Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

integumentum commun1

Anatomi

SpørgsmålSvar
Hvad er funktionen af huden? Barriere mod omverdenen (diffusion/patogener) Termoregulering Sekretion (sved, talg, duft) Mekanisk støtte (nogle steder sidder huden direkte fast på knoglen) Neurologisk sanseorgan (ifm. produktion af D-vitamin)
Hvad hedder huden på latin? nævn underinddelinger Cutis som er inddelt i Epidermis (overhuden) Dermis (læderhuden) og subcutis (underhuden)
Hvilke lag er epidermis delt op i? Stratum basale Stratum spinosum Stratum granulosum Stratum lucidum Stratum corneum
Hvilke lag er dermis delt op i? Stratum papillare Stratum reticulare
Hvilke hårtyper er der? primære hår og sekundære hår
Nævn de(n) primære hårtype på både dansk og latin Dækhår lt. Capili Børstehår lt. setae
Nævn de(n) sekundære hårtype på både dansk og latin Uldhår lt. Pili lanei
Nævn øjevipper, ørehår og næsehår på latin Øjevipper: Cilia Ørehår: Tragi Næsehår: vibrissae
Nævn halehår, pandelok, man og skæg på latin Halehår: Cirrus cauda pandelok: Cirrus capitis man: juba skæg: barba
Hvad består subcutis af? Løst bundet bindevæv med hvidt fedt
Hvilken funktion har fedtet i subcutis? Beskyttelse mod kulde, energireservoir, og polstring (fx trædepuder)
Hvorfor skal man vide i hvilke linjer de kollagene og elastiske fibre ligger i? Fordi man skal skære parallelt til disse. Hvis man skærer vinkelrette på disse, resulterer det i et bredt, gabende sår.
Hvad finder man i stratum papillare i dermis? Blodårer og celler
Hvad hedder det 'skællende lag' på latin? Stratum disjunctum
Ifm. epidermis: hvor lang tid tager en komplet afstødning af en hudcelle? ca 20-30 dage afhængig af race
Hvilke slags celler består epidermis af? ca 85 % keratinocytter ca 15 % melanocytter, Langerhanns celler og Merkel celler
Hvad er melanocytter? Melanocytter er ansvarlige for huden pigment. De beskytter keratinocytter mod UV-stråler.
Hvad er Langershans celler? De er en del af de cellulære komponenter i immunsystemet og hører til de mononukleære phagocytosesystem.
Hvad er Merkel celler? Funktion er berøringsreceptorer. (taktilsansen)
Den venøse drænage af huden sker ved tre plexus - nævn disse Plexus venosus subpapillaris superficialis Plexus venosus subpapillaris profundus Plexus venosus dermidis profundus
Er der parasympatisk innervation af huden? NEJ
Hvilken innervation er der til huden? Sensorisk og autonomisk
Hvad består hår af? Medulla, cortex og kutikula. (I uld er der dog IKKE medulla)
Hvordan er opbygningen af hår fra rod til spids? Bulbus, radix og scalpus pili
Hvilken kirtel er ansvarlig for årstidsfældning og hvad afhænger det af? Pinealkirtlen. Afhænger af dagslængden og temperaturen
Hvordan inddeles hårets cyklus? Anageniske, catageniske og telogeniske fase
Hvilke kirtler findes i huden? Gl. sebaceae (talgkirtler) Gl. sudoriferae (svedkirtler)
Hvilken type kirtel er mælkekirtlen? Exocrine, tubuloalveolær
Forklar mælkens vej i yveret hos ko Alveoli -> ductus intralobularis -> ductus interlobularis -> ductus alveolaris -> pars glandularis sinus lactiferi -> pars glandularis papillaris lactiferi -> ductus papillaris -> ostium papillare
Hvilken innervation har yveret? sensorisk sympatisk og parasympatisk innervation
Hvilket hormon får mælken til at løbe ned? Oxytocin - giver kontraktion af de myoepitele celler i væggen of ductus systemet.
Created by: johannsson.v