Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Hjertets Pumpefunkt

Fysiologi

QuestionAnswer
Beskriv kort og overordnet blodets vej gennem hjertet Fra vena cava til højre atrium - ned i højre ventrikel og op i pulmonale arterie ud i lungerne - ned i pulmonale vene - i venstre atrium - i venstre ventrikel og ud i aorta.
Hvad er funktionen af den spiralformede hjertemuskulatur? Det hjælper med at tømme hjertet for blod under kontraktion.
Hvad er funktionen af gap-junctions i hjertemuskulaturen? De leder aktionspotentialetl videre fra celle til celle.
Hvilke hjerteklapper er lukkede under systolen? Valvae A/V dexter et sinister Højre og venstre AV-klapper
Hvilke hjerteklapper er lukkede under diastolen? Aortaklappen og pulmonalklappen
Hvordan kobles den elektriske ledning til en kontraktion? Det elektriske signal ledes ned i de små t-tubuli hvor der er elektrisk ladet Ca2+ kanal som åbnes - dog flyder ikke nok Ca2+ til at inducere en kontraktion. MEN der sker et Ca2+ induceret Ca2+-release hvor Ca2+ binder til troponin og derved: Kontraktion.
Hvad sker der i den sene diastole? Begge sæt af kamre er afslappede og ventriklerne fyldes passivt.
Hvad sker der i den atriale systole? Atrierne kontraheres og ventriklerne fyldes.
Hvad sker der i den isovolumetriske ventrikulære kontraktion (tænk ventrikler OG atrier) Ventriklerne kontraheres så AV-klapperne lukkerne, dog er der ikke nok tryk nok til at aorta- og pulmonalklappen åbner. Atrierne er allerede gået i diastole.
Hvad sker der i den ventrikulære ejektionsfase? Her overgår trykket i ventriklerne trykket i arterierne og blodet presses ud af ventriklerne.
Hvad sker der i den isovolumetriske ventrikulære afslapningsfase? Fuld diastole for både atrier og ventrilkler.
Ved første hjertelyd: LUP Hvad er det så egentlig man hører? Vibrationer ved lukning af AV-klapperne.
Ved anden hjertelyd: DUP Hvad er det så egentlig man hører? Vibrationer ved lukning af aorta- og pulmonalklapperne.
Hvad står EF for og hvad er det? (ifm. trykvolumen) Ejection fraction. Det siger noget om hvor effektivt hjertemusklen egentlig pumper - dvs hvor meget tømmes hjertet i hvert pumpeslag.
Hvordan udregnes ejection fraction? Og hvad er den normale EF? EF = Slagvolumen SV / endesystolisk volumen ESV Normale EF: 50-60 %
Hvad er den normale slagvolume hos en mellem hund? 30-35 ml
Hvordan udregner man slagvolumen? SV = endediastoliske volumen - endesystoliske volumen
Definér preload Preload er defineret som EDP (end-diastolic pressure) som er tryk.
Hvad afhænger preload af? Det venøse tilbageløb. Hvis venerne får mindre kapacitet til at indeholde blod kommer der MERE i tilbageløbet.
Definér afterload Det arterielle tryk som ventrikeltrykket skal overstige.
Hvad sker der hvis der er større afterload? Ved større afterload skal det endediastoliske volumen være større - det giver et mindre slagvolumen.
Hvis der er kronisk forhøjet afterload, hvad sker der så? Ventrikulær hypertrofi som kan disponere for hjertesygdomme.
Created by: johannsson.v
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards