Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Ernæring

Begreber, metoder m.m.

QuestionAnswer
Hvad er den proximate (Weendes) metode? En metode der bruges til at analysere næringsstoffers andel i et fodermiddel
Beskriv hvilke næringsstoffraktioner der findes i Weendes metode? Der findes 6 fraktioner; aske, vand, råfedt, råprotein, træstof og NFE.
Hvad er definitionen af tørstof? Det er det der er tilbage efter man har tørret fodermidlet ved 100 grader C indtil der opnås en konstant vægt.
Hvad indeholder træstof? Cellulose, hemicellulose og lignin.
Hvad betyder det at kulhydratindholdet beregnes 'by the difference'? Det beregnes ved at sige: organisk materiale - fedt - protein (hvor fedt er analyseret ved æter ekstraktion og protein ved Kjeldahl metoden).
Hvad er NFE og hvordan beregnes det? NFE = nitrogen free extract. Indeholder stivelse, sukker, fruktaner, pektiner og glykogen. Beregnes ved at sige: OM - (RF+RP+træstof)
Hvorfor er Weendes metode ikke egnet til at analysere foder til drøvtyggere? Fordi der er en fejlkilde når man beregner fiber- og kulhydratfraktionen. NFE indeholder en del af fibrene (træstof), så derfor undervurderes fiberdelen og NFEdelen overvurderes.
Hvad er Van Soests metode? En metode der bruges til at analysere kulhydrat og fiberdelen. Den er mere præcis end Weendes. Først findes NDF (neutral detergent fibres) og derefter ADF (acid detergent fibres). Stivelse+ sukker (LHK/NSC) findes NSC = 100 - (RF+RP+aske+NDF)
Hvad er Kjeldahls analyse og hvordan udføres den? Analyse til at finde protein. Foderprøven analyseres kemisk for ammoniak, herefter ganges antal N med 6,25, da der i gns. er 16% N i protein (100/16 = 6,25). Der er fejlkilde, da der også vil være frit N og N i nukleinsyrer i foderprøven.
Hvordan kan man mere præcist analysere for sukker+stivelse? Ved spektrofotometri.
Hvad forstås ved brændværdier og hvad er disse for hhv. fedt, kulhydrat og protein? Den mængde bruttoenergi der udvikles i en kalorimetrisk bombe af et næringsstof. Fedt = 39,3 kJ/g. Kulhydrat = 17,2 kJ/g. Protein = 23,9 kJ/g.
Hvorfor er forholdet mellem omega6 og omega3 vigtigt, specielt for herbivorer? Hvis herbivorer ikke har nok omega6, så dannes der ikke arakidonsyre og der opstår problemer med reproduktion f.eks. AA findes også i kød. Kattedyr kan ikke syntetisere AA.
Hvad forstås ved essentielle aminosyrer? Aminosyrer som ikke kan dannes ved transaminering i organismen, men som skal optages med foderet.
Nævn de essentielle aminosyrer. Lysin, arginin (rotte, kat, hund), taurin (kat), methionin, cystein, treonin, tryptofan, leucin, isoleucin, valin, phenylalanin, histidin.
Har drøvtyggere essentielle aminosyrer? Nej, de kan danne alle aminosyrer ved den mikrobielle syntese i vommen.
Hvorfor er det bedst at varmebehandle soja? Det indeholder ofte antinutritionelle faktorer, som f.eks. protease inhibitorer. Disse ødelægges ved toasting og fordøjelsen af protein øges derved.
Hvordan beregnes den tilsyneladende fordøjelseskvotient? FK % = ((mængde foder indtaget - mængde foder udskilt med fæces)/mængde foder indtaget) * 100
Hvordan beregnes den sande fordøjelighedskvotient og hvornår er det vigtigt at bruge den? SFK% = (((foder indtaget - (foder udskilt med fæces - endogent tab i fæces))/foder indtaget)*100. Vigtigt at bruge til dyr som indtager meget proteinrigt foder (carnivorer).
Hvilken betydning har passagetiden for fordøjelsen og hvad kan påvirke tiden? Med stigende passagetid stiger fordøjeligheden af alle næringsstoffer. Fibre forkorter passagetiden, mens protein forlænger passagetiden.
Hvor mange kJ svarer 1 Kcal til? 4,184 kJ
Hvad er et foders bruttoenergi? Alt den energi der er i foderet, det resultat vi får ud af at brænde foderet i en kalorimetrisk bombe.
Hvad er den fordøjelige energi? Den energi der er i foderet minus energi der tabes i fæces.
Hvad er den omsættelige energi? Den fordøjelige energi minus den energi der tabes i urin og til gas.
Hvad er nettoenergien? Den omsættelige energi minus varmetab (fra metaboliske processer i kroppen).
Hvad går nettoenergien til i et dyrs organisme? Vedligehold og aflejring i fedt, protein m.m.
Hvad er fodernormer beregnet på baggrund af? Dyrets behov, dets udnyttelsesgrad af foderets energi, samt en sikkerhedsmargin der tager hensyn til individuelle forskelle.
Hvem aflejrer mest protein i forhold til fedt - intakte hanner eller hunner og kastrerede hanner? Intakte hanner. Dette kan man udnytte i en produktion med behov for muskelvækst.
Hvilke dyr kan omdanne beta-caroten til vitamin A? Herbivorer og omnivorer. Beta-caroten findes i vegetabilske fodermidler, hvorimod aktivt vitamin A findes i animalske fodermidler.
Hvordan absorberes vitamin A i tarmen? Som retinol, bundet til cholymikroner (fedt) --> transporteres med lymfen til det systemiske kredsløb og leveren.
Hvad er symptomerne på vitamin A mangel? Nedsat syn, nedsat immunforsvar, skællet og tør hud, samt infertilitet.
Hvornår er energiværdien for protein 18,4 kJ og ikke 23,9 kJ? Når det er den omsættelige energi vi taler om. Det koster energi at oxidere protein.
Hvad er særligt for den strikte carnivor? Har en konstant glukoneogenese enzymaktivitet og proteinkatabolisme.
Energiværdier for fedt, kulhydrat og protein er? fedt: 39,8 kJ, kulhydrat: 17,6 kJ og protein: 23,9 kJ.
Hvad er taurin med til? Taurin indgår i dannelsen af galde.
Hvorfor er arginin essentiel for katte? Da den indgår i ureacyklen og uden den vil katten forgiftes af ammonium.
Hvilken aminosyre er essentiel for kat, men ikke for hund? Taurin.
Hvad er funktionen af vitamin D? Regulerer calcium phosphor balancen (øger tarmabsorption af ca++), samt spiller en rolle i immunforsvaret.
Hvad er mangel symptomer på vit D? Unge dyr: rakitis, tandvækst forstyrres. Udvoksede dyr: osteomalaci, tetanus.
Hvad er forgiftningssymptomer på vit D? Aflejring af calcium i organismen --> metastatisk mineralisering.
Hvilke organer er målorganer for vit D? Nyre, knogle og tarm.
Med hvilken type diæt er det vigtigt at få nok vit E? Med en diæt der er rig på PUFA, da PUFA oxideres til frie radikaler og vit E er en antioxidant.
Hvad er mangelsymptomer på vit E? Muskulær dystrofi, mavesår, lever nekrose, anæmi, nedsat immunforsvar.
Hvilken funktion er fælles for vit E og selen? De er begge antioxidanter som kan oxidere lipide peroxider og forhindre dem i at danne frie radikaler.
Hvad er funktionen af vit K? Vedligeholder koncentrationen af fire forskellige koagulationsfaktorer i plasma.
Hvad er symptomerne på vit K mangel? Anæmi, forlænget blødningstid.
Hvad er forskellen på thiaminoptag hos drøvtyggere og carnivorer? Mikrober i vommen hos drøvtyggere danner thiamin, hvorimod carnivorer skal have det gennem foderet.
Hvad er den største årsag til thiamin mangel? (vit B1) Indtag af thiaminase med foder, f.eks. i fisk kan der være stor andel af thiaminase.
Symptomer på thiamin mangel? Nedsat vækst, anoreksi, ataksi og neurologiske forandringer, kramper, lammelser.
Hvad er funktionen af riboflavin? (vit B2) Er med til at nedbryde kulhydrat, fedt og protein.
Hvad er symptomer på riboflavin mangel? Upigmenteret hud/pels, dermatitis, mælkehvid linse, neurologiske forandringer, infertilitet.
Hvad er mangelsymptomer på pyridoxin? (vit B6) og med hvilken diæt er det særligt vigtigt at indtage nok vit B6? Nedsat appetit, neurologiske forandringer, infertilitet, opkast, diarré, anæmi, kramper. Vigtigt med en proteinrig kost.
Hvad er symptomerne på niacin mangel? (vit B3) og med hvilken diæt/for hvilket dyr er det særligt vigtigt at optage nok? Anæmi, dermatitis, GI symptomer, neurologiske forandringer. Vigtigt at dyret får nok tryptofan gennem diæten, da denne er precursor. Strikte carnivorer skal have niacin i diæten.
Hvad er symptomerne på biotin mangel? (vit B7) og hvilket stof er antagonist til dette? Hårtab, skællet hud, dermatitis, forandret fedtvæv. Avidin er antagonist til biotin.
Hvornår er det særligt vigtigt at få nok folinsyre? Hvilket vitamin arbejder folinsyre sammen med? Under drægtighed. Vitamin B12.
Hvad er særligt for absorptionen af vitamin B12? Der kræves intrinsic factor for absorption.
Vit B12 er vigtig for+? Fedtsyremetabolisme, propionsyremetabolisme (vigtig for ruminanter).
