Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Mammacarcinoom

Interne; Oncologie

QuestionAnswer
Mammaca in het kort 1:10 vrouwen 40% overlijdt ductaal of lobulair ca 78% is ductaaladenocarcinoom Bevolk.onderz: 50-75jr. Elke 2jr 25% < menopauze,gem leeft 57jr Gemetast;overleving nog 1,5-3 jr Mn linker bovenkwadrant BRCA 1 en 2 bij 5-10%=autodom.lifetimerisk 50-85% uitzaaiingen lymfogeen --> oksel. Hematogeen -> botten,lever,longen, hersenen
Primair mammaca beperkt tot de mamma (evt okselklieren)  in opzet curatief
Palliatie of curatie gemetastaseerde mmca? in opzet palliatief
Risico factoren RR>4 bij vrouwelijk geslacht >50 jaar geboorteland N-amerika, noord europa Reeds borstkanker gehad Fam belasting met dominante overerving late of geen zwangerschap pil gebruik
Diagnostiek MMCA Triple diagnostiek LO Mammagrafie Cytologische punctie
Bevindingen bij LO bij MMCA knobbel in de borst asymetrie vormverandering mamma intrekkingen v/d huid of tepel vochtafscheding palpabele afwijking peau d'orange mastitis carcinomatosa voelbare okselklieren eczeem v/d tepel schilfering
Mammagrafie moeilijk onderscheid tussen maligneen benignecyste, echo wel te doen
Cytologische punctie MMCA cyste kan vaak worden aangprikt voor morfo onderzoek
Prognose wordt bepaaltdoor grootte tumor aantal + okselklieren hormoonreceptorstatus
Slechte prognose MMCA Upa verhoogd en PAI-1 (remt (Upa) verhoogt Goed prognose bij: E2+, Her-2, Neu recep -
10jrs overlevingzonder okselkliermetastase afh. v tumorgrootte, 70-80% Bij 10+okselklierenk ans op recidief? 70-80% -> recidief is meestal'n hematogene metastase Overlevingwordt bepaalddoor 't stadiumwaarin de ziekte ontdektwordt
Therapie chirurgie radiotherapie hormonaal immunotherapie palliatieve behandeling
Created by: SavageMD