Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Hjertets Pumpefunkt

Fysiologi

QuestionAnswer
Beskriv kort og overordnet blodets vej gennem hjertet Fra vena cava til højre atrium - ned i højre ventrikel og op i pulmonale arterie ud i lungerne - ned i pulmonale vene - i venstre atrium - i venstre ventrikel og ud i aorta.
Hvad er funktionen af den spiralformede hjertemuskulatur? Det hjælper med at tømme hjertet for blod under kontraktion.
Hvad er funktionen af gap-junctions i hjertemuskulaturen? De leder aktionspotentialetl videre fra celle til celle.
Hvilke hjerteklapper er lukkede under systolen? Valvae A/V dexter et sinister Højre og venstre AV-klapper
Hvilke hjerteklapper er lukkede under diastolen? Aortaklappen og pulmonalklappen
Hvordan kobles den elektriske ledning til en kontraktion? Det elektriske signal ledes ned i de små t-tubuli hvor der er elektrisk ladet Ca2+ kanal som åbnes - dog flyder ikke nok Ca2+ til at inducere en kontraktion. MEN der sker et Ca2+ induceret Ca2+-release hvor Ca2+ binder til troponin og derved: Kontraktion.
Hvad sker der i den sene diastole? Begge sæt af kamre er afslappede og ventriklerne fyldes passivt.
Hvad sker der i den atriale systole? Atrierne kontraheres og ventriklerne fyldes.
Hvad sker der i den isovolumetriske ventrikulære kontraktion (tænk ventrikler OG atrier) Ventriklerne kontraheres så AV-klapperne lukkerne, dog er der ikke nok tryk nok til at aorta- og pulmonalklappen åbner. Atrierne er allerede gået i diastole.
Hvad sker der i den ventrikulære ejektionsfase? Her overgår trykket i ventriklerne trykket i arterierne og blodet presses ud af ventriklerne.
Hvad sker der i den isovolumetriske ventrikulære afslapningsfase? Fuld diastole for både atrier og ventrilkler.
Ved første hjertelyd: LUP Hvad er det så egentlig man hører? Vibrationer ved lukning af AV-klapperne.
Ved anden hjertelyd: DUP Hvad er det så egentlig man hører? Vibrationer ved lukning af aorta- og pulmonalklapperne.
Hvad står EF for og hvad er det? (ifm. trykvolumen) Ejection fraction. Det siger noget om hvor effektivt hjertemusklen egentlig pumper - dvs hvor meget tømmes hjertet i hvert pumpeslag.
Hvordan udregnes ejection fraction? Og hvad er den normale EF? EF = Slagvolumen SV / endesystolisk volumen ESV Normale EF: 50-60 %
Hvad er den normale slagvolume hos en mellem hund? 30-35 ml
Hvordan udregner man slagvolumen? SV = endediastoliske volumen - endesystoliske volumen
Definér preload Preload er defineret som EDP (end-diastolic pressure) som er tryk.
Hvad afhænger preload af? Det venøse tilbageløb. Hvis venerne får mindre kapacitet til at indeholde blod kommer der MERE i tilbageløbet.
Definér afterload Det arterielle tryk som ventrikeltrykket skal overstige.
Hvad sker der hvis der er større afterload? Ved større afterload skal det endediastoliske volumen være større - det giver et mindre slagvolumen.
Hvis der er kronisk forhøjet afterload, hvad sker der så? Ventrikulær hypertrofi som kan disponere for hjertesygdomme.
Created by: johannsson.v