Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lymfoide organer

Anatomi

QuestionAnswer
Nævn de primære lymfoide organer Knoglemarven Thymus
Nævn de sekundære lymfoide organer Lien (milten) MALT GALT BALT lymfesystemet
Hvad står MALT for? Mucosa-associated-lymphatic tissue
Hvad står GALT for? Gut-associated-lymphatic-tissue
Hvad står BALT for? Bronchus-associated-lymphatic-tissue
Hvilke celler er de vigtigste ifm. lymfesystemet og hvor er de produceret? T-celler B-celler Produceret i knoglemarven og i lymfatiske organer
Hvad er specielt ved lymfocytterne? De har overflade receptorer, der gør dem i stand til at genkende antigener. De aktiverer en specifik kædereaktion der inducerer et immunrespons.
Hvilken rolle spiller thymus i immunsystemet? Essentiel rolle ifm. udviklingen af lymfatisk cellulære komponenter ved at kontrollere vækst af de lymfatiske organer i det ikke-udvoksede dyr.
Hvad står MPS for, og hvad gør det? Mononukleære phatocytære system Er ansvarligt for det IKKE-specifikke immunrespons.
Hvilke celler inkluderer MPS? Alveolære makrofager Langerhanske celler i hud mesoglia i CNS Endothelet i lever, milt og knoglemarv.
Når transudatet optages i lymfesystemet, i hvilke(n) vene(r) ender det? I vena jugularis eller vena cava cranialis.
Hvordan er en lymfekapillær bygget op? enkeltlaget endothelium med en inkomplet basemembran
Hvad er afferente lymfekar? Lymfekar som transporterer lymfe fra kapillæreregioner til lymfeknuder
Hvad er efferente lymfekar? Forlader lymfeknuder med lymfe som er filtreret og beriget med lymfocytter.
Beskriv kort en lymfeknude makroskopisk Fast med glat overflade Æggeformet/bønneformet Konveks side + Konkav side med hilus Cortex + Medulla
Lymfeknuderne indeholder kimcentre. Hvad sker der i disse? Lymfocytter produceres
Hvad er specielt ved svinets lymfeknuder? Deres efferente og afferente lymfekar er omvendte. Afferente lymfekar går ind i hilus og efferente kar forlader lymfen via den subscapulære sinus.
Hvilke lymfecentre finder man i hovedregionen? Lc. parotideum Lc. mandibulare Lc. retropharygeum
Hvilke lymfecentre finder man i halsreagionen? Lc. cervicale superficiale Lc. cervicale profundum
Hvad hedder det lymfecenter ved koens yver? Lnn. superficiales inguinales
Hvilke celler dannes i thymus? T-celler
Hvor er milten placeret? Caudalt for diaphragma i den venstre craniale del af abdomen.
Hele milten er placeret i peritoneum undtagen hos hvilke dyr? Ruminanter
Hvordan kan milten forårsage kolik hos heste? Heste har et ekstra ligament (Ligamentum lienorenale) der sidder mellem milt og venstre nyre som skaber et rum: nefrospleniske rum. Heri kan dele af tarmene sidde fast og derved give kolik.
Hvad er funktionen af milten? Rensning af blodet Filtration af blodet Nedbrydning af gamle erythrocytter
Hvordan er opbygningen af milten? Bindevævskapsel udenpå Parenchymet (pulpa) inde i
Hvad består miltens pulpa af? Rød pulpa som er venøse sinusser Hvid pulpa som er diffuse og follikulære lymfoidt væv.
Hvilke arterier forsyner milten? a. lienalis a. coelliaca
Created by: johannsson.v
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards