Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Geneeskunde M1

VraagAntwoord
Hoe is het calcium bij een vitamine D deficientie? a. verhoogd b. normaal c. verlaagd c. verlaagd
Ulcus cruris venosum bevindt zich: a. Mediaal b. Lateraal c. Op de voetrug a. Mediaal (Arterieel vaker lateraal)
Waarin wordt het HbA1c uitgedrukt? a. % b. mmol/mol c. g/l b. mmol/mol (N=20-42)
Uiteindelijk krijgt meer dan 80% van de mensen met DM I diabetische retinopathie Juist - Na 20 jaar heeft 95% van mensen met DM1 DRP - Na 20 jaar bij DM2 85%
Mag Viagra worden voorgeschreven bij diabetes mellitus? Ja
Wat is de streefbloeddruk voor een patiënt met DM? a. Systolisch <135mmHg b. 130/80mmHg c. Systolisch <140mmHg b. 130/80mmHg
Het bijniermerg is kapot door een tumor. Wat gebeurt er met de kaliumspiegel? a. verhoogt b. blijft gelijk c. verlaagt c. verlaagt - (nor)adrenaline daalt
Waar zit coeliakie? a. Proximale duodenum b. Coecum c. Distale duodenum d. Jejunum d. Jejunum In de mucosa
Moet er een biopt genomen worden bij een ulcus duodeni? a. Ja b. Nee Nee Omdat er geen carcinoom in voorkomt. Bij de ulcus ventriculi kan dit wel, dus wel biopt.
Dermatomycosen manifesteren zich slechts bij uitzondering in de dermis. a. Juist b. Onjuist Juist Meestal in epidermis (epidermo-), nagels (onycho-) of haren (tricho-).
De nierfunctie, van een patiënt die digoxine gebruikt, verbetert. Wat gebeurt er met de werking van de digoxine? a. Wordt sterker b. Wordt zwakker b. wordt zwakker 60-75% wordt onveranderd met urine geëlimineerd. T1/2 = ca 36 uur bij normale nier- en schildklierfunctie.
Ontstaat er hyperpigmentatie bij hyperexcretie van ACTH? a. Ja b. Nee Ja
Wat veroorzaakt de diarree bij colitis ulcerosa? a. Verminderde absorptie b. Verminderde vertering c. Geen van beiden a. Verminderde absorptie
Waar wordt ijzer opgenomen? a. Jejunum b. Ileum c. Duodenum c. Duodenum
Wat is het gevolg van een maagverwijdering? a. Vit B12 tekort b. Levercirrose c. Lactoseintolerantie a. Vit B12 tekort (instrinsic factor)
Wat houdt de ‘honeymoonfase’ bij diabetes in? a. Fase kort na het ontdekken van DM1, wanneer er nog weinig insuline nodig is b. Fase kort na het ontdekken van DM2, wanneer er nog weinig insuline nodig is a. Fase kort na het ontdekken van DM1, wanneer er nog weinig insuline nodig is
Welke van onderstaande is een secundaire efflorescentie? a. Plaques b. Striae c. Krabeffecten d. Papels c. Krabeffecten
Een patiënt heeft de ziekte van Wegener. Wat gebeurt er met de serumconcentraties van fosfaat en urinezuur wanneer de nierfunctie verbetert? a. Beide dalen b. Beide stijgen c. Fosfaat stijgt, urinezuur daalt d. Fosfaalt daalt, urinezuur stijgt a. Beide dalen
Een patiënt heeft de ziekte van Wegener. Wat gebeurt er met de concentraties van fosfaat en urinezuur in de urine wanneer de nierfunctie verbetert? a. Beide dalen b. Beide stijgen c. Fosfaat stijgt, urinezuur daalt d. Fosfaalt daalt, urinezuur stijgt b. beide stijgen
Bij hypercalciëmie (niet veroorzaakt door hyperparathyreoïdie) is het PTH: a. Verhoogd b. Normaal c. Verlaagd c. Verlaagd (negatieve feedback)
Een man heeft over 40% van zijn lichaam confluerende blaren na gebruik van een bepaald medicijn. Om welk ziektebeeld gaat het? a. TEN (Toxische epidermale necrolyse) b. SJS (Stevens-Johnson-syndroom) a. TEN (Toxische epidermale necrolyse) - TEN = >30% - SJS/TEN = 10-30% - SJS = <10%
Hoe vindt de omzetting van schildklierhormoon plaats? a. T4 in T3 b. T3 in T4 a. T4 in T3 - T4 -> T3 (=meer actief) in perifere weefsels - T4 wordt wel meer aangemaakt
Waarvoor staat de term ‘pulmonale wiggedruk’ (pulmonary wedge pressure)? a. Druk in linker atrium b. Druk in rechter atrium c. Druk in rechter ventrikel d. Druk in linker ventrikel a. Druk in linker atrium N= 2 mmHg (1-5)
Is het BNP verhoogd bij atriumfibrilleren? a. Ja b. Nee a. Ja
Wat is vaak het eerste symptoom van osteoporose? a. Rugpijn b. Radiculair syndroom c. Myelopathie d. Afname van lichaamslengte d. Afname van lichaamslengte
Bestaat er bij psoriasis een verhoogd risico op PCC? a. Ja b. Nee ja door lichtterapie
Hebben fors roken en veel alcohol drinken invloed op de hoogte van de bloeddruk? a. Ja b. Nee a. Ja
Leidt fors alcoholgebruik tot atriumfibrilleren? a. Ja b. Nee a. Ja
Gebruik van een statine na een MI heeft invloed op de kans op: a. Alleen CVA b. CVA en MI b. CVA en MI
Een patiënt gebruikt heroïne. Kan hij een hemiplegie krijgen door endocarditis? a. Ja b. Nee a. Ja
Krijg je petechiën bij endocarditis? a. Ja b. Nee ja, bij 50%
Een boer heeft een zweer op de lip. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a. PCC b. BCC a. PCC BCC niet in slijmvliezen, handpalmen, voetzolen.
Actinische keratose leidt tot: a. BCC b. PCC c. Melanoom b. PCC
Een voetballer met een tibiafractuur heeft een hoog AF. Wordt dit veroorzaakt door de breuk? a. Ja b. Nee a. Ja Bij botvernieuwing, dus ook bij breuk
Welke kleur krijgt de ontlasting wanneer iemand ijzer krijgt? a. Zwart b. Bruin c. Stopverfkleurig a. Zwart
Hoe is de ijzeropname bij iemand met hemochromatose? a. Verhoogd b. Normaal c. Verlaagd a. Verhoogd hemochromatose = ijzerstapeling
Wat is het eerste kenmerk van polyneuropathie? a. Evenwichtsverlies b. Pijn in de voeten b. Pijn in de voeten "De eerste symptomen zijn dove gevoelens, prikkelingen en pijnen"
Waarin in de glucosespiegel hoger? a. bloed b. plasma b. plasma
Hoe kan voetamputatie bij een patiënt met DM voorkomen worden? a. Suikervrij dieet b. Steunkousen dragen c. Voeten controleren c. Voeten controleren
Hoe wordt de CVD gemeten? a. Millimeter water b. Centimeter water c. Millimeter kwik d. Centimeter kwik b. Centimeter water
Wat zorgt voor een verhoogde CVD? a. Vena cava superior syndroom b. Pneumonie c. Ductus thoracicus syndroom a. Vena cava superior syndroom = obstructie vena cava - hoofdpijn -
Welk risico loopt een vrouw met slecht gereguleerde diabetes? a. EUG b. Microsomie c. IUVD c. IUVD
Wat is het verschil tussen vesikels en bullae? a. grootte b. dikte c. vorm a. grootte - Vesicula: zichtbare holte gevuld met helder vocht, zonder eigen wand, < 1 cm, gelokaliseerd in de epidermis. - Bulla: als vesicula, > 1cm, intraepidermaal of subepidermaal gelegen
Mag codeïne zowel bij een productieve als bij een niet-productieve hoest gebruikt worden? a. Ja b. Nee b. Nee Onderdrukking hoestprikkel -> niet bij productieve hoest
Bij chronische nierinsufficiëntie ontstaat anemie met name door: a. Hemolyse b. Tekort aan erytropoëtine c. Verhoogd bloedverlies b. Tekort aan erytropoëtine
Een zieke patiënt, RR 220/110, orthopnoe en nocturnale paroxysmale dyspnoe met in de voorgeschiedenis een DVT. De meest waarschijnlijke diagnose is: a. LVF b. Tricuspidalisinsufficiëntie c. Recidiverende longembolie a. LVF
Bij een geneesmiddelenintoxicatie ontstaan vaker urticaria dan pustuleuze dermatosen. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Fibraat remt de cholesterolsynthese. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist Fibraat = m.n. triglyceriden reducerend: 1. remming synthese VLDL 2. stimulatie afbraak VLDL (ook wel een gering cholesterol verlagend effect)
Bij een stijgende concentratie triglyceriden bestaat de kans op het optreden van: a. Galstenen b. Trombo-embolieën c. Pancreatitis c. Pancreatitis Bij >6.0 mmol/l risico op pancreatitis en retinale vene trombose
Een corpulente zakenman heeft last van hartkloppingen, geduid als SVT. Wat is het beleid? a. Minder koffie b. Afvallen c. Meer bewegen d. Alle drie bovenstaande opties a. Minder koffie Verder ook: - angst (adrenaline) - cafeïne - vermoeidheid - verkeerde houding - medicatie
Wat is een lange-termijn complicatie van een transmuraal linker ventrikel myocardinfarct? a. Tamponade b. Endocarditis c. Aneurysma van LV c. aneurysma LV
Welke organen kunnen zijn aangedaan door Lyme? a. Nieren b. Hart c. Longen b. Hart
Een zwarte mannelijke patiënt met hypertensie. Wat is de behandeling van eerste keus? a. Calciumantagonisten b. ACE-remmers c. Thiazide c. Thiazide Tweede keus is calciumantagonist
Een oudere patiënte, met astma in de voorgeschiedenis, gebruikt nu antihypertensiva. Kan het staken van de bèta-blokker leiden tot een astma-exacerbatie? a. Ja b. Nee b. Nee
Wat is de behandeling van Bordetella Pertussis? a. Erytromycine b. Symptomatisch (geen antibiotica) c. Tetracycline a. Erytromycine (Bordetella Pertussis = kinkhoest)
Welk medicament leidt tot erectiele dysfunctie? a. Bèta-blokker b. ACE-remmer c. Calciumantagonist d. Thiazidediureticum a. Bèta-blokker
Bij labonderzoek blijkt er sprake van MGUS. Van welk ziektebeeld kan hier sprake zijn? a. CML b. Multipel Myeloom c. Leverfalen b. Multipel Myeloom (Kahler) MGUS = monoclonal gammopathy of unknown significance. Vorm van disbalans in de afweerontwikkeling, Hoeft niet kwaadaardig te zijn. Als M-proteïne toeneemt of bij klachten -> onderzoek.
De ductus thoracicus loopt supraclaviculair links. a. Juist b. Onjuist a. Juist Supraclaviculair links -> uitmonding thoracicus -> klier van Virchow -> metastase maag, pancreas, long, testis
Welk middel moet zo snel mogelijk gegeven worden bij anafylaxie? a. antihistaminicum b. adrenaline c. prednisolon b. adrenaline
Over welke periode voor een anafylaxie moet je informatie hebben? a. 1 uur b. 12 uur c. 36 uur d. 48 uur b. 12 uur
Waar komt geen seborrhoïsch eczeem voor? a. Oksels b. Handen en voeten c. Glans penis b. Handen en voeten Seborrhoisch eczeem komt voor op plaatsen waar de talgproductie hoog is.
Waar komt scabiës niet voor? a. Gezicht b. Handpalmen en voetzolen c. Penis a. Gezicht scabiës = schurft
Wat gebeurt er met de INR als acenocoumarol gegeven wordt? a. daalt b. gelijk c. stijgt c. stijgt - streefniveau bij preventie van veneuse trombose en longembolie: INR 2.0 – 3.0
Hoe groot is de kans op een re-infectie met H. pylori? a. 1% b. 10% c. 30% a. 1%
Wanneer is de kans op recidief hyperthyreoïdie groter: a. Bij gebruik van medicatie b. Na eenmalige jodiumkuur a. Bij gebruik van medicatie
Bij welke conditie treedt geen polyurie op? a. Hypercalciëmie b. Hypocalciëmie c. Hyperglycemie d. Hypokaliëmie b. Hypocalciëmie (kan ontstaan bij chronische nierfunctiestoornis)
Een 47-jarige mannelijke patiënt komt terug uit het buitenland en heeft koorts. Bij onderzoek worden er zuurvaste staven gevonden. Wat is de diagnose? a. Pseudomonas b. Legionella c. Tuberculose c. Tuberculose
Wat is de beste test om vast te stellen of H. pylori verdwenen is na behandeling? a. C-ureum ademtest b. Titer antistoffen a. C-ureum ademtest (antistoffen blijven nog lang aantoonbaar)
Wat moet er gebeuren met de metforminedosering wanneer de nierfunctie terugloopt? a. Verhogen b. Niet veranderen c. Verlagen c. Verlagen -> lactaatacidose
Wordt er na een MI nitroglycerine i.v. gegeven? a. Ja b. Nee a. Ja, bij linkszijdig ventriculaire hartinsufficiëntie met name tijdens de acute fase van een hartinfarct
Welke diagnose past bij roze sputum en ernstige dyspnoe? a. longembolie b. longoedeem bij DC b. longoedeem bij DC Bij LE zal pijn meer op de voorgrond staan
Wat gebeurt er met de cholesterolspiegel bij chronisch nierfalen? a. daalt b. stijgt b. stijgt
Wat gebeurt er met het LDL in het plasma wanneer de enterohepatische kringloop wordt onderbroken? a. Stijgt b. Daalt b. Daalt
Je geeft digoxine voor atriumfibrilleren. Wat gebeurt er met de contractiesnelheid van de ventrikels in rust? a. daalt b. stijgt a. daalt Digoxine vergroot de contractiekracht van het hart (positief-inotroop), verlaagt de hartfrequentie (negatief inotroop) en vertraagt de AV-geleiding. Door verhoogde intracellulaire Na+ wordt de actiepotentiaal breder en de rustfase langer.
Wat is de normaalwaarde van het HbA1C? a. 4% b. 7% c. 10% b. 7% = 53 mmol/mol
Een patiënt heeft een bloeddruk van 220/124. Binnen hoeveel tijd moet deze bloeddruk omlaag gebracht worden? a. Binnen 24 uur b. Binnen 24-48 uur c. Binnen 3-5 dagen b. Binnen 24-48 uur
Kan periorbitaal oedeem optreden bij een patiënt met proteïnurie? a. Ja b. Nee a. Ja Bij nierfalen (->proteinurie), en dan mn na wakker worden.
Exoftalmie kan optreden bij iedere vorm van hyperthyreoïdie. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist Alleen bij Graves
Welk orgaan verwijdert de Howell-Jolly-lichaampjes uit de erytrocyten? a. Longen b. Lever c. Milt d. Beenmerg c. Milt
Wanneer kunnen Howell-Jolly-lichaampjes aangetroffen worden in het bloed? a. Na een splenectomie b. Na een beenmergpunctie c. Na het inbrengen van een centraal veneuze lijn a. Na een splenectomie
Waar is mitralisinsufficiëntie het best hoorbaar? a. 2e ICR re b. 4e ICR li c. Apex in rugligging d. Apex in zijligging d. Apex in zijligging
Wanneer is een verzwakte pols voelbaar bij pulsus paradoxus? a. Inspiratie b. Expiratie a. Inspiratie
Wat zijn reticulocyten? a. Jonge leukocyten b. Jonge trombocyten c. Jonge erytrocyten c. Jonge erytrocyten
Het aantal reticulocyten bij nierinsufficiëntie is a. Verhoogd b. Normaal c. Verlaagd c. Verlaagd (minder EPO)
Wat gebeurt er wanneer een patiënt met gastro-enteritis een ACE-remmer krijgt? a. Hypokaliëmie b. Hyponatriëmie b. Hyponatriëmie (ACE-remmer remt RAAS -> meer verlies Na, meer absorbtie K) - verhoogd risico op hyponatriëmie bij hypovolemie (door bv diarree)
Aortaklepsclerose bij ouderen is normaal en niet gevaarlijk. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist - komt wel veel voor (>75j 50%) - kan leiden tot stenose -> dus wel follow-up en letten op kliniek
Sarcoïdose ontstaat meestal op een leeftijd van: a. 20-40 jaar b. 40-60 jaar c. >60 jaar a. 20-40 jaar
Wat is een complicatie bij bronchiëctasieën? a. Dyspnoe b. Amyloïdose c. Pleuritis d. Hevige pulmonale bloeding d. Hevige pulmonale bloeding
Een Barett’s oesofagus is een onschuldige bevindingen bij ouderen. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist Want premaligne adenocarcinoom (40% op ontwikkelen)
Hoor je aan de rechter longtop pleurawrijven wanneer er rechts midden een longaandoening is? a. Ja b. Nee b. Nee - links wel - bij vrouwen met veel borstweefsel beter axillair te beluisteren
Een patiënt kronkelt voortdurend van de pijn. Is hier sprake van peritoneale prikkeling? a. Ja b. Nee b. Nee (stilliggen)
Wat is een bijwerking van nitroglycerine? a. Hoofdpijn b. Tremor c. Koude handen en voeten d. Spierkrampen a. Hoofdpijn (+rood gezicht) - nitroglycerine = vaatverwijder
Een vierde harttoon noem je een ‘Korotkoff toon’. a. Juist b. Onjuist b. onjuist - korotkov = geluid bij bloeddrukmeting - 4e harttoon = atriale toon
Diverticulose en diverticulitis komen met name voor in het: a. Colon ascendens b. Colon transversus c. Colon descendens d. Sigmoïd d. Sigmoïd
Er is geen verhoogd risico op veneuze trombose bij: a. Maligniteit b. COPD c. Zwangerschap d. Nefrotisch syndroom b. COPD
Bij longemfyseem hoor je: a. Versterkt ademgeruis b. Verzwakt ademgeruis b. Verzwakt ademgeruis Wanden alveoli kapot -> minder voortgeleiding AG
Welke diagnose past bij een diafane zwelling in het scrotum? a. Hydrokèle b. Rode tot oranjekleurige zwelling die erg pijnlijk is a. hydrokele - diafaan = doorschijnend
Wat is de meest voorkomende verwekker van folliculitis? a. Herpes zoster b. S. aureus c. Candida b. S. aureus
Kan sporten leiden tot hyperkaliëmie? a. ja b. nee a. ja (alfa-adrenerge reactie -> verhoogde afgifte uit cellen)
Een obese, 40-jarige man heeft last van bovenbuikspijn. Hij blijkt galstenen te hebben en ook flinke leververvetting. Wat is de behandeling voor zijn leververvetting? a. gewichtsreductie b. statine c. beide d. geen van beide a. gewichtsreductie (statine wel gebruiken voor secundaire preventie)
Welk symptoom past het best bij hyperkaliëmie? a. tremor b. dorst c. ritmestoornis c. ritmestoornis (hyperkaliemie -> depolarisatie -> daling cardiale activiteit)
Bij welke aandoening hoort een ‘flapping tremor’? a. Hyperthyreoïdie b. Leverziekte c. Alcoholintoxicatie b. Leverziekte
Is een vetknobbel op de achillespees pathognomisch voor familiaire hypercholesterolemie? a. Ja b. Nee a. Ja
Waar ligt de bovengrens van de lever? Ongeveer t.h.v. 4e-5e intercostaal
Is erysipelas een risicofactor voor het ontstaan van een ulcus cruris? Ja
Reageert pityriasis rosea goed op tetracycline? Nee (Self-limiting 6 weken)
Welke stof wordt bij de ziekte van Crohn met name minder goed geresorbeerd? a. Vit. B12 b. Foliumzuur c. IJzer d. Calcium a. Vit. B12
Waardoor onstaat diarree bij M. Crohn? malabsorptie van galzouten
Is er bij beenmergverdringing sprake van reticulocytose? a. Ja b. Nee b. Nee Beenmergverdringing -> minder aanmaak reticulo's
Bij hyperparathyreoïdie is de concentratie fosfaat in het bloed meestal: a. Verhoogd b. Normaal c. Verlaagd c. Verlaagd PTH -> fosfaatuitscheiding nier (PTH -> hogere calcium in bloed)
Vrouw met VGD pancreatitis (oorzaak onbekend), alcohol & EH/week. In het bloed fors verhoogde triglyceriden. Behandeling? a. afwachten b. stoppen met alcohol c. fibraat b. stoppen met alcohol. dan in tweede instantie fibraat toevoegen
Wat is de behandeling van een toxische nodus in de schildklier? Radioactief jodium (I-131)
Pt. met ernstige mitralisinsufficiëntie (weigert OK), behandeld met thiazide en digoxine. Nu DC en slechte NF -> thiazide vervangen met hogedosis lis. Risico op digoxine intoxicatie wordt: a. lager b. gelijk c. hoger c. hoger Door verhoogde kalium excretie
Een jonge vrouw heeft las van dove vingers bij koude. Niet alle vingers zijn aangedaan. Bij verwarming worden ze rood/blauw en pijnlijk. Waar past dit bij? Fenomeen van Raynaud 1. bleekheid door vasoconstrictie 2. cyanose door trage bloodflow 3. roodheid door secundaire hyperaemie
Een escaperitme komt het meest voor bij: a. Sick sinus syndrome b. 3e graads AV-block c. Wolff-Parkinson-White syndroom b. 3e graads AV-block Anders geen leven mogelijk
Wat kan ontstaan bij langdurig gebruik van H2-remmers? a. Maagcarcinoom b. Darminfectie c. Galsteenlijden b. Darminfectie (door minder AB-werking maagsap) Verder ook: vitB12 def., minder opname Ca. H2-remmers kunnen symptomen maligniteit maskeren (dus niet doen onstaan)
Stijgt bij linker-ventrikelfalen het BNP? a. Ja b. Nee a. Ja
134. Welk effect heeft plantenesterol in margarine op de lipidenhuishouding? a. Verlaging triglyceriden b. Verhoging HDL c. Verlaging LDL c. Verlaging LDL
Kan bij iemand met HIV en TBC de Mantouxtest negatief zijn? Ja
Een man heeft hypertensie aan beide armen en een lagere tensie in de bovenbenen. Wat is het juiste aanvullend onderzoek om de diagnose te kunnen stellen? a. MRI buik b. MRI thorax c. MRI brein b. MRI thorax Coarctatio aortae
Risicofactor Melanoom? a. Zonlichtgevoelige huid b. 2 1e of 2e graads familieleden met melanoom c. Dysplastische naevi d. >60 naevi b. 2 1e of 2e graads familieleden met melanoom
Een zieke mannelijke patiënt heeft koorts, pijn in een flank en leukcoyten in zijn urine. Is een echo-onderzoek geïndiceerd? a. Ja b. Nee a. Ja
Wat meet je om het vitamine D te bepalen bij iemand met een goede nierfunctie? a. 1,25-dihydroxycholecalciferol b. 25-hydroxycholecalciferol b. 25-hydroxycholecalciferol
Pt heeft onlangs metalen aortaklep gekregen. Nu presenteert zij zich met moeheidsklachten en een microcytaire anemie. Worden deze klachten veroorzaakt door een hemolytische anemie tgv de metalen kunstklep? a. Ja b. Nee Nee hemolytisch = normocytair
Een man heeft behandelingen ondergaan voor een lymfoom. Nu presenteert hij zich met moeheidsklachten en is hij fors afgevallen. Horen deze klachten bij de B-symptomen van een lymfoom? Ja
Bij welke aandoening is het ASAT meer verhoogd dan het ALAT a. virale hepatitis b. alcoholische hepatitis b. alcoholische hepatitis ASAT>ALAT (viraal: ALAT>ASAT)
Een vrouw heeft een hoge bloeddruk. Bij controle blijk dit veroorzaakt te worden door een bijnieradenoom. Zij wil geen operatie, maar wel bloeddrukregulatie. Is een renine-inhibitor een optie? a. Ja b. Nee nee -> spironolacton (aldosteron antagonist)
Een patiënt heeft een verlaagd Hb (5.2), een verlaagd haptoglobine en een verhoogd LDH. Waar kan dit op wijzen? a. IJzergebrek b. Hemolyse c. Chronische ziekte d. Chronische nierinsufficiëntie b. Hemolyse
Hebben rokers een verhoogd CO-gehalte in hun bloed? ja
Mensen die omkomen door koolstoofmonoxidevergiftiging hebben altijd een centrale cyanose. nee ?
Een neuropathisch ulcus cruris bevindt zich voornamelijk op: a. Mediale malleolus b. Laterale malleolus c. Voetrug d. Hak d. Hak (neuropatisch meestal op drukgebieden)
Een vrouw met een UWI krijgt nitrofurantoïne. Verandert dit de nierfunctie? Nee
Een man heeft CML. Dit zal altijd gezwollen lymfeklieren in de hals geven Nee Komt zelden voor, en dan past het bij een blast crisis
Bij welke topsport komt hematurie voor? a. Zwemmen b. Hardlopen c. Wielrennen d. Schaatsen b. Hardlopen (maar in artikel NVGT staat ook zwemmen e.v.a. topsporten)
152. Een vrouw presenteert zich met vaginale afscheiding en klachten van UWI. Een dipstick geeft positieve leuko’s, negatief nitriet en positieve ery’s. Is een hoge UWI hierdoor uitgesloten? Nee Niet alle bacteriën produceren nitriet
Een hyperventilatieaanval kan door verschillende factoren worden uitgelokt. Longembolie is er daar één van. Juist
Bij verlaagd albumine is het geïoniseerd calcium in het bloed: a. Toegenomen b. Gelijk gebleven c. Afgenomen b. Gelijk gebleven - Bij kritiek zieke pten met hypoalbuminemie verlaagd het totaal calcium, maar kan het geïoniseerde calcium normaal zijn.
Een patiënt heeft nierinsufficiëntie en vit. D tekort. Hoe moet dit worden behandeld? a. Vit D b. 1 Vit D c. 1.25 Vit D c. 1.25 Vit D - Lever zet om in 25(OH) - Nier zet om in 1,25(OH) = werkzame stof
Glucagon zorgt voor een verhoging van de insulinespiegel in het bloed Onjuist Glucagon verhoogt de bloedsuikerspiegel door glucogenolyse en gluconeogenese
Iemand heeft na een bijensteek een anafylactische shock. De ambulancebroeder vraagt welke dosering gegeven moet worden: a. 0.1mg b. 0.3mg c. 1.0mg b. 0.3mg
Pt komt op de SEH met koorts. 5 dagen eerder chemotherapie gehad voor een hodgkin Lymfoom en gebruikt (bèta-blokker, ACE-remmer en thiazidediureticum). Welke waarde in het bloed is waarschijnlijk verlaagd? a. Leukocyten b. Natrium c. Calcium a. Leukocyten
Wat is de meest voorkomende extragastroïntestinale manifestatie van IBD? a. Artritiden b. Uveïtis c. Erythema nodosum d. Siccasyndroom a. Artritiden
Jeuk als symptoom komt niet voor bij: a. Levercirrose b. Nierinsufficiëntie c. Crohn d. Hodgkinlymfoom c. Crohn
Welke van onderstaande ziekten veroorzaakt vaker op een gegeven moment coloncarcinoom? a. Colitis ulcerosa b. Crohn c. Beiden evenveel d. Allebei niet a. Colitis ulcerosa
Hoe lang na een myocard infarct steigen de acute fase eiwitten Troponine na 2-4 uur CK-MB na 4-6 uur
Een complicatie van coeliakie op de lange duur is: a. Ascites b. Spieratrofie c. Osteoporose d. Leververvetting c. Osteoporose
Angio-oedeem bevindt zich in de: a. Cutis b. Subcutis c. Dermis b. Subcutis
Een man presenteert zich met jeukende, niet verheven vlekjes op zijn huid, er zit een grote rode niet verheven plek op de rug (daar begon het mee). Hij heeft een neef met psoriasis. Wat is de diagnose? a. Psoriasis b. Rosacea c. Pityriasis rosea c. Pityriasis rosea
Langdurige hyperthyreoïdie leidt tot toename van kalk in het bot. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist TH -> botresorptie
Een jongen van 24 jaar komt op de CSO. Hij braakt en zit voorovergebogen. Hij wil absoluut niet liggen. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a. Pneumothorax b. Pericarditis c. Aortadissectie b. Pericarditis
Iemand heeft leverfalen, waarbij de concentratie ammoniak in zijn bloed is gestegen. Welk symptoom krijgt hij? a. Convulsies b. Hypertensie c. Flapping tremor c. Flapping tremor (asterixis)
Wat is het eerste onderzoek bij verdenking op een pneumothorax? a. X-thorax b. MRI-thorax c. CT-thorax a. X-thorax
Wanneer pas je carotismassage toe? a. Bij atriumfibrilleren b. Bij AV-tachycardie c. Bij ventrikeltachycardie b. Bij AV-tachycardie - carotismassage = vagus stimulatie = parasympatisch = minder impuls aan hart
Welke medicatie is gecontraïndiceerd bij een patiënt met hartfalen? a. ACE-remmer b. Bèta-blokker c. Calciumantagonist c. Calciumantagonist
Waardoor wordt jicht uitgelokt? a. Melk b. Koffie c. Thee d. Alcohol d. Alcohol
Een patiënte op de CSO heeft koorts, bij lichamelijk onderzoek een vergrote milt en grijs beslag op de tonsillen. Past dit bij een gonococceninfect met angineuze tonsillitis? Nee Bij EBV
Een oudere man heeft een septuminfarct gehad. Twee dagen later is er bij LO een duidelijke mitralisinsufficiëntie te horen. Waardoor wordt dit veroorzaakt? a. Ventrikelseptumdefect b. Ischemie in de papillairspieren b. Ischemie in de papillairspieren
Een jonge vrouw wordt bewusteloos gevonden met diepe en versnelde ademhaling. Waardoor kan dit gekomen zijn? a. Hypoglycemie b. Hyperglycemie b. Hyperglycemie
Is gordelroos besmettelijk? Ja Zolang er blaasjes of open wonden zijn
Waarbij vind je waarschijnlijk geen leukocytose? a. Stress b. Statinegebruik c. Mexicaanse griep d. Prednisolongebruik b. Statinegebruik
