Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Ernæring

Ernæring af hest

QuestionAnswer
Hvorfor skal hesten helst æde alle sine vågne timer? Fordi den har en lille ventrikel som udskiller saltsyre kontinuerligt, så tyggeaktiviteten er vigtig for produktionen af bikarbonat. Faste hos heste (mere end 4 timer) disponerer det for mavesår.
Hvilken del af tarmsættet har størst volumen hos en hest? Bagtarmen = tyktarm og blindtarm.
Hvilken kortkædet fedtsyre er hestens primære? Acetat.
Hvorfor har heste svært ved at fordøje stivelse sammenlignet med grise f.eks.? Fordi heste næsten ikke udskiller noget alfa-amylase i deres spyt.
Hvad skal ca:ph forholdet være hos heste? 2:1
Hvad skal zink:kobber forholdet være hos heste? 3:1
Hvilken foderenhed bruges til heste? FEkvæg = brændværdien af 1 kg byg
Hvorfor er det bedre at give ens hest pelleteret foder fremfor müsli? Da man så er sikker på at næringsindholdet er det samme for hver portion.
Hvor meget stivelse må en hest få pr dag? Max 2 g stivelse pr kg kropsvægt pr dag
Hvor meget olie må hesten få pr dag? Max 2 g olie pr kg kropsvægt pr dag
Hvor meget grovfoder skal hesten have pr dag? Mindst 1,5 kg TS i grovfoder pr 100 kg hest pr dag
Hvorfor skal majs og byg helst varmebehandles før man giver det til sin hest? Fordi hesten ikke er så god til at bearbejde stivelse, pga. at den kun har en lille mængde amylase i spyt+pancreassekret.
Hvor meget grovfoder kan hesten spise pr dag? Max 2,5 -3% af sine egen kropsvægt i TS pr dag.
Hvad sker der hvis en hest fodres med for meget stivelse? Tyndtarmen vil ikke kunne absorbere nok og der vil gå meget stivelse videre til bagtarmen, her fermenteres det og danner laktat. pH falder og der kommer endotoksiner ud i blodet --> laminitis.
Hvornår dannes der mest laktat i musklerne - ved fodring med grovfoder eller kraftfoder? Kraftfoder
Hvilket giver mest stabilt blodsukker - kraftfoder først og grovfoder bagefter eller omvendt? Omvendt.
Created by: IdaH