Hvad er symptomerne på vit B12 mangel? Diarré, opkast, fedtlever, neurologiske forandringer, nedsat vækst, anæmi.
Hvad er forskellen på absorption af vit C hos dyr som syntetiserer det selv og syr som skal have det i foderet? Hos dem der syntetiserer selv er der aktiv transport over tarmen, mens der hos dem der selv kan syntetisere det er passiv transport.
Mangelsymptomer på vit C? Skørbug, nedsat immunforsvar, nedsat sårheling, blødninger, knogleforandringer.
Hvorfor skal dyr have fytase i deres foder? Med fytase kan man fraspalte fosfor fra fytinsyren. Dyrene kan ikke fordøje fytinsyren uden fytase.
Hvorfor kan drøvtyggere indtage bomuldsfrøkager uden problemer i modsætning til andre dyr? Bomuldsfrøkagerne indeholder gossypol, som kan give leverskader, men hos drøvtyggere nedbrydes stoffet i vommen.
Hvad er alkaloider og hvilke planter indeholder dem? Nervegift. f.eks. skarntyde, lupin og grønne kartofler, brandbæger.
Hvad er saponiner og hvor findes de? Stof som giver skumdannelse og gasophobning i vom på køer --> trommesyge. Findes i lucerne og kløver.
Hvad gør beta-glukaner? De øger viskositeten af tarmindhold --> giver klæbrig afføring, ikke godt ved f.eks. fjerkræ, da det øger risiko for pododermatitis.
Nævn nogle uønskede fedtsyrer? Erucasyrer (raps), tanniner (garvesyre), fedtsyrer i fiskemel, fedtsyrer i f.eks. soja som omdannes til transfedtsyrer i vommen og giver lav fedtprocent i mælken.
Hvad gør lektiner, hvor findes de og hvordan kan man undgå skadelig virkning? Ødelægger tarm mukosa (specielt unde dyr), de findes i rå bælgfrugter og man kan varmebehandle disse hvis man vil undgå effekt.
Hvorfor er ikke toasted soja specielt uegnet til carnivorer? Da de indeholder antitrypsin som nedsætter fordøjelsen af protein.
Hvor findes glukosinolater, hvad gør de og hvem er mest følsom? I raps. Nedsætter tilvækst og kan skade leveren. Unge dyr er mere følsomme end gamle og drøvtyggere er mindst følsomme, da de kan omdanne i vom.
Hvad gør fytoøstrogener og hvor findes de? De findes i kløver og kan omdannes i drøvtyggeres vom til at ligne endogene østrogener meget og kan derfor forårsage infertilitet.
Hvad er vigtigt at huske når man opbevarer foder? Lav vandaktivitet og lav temperatur --> med stigende vandaktivitet ses stigende indhold af enzymer, svampe og bakterier.
Eksempler på mikrobiel forurening af ensilage: Listeria monocytogenes (på overfladen), botulismetoxiner (fejlgæring).
Hvornår kommer der grimme huller i osten? Ved en fejlgæring af foder, med for høj pH eller for meget ilt --> mælkesyredannende bakteriers sporer overføres til mælken og danner gas.
Hvor findes hhv ochratoksin og aflatoksin? Vådt byg og i tørret foder fra udlandet hhv.
Hvilke dyr er mindst/mest følsomme overfor uønskede stoffer i konserveret foder? Mindst: drøvtyggere, mest: carnivorer.
Hvad er processen ved ensilering af råvarer? Fermentering/forgæring: anaerob omdannelse/nedbrydning af kulhydrat nedbrydningen giver nogle fede syrer og et højt osmotisk tryk i vandfasen --> foderet kan holde sig i laaang tid (flere år).
Hvad sker der hvis ensilagen ikke er presset tæt nok sammen? For meget ilt --> varmedannelse --> beskadigelse af protein i ensilagen.
Hvad er reaktionen bag den osmotiske virkning i ensilage? 1 mol glukose omdannes til 2 mol mælkesyre
Hvad får pH til at stige i ensilage? Omdannelse af protein og mælesyre.
Hvad vil vi helst have i ensilage - høj eller lav % mælkesyre? Høj %, da dette giver lav pH (og omvendt).
Hvorfor er det godt at fortørre ensilage? Da der så er mindre tørstoftab og mindre proteintab (specielt vigtigt til heste).
Hvorfor er majs godt til at ensilere? Da der er højt sukker- og stivelsesindhold, samt lavt proteinindhold. Herudover har majs også lav bufferkapacitet.
Hvorfor tilsætter man kaliumsorbat til ensilage? For at sikre aerob stabilitet, så næringsstofferne ikke oxideres når ensilagen tages ud.
Hvorfor ville man tilsætte myresyre eller proionsyre til ensilage? For at sænke pH.
Hvorfor er lucerne ikke godt at ensilere? Lucerne har et meget lavt TS indhold.
Created by: IdaH