Waar heeft een patiënt met hypertensie meer kans op? a. Myocardinfarct b. Herseninfarct b. Herseninfarct = 6x verhoogde kans (3x verhoogde kans MI)
Een patiënt met een gestegen LDL en TSH wordt behandeld met thyroxine. Daalt hierdoor het LDL? Ja TH zorgt o.a. voor verhoogde cholesterol synthese
Is een calciumoxalaatsteen te zien op X-BOZ? Ja
Wat is de normale waarde van albumine in 24-uurs urine? <30mg per 24uur 30-300 = microalbuinurie >300 = macroalbuminurie
Een patiënt krijgt cotrimoxazol. Wat voor invloed heeft dit op het creatinine? a. Daalt b. Blijft gelijk c. Stijgt c. Stijgt de bepaling van het creat is verstoord, waarde komt zo'n 10% hoger uit
Na een miltextirpatie heeft een patiënt de meeste kans op een infectie met: a. Schimmels b. Stafylokokken c. Pneumokokken c. Pneumokokken -> gekapselde bacterieën
In wat voor houding is een aortainsufficiëntie het beste te horen? voorovergebogen
Welke waarde in het bloed kan bepaald worden om alcoholmisbruik op te sporen? a. ASAT b. ALAT c. GammaGT d. Bilirubine c. GammaGT
Welk risico telt het MINST mee als indicatie voor een echo om een AAA op te sporen? a. Roken b. Leeftijd >60 jaar c. Bekend met atherosclerose d. Hypertensie b. Leeftijd >60 jaar
Een niet comateuze patiënt met een benzodiazepine overdosering. Wat gebeurt er met het PaCO2? a. daalt b. stijgt b. stijgt door ademdepressie
Claudicatie van de kaakspieren kan optreden door: a. Atherosclerose van de a. carotis externa b. Arteriitis temporalis c. CVA b. Arteriitis temporalis
Polyurie treedt NIET op bij: a. Hyperglykemie b. Hypokaliëmie c. Hyperkaliëmie d. Hypercalciëmie c. Hyperkaliëmie
Een COPD-patiënt, zonder symptomen, heeft een FEV1 van 82% van voorspeld. Welke GOLD-classificatie is dit? a. 0 b. 1 c. 2 d. 3 e. 4 a. 0 0 – FEV1 >= 80% zonder symptomen 1 – FEV1 >= 80% variabele symptomen 2 – FEV1 50-79% milde tot gemiddelde symptomen 3 – FEV1 30-49% beperking door klachten 4 – FEV1 < 30% beperking dagelijkse activiteiten
Pt met AF, metoprolol werkt niet goed genoeg meer a. vervangen door digoxine b. aanvullen met digoxine c. vervangen door amiodarone d. aanvullen met amiodarone b. aanvullen met digoxine
Een plakproef wordt uitgevoerd bij een allergische reactie type: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 d. 4
Voor mestceldegeneratie is nodig: a. IgG b. IgE b. IgE
Eczeem op de behaarde hoofdhuid en in de nasolabiale plooi is: a. Atopisch eczeem b. Seborrhoïsch eczeem c. Orthoergisch eczeem b. Seborrhoïsch eczeem -> vooral in gebieden met veel talgklieren
Welke waarde in het bloed is verhoogd na een maagbloeding? a. LDH b. Ureum c. Creatinine d. Albumine b. Ureum
Bij een patiënt met het nefrotisch syndroom is de concentratie albumine in het bloed: a. Verhoogd b. Normaal c. Verlaagd c. Verlaagd (proteinurie)
De ziekte van Buerger komt met name voor bij mensen die verslaafd zijn aan: a. Tabak b. Cocaine c. Heroine/morfine d. Alcohol a. tabak (Morbus Buerger / tromboangiitis obliterans = claudicatie in de benen, vooral bij jonge rokende mannen)
Bij een zwerver, die o.a. rookt en drinkt, worden gesegmenteerde macrocyten gevonden. Waar past dit het beste bij? a. Alcohol b. Tabak c. Chronische ontsteking d. Foliumzuurgebrek d. Foliumzuurgebrek
Cilindrische erytrocyten in de urine wijzen op: a. Pyelonefritis b. Glomerulonefritis b. Glomerulonefritis
Dysmorfe erytrocyten in de urine wijzen op een glomerulair probleem juist
Een vrouwelijke patiënte heeft familiaire hyperlipidemie. Is het LDL van patiënt hoger of lager dan dat van mannen met dezelfde aandoening? a. Hoger b. Gelijk c. Lager c. Lager
De GFR bij een jonge, gezonde man is: a. 100ml/min b. 120ml/min c. 180ml/min d. 240ml/min b. 120ml/min mannen: 90-140 ml/min vrouwen: 80-125 ml/min
Droge hoest is een veel voorkomende bijwerking van: a. Bèta-blokkers b. ACE-remmers b. ACE-remmers
Kan een streptokokkeninfectie verergering van psoriasis veroorzaken? Ja
213. Een vrouw komt terug uit Sierra Leone en heeft een Shigella sonei infectie. Zonder antibiotica is een infectie met Shigella sonei mestal dodelijk. Onjuist - Self-limiting in 7-10 dagen. Alleen bij jonge kinderen mortaliteit 20%
Bij een patiënt met DM is de E/A index: a. Te hoog b. Te laag a. Te hoog Indien de arterien hevige gecalcificeerd zijn en niet indrukbaar, door een nierziekte of DM, kan de E/A index fout hoog zijn.
Wanneer wordt er GEEN endocarditisprofylaxe gegeven bij een tandheelkundige ingreep? a. Kunstklep b. Pacemaker c. Eerdere endocarditis b. Pacemaker
De behandeling van een ulus duodeni/ventriculi veroorzaakt door een NSAID bestaat uit: a. Antacida b. Protonpompremmer c. H2-antagonist b. Protonpompremmer
Bij verhoging van de dosis fraxiparine wordt de INR a. Verhoogd b. Verandert niet c. Verlaagd b. Verandert niet Heparine heeft geen invloed op de INR. Coumarine dervaten verhogen de INR wel
Wat is geen bijwerking van prednisolon? a. Spierzwakte b. Ribfracturen c. Emfyseem c. Emfyseem
Bij een patiënt met chronische diabetes insipidus is de glucosespiegel verhoogd onjuist
Bij een niet-comateuze patiënt zal een daling van de hoeveelheid ADH leiden tot een ... mictiefrequentie a. verhoogde b. verlaagde a. verhoogde
De neurohypofyse produceert: a. FSH b. LH c. ADH c. ADH neurohypofyse = achterkwab produceert ook oxytocine
Kan er gynaecomastie ontstaan bij levercirrose? Ja endocriene dysfunctie -> gynaecomastie, libidoverlies, amenorroe
Bij een patiënt met jeuk bij hypercholesterolemie worden galzuurremmers gegeven. Wat gebeurt er met het cholesterol in het bloed? a. stijgt b. daalt c. blijft gelijk b. daalt want lever heeft cholesterol nodig om nieuwe galzouten te maken
Bij een pre-hepatische oorzaak van icterus is het ongeconjungeerd bilirubine a. Verhoogd b. Normaal c. Verlaagd a. Verhoogd
De diagnose bij coeliakie berust op een a. Ademtest b. Faecesonderzoek c. Biopsie c. Biopsie
Een patiënt heeft buikpijn. Braken verlicht. Wat kan hier aan de hand zijn? a. Pylorusstenose b. Meckels’ divertikel c. Cholecystitis a. Pylorusstenose
De belangrijkste veroorzaker van een community acuired pneumonia is: a. Influenza A b. S. pneumoniae c. S. aureus b. S. pneumoniae
Je hoort een harde S2 en crepitaties achter het hart. Wat kan hier aan de hand zijn? a. Pericarditis b. Mitralisinsufficiëntie b. Mitralisinsufficiëntie - zachte S1 - S2 luid (pulm hypertensie), en wijd gespleten - pansystolische souffle - crepitaties bij longoedeem
Wanneer is er meer kans op het tegelijkertijd krijgen van de ziekte van Hodgkin? a. Monozygote tweeling b. Dizygote tweeling c. Beiden verhoogde kans d. Geen verhoogde kans a. Monozygote tweeling - 100x verhoogde kans
Bij een hernia hiatus oesofagii heeft een patiënt vaak last van reflux. Volgens bestand: onjuist Volgens mij en KC wel: - bij sliding hernia (80%) wordt vaak de oesofagus sfincter minder competent -> reflux - bij rolling hernia (20%) sfincter intact
Bij gastro-oesofageale reflux is er geen relatie tussen de afwijkingen in de slokdarm en de mate van reflux. juist
Als de zuurstofsaturatie daalt, ontstaat bij een anemie eerder cyanose dan bij polycythemie onjuist - Bij polycytemie zie je sneller blauw omdat je Hb nodig hebt om blauw te kunnen zijn.
COPD pten met langbestaande cyanose krijgen sneller hypercapnie bij toediening O2, dan andere pten juist
Wat is het probleem voor de omzetting van vitamine D bij nierinsufficiëntie? a. Er wordt onvoldoende vit. D opgenomen b. Er is meer vitamine D nodig c. De omzetting van 25-hydroxycalciferol naar 1,25 hydroxycalciferol c. De omzetting van 25-hydroxycalciferol naar 1,25 hydroxycalciferol
Wat gebeurt er met de bloeddruk bij een acute bijnierschorsinsufficiëntie? (Addisonse crise) a. Gaat omhoog b. Blijft gelijk c. Gaat omlaag c. Gaat omlaag - inadequate reactie op stress
De kaliumspiegel in het plasma zal door insuline: a. Stijgen b. Gelijk blijven c. Dalen c. Dalen - insuline -> opname K in cel
Bij beginnende DM2 is het C-peptide a. verhoogd b. verlaagd a. verhoogd - C-peptide: binding A-keten en B-keten in een proinsuline molecuul in pancreas. - bij DM1 verlaagd
Bij een man met een cardiaal probleem wordt een ejectiefractie van 58% vastgesteld. Dit is: a. Verhoogd b. Normaal c. Verlaagd b. Normaal - normale EF = >55%
Een multinodulair struma levert meestal euthyreoïdie op juist
Hyperplasie is het groter worden van 1 cel. onjuist -> hypertrofie - hyperplasie = verhoogde celdeling
Psoriasis pustulosa is a. Steriel b. Veroorzaakt door S. aureus c. Veroorzaakt door een streptokok a. Steriel
Welke diagnose past bij ‘zuurvaste staven bij een Ziehl-Neelsen kleuring’? TBC
Iemand wordt 3 dagen na een barbecue ziek. Verwekker? a. Yersinia b. Salmonella c. Campylobacter jejuni c. Campylobacter jejuni Salmonella = 12-48uur Yersinia = 2-14 uur
Een patiënt met hypertensie (220/110) is bleek en zweterig, heeft een regelmatige pols en geen polsdeficit. Wat kan hier aan de hand zijn? a. Feochromocytoom b. Carcinoïd syndroom a. Feochromocytoom - carcinoid syndroom (=na levermetastase) juist hypotensie
Astmapatiënten hebben vaak de meeste klachten: a. Tussen 2:00 en 4:00 b. Tussen 8:00 en 10:00 c. Tussen 12:00 en 14:00 d. Tussen 18:00 en 20:00 a. Tussen 2:00 en 4:00
Een patiënt heeft een probleem met het slikken van vast voedsel, maar geen probleem met het slikken van vloeistoffen. Dit berust het meest waarschijnlijk op een mechanische belemmering van de slokdarm juist
Bij een vrouw van 81 jaar met een maagbloeding door acetylsalicylzuur ga je het volgende toedienen: a. Trombocytentransfusie b. Vitamine K intraveneus a. Trombocytentransfusie
Bij een stoornis in de functie van een stollingseiwit ontstaat de heftige bloeding direct in aansluiting op een trauma. onjuist - er zit een korte vertraging tussen - bij vasculair/trombo probleem snelle bloeding
Mag je bij hypoglycemie een bètablokker geven? Nee - want remming glycogenolyse
Een aantal dingen kunnen acute hartdood veroorzaken. Is hypertrofische cardiomyopathie daar er één van? Ja
Als iemand met DM2 afvalt, waardoor zijn BMI lager wordt, neemt de insulinegevoeligheid toe? Ja
Een aortaklepinsufficiëntie hoor je het best in linker zijligging. Onjuist Gewoon lig, evt zit 3e-4e ic li
Eén van de verschijnselen, bij een vrouw die langdurig prednisolon in hoge dosering gebruikt, is hirsutisme. juist (Cushing)
Een vrouw heeft een vergrote lever en hierin een echodense oplichting van 2 cm doorsnee. Ze slikt anticonceptie. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a. Levercdarcinoom b. Leveradenoom c. Levercyste d. Metastase b. Leveradenoom
Wat gebeurt er met de urineosmolaliteit en het natriumgehalte bij nierinsufficiëntie door uitdroging? a. Urineosmol verhoogd, Na verlaagd b. Urineosmol verhoogd, Na verhoogd c. Urineosmol verlaagd, Na verlaagd d. Urineosmol verlaagd, Na verlaagd a. Urineosmol verhoogd, Na verlaagd
Welke deficiëntie komt relatief vaker voor bij vegetariërs? a. IJzer b. Vitamine B12 c. Vitamine D b. Vitamine B12
Waardoor is de levensverwachting bij nierfalen verlaagd? a. CVA b. Complicaties nierinsufficiëntie c. Hartfalen door pericarditis d. Hartinfarct door elektrolytverschuiving d. Hartinfarct door elektrolytverschuiving
De FEV1/FVC (tiffeneau index) bij obstructieve longproblemen is <70%.
Kan roken leiden tot exacerbatie Crohn? ja
Wat komt er overeen bij een ijzergebreksanemie en anemie van de chronische ziekte? a. IJzer in beenmerg is afwezig b. De totale ijzerbindingscapaciteit is verhoogd c. Het serum ijzer is verlaagd c. Het serum ijzer is verlaagd
Een contactallergie door nikkel is een type 4 reactie juist
Welke aandoening wordt door hetzelfde virus veroorzaakt als gordelroos? a. Griep b. Baarmoederhalskanker c. Waterpokken c. Waterpokken varicella zoster
Toxicodermie presenteert zich vaker als vesiculaire dermatose dan met urticaria onjuist toxicodermie = geneesmiddeleneruptie = vaak urticaria, (maculeus) exantheem
Purpura zijn wegdrukbaar. onjuist
Een patiënt heeft 3 dagen geleden een myocardinfarct doorgemaakt. Is trombolyse nog zinvol? nee voor 12 uur
Hyperpigmentatie bij iemand met bijnierschorsinsufficiëntie wordt veroorzaakt door een hypothalamusprobleem Nee - Primaire adrenale insuf -> te weinig cortisol -> pos. feedback hypofyse -> meer ACTH - ACTH heeft zelfde effect als MSH (melanocyte stimulating hormone)
Wat is de primaire uiting van acuut eczeem? a. Vesikels b. Pustels c. Maculae a. Vesikels
Jongeman 28jr is voetballer. Geen MI doorgemaakt, maar wel linker ventrikel hypertrofie en een souffle thv de 2e ICR. Wat is de meest waarschijnlijk diagnose? a. Aortastenose b. Pulmonalisstenose c. Aortainsufficiëntie d. Pulmonalisinsufficiëntie a. Aortastenose
Een oude man heeft zeurende pijn in de buik, uitstralend naar het scrotum. Palpatie is moeilijk vanwege vet. De patiënt komt in shock binnen op de CSO. Staat een geruptureerd AAA hoog in je DD? Zekers
Bij een nefrotisch syndroom worden eerder steunkousen voorgeschreven dan lisdiuretica Neen
Geeft diep ademhalen verlichting bij pleuritis? Nee, wordt erger
Obstructie van het colon ascendens geeft uitstraling van de pijn naar de linker schouder. Nee, straalt uit naar onder de navel.
