Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kredsløbsfys.Hjerte

Fysiologi

QuestionAnswer
Hvad er hjertets funktion? Transport af oxygen, næring, CO2 og metaboliske affaldstoffer, hormoner og elektrolytter. Derudover fordeling af varme
Hvad er minutvolumen af blod hos mnnsk? 5L/min
Hvad vil det betyde at hjertet er et funktionelt syncytium? At alle celler sidder sammen og kan betragtes som een stor celle.
Hvor starter de elektriske signaler i hjertet? De starter i sinusknuden.
Efter et elektrisk signal i sinusknuden - hvordan er spredningen af elektrisk signal så? Efter signalet i sinusknuden trækker atrierne sig sammen, og aktiverer AV-knuden som sender signal ned til purkinjefibrene hvorefter resten af hjertet kontraheres.
Hvad styrer hjertets sammentrækning? Det gør pacemakercellerne.
Hvilke slags celler består hjertet af? Det er tværstribet skeletmuskulatur. Modificerede cardiomyocytter.
Hvad vil det sige, at AV-knuden fungerer som sikkerhed? Hvis sinusknuden sættes ud af funktion kan AV-knuden gå ind og overtage - dog er hastigheden langsommere. (Spontant genere aktionspotentialer)
Hvilke ioner er ansvarlige for plateau-fasen? K+ og Ca2+
Hvad betyder refraktærperiode? Det er den periode efter eet aktionspotentiale, hvor der IKKE kan udløses et nyt aktionspotentiale.
Hvad bruges refraktærperioden til? Sikrer at der er tilstrækkelig tid til hjertets fyldning (diastole)
Hvad er baggrunden for refraktærperioden? Inaktivering af Na+-kanalerne vha. ball and chain-mekanismen.
Nævn forskelle mllm hjertets og skeletmuskulaturens aktionspotentialer. Calcium-induceret calciumudløsning Lang refraktærperiode
Hvad er chronotropy? Hastigheden af hjerteslag (hvor hurtigt det slår)
Hvad er ionotropy? Kontraktiliteten af hjertet (hvor hårdt det slår)
Ift. EKG Hvad er P-takken? Depolarisering af sinuknuden (atrielle depolarisering).
Ift. EKG Hvad er QRS-komplexet? Den ventrikulære depolarisering (hurtige Na+kanaler er vigtigst)
Ift. EKG Hvad kan man bruge ST-segmentet til? Længden siger noget om hvor langt aktionspotentialet er.
Ift. EKG Hvad er T-takken? Repolarisering af ventriklerne.
Ift. EKG Hvad er Q-takken? Tidlig ventrikulær depolarisation.
Ift. EKG Hvad er R-takken? Ventrikulær depolarisation.
Ift. EKG Hvad er S-takken? Den sene ventrikulære depolarisation.
Hvad er en arytmi? Irregulært hjerteslag.
Hvad er tachycardia? Hjertet slår for hurtigt.
Hvad er bradycardia? Hjertet slår for langsomt.
Hvad er prematur kontraktion? Hjertet slår for tidligt.
Hvad kan arytmier skyldes? Problemer med dannelse af aktionspotentialer. Problemer med ledning af aktionspotentialer.
Hvad kan man fx bruge i behandling mod bradycardia? atropin (blokerer parasympatisk påvirkning) B1-adrenarge agonister (isoproteronol) pacemaker
Hvad kan man fx bruge i behandling mod tachycardia? Man kan bruge medicin der blokerer B1-adrenarge receptorer.
Hvad er pludselig hjertedød i sport ofte associateret med? Langt QT-syndrom.
Created by: johannsson.v