Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

integumentum commun1

Anatomi

SpørgsmålSvar
Hvad er funktionen af huden? Barriere mod omverdenen (diffusion/patogener) Termoregulering Sekretion (sved, talg, duft) Mekanisk støtte (nogle steder sidder huden direkte fast på knoglen) Neurologisk sanseorgan (ifm. produktion af D-vitamin)
Hvad hedder huden på latin? nævn underinddelinger Cutis som er inddelt i Epidermis (overhuden) Dermis (læderhuden) og subcutis (underhuden)
Hvilke lag er epidermis delt op i? Stratum basale Stratum spinosum Stratum granulosum Stratum lucidum Stratum corneum
Hvilke lag er dermis delt op i? Stratum papillare Stratum reticulare
Hvilke hårtyper er der? primære hår og sekundære hår
Nævn de(n) primære hårtype på både dansk og latin Dækhår lt. Capili Børstehår lt. setae
Nævn de(n) sekundære hårtype på både dansk og latin Uldhår lt. Pili lanei
Nævn øjevipper, ørehår og næsehår på latin Øjevipper: Cilia Ørehår: Tragi Næsehår: vibrissae
Nævn halehår, pandelok, man og skæg på latin Halehår: Cirrus cauda pandelok: Cirrus capitis man: juba skæg: barba
Hvad består subcutis af? Løst bundet bindevæv med hvidt fedt
Hvilken funktion har fedtet i subcutis? Beskyttelse mod kulde, energireservoir, og polstring (fx trædepuder)
Hvorfor skal man vide i hvilke linjer de kollagene og elastiske fibre ligger i? Fordi man skal skære parallelt til disse. Hvis man skærer vinkelrette på disse, resulterer det i et bredt, gabende sår.
Hvad finder man i stratum papillare i dermis? Blodårer og celler
Hvad hedder det 'skællende lag' på latin? Stratum disjunctum
Ifm. epidermis: hvor lang tid tager en komplet afstødning af en hudcelle? ca 20-30 dage afhængig af race
Hvilke slags celler består epidermis af? ca 85 % keratinocytter ca 15 % melanocytter, Langerhanns celler og Merkel celler
Hvad er melanocytter? Melanocytter er ansvarlige for huden pigment. De beskytter keratinocytter mod UV-stråler.
Hvad er Langershans celler? De er en del af de cellulære komponenter i immunsystemet og hører til de mononukleære phagocytosesystem.
Hvad er Merkel celler? Funktion er berøringsreceptorer. (taktilsansen)
Den venøse drænage af huden sker ved tre plexus - nævn disse Plexus venosus subpapillaris superficialis Plexus venosus subpapillaris profundus Plexus venosus dermidis profundus
Er der parasympatisk innervation af huden? NEJ
Hvilken innervation er der til huden? Sensorisk og autonomisk
Hvad består hår af? Medulla, cortex og kutikula. (I uld er der dog IKKE medulla)
Hvordan er opbygningen af hår fra rod til spids? Bulbus, radix og scalpus pili
Hvilken kirtel er ansvarlig for årstidsfældning og hvad afhænger det af? Pinealkirtlen. Afhænger af dagslængden og temperaturen
Hvordan inddeles hårets cyklus? Anageniske, catageniske og telogeniske fase
Hvilke kirtler findes i huden? Gl. sebaceae (talgkirtler) Gl. sudoriferae (svedkirtler)
Hvilken type kirtel er mælkekirtlen? Exocrine, tubuloalveolær
Forklar mælkens vej i yveret hos ko Alveoli -> ductus intralobularis -> ductus interlobularis -> ductus alveolaris -> pars glandularis sinus lactiferi -> pars glandularis papillaris lactiferi -> ductus papillaris -> ostium papillare
Hvilken innervation har yveret? sensorisk sympatisk og parasympatisk innervation
Hvilket hormon får mælken til at løbe ned? Oxytocin - giver kontraktion af de myoepitele celler i væggen of ductus systemet.
Created by: johannsson.v
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards