet øger smageligheden og fedt er nødvendigt for at transportere fedtopløselige vitaminer.
Hvorfor er arakidonsyre essentiel for katte? Fordi de har lav aktivitet af enzymet delta-6-desaturese og derfor ikke kan syntetisere tilstrækkeligt AA.
Hvilke katte har behov for tilskud af arakidonsyre i deres kost? Højtydende katte, som f.eks. drægtige eller lakterende katte.
I hvilke fodermidler findes omega 6? I vegetabilske olier, f.eks. solsikkeolie og majsolie.
I hvilke fodermidler findes omega 3? I vegetabilske olier f.eks. hørfrøolie og rapsolie, og som EPA og DHA i fiskeolie.
Hvad sker der hvis man giver for store mængder stivelse til en hund/kat? Fermentering i bagtarmen --> diarré.
Hvad kan der ske hvis man giver ikke-varmebehandlet stivelse til hund/kat? Diarré.
Hvornår er det godt at give en hund fiber? Hvis man vil stabilisere bakteriefloraen, da fiber beskytter mod patogene bakterier, samt for at stimulere tarmens motilitet.
Hvilket tørstof er mest næringsrigt - det der findes i tørfoder eller det der findes i vådfoder? Tørstof i vådfoder har generelt en højere energiværdi, samt højere indhold af næringsstoffer.
Hvilken proteinkilde udvikler hunde hyppigst allergi mod i DK? Fjerkræprotein.
Hvorfor kan hunde og katte ikke tåle løg og hvidløg? Det forårsager hæmolyse af de røde blodlegemer.
Created by: IdaH