Hereditaire hemochromatose komt op de leeftijd van 40 jaar voor bij: a. Meer mannen dan vrouwen b. Meer vrouwen dan mannen c. Evenveel mannen als vrouwen a. Meer mannen dan vrouwen Want vrouwen verliezen ijzer door menstruatie en zwangerschappen -> manifesteert dus later
Een vrouw heeft enkele dagen geleden een uterusextirpatie ondergaan. Zij is ontslagen uit het ziekenhuis en meldt zich nu op de spoed. Pleit haar snelle pols tegen een intra-abdominale bloeding? Nee
Hevige bloedingen treden pas op wanneer het trombocytengetal lager is dan 5. (N: 150-300) Nee - <50 spontane bloeding - <20 hevige spontane bloeding
Bij de meeste mensen duurt angina pectoris meer dan een half uur onjuist Bij stabiele: klachten verminderen of verdwijnen binnen enkele minuten na staken van de inspanning of na toediening van sublinguaal nitroglycerine
Wat bepaalt de ernst van polyurie? a. Nycturie b. Overdag meerdere keren moeten plassen c. Combinatie a. Nycturie
Een vrouw met een normaal gesproken goed gereguleerde diabetes heeft nu een hoog glucose (20 ipv 11). Ze krijgt een kortwerkend insuline. Wat gebeurt er met haar plasma kaliumspiegel? a. Stijgt b. Blijft gelijk c. Daalt c. Daalt Opname kalium in cellen geregeld door Na/K-pomp en door H+ concentratie. Opname wordt gestimuleerd door: -insuline -B-adrenerge stimulatie
Een man voelt zich niet lekker, maar hij collabeert niet. Zijn pols is regelmatig. Kan hier sprake zijn van ventrikelfibrilleren? Nee VF: geen pols en verliest snel bewustzijn
Bij een jongen in linker zijligging is de milt palpabel. Dit is fysiologisch. Onjuist Een milt is pas palpabel, als hij 2 tot 3 keer vergroot is. Dit is altijd pathologisch.
Het PR-interval bij een Wenkebach-blok verlengt progressief. Juist Wenkebach / Mobitz I = blok in AV-knoop -> progressief verlengend PR totdat P-golf niet leidt tot depolarisatie ventrikels
Pte heeft vroeger Hepatitis B gehad, nu is geen HbsAg te vinden. Drinkt 2 EH/dag, rookt en gebruikt 20 mg PCM/codeïne ivm rugpijn. Nu hyponatriëmie. Wat is oorzaak? a. Chronisch pcm/codeïnegebruik b. Chronisch alcohol c. Chronische infectie b. Chronisch alcohol (HbsAg negatief -> geen actieve HepB)
Het HbA1C geeft de glucosewaarde weer van de afgelopen: a. 1-2 weken b. 2-3 maanden c. 4-6 maanden b. 2-3 maanden
Bij een hypoglycemie is het cortisol in het bloed: a. Verhoogd b. Normaal c. Verlaagd a. Verhoogd Cortisol stimuleert de gluconeogenese
Wanneer een patiënt moet stoppen met het gebruiken van acetylsalicylzuur in verband met een operatie, op welke termijn moet dit dan gebeuren? a. 1 dag van tevoren b. 2 dagen van tevoren c. 1 week van tevoren d. 2 weken van tevoren c. 1 week van tevoren Werkingsduur: tot 4 a 6 dagen na staken behandeling
Heb je zouthonger door een verminderd aldosteron bij Addison? Yes Addison -> aldosteron lager -> natrium uitscheiding en kalium vasthouden
Welk medicament moet je geven bij een man van 62 met DM2 en hypertensie? a. ACE-remmer b. Thiazidediureticum c. Bètablokker a. ACE-remmer - Boven 60 jaar: thiazide, calciumantagonist - DM: ace-remmer, thiazide of b-blokker
Een vrouw eet heel veel wortels om gezond te blijven. Ze heeft nu buikpijn en ziet geel. Wordt de gele kleur veroorzaakt door veel wortels eten? Nee, geel + buikpijn is wsl cholestase. Veel wortels (caroteen) kan wel verkleuren, maar dan meer oranje en met name handpalmen.
Bij een morfine-intoxicatie zijn de pupillen: a. Vergroot b. Normaal c. Verkleind c. Verkleind
Wat is het beste labonderzoek bij verdenking op cholestase? a. ALAT b. ASAT c. Gamma GT d. AF d. AF
Het gamma GT en de MCV zijn verhoogd bij een patiënt. Waar duidt dit op? a. Alcoholabuses b. Foliumzuurdeficiëntie c. Vegetarisch dieet a. Alcoholabuses
Roken geeft het hoogste risico op: a. Perifeer arterieel vaatlijden b. CVA c. Myocardinfarct a. Perifeer arterieel vaatlijden
De insulinebehoefte neemt aan het eind van de nacht toe. juist
Bij eeh thyreoïditis van Quervain is bij palpatie de schildklier: a. Pijnlijk b. Vergroot c. Pijnlijk en vergroot d. Pijnlijk noch vergroot c. Pijnlijk en vergroot (Subacute thyreoiditis = de Quervain thyreoiditis = giant cell thyreoiditis)
Wat is de eerste test die je doet bij een vergrote schildklier? a. TSH b. Dunne naald biopsie c. Dikke naald biopsie a. TSH
Als er geen P-top te zien is op het ECG, is er sprake van een 2e graads AV-block. onjuist
Welke waarde zal als eerste verhoogd zijn bij een schildklierprobleem? a. T3 312. Welke waarde zal als eerste verhoogd zijn bij een schildklierprobleem? a. T3 b. T4 b. T4
Bij een patiënt met hyponatriëmie zonder proteïnurie en geen afwijkingen in de urine, ligt de oorzaak: a. Prerenaal b. Renaal c. Postrenaal a. Prerenaal
Wat zijn de verschijnselen bij een chronische hyponatriëmie? a. Leverfalen b. Bewustzijnsverlies c. Hartritmestoornissen d. Geen van deze b. Bewustzijnsverlies Zegt het bestand, maar ik zeg van niet en uptodate zegt: - Fatigue - Nausea - Dizziness - Gait disturbances - Forgetfulness - Confusion - Lethargy - Muscle cramps .. "bewustzijnsverlies zelden, dan is het exacerbatie"
Hoe is het calcium in de urine bij hyperparathyreoïdie? a. Verhoogd b. Normaal c. Verlaagd a. Verhoogd Alhoewel PTH ook zorgt voor reabsorptie Ca in nieren, verlies je netto toch meer Ca. Als dit niet het geval is, dan is er sprake van Familial Hypocalciuric Hypercalcaemia (FHH)
Door gebruik van een ACE-remmer zal de plasma renine concentratie: a. Toenemen b. Gelijk blijven c. Afnemen a. Toenemen - Normaal: lage RR -> R(enine)AAS - ACE-remmer blok remt AA -> geen neg. feedback renine
Bij een medullair struma is er sprake van: a. Hypothyreoïdie b. Hyperthyreoïdie b. Hyperthyreoïdie
Na een myocardinfarct bestaat het grootste risico op: a. Ritmestoornis b. Ventrikelseptumruptuur c. Ventrikelfalen d. Trombo-embolie a. Ritmestoornis
ARDS wordt niet veroorzaakt door: a. Sepsis b. COPD c. Trauma d. Diffuse intravasale stolling b. COPD
Wanneer de FEV1/VC minder is dan 70%, is er sprake van een obstructieve longaandoening. correct
Na een myocardinfarct treedt ventrikelfibrilleren op. Wat nu als eerste te doen? a. Lidocaïne b. Hartmassage c. Defibrilleren d. Precordiale stomp d. Precordiale stomp (In de nieuwe richtlijn wordt de precordiale stomp afgeraden! Deze vraag zal wel niet terugkomen.)
Impetigo is een niet-folliculaire pyodermie klopt - Impetigo = krentenbaard - in 90%van de gevallen veroorzaakt door S. aureus en de rest pyogenes
Hypoglycemie is een bijwerking van metformine. Onjuist - Het remt met name de glucoseproductie in de lever. - Daarnaast verhoogt het de perifere gevoeligheid voor insuline. Doordat het de insulineproductie niet stimuleert, kan het geen hypoglykemie veroorzaken.
Waarbij is een antihistaminicum niet werkzaam? a. Reisziekte b. Geneesmiddelenexantheem c. Contactallergie c. Contactallergie
Diabetes insipidus is een variant van diabetes mellitus, die polyurie veroorzaakt (> 5L) neen (Diabetes insipidus = deficiëntie of ongevoeligheid van vasopressine -> polyurie van 10-15 L/dag)
De serumcalciumspiegel is bij een gemetastaseerd schildkliercarcinoom: a. Verhoogd b. Normaal c. Verlaagd a. Verhoogd
De P-top in het ECG geeft weer: a. Depolarisatie van beide atria b. Depolarisatie van het linker atrium c. Depolarisatie van het linker ventrikel a. Depolarisatie van beide atria
Bij WPW is het gecontraïndiceerd om een medicament te geven dat de geleiding vertraagd. juist - Wolff-Parkinson-White = door ander aangelegde geleidingsweg atria-ventrikels (bundel van Kent) een bijzondere supraventriculaire tachycardie - AV-blokkers CI omdat dan de resterende normale geleiding helemaal geblokkeerd wordt
Wat geeft het belangrijkste cardiovasculaire risico? a. Verhoging van de systolische bloeddruk b. Verhoging van de MAP c. Verhoging van de diastolische bloeddruk a. Verhoging van de systolische bloeddruk
Pte bewusteloos gevonden met laag pH, hoog pCO2 & hoog HCO3-. Hier is: a. Metabool gecomp. respiratoire acidose b. Metabool gecomp. respiratoire alkalose c. Respiratoir gecom. metabole acidose d. Respiratoir gecom. metabolke alkalose A. -Resp. acidose: pH laag, Pco2 hoog, HCO3- hoog -Resp. alkalose: pH hoog, pco2 laag, HCO3- laag -Met. acidose: pH laag, Pco2 laag, HCO3- laag -Met. alkalose: pH hoog, Pco3 hoog, HCO3- hoog -N: pH:7.4, Pco2: 40 mmHg en HCO3-: 24mEq/L
Bij een recidiverende Pancreatitis is welke functie aangedaan? a. Endocrien b. Exocrien c. Zowel endo- als exocrien c. Zowel endo- als exocrien
Hyperpigmentatie bij nierschorsinsufficiëntie kan optreden op basis van een auto-immuun adrenalitis. juist - Addison vaak auto-immuun - bijnierschorsinsufficiëntie -> pos. feedback hypofyse -> ACTH -> hyperpigmentatie
Het residuaal volume bij COPD is: a. Verlaagd b. Normaal c. Verhoogd c. Verhoogd
Een man heeft op 36-jarige leeftijd een orchidectomie onderdaan. Waar heeft hij nu meer kans op? a. Prostaatkanker b. Osteoporose c. Hirsutisme b. Osteoporose
Wat is het eerste symptoom bij primaire biliaire cirrose? a. Gewichtsverlies b. Icterus c. Ontkleurde ontlasting d. Jeuk d. Jeuk
Een vrouw met nierinsufficiëntie is kortgeleden NSAID’s gaan gebruik i.v.m. pijn aan de schouder. Haar natrium is nu 19 mmol/L. De oorzaak van deze hyponatriëmie is: a. Prerenaal b. Renaal c. Postrenaal a. Prerenaal - door waterretentie (want ADH wordt minder geïnhibeerd)
Wat is het voornaamste effect van ACE-remmers op de nier? a. Dilatatie efferente arteriole b. Constricte efferente arteriole c. Dilatatie afferente arteriole d. Constrictie afferente arteriole a. Dilatatie efferente arteriole
Hoeveel verhoogde kans heeft pt met Barret's oesofagus op adenocarcinoom? a. 10% b. 20% c. 40% d. 60% c. 40%
Een patiënt ligt opgenomen op de chirurgisch afdeling. Je wordt in consult gevraagd i.v.m. verdenking op een pneumonie. Welk antibioticum heeft de voorkeur? a. Flucoxacilline b. Augmentin c. Ciproxin d. Cefuroxim d. Cefuroxim
Een patiënte heeft pijn op de borst rond het sternum, zowel in rust als bij inspanning, korter durend dan 10 minuten. Is dit typische angina pectoris? Nee, want niet na inspanning/eten/kou/emotie
Wat past bij een microcytaire anemie? a. Coeliakie b. Nierfalen c. Foliumzuurdeficiëntie a. Coeliakie - Nierfalen normocytair (EPO minder) - Foliumzuur def macrocytair - NB bij coeliakie ook weleens foliumzuurtekort
Welke lipiden zullen stijgen bij fors alcoholgebruik? a. LDL b. HDL c. Totaal cholesterol d. Triglyceriden d. Triglyceriden - Alcohol -> meer redox -> meer vetzuursynthese -> glyceriden
Hoeveel verhoogde kans heeft pt met Barret's oesofagus op adenocarcinoom? a. 10% b. 20% c. 40% d. 60% c. 40%
Een patiënt ligt opgenomen op de chirurgisch afdeling. Je wordt in consult gevraagd i.v.m. verdenking op een pneumonie. Welk antibioticum heeft de voorkeur? a. Flucoxacilline b. Augmentin c. Ciproxin d. Cefuroxim d. Cefuroxim
