Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kredsløbsfys.Hjerte

Fysiologi

QuestionAnswer
Hvad er hjertets funktion? Transport af oxygen, næring, CO2 og metaboliske affaldstoffer, hormoner og elektrolytter. Derudover fordeling af varme
Hvad er minutvolumen af blod hos mnnsk? 5L/min
Hvad vil det betyde at hjertet er et funktionelt syncytium? At alle celler sidder sammen og kan betragtes som een stor celle.
Hvor starter de elektriske signaler i hjertet? De starter i sinusknuden.
Efter et elektrisk signal i sinusknuden - hvordan er spredningen af elektrisk signal så? Efter signalet i sinusknuden trækker atrierne sig sammen, og aktiverer AV-knuden som sender signal ned til purkinjefibrene hvorefter resten af hjertet kontraheres.
Hvad styrer hjertets sammentrækning? Det gør pacemakercellerne.
Hvilke slags celler består hjertet af? Det er tværstribet skeletmuskulatur. Modificerede cardiomyocytter.
Hvad vil det sige, at AV-knuden fungerer som sikkerhed? Hvis sinusknuden sættes ud af funktion kan AV-knuden gå ind og overtage - dog er hastigheden langsommere. (Spontant genere aktionspotentialer)
Hvilke ioner er ansvarlige for plateau-fasen? K+ og Ca2+
Hvad betyder refraktærperiode? Det er den periode efter eet aktionspotentiale, hvor der IKKE kan udløses et nyt aktionspotentiale.
Hvad bruges refraktærperioden til? Sikrer at der er tilstrækkelig tid til hjertets fyldning (diastole)
Hvad er baggrunden for refraktærperioden? Inaktivering af Na+-kanalerne vha. ball and chain-mekanismen.
Nævn forskelle mllm hjertets og skeletmuskulaturens aktionspotentialer. Calcium-induceret calciumudløsning Lang refraktærperiode
Hvad er chronotropy? Hastigheden af hjerteslag (hvor hurtigt det slår)
Hvad er ionotropy? Kontraktiliteten af hjertet (hvor hårdt det slår)
Ift. EKG Hvad er P-takken? Depolarisering af sinuknuden (atrielle depolarisering).
Ift. EKG Hvad er QRS-komplexet? Den ventrikulære depolarisering (hurtige Na+kanaler er vigtigst)
Ift. EKG Hvad kan man bruge ST-segmentet til? Længden siger noget om hvor langt aktionspotentialet er.
Ift. EKG Hvad er T-takken? Repolarisering af ventriklerne.
Ift. EKG Hvad er Q-takken? Tidlig ventrikulær depolarisation.
Ift. EKG Hvad er R-takken? Ventrikulær depolarisation.
Ift. EKG Hvad er S-takken? Den sene ventrikulære depolarisation.
Hvad er en arytmi? Irregulært hjerteslag.
Hvad er tachycardia? Hjertet slår for hurtigt.
Hvad er bradycardia? Hjertet slår for langsomt.
Hvad er prematur kontraktion? Hjertet slår for tidligt.
Hvad kan arytmier skyldes? Problemer med dannelse af aktionspotentialer. Problemer med ledning af aktionspotentialer.
Hvad kan man fx bruge i behandling mod bradycardia? atropin (blokerer parasympatisk påvirkning) B1-adrenarge agonister (isoproteronol) pacemaker
Hvad kan man fx bruge i behandling mod tachycardia? Man kan bruge medicin der blokerer B1-adrenarge receptorer.
Hvad er pludselig hjertedød i sport ofte associateret med? Langt QT-syndrom.
Created by: johannsson.v
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards