Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lymfoide organer

Anatomi

QuestionAnswer
Nævn de primære lymfoide organer Knoglemarven Thymus
Nævn de sekundære lymfoide organer Lien (milten) MALT GALT BALT lymfesystemet
Hvad står MALT for? Mucosa-associated-lymphatic tissue
Hvad står GALT for? Gut-associated-lymphatic-tissue
Hvad står BALT for? Bronchus-associated-lymphatic-tissue
Hvilke celler er de vigtigste ifm. lymfesystemet og hvor er de produceret? T-celler B-celler Produceret i knoglemarven og i lymfatiske organer
Hvad er specielt ved lymfocytterne? De har overflade receptorer, der gør dem i stand til at genkende antigener. De aktiverer en specifik kædereaktion der inducerer et immunrespons.
Hvilken rolle spiller thymus i immunsystemet? Essentiel rolle ifm. udviklingen af lymfatisk cellulære komponenter ved at kontrollere vækst af de lymfatiske organer i det ikke-udvoksede dyr.
Hvad står MPS for, og hvad gør det? Mononukleære phatocytære system Er ansvarligt for det IKKE-specifikke immunrespons.
Hvilke celler inkluderer MPS? Alveolære makrofager Langerhanske celler i hud mesoglia i CNS Endothelet i lever, milt og knoglemarv.
Når transudatet optages i lymfesystemet, i hvilke(n) vene(r) ender det? I vena jugularis eller vena cava cranialis.
Hvordan er en lymfekapillær bygget op? enkeltlaget endothelium med en inkomplet basemembran
Hvad er afferente lymfekar? Lymfekar som transporterer lymfe fra kapillæreregioner til lymfeknuder
Hvad er efferente lymfekar? Forlader lymfeknuder med lymfe som er filtreret og beriget med lymfocytter.
Beskriv kort en lymfeknude makroskopisk Fast med glat overflade Æggeformet/bønneformet Konveks side + Konkav side med hilus Cortex + Medulla
Lymfeknuderne indeholder kimcentre. Hvad sker der i disse? Lymfocytter produceres
Hvad er specielt ved svinets lymfeknuder? Deres efferente og afferente lymfekar er omvendte. Afferente lymfekar går ind i hilus og efferente kar forlader lymfen via den subscapulære sinus.
Hvilke lymfecentre finder man i hovedregionen? Lc. parotideum Lc. mandibulare Lc. retropharygeum
Hvilke lymfecentre finder man i halsreagionen? Lc. cervicale superficiale Lc. cervicale profundum
Hvad hedder det lymfecenter ved koens yver? Lnn. superficiales inguinales
Hvilke celler dannes i thymus? T-celler
Hvor er milten placeret? Caudalt for diaphragma i den venstre craniale del af abdomen.
Hele milten er placeret i peritoneum undtagen hos hvilke dyr? Ruminanter
Hvordan kan milten forårsage kolik hos heste? Heste har et ekstra ligament (Ligamentum lienorenale) der sidder mellem milt og venstre nyre som skaber et rum: nefrospleniske rum. Heri kan dele af tarmene sidde fast og derved give kolik.
Hvad er funktionen af milten? Rensning af blodet Filtration af blodet Nedbrydning af gamle erythrocytter
Hvordan er opbygningen af milten? Bindevævskapsel udenpå Parenchymet (pulpa) inde i
Hvad består miltens pulpa af? Rød pulpa som er venøse sinusser Hvid pulpa som er diffuse og follikulære lymfoidt væv.
Hvilke arterier forsyner milten? a. lienalis a. coelliaca
Created by: johannsson.v