Een patiënte heeft pijn op de borst rond het sternum, zowel in rust als bij inspanning, korter durend dan 10 minuten. Is dit typische angina pectoris? Nee, want niet na inspanning/eten/kou/emotie
Wat past bij een microcytaire anemie? a. Coeliakie b. Nierfalen c. Foliumzuurdeficiëntie a. Coeliakie - Nierfalen normocytair (EPO minder) - Foliumzuur def macrocytair - NB bij coeliakie ook weleens foliumzuurtekort
Welke lipiden zullen stijgen bij fors alcoholgebruik? a. LDL b. HDL c. Totaal cholesterol d. Triglyceriden d. Triglyceriden - Alcohol -> meer redox -> meer vetzuursynthese -> glyceriden
Een patiënt heeft koorts en een oplopend CRP na een ERCP i.v.m. galstenen. Wat is dee meest waarschijnlijke diagnose? a. Pancreatitis b. Cholecystitis a. Pancreatitis
Een patiënte heeft na een val een heupfractuur. In het ziekenhuis blijkt zij daarbij een T-score te hebben van -2 SD. Is dit osteoporose? Nee <-1SD = osteopenie <-2,5SD = osteoporose
Wat sluit een niet gestegen D-dimeer uit? a. Longembolie b. Myocardinfarct c. DVT a. Longembolie
Een patiënt met al jaren bestaande luchtwegklachten zal meer last hebben van luchtvervuiling bij de volgende diagnose: a. Astma b. COPD c. Astma en COPD c. Astma en COPD
Welke waarde in het bloed zie je het eerst stijgen na een myocardinfarct? a. Myoglobine b. CK-MB c. Troponine d. Ureum a. Myoglobine
Pt presenteert zich met een polsfractuur bij laag-energetisch letsel. Uit het lab blijkt een gedaald Hb, een trombocytopenie en een hypercalciëmie. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a. Osteoporose b. Ziekte van Kahler c. Hyperthyreoïde d. ALL b. Ziekte van Kahler (multipel myeloom = woekering plasmacellen)
Een post-splenectomie infectie wordt het meest waarschijnlijk veroorzaakt door: a. S. aureus b. Pneumokokken c. Streptokokken d. Herpesvirus b. Pneumokokken want gekapseld
Bij een acute pancreatitis zal het amylase gedaald zijn Neen, gestegen samen met lipase
Een patiënte met DM2 heeft nu orale medicatie. Wanneer kan zij niet overgezet worden op insuline? a. Bij OK b. Bij zwangerschap c. Bij infectie d. Bij gewichtsveranderingen d. Bij gewichtsveranderingen
Atriumfibrilleren wordt bij een patiënt behandeld met een longveneablatie. Wat is de meest voorkomende complicatie? a. Herseninfarct b. Gaatje in de slokdarm c. Pacemaker d. Longvenestenose d. Longvenestenose
Een patiënte heeft een scherp begrensde erythematopapulosquameuze laesie op de strekzijden van de knie en elleboog. Als zij op deze plekjes gaat krabben, ontstaat het ‘kaarsvetfenomeen’. Behandeling met calcitriol is hier aangewezen. ja Want dit is psoriasis vulgaris
74j Pte met COPD klasse 3, AP en MI, nu sinds 1 wk toenemende buikomvang en oedeem benen. Dyspnoe d'effort. Geen koorts, hoesten of POB. a. Cor pulmonale b. Pneumonie c. Leverfalen d. Myocardinfarct a. Cor pulmonale - Tgv COPD verlies van alveoli en dus longcapillairen. Overige cappilairen worden door hypoxie en acidose samengeknepen (hypoxische vasoconstrictie). Pulm. hypertensie - Re hartfalen
=Waarmee kun je onderscheid maken tussen transsudaat en exsudaat? a. Leukocytgehalte b. Natriumgehalte c. Eiwitgehalte c. Eiwitgehalte
Eén van de eerste symptomen van diabetische retinopathie is visusverlies. Nee eerst bloedingen/cotton wools spots
Wat test de Schillingtest? a. Bacteriële overgroei b. H. pylori-aanwezigheid c. Vitamine B12 resorptie c. Vitamine B12 resorptie
Een zwangere met DM heeft meer kans op intra-uteriene vruchtdood juist
De meest voorkomende oorzaak van chronische pancreatitis is cholelithiasis Neen - chronische: alcohol abusus - acute: cholelithiasis
Een patiënt na een niertransplantatie heeft CMV en krijgt een interstitiële pneumonie. Heeft deze patiënt last van: a. Lage rhonchi b. Eindexpiratoire crepitaties c. Eindinspiratoire crepitaties d. Hoge rhonchi c. Eindinspiratoire crepitaties
Een achterwandinfarct. Welke ader is het meest waarschijnlijk aangedaan? a. Ramus circumflexus en linker coronairarterie b. Ramus circumflexus en rechter coronairarterie b. Ramus circumflexus en rechter coronairarterie
Bij de ziekte van Crohn ontstaat steatorroe. Dit wordt veroorzaakt door linkszijdige colitis onjuist
Een vrouw die alcohol gebruikt, heeft een verhoogde concentratie triglyceriden. Wat is het beleid? a. Stoppen met alcohol b. Statine en stoppen met alcohol c. Alleen statine a. Stoppen met alcohol
Rhabdomyolyse meet je met: a. CK b. Ureum a. CK
Feochromocytoom. Welke huidskleur krijg je bij een aanval? a. Bleek b. Rood c. Cyanotisch a. Bleek
Een patiënt heeft een aandoening, maar geen jeuk. Welke van onderstaande is dan het meest waarschijnlijk? a. IBD b. Nierinsufficiëntie c. Biliaire cirrose d. Hodgkin a. IBD Ezelsbrug jeuk: H Hodgkin en andere maligniteiten U Uremie I Icterus D DM en andere metabole P Parasitaire infecties A Anemie S Senilitas T Toxidermie (medicatie) A Aids
Bij een patiënt die verdacht wordt van endocarditis, maar die geen splinterbloedingen heeft, blijken de bloedkweken negatief. Kun je zeggen dat er geen endocarditis is, omdat er geen splinterbloedingen zijn? nee
Iemand heeft een bloeddruk van 138/86 bij een thuismeting. Is deze meting: a. Verhoogd b. Normaal c. Verlaagd a. Verhoogd (hypertensie officieel pas bij meerdere metingen)
De enkel-arm index bij arterieel lijden is: a. >1 b. <1 b. <1
Zorgt calcitonine in de schildklier voor de opname van jodium? Nee
Waarvan is er een tekort, wanneer calcium niet opgenomen wordt uit de darm? a. Vitamine D b. 25-dihydroxycalcidiol c. 1,25-dihydroxicalcitriol d. PTH c. 1,25-dihydroxicalcitriol
Hoe is de pH bij een partieel gecompenseerde alkalose? a. >7.4 b. <7.4 a. >7.4
Acute hartdood heeft veel oorzaken. Eén daarvan is een longembolie. onjuist - definitie hartdood: cardiale oorzaak
Een 35-jarige vrouw uit China heeft de volgende HBV-serologie: HBs + α- HBs – HBe - α- HBe + HBc - α- HBc + HB DNA aantoonbaar Diagnose? a. Acute hepatitis B b. Chronische hepatitis B c. Geklaarde hepatitis B b. Chronische hepatitis B
Roken en alcohol geven een verhoogd risico op: a. Adenocarcinoom b. Plaveiselcelcarcinoom b. Plaveiselcelcarcinoom
Sputum van een patiënt met astma bevat: a. Eosinofiele granulocyten b. Neutrofiele granulocyten c. Mestcellen a. Eosinofiele granulocyten
Een patiënt heeft een ulcus ventriculi en gebruikt NSAID’s. Wat is het beleid? a. Protonpompremmer b. H2-antagonist c. Antacida a. Protonpompremmer
Iemand heeft een rode vlek op de rug en een kleinere op de romp met lichte jeuk. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a. Dermatomycose b. Psoriasis vulgaris c. Pytiriasis rosea c. Pytiriasis rosea
Iemand heeft hemoptoë, nachtzweten en gewichtsvermindering. Welke diagnose is het minst waarschijnlijk? a. COPD b. Longtumor c. Hodgkin a. COPD
Wat is een vitamine K-antagonist? a. Fraxiparine b. Acetylsalicylzuur c. Acenocoumarol c. Acenocoumarol
Welk voedsel wil niet door de slokdarm bij een oesofagusspasme? a. Vast voedsel b. Vloeibaar voedsel c. Zowel vast als vloeibaar voedsel c. Zowel vast als vloeibaar voedsel
Waarom vrouwen vaker osteoporose dan mannen? a. piekbotmassa mannen beter, maar afbraak even snel b. piekbotmassa hetzelfde, maar afbraak bij vrouwen sneller c. piekbotmassa lager bij vrouwen en de afbraak na het 30e jaar sneller c. piekbotmassa lager bij vrouwen en de afbraak na het 30e jaar sneller
Wat is de MINST voorkomende oorzaak van een ulcus cruris? a. Veneuze insufficiëntie door DVT b. Oppervlakkige veneuze insufficiëntie c. Arteriële insufficiëntie d. Lymfatische insufficiëntie d. Lymfatische insufficiëntie
Een patiënt heeft 2 dagen geleden een myocardinfarct doorgemaakt, zonder restverschijnselen. Nu heeft hij pijn op de borst, die vermindert bij rechtop zitten. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a. Pericarditis b. Myocardinfarct c. Pneumothorax a. Pericarditis - rechtop zitten of voorover buigen
Pte met POB. Bij LO wordt een diastolische souffle gehoord op ICL 3/4 parasternaal. De bloeddruk aan de linker arm is verhoogd, rechts verlaagd. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a. Bloeding maligniteit mediastinum b. Thoracale aortadissectie b. Thoracale aortadissectie
Pt presenteert zich met klachten van vermoeidheid obv ijzergebreksanemie. Verder geen klachten. Ze eet elke dag vlees, dus de ijzerinname is voldoende. Wat is het eerstvolgende onderzoek? a. Colonoscopie b. Duodenumbiopt c. Oesofagogastroduodenoscopie a. Colonoscopie
Iemand heeft paroxysmaal atriumfibrilleren. Wanneer hij stopt met roken, vermindert de kans op het opnieuw krijgen van een AF-aanval. juist
Het syndroom van Tietze is dat pijn op de borst veroorzaakt wordt door een divertikel in de slokdarm. onjuist - syndroom van Tietze = costrochondritis bij overgang sternum-ribben
Pte met hypertensie, waarvoor bètablokker en ACE-remmer. Sinds kort ook rugklachten wv 4 paracetamol/dag. Nu gaat nierfunctie achteruit. Wat doen? a.Stop paracetamol b.Stop b-blokker en ACE-remmer c.Urineosmolaliteit meten d.Echo nieren en urinewegen d.Echo nieren en urinewegen
Een patiënt heeft hoestklachten door een viraal infect. Na een week zijn de symptomen van het virale infect verdwenen, maar de hoest houdt aan. Dan is er vaak een andere oorzaak voor de hoest. onjuist
Pijn bij het heffen van de benen wijst meer op een proces in de buikwand dan intra-abdominaal. onjuist -Psoasteken: bij liggende pt re been gestrekt heffen, pijn -> ws appendicitis (ligt dichtbij de iliopsoas)
Pt heeft pijn in de rechter bovenbuik, de lever is vergroot. Hij is naar Indonesië geweest. De huisarts heeft een verdenking op hepatitis A. De milt is ook vergroot. Deze miltvergroting kan duiden op: a. Hepatitis b. Amoebe-infectie c. Cholecystitis a. Hepatitis
Een zwelling van de buik en een uitpuilende navel passen het best bij : a. Navelbreuk b. Ascites c. Obesitas b. Ascites
Wat ontstaat bij hypersplenisme? a. Leukopenie b. Leukocytose c. Trombocytose d. Microcytaire anemie a. Leukopenie
Een patiënte heeft hematurie. Bij echo-onderzoek naar pathologie in de nier, wordt een bijmilt gezien. Wat is dit? a. Normaal miltweefsel b. Extramedullaire hematopoiese c. Congenitale sferocytose a. Normaal miltweefsel
Een vrouw gaat vasten en krijgt na enkele dagen gele sclerae. Bij AO blijkt een verhoogd ongeconjungeerd bilirubine. Dit wijst op het syndroom van Gilbert. juist
Pt op CSO met hevige bovenbuikspijn en ruikt naar alcohol. Wsl acute pancreatitis. Bij AO blijkt lactaat in het bloed normaal te zijn. Dit maakt de verdenking op acute pancreatitis: a. Waarschijnlijker b. Net zo waarschijnlijk c. Onwaarschijnlijker b. Net zo waarschijnlijk -pancreas enzymen: amylase & lipase
Bij een multinodulair struma zijn de nodulen bijna altijd polyklonaal. juist
Er wordt bilirubine gemeten in de urine. Dit is een uiting van: a. Leverfalen b. Hemolyse a. Leverfalen - Ongeconjugeerde bilirubine (afkomstig van hemolyse) kan niet oplossen in water en is daardoor niet in urine aanwezig.
Iemand komt met acute pijn op de borst. Er is geen sprake van een MI of andere levensbedreigende aandoeningen. Staat gastro-oesofageale reflux dan hoog in je DD? Ja
Iemand met GOR-klachten en een postieve H. pylori test. Eradicatietherapie zal de klachten doen verbeteren. Onjuist - Eradicatie heeft geen effect op de symptomen, maar wordt wel aangeraden als onderdeel van de behandeling
Bij nefrotisch syndroom is de proteinurie tussen de 30-300 mg/dag onjuist - >3,5 gram/dag
Bij virilisatie krijg je hirsutisme juist
Bij polycythemie door hypoxie in het hooggebergte is er sprake van verhoogde aanmaak van: a. Erytrocyten b. Trombocyten c. Leukocyten a. Erytrocyten
Bij een duivenmelkerslong is er sprake van fibrose. Welk onderzoek is geïndiceerd om te kijken naar longfibrose? a. FEV1 b. TLC c. Diffusiecapaciteit c. Diffusiecapaciteit
Petechiën ontstaan bij trombocytwaarden onder de 5000IE/L. Nee - kan ook ontstaan bij grote druk op vaten of bij kwetsbare vaten
Iemand heeft AF met een ventrikeltachycardie. Wanneer door medicatie de ventrikelfrequentie wordt verlaagd, wordt het risico op een MI verhoogd. onjuist
Finger clubbing ontstaat bij langbestaande centrale cyanose juist (volgens wikipedia wel)
Vanaf een ventrikelfrequentie van 180/min is de kans op collaberen groot. juist
Een vrouw heeft heel veel medicatie. Zij heeft orthostatische hypotensie en is gecollabeerd bij het opstaan van de bank. Dit is het meest waarschijnlijk veroorzaakt door: a. Bètablokker b. ACE-remmer c. Statine a. Bètablokker
Hyperthermie is een verhoogde lichaamstemperatuur met ongestoorde functie van het temperatuurcentrum in de hersenen. juist
Anemie bij chronische ziekte wordt veroorzaakt door auto-immuun hemolyse. onjuist
Iemand is bekend met de ziekte van Kahler, waarvoor hij nu chemo krijgt. Hij krijgt plotseling hevige pijn links op de borst, uitstralend naar de oksel. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? a. Pathologische ribfractuur b. Pneumothorax c. MI a. Pathologische ribfractuur (kahler = multipel myeloom)
Vergrote para-aortale klieren wijzen bijna altijd op een maligniteit. juist
Koorts op de 1e en 4e dag past bij plasmodium malariae. juist
De marge bij de excisie van een melanoom is: a. Ponsbioptie b. Diagnostische excisie 2mm c. Diagnostische excisie 5mm d. Therapeutische excisie 5mm b. Diagnostische excisie 2mm Therapeutisch: In situ: 5mm Breslow < 2mm: 10mm Breslow > 2mm: 20mm
Bij kinderen is het alkalisch fosfatase, ten opzichte van volwassenen: a. Verhoogd b. Gelijk c. Verlaagd a. Verhoogd
Hypoalbuminemie verhoogt de concentratie calcium in het bloed. onjuist
Waar zaait een plaveiselcelcarcinoom het vaakst uit? a. Lip en wenkbrauw b. Handpalm en voetzool c. Handrug a. Lip en wenkbrauw
Door welk orgaan kan metabool gecompenseerd worden bij respiratoire acidose? a. Lever b. Nier c. Hart d. Milt b. Nier -> retentie HCO3-
Rokers hebben na lange tijd een verlaagd Hb onjuist, kan juist leiden tot polycythemie
Wat is de MINST voorkomende oorzaak van atriumfibrilleren? a. Hypertensie b. Pneumonie c. Hyperparathyreoïdie d. Myocardinfarct c. Hyperparathyreoïdie
Pte 54, met 2cm vergrote lever, scherp begrensd. Zij slikt anticonceptie. Oom met darmkanker. Nu bij toeval op echo levercirrose ontdekt met echodense oplichting. MINST waarschijnlijk? a. Levercarcinoom b. Leveradenoom c. Metastase van coloncarcinoom a. Levercarcinoom
Op een echo wordt een vergroot linker atrium gevonden. Heeft deze persoon bij atriumfibrilleren meer kans op een ischemisch CVA? ja
Wat is geen onderdeel van de behandeling van hartfalen? a. Calciumantagonist b. Bètablokker c. ACE-remmer a. Calciumantagonist - calciumanatgonist is gecontraïndiceerd - basisbehandeling hartfalen = starten met diureticum+ACE-remmer, evt beta-blokker bijstarten
Pte uit Indonesië, eet gerechten uit die streek. Heeft 6 maanden oud baby. Uit een labbepaling blijkt dat haar calcium, fosfaat en TSH gedaald zijn. Wat heeft ze? a. Ernstig vitamine D tekort b. Postpartum thyreoïditis c. Beide c. Beide
Een man heeft hartproblemen en daarbij nu acute nierinsufficiëntie. Dit gaat vanzelf weer over. juist - hartproblemen kunnen gezien worden als prerenale oorzaak van acuut nierfalen, namelijk volumedepletie
Bij een AAA staat roken in de top 3 met risicofactoren. juist Ik weet niet precies de volgorde van onderstaande meest voorkomende oorzaken van AAA: - roken - leeftijd geslacht, ras, familiair - atherosclerose - hypertensie
Door intraveneus drugsgebruik kan endocarditis ontstaan. De meest waarschijnlijke verwekker is: a. S. aureus b. Streptokokken virilans c. Schimmel d. Candida a. S. aureus
Als er geen P-top te zien is op het ECG, is er sprake van een 2e graads AV-block onjuist - geen p-top -> 3e graads AV-blok (totaal), met ventriculair escaperitme
De mortaliteit na een hartinfarct ligt in Nederland het dichtst bij: a. 75% b. 50% c. 25% d. 10% d. 10%
De meest voorkomende complicatie na een myocardinfarct is: a. Aritmie b. Ventrikelseptumruptuur/-defect c. Ventrikelfibrilleren a. Aritmie
Een aortainsufficiëntie is het best te horen op de rug, met de patiënt in voorovergebogen houding onjuist - aortainsufficientie best te horen links parasternaal bij zittende patient
Een vrouw van 35 jaar heeft twee kinderen. Ze ontwikkelt sinds enkele weken purpura en veel blauwe plekken. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door hemofilie A onjuist - hemofilie A alleen bij mannen (X-recessief) - congenitaal
Pte wast 15x/dag handen. 10 jaar heeft zij al last van rode droge handen. Klachten toegenomen na grote schoonmaak met rubberen handschoenen. a. Atopisch/constitutioneel eczeem b. Orthoergisch eczeem c. Allergisch contacteczeem b. Orthoergisch eczeem
Vanaf welke lokalisatie zaait een plaveiselcelcarcinoom het vaakst uit= a. Oren en lippen b. Gebied rond de ogen en wangen c. De handrug d. Langs de haargrens a. Oren en lippen
Een belangrijk probleem bij basaalcelcarcinoom is het risico op metastasering. onjuist
Hoe ontstaat diarree bij colitis ulcerosa? a. Snellere darmpassage b. Absorptie van galzure zouten c. Verteringsstoornis d. Geen van allen d. Geen van allen Diarree bij CU door verminderde waterabsorptie door chronische inflammatie
Bij secundaire bijnierschorsinsufficiëntie krijg je hyperpigmentatie van littekens. onjuist - secundair = te weinig ACTH, dus geen hyperpigmentatie
Wat gebeurt er met de fosfaatspiegel bij hyperparathyreoïdie? a. Stijgt b. Blijft gelijk c. Daalt c. Daalt
Bij toxisch schildklieradenoom is radioactief jodium de therapie van eerste keus. juist
Een jonge, magere man komt op de CSO. Bij bloedonderzoek wordt een hoog serumureum gevonden en een laag creatinine. Bij mensen met een kleine spiermassa is het creatinine normaal gesproken lager. juist
Een vrouw heeft dyslipidemie door hypothyreoïdie. Door toediening van levothyroxine zal haar LDL: a. Stijgen b. Gelijk blijven c. Dalen c. Dalen
Een cyste van de ductus thyreoglosssus bevindt zich in de mediaanlijn van de hals juist
Langdurig jodiumtekort leidt tot multinodulair struma juist
Bij multinodulair struma is er sprake van: a. Hyperthyreoïdie b. Hypothyreoïdie a. Hyperthyreoïdie
Direct na toediening van cytostatica is er een verhoogde kans op trombose. juist
Bij de ziekte van Crohn komt anemie voor. Dit wordt veroorzaakt door auto-immuun hemolyse. onjuist oorzaken anemie bij Crohn: - bloedverlies - foliumzuur def. - vit B12 def. - anemie van chronische ziekte
Bij een probleem in de dunne darm is de diarree: a. Volumineus met veel gasvorming b. Frequent kleine beetje ontlasting c. Bloed en slijmbijmening a. Volumineus met veel gasvorming
Enkele uren na het eten van een kroket krijgt een jonge man last van hevige buikpijn en diarree. Dit kan onder andere worden veroorzaakt door een H. pylori-infectie onjuist - H. pylori geen diarree
H. pylori veroorzaakt: a. Ulcus duodeni b. Ulcus ventriculi c. Beide c. Beide
Bij een geruptureerde appendicitis is het luisteren naar de peristaltiek de doorslaggevende diagnostiek. onjuist - niet doorslaggevend, dat is namelijk beeldvoring (echo of CT). - stille buik wel aanwijzing voor ruptuur -> paralytische ileus
Bij een lymfeklierbiopt worden Reed-Steinberg-cellen aangetroffen. Dit wijst op: a. Hodgkinlymfoom b. Lues c. Tuberculose a. Hodgkinlymfoom
Een chronische ziekte kan leiden tot polycythemie. Dit is het meest waarschijnlijk bij: a. Chronische nierinsufficiëntie b. Linkerventrikelfalen c. Chronische respiratoire insufficiëntie c. Chronische respiratoire insufficiëntie
De normaalwaarde voor Hb is verschillend voor een zwangere vrouw en een post-menopauzale vrouw. juist - zwangere vrouwen relatief anemie door volumetoename - postmenopauzale vrouwen iets hoger Hb
Reticulocyten zijn voorlopers van erytrocyten. Deze zijn normaal gesproken niet meer dan 1-2 dagen in de bloedstroom aanwezig. juist, daarna ontwikkeling tot erythrocyt
Bij chronische myeloïde leukemie zijn vrijwel altijd lymfeklieren palpabel onjuist, - lymfklieren bij CML alleen palpabel bij blast crise
Wanneer is ASAT meer verhoogd dan ALAT? a. Hepatitis b. Alcoholisme b. Alcoholisme
Secundaire amenorroe en dubbelzijdige galactorroe wijzen op: a. Prolactinoom b. Hyperthyreoïdie c. Hyperadrenalisme a. Prolactinoom
Een man heeft intermitterend klachten van pijn retrosternaal, welke al enkele malen snel is verbeterd na gebruik van een glyceride-tablet. Galsteenlijden is hier het meest waarschijnlijk. onjuist - Angina pectoris + nitroglyceride
Welke lipiden zullen stijgen bij fors alcoholgebruik? a. LDL b. HDL c. Totaal cholesterol d. Triglyceriden (VLDL) d. Triglyceriden (VLDL)
Pneumonie bij HIV wordt meestal veroorzaakt door: a. H. influenza b. Pneumocystis carinii c. Klebsiella b. Pneumocystis carinii
Een man heeft een FEV1/FVC van 80% en een FEV1 van 80%, van welke Gold-klasse is hier sprake? a. 0 b. 1 c. 2 d. 3 e. 4 a. 0
Pte met astma, weinig therapietrouw. Na wespensteek gecollabeerd. Nu weer bij bewustzijn. Angstig met snelle ademahling. LO: bleek, klam, pols 50/min, bloeddruk 80/50. a. Astma-aanval b. Anafylaxie c. Hyperventilatie d. Vasovagale collaps d. Vasovagale collaps
Bij astma gebruik je in eerste instantie een B2-sympathicomimeticum. Bij veelvuldig gebruik wordt hier in eerste instantie een anti-leukotriëen aan toegevoegd. onjuist - stap 1: kortwerken b2-symp.mimeticum (salbutamol) - stap 2: lage dosis inh.corticosteroid (budesonide)
Bij een gebrek aan intrinsic factor is er een probleem met de opname van vitamine B12. juist
Bij ascites kan het onderscheid tussen een cardiale en hepatogene oorzaak het best gemaakt worden op basis van : a. Enkeloedeem b. CVD c. Leverspanwijdte b. CVD
Bij een vrouw met een nog onbehandelde respiratoire insufficiëntie met een benzodiazepineintoxicatie zal er sprake zijn van een verhoogd PaCO2 juist (ademdepressie)
Een goede test voor periorbitaal oedeem is drukken ter plaatse van de oogkas supraorbitaal. juist
Verscherpt ademgeruis is hoorbaar bij: a. Pneumonie b. Pleuritis a. Pneumonie
Bij een galblaascarcinoom zijn supraclaviculair vergrote lymfeklieren palpabel. juist (Virchow)
Wat is bij volwassenen de meest voorkomende oorzaak van het nefrotisch syndroom? a. Membraneuze glomerulonefritis b. Minimal lesions a. Membraneuze glomerulonefritis - minimal lesions komt veel voor bij kinderen
Hoe is de volgorde bij de behandeling van hyperparathyreoïdie? a. Eerst vitamine D, dan fosfaatbinders b. Beide tegelijk c. Eerst fosfaatbinders, dan vitamine D c. Eerst fosfaatbinders, dan vitamine D
Welke longgeluiden hoor je bij een pleuritis? a. Rhonchi b. Piepen c. Pleurawrijven c. Pleurawrijven
Een bedlegerige patiënt van 85 jaar met hartfalen heeft slanke enkels. Kun je decompensatio rechts nu uitsluiten? onjuist - bedlegerig patient vaak sacraal oedeem
Hoe onderscheid je een pneumothorax van een pleuritis? a. Ademexcursies b. Bronchofonie c. Percussie c. Percussie
Een vrouw van 60 jaar, met mammaca in de voorgeschiedenis, heeft bij percussie één diafragmahelft die 3 cm hoger staat dan de andere. Dit wordt het meest waarschijnlijk veroorzaakt door: a. Pleuravocht b. Metastase a. Pleuravocht
Bij slikken beweegt de schildklier normaalgesproken: a. Omhoog b. Niet c. Omlaag a. Omhoog
Bij acute tubulusnecrose is er sprake van sterke intrarenale vasoconstrictie juist
Wat heeft de grootste invloed op de prognose van een melanoom? a. Leeftijd van de patiënt b. Breslowdikte c. Lokalisatie op het lichaam b. Breslowdikte
Bij een patiënt met pericarditis stopt het wrijven, dat je hoort bij auscultatie, wanneer de patiënt de adem inhoudt. onjuist
Het wrijven bij pericarditis ontstaat door het over elkaar schuren van het viscerale en pariëtale blad van het pericard. onjuist
Een patiënt wordt verdacht op longembolie. Bij longonderzoek vindt je geen afwijkingen. De verdenking op longembolie wordt hierdoor: a. Hoger b. Niet anders c. Lager b. Niet anders
Ernstig dyspnoische patiënt heeft COPD en is bekend met lichte hypoxie en lichte hypercapnie. Door het geven van zuurstof zal de hypercapnie: a. Toenemen b. Niet veranderen c. Afnemen a. Toenemen
Een vrouw heeft sinds 1 dag keelpijn. Zij is bang voor Pfeiffer, omdat haar zoon dit ook heeft. Bij onderzoek zal het IgM tegen Pfeiffer verhoogd in haar bloed aanwezig zijn. onjuist - IgM vanaf 7 dagen tot 12 weken na optreden verschijnselen - IgG 1 maand na infectie, daarna levenslang
Volgens de huidige opvatting wordt de verhoogde kans op coronairlijden bij obesitas veroorzaakt door: a. Hypertriglyceridemie b. Hypercholesterolemie b. Hypercholesterolemie
Acné wordt gekenmerkd door: a. Pustels en comedonen b. Vesiculae en comedonen c. Pustels en crustae d. Vesiculae en crustae a. Pustels en comedonen
Wat schrijf je voor bij een zeer droge huid? a. Lotion b. Crème c. Zalf d. Vetcrème c. Zalf zalf = vetter dan creme
De aortaklep bevindt zich ter hoogte van: a. L4 parasternaal b. L3 c. L2 d. R2 b. L3
Pt heeft een MIdoorgemaakt. Een aantal dagen later zijn er over de basale longvelden crepitaties en aan de apex een systolische souffle te horen. Dit is waarschijnlijk op basis van: a. Mitralisinsufficiëntie b. Mitralisstenose c. Ventrikelseptumdefect a. Mitralisinsufficiëntie
Een jonge man met pijn op de borst bij inspanning wordt na lichamelijk onderzoek verdacht van een aortainsufficiëntie. Hij wordt doorgestuurd naar de cardioloog. Deze man moet afgeraden worden te sporten totdat hij door de cardioloog is gezien. juist
Bij interstitiële glomerulonefritis is er sprake van een verminderde urineproductie. juist (bij 50%?)
Bij de ziekte van Weil is er sprake van oligo- tot anurie juist Ziekte van Weil = Leptospira interrogans = rattenziekte
Bij de ziekte van Graves is een souffle hoorbaar over de schildklier. juist, is blijkbaar mogelijk
Pte met DM2 colonoperatie Krijgt complicatie, met veel intra-abdominaal bloedverlies. Hierna her-OK, waarna oligurie. verdenking op acute tubulusnecrose. Hierbij is er sprake van: a. Renale vasodilatatie b. Renale vasoconstrictie b. Renale vasoconstrictie
H. pylori veroorzaakt ulcus ventriculi. Wat is hierna de grootste veroorzaker van het ulcus ventriculi? a. NSAID’s b. Alcohol c. Koffie a. NSAID’s
Een carcinoom gaat uit van: a. Epitheel b. Lymfeweefsel c. Steunweefsel a. Epitheel
Een lymfeklier kan vastzitten aan het omliggende weefsel bij acute infectie. Dit kan ook het geval zijn bij een maligniteit. juist
Een diabeet heeft last van braken en diarree. De insulinebehoefte van de patiënt: a. Neemt toe b. Blijft gelijk c. Neemt af c. Neemt af
Bij ascites verwacht je dat in zijligging de demping zich richting navel verplaatst juist
Een vrouw van 69 is moe en heeft bij lichamelijk onderzoek dikke enkels, crepitaties over de longen, een pols van 96 en een hartfrequentie van 108 (beiden irregulair). De CVD is +2. Deze mevrouw heeft decompensatie op basis van atriumfibrilleren. juist
Een man heeft een anafylactische reactie gehad, waarschijnlijk op NSAID’s. Welk onderzoek moet nu uitgevoerd worden? a. Plakproef b. Provocatietest c. RAST-test b. Provocatietest
Wanneer bij auscultatie van de buik na 1 minuut geen darmgeluiden gehoord worden, mag je spreken van een stille buik. onjuist - mag na 5 minuten
Défense musculaire spoor je op bij: a. Oppervlakkige palpatie b. Diepe palpatie c. Auscultatie a. Oppervlakkige palpatie
Défence musculaire kan aanwezig zijn bij een bewusteloze patiënt. juist
Bij het Kussmaulfenomeen blijft de CVD bij inspiratie gelijk. onjuist (bij pulsus paradoxus)
Bij voelen naar het cavum douglasi is de volaire zijde van de vinger naar ventraal gericht. juist
De ziekte van Wegener kan zich voordoen in het KNO-gebied juist
Een jonge man komt terug uit de rimboe. Hij is zijn malariamedicatie af en toe vergeten. Nu komt hij bij de huisarts. Hoe lang kun je nog klachten krijgen van malaria na thuiskomst? a. 1 week b. 1 maand c. 2 maanden d. 2 jaar d. 2 jaar - door onregelmatig gebruik antimalaria middelen
Hoe wordt hepatitis B niet overgedragen? a. Verticaal b. Horizontaal c. Oraal-fecaal c. Oraal-fecaal
Bij hartfalen is sprake van een piepende ademhaling. juist - acuut hartfalen -> astma cardiale -> expiratoire stridor
Iemand van 30 heeft een 4e harttoon. Dit is fysiologisch onjuist
Toxicodermie is een reactie op: a. Berenklauw b. Geneesmiddel c. Zon b. Geneesmiddel
Lymfeklieren in het hoofd-halsgebied zijn altijd drukpijnlijk. onjuist
Wordt de nierfunctie overschat door actief secerneren van kreatinine in de distale tubulus? ja
Stoppen met roken na een myocardinfarct verlaagt de mortaliteit met: a. 10% b. 20% c. 40% c. 40%
Een oudere man heeft een pols van 94 en een hartfrequentie van 109 en daarnaast nog enkele andere klachten. Hier is sprake van een polsdeficit. juist
Een ventriculaire extrasystole wordt op het ECG altijd voorafgegaan door een P-top onjuist - (zoals bij 3e graad AV-blok)
Wat moet er met een spier gebeuren om te bepalen of een zwelling in de huid of aan de spier zit? a. Aanspannen b. Ontspannen a. Aanspannen
De ziekte van Weil komt voor na het zwemmen in vervuild water. Deze vervuiling komt van de: a. Bever b. Rat b. Rat
Een patiënt met pericarditis. Na een aantal dagen is er geen sprake meer van pericardwrijven en er is ook geen pijn meer. Is de patiënt buiten de gevarenzone? nee
Een man wordt opgenomen met sinds 2 dagen bestaande diarree. Wat is de meest waarschijnlijke verwekker? a. E. coli b. Shigella c. Clostridium difficile a. E. coli
Wat is na 6 weken aantoonbaar bij de ziekte van Pfeiffer? a. IgM b. IgG b. IgG
Het punt van McBurney is te lokaliseren op: a. Tussen rechter SIAS en symfyse b. 1/3e tussen rechter SIAS en navel c. Tussen de 2 SIAS in b. 1/3e tussen rechter SIAS en navel
Bij een paracetamolintoxicatie is er kans op beschadiging van de: a. Nier b. Lever c. Long b. Lever
Welke elektrolytstoornis kan optreden bij ernstige hypothyreoïdie? a. Hypocalciëmie b. Hyponatriëmie c. Hyperglycemie d. Hyperkaliëmie b. Hyponatriëmie
Wat is de therapie bij acuut eczeem? a. Waterbadjes b. Afwachten c. Klasse 4 corticosteroïdcrème a. Waterbadjes
Acute glomerulonefritis is de meest voorkomende oorzaak waarvoor dialyse in het ziekenhuis nodig is. juist
De meest voorkomende vorm van huidkanker is: a. Melanoom b. Basaalcelcarcinoom c. Plaveiselcelcarcinoom b. Basaalcelcarcinoom
Défense musculaire kan zowel lokaal als gegeneraliseerd voorkomen. juist
Als de vena jugularis en de a. carotis tegelijkertijd pulseren is dit: a. Normaal b. Een teken van verhoogde pulmonaaldruk c. Een teken van tricuspidalisinsufficiëntie c. Een teken van tricuspidalisinsufficiëntie
Bij primaire pulmonaire hypertensie past als symptoom: a. Verschil in bloeddruk links/rechts b. Nachtelijke dyspnoe c. Zichtbare pulsaties op de thorax c. Zichtbare pulsaties op de thorax
Als je peristaltiek ziet, is de verdenking van obstructie van de dunne darm groter geworden. juist
Waar worden galzouten opnieuw opgenomen? a. Jejunum b. Ileum c. Colon d. Nergens b. Ileum
Bij onderzoek naar een breukpoort in de buikwand, doe je dit het liefst staand. juist
Bij een sikkelcelcrise heb je vooral last van: a. Hoofdpijn b. Botpijn b. Botpijn
Wat wordt wereldwijd het meest verticaal overgedragen? a. Hepatitis A b. Hepatitis B c. Hepatitis C d. Hepatitis D b. Hepatitis B
Bij de ziekte van Graves is de schildklier diffuus vergroot. juist
Behandeling met mannitol is effectief gebleken bij ATN onjuist - Indien al tubulaire necrose en irreversibel nierfalen zijn opgetreden, heeft mannitol geen effect en kan verdere schade optreden
De behandeling van een laaggradig MALT-lymfoom in de maag is: a. Chemotherapie b. Wait and see c. Antibiotica c. Antibiotica
Bradycardie kan optreden bij verhoogde intracraniële druk juist - verhoogde intracraniële druk -> baroreceptergemdieerde bradycardie
In welke huidlaag worden keratinocyten gemaakt of waar bevinden ze zich? a. Stratum corneum b. Stratum basale c. Dermis d. Stratum spinosum b. Stratum basale
Een vrouw heeft 3 maanden geleden keelpijn gehad. Zij is nu nog steeds vermoeid en gaat naar de huisarts. De juiste stap is het inzetten van IgM voor EBV. Nee, IgG
Bij boezemfibrilleren is de vierde toon afwezig. juist - S4 bij stug ventrikel, bv hypertrofie
Op de CSO komt iemand met dyspnoe. Bij longonderzoek worden geen afwijkingen gevonden. Wat staat nu bovenaan de DD? a. Pneumonie b. Longembolie c. Decompensatio cordis d. Pneumothorax b. Longembolie
Bij iemand met een astma exacerbatie verwacht je de volgende afwijking: a. Piepende ademhaling met verlengd inspirium b. Drukpijn op de ribben c. Gebruik van hulpademhalingsspieren c. Gebruik van hulpademhalingsspieren
Een vrouw van 35 heeft een labafwijking (iets met leukocyten en blasten). Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a. Chronische lymfatische leukemie b. Chronische myeloide leukemie c. Acute leukemie c. Acute leukemie
Iemand met huidtype 5 heeft en opzichte van iemand met huidtype 1: a. Meer melanocyten b. Evenveel melanocyten c. Minder melanocyten b. Evenveel melanocyten
Purpura aan de voeten komen voor bij: a. Lyme b. Vasculitis b. Vasculitis
Wat is waar over de coronaire bloedstroom? a. 10% van de cardiac output b. Met name tijdens diastole b. Met name tijdens diastole - en ong. 5% v/d output
Bij cirrose is de lever: a. Vergroot b. Verkleind c. Kan beide c. Kan beide
Krijg je oedeem bij hyperbilirubinemie? Nee - juist bij hypobilirubinemie
Heeft het middel digitalis bij atriumfibrilleren een positief inotroop effect? Ja - digitalis = werkzame bestandsdeel digoxine (uit vingerhoedskruid) - digoxine = positief inotroop = vergroot contractiekracht (ook negatiefchronotroop=verlagen hartfrequentie)
Bij anemie, veroorzaakt door een chronische ziekte, heb je macrocytaire anemie onjuist - juist microcytair
Krijg je bij DM orthostatische hypotensie? ja - ook het autonome zenuwstelsel kan zijn aangedaan
Is glomerulonefritis de meest voorkomende oorzaak voor acute dialyse? nee - dat is ATN (acute tubulus necrose)
Wat is het meest voorkomende symptoom van scabies? a. Overmatige (nachtelijke) jeuk b. Dysurie a. Overmatige (nachtelijke) jeuk - scabies = schurft(mijt)
Bij overmatig braken ontstaat alkalose juist - door verlies van zuur
Pt heeft gebraakt met wat bloed. De avond ervoor heeft hij goed in de kroeg gehangen en alcohol gedronken. Wat is de meest voorkomende oorzaak van deze klachten? a. Mallory-Weiss-syndroom b. Oesofagusvarices c. Duodenumulcus d. Refluxoesofagitis a. Mallory-Weiss-syndroom
De ziekte van Crohn wordt gekenmerkt door fistelvorming juist
Hoe kun je het onderscheid maken tussen actief en passief spierverzet? a. Liggen met gestrekte benen b. De patiënt afleiden c. Beginnen met percussie op de pijnlijke plek b. De patiënt afleiden
Een openingstoon is alleen hoorbaar bij een aortastenose onjuist - openingstoon bij stenotische mitraalklep
Een ulcus curis venosum behandel je met compressietherapie en a. Goed eten en slapen b. Kuitpompspier gebruiken c. Bedrust b. Kuitpompspier gebruiken
Wat hoor je bij hypertensie? a. Luide 2A b. Meer splijting c. Zachte 2P d. Blijvende splijting 2e toon a. Luide 2A
De Valsalvamanoeuvre zorgt voor: a. Verlaagde instroom in het hart b. Verhoogde druk in de a. pulmonalis c. Longevestuwing a. Verlaagde instroom in het hart - door verhoogde thoracale druk
Wanneer is er geen stoornis in de microcirculatie? a. Diabetes b. Hypertensie c. Constitutioneel eczeem c. Constitutioneel eczeem
Wat geeft het snelst irreversibele schade aan het myocard? a. Hypoxie b. Vrije radicalen c. Coronairspasme d. Cholesterol a. Hypoxie
De isthmus van de schildklier bevindt zich craniaal t.o.v. het cricoid. onjuist
Is het LDH verhoogd bij een hartinfarct? ja
Wat zijn een indicatie(s) voor defibrilleren? a. VF b. VT c. Idiopathisch ventriculair ritme d. AF VF&VT
Cricoid ligt meer craniaal dan thyroid. onjuist
Een man heeft aan een kant een verlengd expirium en hij is kortademig. Dit kan passen bij een bronchusobstructie. juist
Differentiatie tussen angina pectoris en een myocardinfarct is mogelijk op basis van: a. ECG b. Scintigrafie c. CT-scan d. Catheterisatie a. ECG
Waardoor ontstaan chronische urticaria? a. Onbekend b. Voedselallergie c. Infectie d. Contactallergenen a. Onbekend
Hyperventilatie ondderscheidt zich van angina pectoris a. In rust b. Tintelingen vingers/mond c. Drukkend gevoel op de borst b. Tintelingen vingers/mond
Bij acute tubulaire necrose heb je vasoconstrictie. Dit komt door verhoogd endotheline. Juist/onjuist? juist
Als je geen zwelling voelt of ziet dan is er geen struma juist
Welke klachten hebben mensen met spataderen/varices? a. Zware/moeie benen b. Koude acra c. Pijn in rust a. Zware/moeie benen
Een ritmestoornis is een complicatie van het myocardinfarct. Wat is het ergst? a. Ventrikelfibrilleren b. Atriumfibrilleren c. Ventrikeltachycardie d. Atriumtachycardie a. Ventrikelfibrilleren = geen output
12 uur na een myocardinfarct is: a. CPK verhoogd, LDH verhoogd b. CPK verhoogd, LDH normaal c. CPK normaal, troponine verhoogd a. CPK verhoogd, LDH verhoogd
Na reanimatie ligt pt 60j op CCU. Op ECG in V1-V4 Q’s te zien bij een sinusritme van 80/min. Er zijn geen ST-depressies of elevaties. Waardoor is deze patiënt gecollabeerd? a. VF obv vers voorwandinfarct b. VT obv oud voorwandinfarct c. Harttamponnade b. VT obv oud voorwandinfarct - Q-golven wijzen op oude ischemie
Bij labonderzoek wordt er M-proteïne gevonden. Bij welke diagnose past dit? a. Hodgkin b. Multipel myeloom b. Multipel myeloom (M. Kahler)
Wat kun je niet-medicamenteus doen bij een patiënt met hartfalen, waardoor longoedeem is ontstaan? a. Aderlaten b. Trendelenburg c. In een zakje laten blazen a. Aderlaten
55j man, met stress, alcohol, veel koffie en roken, komt met maagklachten. Bij een gastroscopie wordt een antrumgastritis vastgesteld. Waardoor wordt deze hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt? a. Stress b. Koffie c. Alcohol d. H. pylori d. H. pylori
Een man van 50 jaar is moe. De huisarts besluit bloedonderzoek te laten doen, waar het volgende uit komt: Hb 6.2, leuco’s 256 x 109, trombo’s 500 (?). Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a. Pfeiffer b. Myeloïde leukemie c. Acute leukemie b. Myeloïde leukemie
Waardoor worden verrucae veroorzaakt? a. HPV b. Pokkenvirus c. Herpes simplex d. Herpes zoster a. HPV - verruca = wrat
Wat is candida? a. Protozoa b. Schimmel c. Gist d. Bacterie c. Gist
Waartegen is het IgE vooral gericht bij een atopisch syndroom? a. Voedselallergenen b. Inhalatieallergenen c. Contactallergenen b. Inhalatieallergenen
De huisarts vindt bij een man eenzijdig piepen bij expirium. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a. COPD b. Harfalen c. Bronchusobstructie c. Bronchusobstructie
Wanneer de milt palpabel is, is deze vergroot. juist
Membraneuze glomerulonefritis is de meest voorkomende glomerulonefritis bij volwassenen. juist
Bij welke van de volgende aandoeningen is de cardiac output meestal verhoogd? a. Hyperthyreoïdie b. Hartfalen c. Acuut myocardinfarct a. Hyperthyreoïdie
Bij acute tubulusnecrose is op de echo de nier niet vergroot. juist
Aortastenose is de enige aandoening waarbij een aorta-openingstoon kan worden gehoord. onjuist - Aorta-openingstoon is ook fysiologisch
Bij parotisresectie moet men alert zijn voor schade van de n. trigeminus? onjuist - n. facialis loopt door parotisklier
Bij de ziekte van Wegener is aantasting van de darmen klassiek onjuist - luchtwegen
Pt met hoog Hb rood gezicht. Veel packyears , tevens hypertensie. Nu CSO met RR 210/150. beleid? a. Stoppen met roken, want de man heeft secundaire polycythemie door roken. b. Aderlating in verband met polycythemie vera. a. Stoppen met roken, want de man heeft secundaire polycythemie door roken.
Vrouw, 1 glas wijn/dag, weekend 4-6 glazen. Vader heeft op 56 jarige leeftijd MI gehad. Komt nu bij HA met te hoog triglyceriden spiegel. Wat is het beleid? a. Stoppen met alcohol b. Hypertriglyceridemie hoeft niet behandeld te worden. c. Statine a. Stoppen met alcohol
Stoppen met roken geeft een exacerbatie bij Ziekte van Crohn onjuist
Vrouw met hypertensie waarvoor bèta-blokker en diureticum. Vroeger astma gehad. Men stopt nu met bèta-blokker. Is er nu bij het acuut stoppen van de bèta-blokker een verhoogde kans op terugkeer van astma? Nee - niet selectieve b-blokkers hebben negatieve invloed op astma/COPD, dus staken positief
Ziekte van Crohn geeft een opnamestoornis van. a. Vit B12 b. Calcium c. Ijzer d. Vet a. Vit B12
Vibrio cholerae lijdt tot diarree door aantasting van de brush border van de darmepitheel juist
Wat is de incubatietijd bij hepatitis A? a. 1 week b. 1 maand c. half jaar b. 1 maand
Hepatitis A geeft een verhoogde kans op een levercarcinoom onjuist - alleen hep B&C
Longembolie is een risicofactor voor/ kan leiden tot hyperventilatie juist
Bij ouderen ontstaan purpura door gestoord trombocytenfunctie onjuist
Persoon heeft een bloeding die eerst stopt, maar daarna weer verder bloedt. Wat is er aan de hand? a. Stoornis trombocyten. b. Stoornis stollingsfactoren. b. Stoornis stollingsfactoren.
Persoon met ascites door leverfalen, albuminegehalte in het bloed verhoogd of verlaagd? a. Verhoogd b. Verlaagd b. Verlaagd
Een meisje met een plek op de bovenarm: Wat is de diagnose? a. Ringworm b. Eczeem a. Ringworm
73-jarige man op de CSO met in de VG een trombosebeen en zware roker. Komt nu op CSO met kortademigheid en orthopneu plus crepitaties beiderzijds. Diagnose? a. Longembolie b. Luchtweginfectie i.c.m. COPD c. Linker ventrikelfalen c. Linker ventrikelfalen
Waar wordt calcitonine gemaakt: a. Schildklier b. Bijschildklier c. Bijnier a. Schildklier
Jongen met astma komt nu op de CSO met hevige dyspnoe. Half uur na binnenkomst heftige pijn linker thorax en zijn hals begint op te zwellen. Daarnaast is er huidemfyseem. a. Maagperforatie b. Pneumothorax links c. Oesofagus ruptuur b. Pneumothorax links
BSE afhankelijk van: a. Leeftijd b. Geslacht c. Beide d. Geen van beide c. Beide
Vette vis, bron van vitamine D? ja
Gestuwde v. jugularis externa bij leverfalen? nee
Meisje met anorexia. Op ECG zijn de amplituden: a. Afgenomen b. Toegenomen c. Gelijk a. Afgenomen - als er sprake is van hypokaliemie (overmatig braken of laxansgebruik)
Is er bij Cushing een diffuus gezwollen schildklier palpabel? neen
Wat is geen symptoom van bronchiectasien? a. Hevige longbloedingen b. Amyloidose c. Dyspnoe d. Pleuritis c. Dyspnoe (volgens toetsvraag, maar alle symptomen kunnen voorkomen)
Wat hoor je bij auscultatie van longen met pleuritis? a. Inspiratoire crepitaties b. Piepende ademhaling c. In- en expiratoire geluid van lopen in sneeuw c. In- en expiratoire geluid van lopen in sneeuw
Bij pericarditis hoor je het geluid van lopen in de sneeuw bij auscultatie. Dit symptoom verdwijnt wanneer je stopt met ademhalen. onjuist
Salmonella typhi is de meest voorkomende verwekker van reizigersdiarree onjuist - ETEC meest voorkomend, daarna Shigella en Campylobacter jejuni
Behandeling acute Bordetella Pertusis met: a. Symptomatisch behandelen b. Erytromycine c. Tetracycline b. Erytromycine (macroliden) - Hoewel toediening weinig invloed heeft indien de ziekte zich al heeft ontwikkeld, is het mogelijk om bij vroege toediening de ziekteduur te verkorten.
Bij het lichamelijk onderzoek van de buik wordt het volgende met één hand uitgevoerd: a. Diepe palpatie b. Oppervlakkige palpatie c. Percussie d. Alle bovenstaande handelingen worden met twee handen uitgevoerd b. Oppervlakkige palpatie
Man, verliest helderrood bloed per anum, op wc-papier bloed aanwezig. Staan uitwendige hemorroïden hoog in je DD? ja
Gumprechtse schollen worden gezien in bloedonderzoek, welke diagnose duidt dit op: a. CMV b. EBV c. CML d. CLL d. CLL
Bloedbeeld: Laag Hb, hoge leuko’s, 20% blasten, promyelocyten. a. CML b. AML c. Toxische linksverschuiving leuko’s b. AML
Waar wordt aorta-insufficientie het beste gehoord? a. Zittend, 2e IC links b. Rugligging Apex c. Rugligging 4e IC links d. Zittend, 4e of 5e ICR links 3-4 IC links. Evt. in zittende houding -> hart verder naar voren
Vrouw met systolische souffle apex a. Mitralis-insufficientie b. Mitralis-stenose c. Aorta-stenose a. Mitralis-insufficientie
Man met huidafwijkingen ellebogen en knieën, veel jeuk. Jeuk pleit tegen psoriasis? nee
Bij een acute hyperthyreoïdie wordt vaak een verhoogd T4 gezien en kan het T3 nog normaal zijn juist
Exolphtalmus komt bij alle vormen van hyperthyreoïdie voor onjuist
Vrouw met diabetes, wat gebeurd er met de insulinebehoefte tijdens zwangerschap? Insulinebehoefte neemt toe - "Naarmate de zwangerschap vordert neemt de insuline behoefte toe. Het eerste trimester zal echter de insulinebehoefte wat afnemen".
Hebben mensen met diabetes type I meer kans op een septische shock? ja
Planocellulair carcinoom; is een veel voorkomend probleem een metastase? ja (3-25%, lymfogeen)
Pt met lichte astma zonder medicatie, wespensteek, ademfrequentie toegenomen, pols 90, bloeddruk 150/90, geen piepende rhonchi, geen afwijkingen slijmvliezen. a. Anafylactische shock b. Hyperventilatie c. Vasovagale collaps d. Astma exacerbatie b. Hyperventilatie
Van vitamine B12 behandeling krijg je een toename van reticulocyten juist
Iemand heeft een wespenanafylaxie gehad en daarna immunotherapie. Hoe groot is de kans op anafylaxie bij nieuwe wespensteek? a. > 50% b. 25-50% c. 5-25% d. < 5% d. < 5%
Voor mestceldegeneratie is nodig: a. IgE b. anafylactoxine a. IgE
Patiënt met kunsthartklep en trombose in de VG. Nu moe, Hb 6 MCV 90. Wat kun je met zekerheid zeggen over de anemie? a. ijzergebrek b. hemolyse door de kunstklep c. anemie door vreemd lichaam b. hemolyse door de kunstklep
Bij multipel myeloom is er woekering van: a. monocyten b. myelocyten c. plasmacellen c. plasmacellen
Wat geef je ter preventie van hyperparathyreoidie bij een chronische nierziekte? a. fosfaatbinder + vitamine D b. fosfaatbinder c. vitamine D b. fosfaatbinder
pH hoog, pCO2 laag, pO2 hoog, HCO3 laag. a. metabole alkalose, resp gecompenseerd b. resp alkalose, metabool gecompenseerd c. metabole alkalose, resp onvolledig gecompenseerd d. resp alkalose, metabool onvolledig gecompenseerd d. resp alkalose, metabool onvolledig gecompenseerd
Vraag over ANA's: of dit specifiek zijn voor SLE? nee
Bij een patient wordt dyspneu, crepitaties en een verhoogd cvd gevonden wat gerelateerd kan worden aan een acuut M.I. Behandeling met nitroglycerine I.V. is hier adequaat. juist
Komt rhabdomyolyse voor als zeldzame bijwerking bij statinen? ja
Casus van meisje met symptomen van hyperthyreoidie. Kan je een aantal van deze symptomen adequaat bestrijden met een bètablokker? ja
Bij auscultatie 2 IC rechts een souffle en laag bij de carotiden ook een souffle. Wat is het? a. AS b. PS c. AS + carotidenstenose a. AS
Krijg je bij pneumonie pleurawrijven? ja
Zwerver gevonden in een steeg. Geeft wat bloed op. Alcoholist. Anamnese niet mogelijk. Wat is het meest waarschijnlijk: a. Oesophagusvaricesbloeding b. erosie maag/oesophagus c. ulcus maag d. alle bovenstaande kunnen d. alle bovenstaande kunnen
Plaatje kleine rode vlekjes. Bij palpatie zijn deze vlekjes te voelen a. Vesikels b. Maculum c. Nodulum d. Purpurum d. Purpurum
Bij anafylaxie bij een volwassene geef je in de acute fase: a. 0,1 mg adrenaline b. 0,3 mg adrenaline c. 0,5 mg adrenaline c. 0,5 mg adrenaline
Je geeft nitroglycerine bij angina pectoris. Pijn verdwijnt, wat voor werkingen heeft nitroglycerine: a. 10 sec. na opname b. 2-5 min na oplossen c. 30 min na oplossen d. Niets b. 2-5 min na oplossen
Bij pleuritis hoor je bij auscultatie: a. Crepitaties bij inspiratie b. Afgenomen ademgeruis bij expiratie c. Laarzen in de sneeuw, zowel bij in- als expiratie c. Laarzen in de sneeuw, zowel bij in- als expiratie
Bij een pneumothorax is er sprake van: a. Afgenomen tot afwezige bronchofonie b. Verscherpt ademgeruis c. Gedempte percussie a. Afgenomen tot afwezige bronchofonie
Patiënt met pneumonie. Kort na start antibiotica daalt de ademhalingsfrequentie en wordt de ademhaling oppervlakkiger. Men moet nu denken aan respiratoire insufficiëntie juist
Zorgverzekeraar wil korting geven aan niet rokers. Niet rokers hebben een lager CO in het veneuze bloed. Juist
Patiënt met een stenose van zijn a renalis. Een ACE-remmer zal zijn toestand verslechteren. Juist Door teveel afname bloedvolume
Vrouw van 80 jaar met hypertensie, welke goed is ingesteld. Heeft meerder malen een electroversie ondergaan ivm met atriumfibrileren. Nu op de CSO weer vanwege atriumfibrilleren en oedeem aan de enkels. De juiste behandeling is nu opnieuw electroversie? Nee
Bij een anafylaxie is de tijd tussen het ontstaan en het behandelen erg belangrijk. Dit is vooral belangrijk bij: a. Adrenaline b. Prednisolon c. H1 antagonist d. H2 antagonist a. Adrenaline
Welk van de volgende medicijnen is bekend vanwege de bijwerking prikkelhoest? a. ACE remmer b. H2 antagonis a. ACE remmer
De diastole duurt langer dan de systole juist
Wat is de meest voorkomende en gevreesde complicatie van arteritis temporalis? a. Maligniteit b. doofheid c. blindheid c. blindheid
Wat gebruikt een dermatoloog voor de beoordeling van een melanoom? dermatoscoop
Melanocyten worden gevormd in de: a. epidermis b. dermis c. subcutis a. epidermis
Galstenen kunnen o.a. veroorzaakt worden door een verhoogde calciuminname nee, dat zijn nierstenen
vitamine D efficientie heb je niet bij: a. kleuters b. eskimos c. ouderen d. moslima's b. eskimos - eten veel vis
Als je een kind cortico's geeft, heeft dit dan invloed op de uiteindelijke lengte? ja, groeirestrictie
Als je hyperparathyreoidie hebt, wat gebeurt er dan met je fosfaat? Verlaagd door verminderde reabsorptie in de nieren PTH zorgt daarvoor op reactie bij hoog serum calcium
Is er bij Besnier-Boeck sprake van verkazende granulomen? Nee - besnier-boeck = sarcoidose - histologisch kenmerk = NIET-verkazende granulomen
Wat gebeurt er met de glucoseconcentratie bij iemand met DM II die prednisolon toegediend krijgt? Gaat omhoog (Er is meer behoefte aan insuline of bloedglucoseverlagende middelen)
Ontstaat pseudomembraneuze colitis door ischemie in de darmwand? nee, door clostridium difficile
De kans op extrapulmonale symptomen bij sarcoïdose is die groter of kleiner dan 5 procent? groter, tot 30%
Osteoporose bij: Crohn, Coeliakie, CU of IBS? Crohn, maar ook coeliakie
Waar bestaan korsten (crustae) uit? a. Keratocyten b. Gedroogde exsudaten b. Gedroogde exsudaten
Wat geef je bij het syndroom van Conn? a. ACE remmer b. Calcium antagonisten c. B blokker d. Kaliumsparend diureticum d. Kaliumsparend diureticum
Een diabeet heeft een forse griep. Moet deze patient meer, evenveel of minder insuline spuiten? a. Minder b. Evenveel c. Meer c. Meer
Vind je normaalgesproken calciumzouten in de ontlasting? ja
Iemand met levesbedreigende maagbloeding, veel hematomen, en aspirine gebruik. Wat geef je? a. Trombocyten b. Stollingsfactoren c. Protonpompremmer d. Vit K a. Trombocyten
Gestuwde halsvenen kenmerkend voor lever cirrose nee
Hypersplenisme gaat dat gepaard met? a. Alleen trombopenie b. Alleen anemie c. Trombopenie en anemie d. Gaat niet gepaard met anemie en trombopenie c. Trombopenie en anemie
Spider Naevi zijn tijdens de zwangerschap fysiologisch juist
Behandeling van trompophlebitis a. anticoagulantia b. acetylsalicylzuur c. geen van bovenstaande a. anticoagulantia (bij ernstige flebitis)
Een 36 jarige man, bekend met zwemmerseczeem, heeft meerdere plekken die jeuken en schilferen. Is ontstaan met een rode plek op de rug. Waar is hier sprake van? a. Pityriasis rosae b. Psoriasis vulgaris c. Eczeem a. Pityriasis rosae
Hoe heet de verdikking van de huid (bijv. bij chronisch eczeem)? a. lichenificatie b. hyperkeratose b. hyperkeratose
Wat is de de eerste keuze behandeling bij iemand met een slechte inspirataire functie? a. dosisaerosol b. poederinhalator a. dosisaerosol
Waar wordt ijzer opgenomen? a. duodenum b. ileum c. jejenum a. duodenum
Wat is de overeenkomst tussen anemie op basis van een chronische ziekte en ijzerdeficiënte? a. IJzer in beenmerg is afwezig b. De totale ijzerbindingscapaciteit is verhoogd c. Het serum ijzer is verlaagd c. Het serum ijzer is verlaagd
De levensverwachting is korter bij hepatitis c. juist
Bestaat er kans op hepatocellulair carcinoom ontwikkeling bij hepatitis a? neen
Bestaat er kans op hepatocellulair carcinoom ontwikkeling bij chronische hepatitis c? ja
Vrouw, benauwd, piepen, verlengd expirium. Kun je op basis van deze gegevens linker ventrikel falen uitsluiten? nee
Blijft bij het Kusmaul fenomeen de CVD gelijk? nee
Wijst een koude schildkliernodus op een maligniteit? ja (term wordt officieel niet meer gehanteerd)
Wordt een multinodulair struma o.a. veroorzaakt door een jodium tekort? ja
Coarctatio aortae: hoe is de E/A-index? a. Verlaagd b. Verhoogd c. Onveranderd a. Verlaagd - E verlaagd - A verhoogd -> E/A = verlaagd
Krijg je bij CU fistels? Nee, krijg je bij Crohn
Tijdens het plassen komt er lucht mee. Wat is het? a. Fistel blaas en darm b. Bacteriële infectie c. Geen van beide a. Fistel blaas en darm
Is bij CML de milt vaak vergroot? ja
Man met niertransplantatie, loopt CMV op. Wat hoor je over de longen? a. Eind insipiritoire crepitaties b. Eind expiritoire crepitaties c. Ronchi a. Eind insipiritoire crepitaties
CU en Crohn, bij welke risico op carcinoom? a. CU b. Crohn c. Geen van beide d. Allebei d. Allebei
Man, 20 sigaretten per dag, ook veel bier per dag. Hypertensie geconstateerd. Welk van deze factoren leidt tot de hypertensie? a. Sigaretten b. Alcohol c. Beide d. Beide niet c. Beide
Foto kale plek achter het oor. Wat voor kaalheid? a. Areata b. Diffusa c. Androgenica a. Areata
Created by: Melsie
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards