Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Levenscyclus

Toetsvragen

QuestionAnswer
De mons pubis loopt dorsaal over in de labia majora. a. Juist b. Onjuist a. juist
Na welke celdeling krijg je twee volwaardige gelijke cellen? a. mitose b. meiose a mitose
Hoeveel eicellen ontstaan er na een volledige meiose uit 1 oögonia? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 a. 1
Wat is het MINST vaak verwekker van pneumonie bij kinderen? a. mycoplasma b. streptokok c. staphylokok c. stafylokok
Op welke leeftijd komt invaginatie het minst vaak voor? a. 6 maanden b. 12 maanden c. 24 maanden c 24 maanden
De aanleg van het maagdarmkanaal is vaker verstoord bij kinderen met het Downsyndroom? a. juist b. onjuist a. juist
Een moeder van 40 jaar met een gebalanceerde translocatie 21-14, heeft 2 kinderen 1 met Down. Haar zus van 43 heeft ook een kind met Down. Wat geeft de grootste kans op weer een kind met Down? a. leeftijd moeder b. familiair voorkomen c. translocatie c. translocatie
Een kind met petechiën, botpijnen en sinds enkele weken moe een bleek. Er is een vergrote milt. Waarschijnlijkheids diagnose is leukemie? a. juist b. onjuist a. juist
Kan om zwanger te worden op leeftijd 20-30 jaar is ongeveer 15%? a. juist b. onjuist b. onjuist Zelfs bij subfertiele paren nog >30%
CF ressecieve overerving? a. juist b. onjuist a. juist
De 6e ziekte begint met 3 dagen hoge koorts. a. juist b. onjuist a. juist
Kind met laag Hb, hoog MCV. Mogelijke diagnose? a. aplastische anemie b. leukemie c. vit. B12 deficiëntie d. ijzergebreksanemie b. vit. B12 deficiëntie
Waar mondt de ductus deferens uit? a. blaas b. epididymis c. prostaat d. urethra d. urethra
Waar zorgt PKU voor? a. te veel afbraak fenylalanine b. te veel aanmaak fenylalanine c. te weinig afbraak fenylalanine d. te weinig aanmaak fenylalanine c. te weinig afbraak
Man recessief, vrouw gezond. Kans aangedaan kind? a. 1% b. 25% c. 50% d. 0.01% d. 0.01%
Ouders hebben zoontje met PKU, gezonde dochter. Kans dat dochter draagster is? a. 50% b. 66% c. 33% d. 100% b. 66%
Waarbij past een chocoladecyste? a. endometriose b. ovariumcarcinoom c. endometriumcarcinoom a. endometriose
Vrouw met pijn rechter flank tot onderbuik, uitstraling grote schaamlip. Als het een steen is, welke lokalisatie? a. blaas b. ureter c. nier b. ureter
Waarom worden oestrogenen gegeven bij prematuur ovariëel falen (POF)? Ter preventie van: a. osteoporose b. trombose a. osteoporose
Hoe komt endometriumhyperplasie tot stand? a. meer progestagenen dan oestregenen b. meer oestrogenen dan progestagenen b. meer oestrogenen
Welk hormoon piekt na de ovulatie? a. progestron b. LH c. prostaglandine S d. oestrogenen b. LH
een EUG is medicamenteus te behandelen met GnRH antagonisten? a. juist b. onjuist b. onjuist Methotrexaat is middel van keuze
Welke vaccinatie wordt gegeven bij 11 maanden? a. HiB b. BMR c. DTP d. Meningokokken C a. Hib. BMR + MenC 14 mnd, DTP 9 jr
Welke vaccinatie wordt niet op 4 jarige leeftijd gegeven? a. kinkhoest b. difterie c. polio d. tetanus Allemaal wel DKTP: difterie, kinkhoest, tetanus, polio
HPV vaccinatie wordt 1x gegeven a. juist b. onjuist onjuist 2x (sinds jan. 2014)
Welke hartafwijking kan in utero problemen geven? a. VSD b. Gesloten ductus botalli c. aortastenose b. Botalli dicht verbindt arteria pulmonalis met de aorta
Wat is de juiste diagnostiek voor koemelkallergie? a, IgE b. RAST c. eliminatie uit de voeding c. eliminatie
Een kind onder 12 jaar wil euthanasie plannen met instemming van de ouders, mag dit? a. ja b. nee b. nee pas vanaf 16
Kenmerk van Klinefelter is afwijkende taal-spraakontwikkeling. a. juist b. onjuist a juist Tenminste 1 X te veel. Lang lichaam, kleine testes, disproportioneel lange extremiteiten. Steriel, laag testosteron.
Waar heeft een autistisch kind het MINST moeite mee? a. dingen overzien (central coherence) b. planmatige werken (executive function) c. geheugen c. geheugen
Foetus met neuromusculaire slikstoornis leidt tot: a. polyhydramnion b. oligohydramnion a. polyhydramnion
Een vrouw van 36 jaar is 18 weken zwanger, komt zij in aanmerking voor screening op Downsyndroom? a. ja b. nee a. ja
Op echo bij 20-24 kan het beste de leeftijd bepaald worden. a. juist b. onjuist b. onjuist bij 16 weken vrij nauwkeurig
Een vrouw die eerder een sectio heeft gehad, heeft bij volgende zwangerschap indicatie voor bevalling bij gynaecoloog. a. juist b. onjuist a. juist
Hoeveel procent vd mannen heeft retrograde ejaculatie na een TURP (transurethrale resectie prostaat)? a. <10% b. >10% b. >10%
Non disjunctie komt vooral voor bij oudere vrouwen. a. juist b. onjuist a. juist
Komt spontane abortus vaker voor bij oudere dan bij jongere vrouwen? a. ja b. nee a. ja 20-24j 9% 42j 45% 45j 75%
Prostaatcarcinoom, mestastaseert vaakst naar: a. longen b. hersenen c. lever d. botten d. botten
Waar bevindt een EUG zich meestal? a. abdomen b. ovarium c. tuba c. tuba
Waar bevindt een EUG zich meestal? a. infundibulum b. ampulla c. isthmus b. ampulla Adnexen: 48 en 52% Ampulla: 64% Isthmus: 26%
Afwijkend chromosoom 13 -> schisis? a. ja b. nee a. ja trisomie 13, deletie 4p, deletie 22q
Is bij een hypovolemische shock het einddiastolisch volume toe- of afgenomen? a. toe b. af b afgenomen tekort circulerend volume -> verminderde veneuze return -> daling einddiastolisch volume & cardiac output
Wat doe je bij een kind van 4 weken met 38.5 koorts? a. gerust stellen b. paracetamol c. ziekenhuis c. ziekenhuis Indicatie voor verwijzing bij koorts: - Alle kinderen jonger dan 1 maand - Jonger dan 3 mnd bij onduidelijkheid - Aanwezigheid van alarmsymptomen - Verdenking op meningitis of sepsis - Tekenen van dehydratie
Kind van 6 weken kan reeds: a. lachen b. rollen c. blokje pakken a. lachen
Wanneer treedt menarche op? a. M1 b. M2 c. M3 d. M4 d. M4
Navelstreng bestaat uit 2 venen, 1 arterie a. juist b. onjuist b. onjuist 2 arterieen, 1 vene
Welk lab bij een kind met blauwe plekken, zonder langdurige bloedingen bij wonden. a. aPTT + PTT b. trombocytenfunctie c. trombocytenaantal c. trombo's
Stressincontinentie wordt behandeld met anticholinergica. a. juist b. onjuist b. onjuist
Een zwangere vrouw in derde trimester heeft oedeem aan de benen. Dit komt door daling in colloïd osmotische druk. a. juist b. onjuist a. juist In combinatie met stijging veneuze druk
Vanaf wanneer is de GFR, gecorrigeerd voor lichaamsoppervlakte, op volwassen niveau? a. direct na geboorte b. na 2 jaar c. na 10 jaar d. na de puberteit b. na 2 jaar
3 maanden oude baby, groeit goed, maar spuugt. Meest waarschijnlijke diagnose? a. pylorushypertrofie b. insufficiëntie oesofagussfincter b. insufficiëntie bij pylorushypertrofie zullen andere klachten naar voren komen zoals dehydratie/ondervoeding
Foetus ligt in hoofdligging met rug rechts. Waar luisteren met stethoscoop? a. rechts boven navel b. links boven navel c. rechts onder navel d. links onder navel c. rechts onder navel
Wat zijn acceleraties in het CTG? a. normaal b. abnormaal a. normaal decelaraties zijn abnormaal
Sildenafil mag niet samen gegeven worden met: a. nitrofurantoine b. nitrobaat b. nitrobaat sildenafil, taladafil en vardenafil -> vaatverwijdend effect
Alcohol heeft een teratogeen effect a. juist b. onjuist a. juist
Hyperemesis gravidarum ontstaat door druk van de baarmoeder op de omliggende weefsels a. juist b. onjuist b. onjuist oorzaak onbekend
Wat is er aan de hand bij een translucente kèle? a. Varicokèle b. hydrokèle b. hydrokèle er moet vocht aanwezig zijn
Bij fluor vaginalis door gardnerella is de pH verlaagd. a. juist b. onjuist b. onjuist Criteria (3 vd eerste 4 nodig) 1. homogene witgrijze fluor 2. pH >4.5 3. stinkend (visgeur) + aminetest 4. clue cells in NaCl preparaat (gestippeld) 5. grampreparaat: weinig lactobacillen (Doderlein staafjes)
Verwekker kraamvrouwenkoorts? a. Gram A streptokok b. Gram B streptokok a. gram A
Meest voorkomende verwekker UWI bij vrouwen? a. E coli b. Staf Au a. E coli 90% door de gram - E coli, die makkelijk migreert van het anale gebied naar urinewegen
Tot welke zwangerschapsduur mag een abortus provocatus uitgevoerd worden? a. 18 wk b. 20 wk c. 22 wk d. 24 wk d. 24 wk
Bij een aanlegprobleem van de uterus zijn de buizen van Wolff niet goed gefuseerd a. juist b. onjuist b. onjuist Bij het vrouwelijke embryo ontstaan uit de buizen van Muller de beide eileiders en de baarmoeder, de buis van Wolff gaat in regressie.
Struma is een symptoom van congenitale hyperthyreoïdie a. juist b. onjuist a. juist foetale hyperthyreoïdie leidt tot: - foetale tachycardie - groeivertraging - struma - craniosynostosis
Hypertensie bij kinderen wordt meestal veroorzaakt door een renaal probleem. a. juist b. onjuist a. juist Bij 78% oorzaak renaal, bv: littekens na pyelonefritis, stenose a. renalis)
Jongetje van 2 jaar: voorhuid aan elkaar gekleefd. Bij LO geen afwijkingen. Advies in bad met warm water voorhuid terugtrekken. a. juist b. onjuist b. onjuist Verkleving voorhuid komt vaak voor en lost vanzelf op na 3-6j.
Waarom mag een zwangere geen rauwmelkse (niet-gepasteuriseerde) kazen eten? a. Toxoplasmose b. Listeria listeria kan in het ergste geval tot een miskraam leiden
Welke van de volgende reflexen passen bij het Down syndroom? 1. Versterkte Moro reflex 2. Hyperflexibele gewrichten a. alleen 1 b. alleen 2 c. allebei d. geen van beide b. alleen hyperflexibele gewrichten Versterkte Moro zie je bij verhoogde prikkelbaarheid
Is een translocatie een structurele aneuploidie? a. ja b. nee b. nee aneuploidie = ander aantal dan 46 chromosomen translocatie = uitwisseling 2 chromosomen
Welke van de volgende stellingen is waar? 1. roken vergroot de kans op blaascarcinoom 2. bij een T1-T2 blaasca is volledige excisie voldoende a. alleen 1 b. alleen 2 c. allebei d. geen c beiden juist
Welke stelling over ziekte van Peyronie klopt niet? a. is te zien op rontgen b. meestal bij mannen van >55 jaar c. er zijn asymmetrische fibrotische plaques d. associatie met contractuur van Dupuytren b. bij mannen >55 jaar meestal >45
Welk symptoom past niet bij een gardnerella vaginitis? a. pH van 4 b. vaginale windjes c. vislucht d. homogene witgrijze fluor a. pH van 4 pH >4,5 windjes door gasbelletjes
Kind van een moeder met zwangerschapsdiabetes heeft een grotere kans op het ontwikkelen van DM2 a. juist b. onjuist a. juist
Het gen voor IGF-2 komt alleen tot expressie op het vaderlijke chromosoom. Dit is: a. paternale inprenting b. maternale inprenting b. maternaal inprenting = inactivatie
Frequentie EUG neemt toe met de leeftijd a. juist b. onjuist a. juist <25j = 0.5% >30j = 1.5%
Hoe erft de ziekte van Duchenne over? a. autosomaal dominant b. autosomaal recessief c. x-gebonden dominant d. x-gebonden recessief e. mitochondrieel d. x-gebonden recessief
De fundus staat in het tijdperk van de nageboorte ten hoogte van de: a. xyfoid b. tussen xyfoid en navel c. navel d. symfyse c. navel (2 vingers eronder)
Een operatie bij een torsio testis wordt uitgevoerd: a. aan de aangedane zijde b. aan beide zijden b. beide zijden omdat risico op een lagere contralaterale torsie verhoogd is, wordt [bij intravaginale torsio] orchidopexie lateraal gedaan
Een meisje blaast belletjes. Op X-thorax wordt lucht in de maag gezien. Sluit dit bijna zeker een oesofagusatresie uit? b. nee kan fisteling zijn met trachea
Meisje met botpijn, petechieën, moeheid, bleekheid. Meest waarschijnlijke diagnose: a. thalassemie b. neuroblastoom c. leukemie c. leukemie
Kindje met 38.0, grauwbleek en slechte perifere circulatie. Waarschijnlijk: a. hartafwijking b. septische shock c. anemie b. septische shock
Welke aandoening gaat niet gepaard met cyanose? a. transpositie grote vaten b. tetralogie fallot c. pulmonalis stenose d. aortastenose d. aortastenose enige zonder rechts-links shunt
Meisje van 15 met hevige onregelmatige bloedingen zonder PMS. Menarche op 12. Is haar cyclus anovulatoir? a. ja b. nee a. ja
Welk hormoon piekt iets na de ovulatie? a. progesteron b. LH c. FSH d. prostaglandine a. progesteron
Proteus kan stenen veroorzaken. Welk micro-organisme ook? a. staf au b. e coli c. pseudomonas c. pseudomonas ureumsplitsende bacterieën: proteus, klebsiella, providencia, morganella en 50% van de stammen van: enterobacter, citrobacter en pseudomonas
Een baby van 2 dagen oud braakt, tijdens zwangerschap polyhydramnion. Waarschijnlijk: a. slikstoornis/neurogeen b. intestinale obstructie c. hartafwijking b. intestinale obstructie
Symptoom congenitale hypothyreoïdie (CH): a. grote tong b. onrustig c. gesloten fontanel d. diarree a. grote tong
Hypertensie in de zwangerschap wordt veroorzaakt door: a. nieren b. foetus c. placenta c. placenta
Wat komt meer voor: a. Down b. Fragile X a. Down Down 5/10.000 Fragile X 2/10.000 (mannen>vrouwen)
De hyperdynamische circulatie tijdens zwangerschap wordt veroorzaakt door verhoogde perifere weerstand a. juist b. onjuist b. onjuist Vaatverwijding -> verminderde vaatweerstand -> verhoging hartslag en slagvolume Toename extracellulair vocht + plasma
Bij verhoogd DIRECT bilirubine is fototherapie geïndiceerd a. juist b. onjuist b. onjuist Verhoogde afbraak Hb + conjugatiefunctie lever laag = ongeconjugeerd hyperbillirubinemie
Mortaliteit bij EUG is 10-20% a. juist b. onjuist b. onjuist 0.5%
Urge incontinentie behandelen met a. anticholinergica b. antipsychotica c. antidepressiva a. anticholinergica
Koemelkeiwitintolerantie kan als enige symptoom braken en diarree hebben a. juist b. onjuist a. juist Symptomen: braken, misselijkheid, ructus, bijkpijn, borborygmi, flatulentie, diarree of een combinatie van deze
Meisje 5 jaar, bedplassen en overdag constant nat. Kan goed plassen op toilet, maar na een half uur toch weer nat. Dit kan past bij een ectopische ureter. a. juist b. onjuist a. juist bij jongens meestal geen symptomen
Vrouw 70 jaar met fistel darm-blaas. Wat past hierbij? a. oligurie b. nycturie c. pneumaturie c. pneumaturie
Pte met DVT in VGD, zussen met trombose, wil graag anticonceptie. Wat is gecontraindiceerd? a. combinatiepil b. prikpil c. minipil a. combinatiepil = oestrogeen + progesteron
Mildste vorm van CF alleen gepaard met aspermie. a. juist b. onjuist a. juist
De stand van de uterus t.o.v. de cervix is bij blanke vrouwen voornamelijk a. naar vertraal b. naar dorsaal a. ventraal (anteflexie)
Menorrhagie onstaat mn wanneer een myoom hoe gelegen is? a. subsereus b. intramuraal c. intracavitair d. intraligamentair b. intramuraal (submucosa)
Maternale diabetes tijdens zwangerschap verhoogd de kans op foetale hartafwijkingen a. juist b. onjuist a. juist
De opening van de urethra bij epispadie bevindt zich aan de ventrale zijde van de penis a. juist b. onjuist b. onjuist dorsale zijde / bovenkant
Urethersteen geeft de volgende symptomen; kies 3 a. koorts b. misselijkheid c. bewegingsdrang d. braken e. diarree b. misselijkheid + c. bewegingsdrang + d. braken
Vader heeft een mitochondriële aandoening en 4 dochters. Hoeveel dochters zullen aandoening hebben of drager zijn? a. 0 b. 1 c. 2 d. 3 e. 4 a. 0 alleen via de moeder overerving
Bij een kindje wordt de milt verwijderd. Dit geeft een verhoogde kans op gekapselde bacterieën infectie -> pre-operatief stafylococcenvaccinatie a. juist b. onjuist b. onjuist Pre-operatief tegen pneumococcen Post-operatief meningococcen en griepvirus
Splenectomie vanwege hereditaire sferocytose -> pre-operatief vaccineren tegen influenzavirus a. juist. b. onjuist. b. onjuist POST-operatief
Een hartruis kan het eerste symptoom zijn van een ijzergebreksanemie a. juist b. onjuist a. juist Door verhoogde cardiac output voor voldoende weefseloxigenatie
Microdeleties worden opgespoord met behulp van a. PCR b. DNA onderzoek c. FISH c. FISH
Welke vitamine wordt gesuppleerd na geboorte? a. B b. C c. D d. E c. D Vitamine D van 2 wk tot 6 mnd Vitamine K van 1 wk tot 3 mnd
Hoe zijn de spiegels 4 jaar na menopauze? a. LH en FSH verhoogd b. LH en FSH verlaagd c. LH verhoogd, FSH verlaagd d. beiden normaal a. FSH en LH verhoogd
Er is na de menopauze nog wel oestrogeenproductie a. ja b. nee a. ja
Piepen bij astma is a. inspiratoir b. expiratoir b. expiratoir = obstructief
Vrouw met een 21-21 translocatie zal alleen maar een kind met Down kunnen krijgen a. ja b. nee a. ja
De hCG piek is in het a. 1e trimester b. 2e c. 3e a. 1e trimester
Een UWI bij een pasgeborene geeft meestal koorts a. ja b. nee b. nee 63% koorts 55% prikkelbaar 38% weigert voeding 34% diarree
Intra-uteriene groeiachterstand wordt niet veroorzaakt door a. alcohol b. 8 koppen koffie per dag c. roken d. methadon b. 8 koppen koffie
Alcohol verhoogd het risico op blaascarcinoom a. ja b. nee b. nee Bij >3 per dag verhoogde kans DARMca.
Bij een afbuigende groeicurve meestal tekort GH a. ja b. nee b. nee
Het aan- en uitzetten van een gen gebeurt door: a. transcriptiefactor b. imprintingfactor c. indictiefactor d. methylering a. transcriptie
Mastitis wordt veroorzaakt door a. staf au b. staf epidermis c. streptococ a. staf au
Bij een kweek van mastitis worden trosvormige coccen gevonden. Oorzaak van mastitis waarschijnlijk de meest voorkomende verwekker mastitis a. ja b. nee a. ja -> staf au = trosvormig
Bij laryngitis subglottica ontstaat respiratoire insufficiëntie door relatief geringe zwelling van de slijmvliezen a. ja b. nee a. ja
Puberteit bij jongens begint met: a. beharing b. groeispurt c. vergroting testisvolume c. vergroting testisvolume gem 11,5 jaar
Een kindje van 13 maanden met bolle buik, spugen en diarree sinds 3 maanden. Is coeliakie waarschijnlijk? a. ja b. nee a. ja
Wanneer heeft een vrouwelijk individu de meeste eicellen? a. foetus 1e trimester b. foetus 2e trimester c. foetus 3e trimester d. voor de menarche b. foetus 2e trimester
De kans op een miskraam is groter bij chorionpunctie dan bij amnionpunctie a. ja b. nee a. ja vruchtwater 0.5% (= in 16e week) vlokkentest 1,5% (= in 11e week)
prolactine heeft geen invloed op de uterus a. juist b. onjuist a. juist functies prolactine: - melkproductie - ovulatieremming
Bij een zwangere neemt het basaal metabolisme in het 3e trimester toe met 400 kcal/dag a. ja b. nee b. mee 25-28 weken = 100 kcal/dag 37-40 weken = 400 kcal/dag
De blaasinhoud van een vrouw is gem. 350-500 ml a. juist b. onjuist a. juist
Blaascarcinoom: welk type komst meest voor? a. overgangsepitheel b. plaveicelepitheel c. adeno a. overgangsepitheel overgang (urotheel) = 95% plaveiselcel = <3% adeno = <2%
BPH bevindt zich meestal in de: a. centrale zone b. transitiezone c. perifere zone b. transitiezone
Pathologische gynaecomastie ontstaat door: a. gonadale dysfunctie b. genetische mutatie c. extreme hoeveelheden testosteron d. oestrogenen d. oestrogenen Verder: medicatie (spironolacton), cirrose, hypogonadisme, hyperthyreoïdie
Deformatie is: a. verandering door mechanische krachten b. verandering door genetische factoren c. verandering door veranderde voeding a. verandering door mechanische krachten
Een matige-ernstige geestelijk gehandicapte heeft een IQ van a. 20-35 b. 35-50 c. 50-60 d. 60-70 b. 35-50
Bij congenitale bijnierhyperplasie ontstaat pseudohermafroditisme. Zijn de ovaria normaal? a. ja b. nee a. ja Bijnierhyperplasie/androgenitaal syndroom: 21-hydroxylase-deficiëntie -> tekort cortisol -> verhoogde afgifte ACTH -> verhoogde productie testosteron: genitalia EXTERNA viriliseren
Prostaatca. metastaseert lymfogeen het eerst naar de oppervlakkige inguinale klieren. a. juist b. onjuist b. onjuist Eerst naar obturatorius & hypogastrica (eerst kleine bekken)
Wat is de meest waarschijnlijke diagnose van een a terme neonaat die op de eerste dag geel ziet? a. bloedgroepantagonisme b. galgangatresie c. fysiologisch a. boedgroepantagonisme EERSTE DAG ICTERUS = PATHOLOGISCH Antagonisme -> afbraak ery's -> bili
Een eclamptisch insult heeft meestal een prodromale fase a. juist b. onjuist a. juist bestaande uit: hoofdpijn, bovenbuikspijn, onrust, verward, misselijk, visusklachten. De meeste insulten ontstaat postpartum.
Bij het androgenitaal syndroom is er een probleem met: a. cortisol b. testosteron c. oestrogeen a. cortisol
Vanaf hoeveel maanden kan een kind omrollen a. 3 mnd b. 6 mnd c. 9 mnd d. 12 mnd c. 9 mnd
Wat wordt gegeven als uterus + eierstokken verwijderd worden a. oestrogenen b. progestagenen c. allebei a. oestrogenen Omdat er geen baarmoeder meer is zijn progestagenen niet nodig
De a. ovarica is een aftakking van de a. a. pudendus b. a. iliaca interna c. aorta c. aorta
Een kind van 4 jaar met droge lippen en snelle pols is voor 5% gedehydreerd a. juist b. onjuist b. onjuist Droge lippen + tachycardie = >10%
De productie van moedermelk vindt plaats onder oxytocine a. ja b. nee b. nee Prolactine -> melkproductie Oxytocine -> Melk ejectie - "toeschietreflex"
Bij astma is de vitale longcapaciteit afgenomen. a. ja b. nee a. ja Normale TLC (tot. longcapaciteit) Verminderde VC (vitale cap.) Toegenomen RV (residuaal volume)
De maandelijkse kans van een normaal fertiele vrouw om zanger te worden is: a. 10 b. 15 c. 20 d. 25 c. 20%
Hoe ontstaat meno-metrorrhagie met hyperplasie van het endometrium? a. te veel oestrogenen tov van progestagenen b. te veel progestagenen tov van oestrogenen a. veel oestrogenen Endometriumhyperplasie
Wat is de primaire behandeling van een gemetastaseerd prostaatcarcinoom? a. chemo b. radio c. hormoon c. hormoontherapie
Vaginaal bloedverlies bij een zwangere in het 1e trimester is een spoedindicatie voor bezoek aan gynaecoloog a. ja b. nee b. nee Afwachtend, kan wel een echo gemaakt worden
Wat is niet multifactorieel bepaald? a. alchoholisme b. klopvoet c. schisis d. CF d. CF
Sectio bij 39 weken. Apgar 5, na 15min 7. Gaat kreunen en wordt blauw. a. Wet lung b. Congenitale hartafwijking a. wet lung ook wel transient tachypnoe neonaat (TTN)
Een zware rookster van 35 jaar moet gebruik van de pil als anticonceptie worden ontraden. a. ja b. nee a. ja
Wat past bij nierinsufficientie? a. hyperkaliemie b. hypernatriemie a. hyperkaliemie; verder ook nog - metabole acidose - overvulling - pericarditis - bloedingsneiging - overdosering medicamenten
Meisje met Hodgkin 8 jaar ziektevrij, moet nog steeds op controle. Waarom? a. mogelijk recidief b. late bijwerkingen c. follow-up wetenschappelijk onderzoek b. late bijwerkingen
Hypernatriemie moet binnen 8 uur gecorrigeerd worden. a. ja b. nee b. nee In afwezigheid van symptomen: 0.5 mmol/L/24uur Met symptomen: 1-2 mmol/L/uur Anders hersenoedeem
Bij MCADD wordt een vetrijk dieet voorgeschreven a. ja b. nee b. nee Medium-Chain AcylCoA Dehydrogenase Deficiëntie -> vetverbranding niet mogelijk Verder - niet vasten, rijk aan glucose - levocarnitine - vit. B2 (riboflavine)
Persoon met MCADD heeft meeste klachten bij a. vasten b. warm weer c. koolhydraatrijk voedsel a. vasten
Het dieet bij PKU duurt a. de eerste 6 maanden na stellen diagnose b. tot na de puberteit c. levenslang c. levenslang
ITP wordt behandeld vanaf 6 maanden oud a. ja b. nee a. ja Behandeling Idiopathische Trombocytopenie Purpura afhankelijk van veel factoren, waaronder aantal trombo's: - >50 miljard/L geen beh - 30-50 milj/L beh als slijmvliesbloedingen of bij een ingreep - <25 milj/L beh
De clitoris heeft een veno-occlusief afsluitmechanisme a. ja b. nee b. nee Dat heeft de man wel, vrouw niet. Clitoris wordt dus niet stijf, wel gezwollen
Moeder is HbsAg pos. Was moet er gebeuren met haar pasgeboren kind? a. niet b. Hep B vacc c. Hep B immunoglobulinen d. beiden d. HepB vacc + immunoglobulinen Binnen 48 uur
Definitie van perinatale sterfte a. op dag geboorte b. tijdens bevalling c. tussen 34 wk zwanger en 1 wk geboren d. eerste wk na geboorte c. tussen 34 wk en 1 wk na geboorte
Nullipariteit is een contra-indicatie voor plaatsen IUD a. ja b. nee b. nee Infectie kans iets verhoogd, maar geen contra
Hoogste incidentie endometriumca. a. 18-30 b. 30-45 c. 40-55 d. 55-75 d. 55-75
De oorzaak van verhoogd DIRECT bili is hemolyse a. ja b. nee b. nee hemolyse -> indirect posthepatisch (obstructie) -> geconjugeerd
In welk gewricht komt bij kinderen meestal bacteriële artritis voor a. schouder b. heup c. knie d. enkel b + c (antwoord toets was knie) Vaakst in onderste extremiteit, met het vaakst knie of heup (80%)
Hoe hoog staat de fundus bij 24 weken in cm a. 10 b. 15 c. 20 d. 25 c. 20 cm Iets boven de navel
Bij astma is de FEV1 a. toegenomen b. gedaald b. afgenomen Astma = obstructief -> FEV1/FVC <70%
Hoe wordt de diagnose vesico-ureterale reflux gesteld? a. echo b. retrograad pyelogram c. mictecystografie c. mictoecystografie
Een zuigeling van 3 maanden heeft koemelkallergie. Wat is het beleid? a. niets b. moeder koemelkvrij dieet c. zuigeling koemelkvrije flesvoeding b. moeder koemelkvrij dieet
Een koraalsteen zit in a. nierbekken b. ureter c. blaas a. nierbekken
Welke vaten worden door de ductus Botalli met elkaar verbonden? a. aorta en a. pulmonalis b. vena cava en v. pulmonalis c. aorta en v. pulmonalis d. v. cava en aorta a. aorta en a. pulmonalis
Een moeder wil bij een kind van 10 dagen (4kg), van borstvoeding op flesvoeding. Advies? a. aanbieden zolang kind vraagt b. 4x/dag 250 ml c. 6x/dag 100 ml d. 8x/dag 50 ml c. zo veel als baby vraagt --> bron voedingscentrum
Bij zwangeren wordt bij voorkeur voor de 13e week bloedonderzoek gedaan. Screening HIV is standaard. a. ja b. nee a. ja HepB, syfilis en HIV Bloedgroep + rhesus + antistoffen
Een kind met X-gebonden aandoening. Wie in de familie is meest waarschijnlijk ook aangedaan? a. moeder b. oma c. moeders oom d. moeders zus c. moeders oom
Kind met recidiverende LWI en groeicurve buigt af a. pneumonieën b. astma c. CF c. CF
Incubatietijd gonorroe a. 2-7 dagen b. 7-14 dagen c. 14-21 dagen a. 2-7 dagen
Een varicocele wordt vaak pas ontdekt bij a. uitblijvende zwangerschap b. pijn bij gemeenschap d. bloedverlies a. infertiliteit Incidentie normale mannen 20% Incidentie infertiliteit 33%
Een monofasiche temperatuurcurve past bij een .. cyclus a. ovulatoire b. anovulatoire b. anovulatoire
Heteroplasmie = meer DNA in celkern dan normaal a. just b. onjuist onjuist Heteroplasmie = mitochondrieel DNA binnen 1 cel kan verschillen
In de uterus blijft de ductus Botalli open stroomt bloed van a. pulmonalis naar aorta door: a. hoge pulmonale druk b. lage pulmonale druk a. hoge pulmonale druk
Wat is meestal de oorzaak van symmetrische groeivertraging a. chromosomaal b. placenta probleem a. chromosomaal Want hoofd + lichaam evenveel Bij placenta insuf -> weinig voedingsstoffen -> alles gaat naar hoofd -> asymmetrisch
Er wordt bij een 37 jarige standaard in de 10e week een prenatale screening verricht a. ja b. nee b. nee Standaard AANGEBODEN
Bij Marfan verschillende orgaansystemen aangedaan. Dit heet: a. multimorfisme b. multifactoriële aandoening c. pleiotropie c. pleiotropie
Waar moet je bij een kind met een femurfractuur op de CSO rekening mee houden? a. trombose b. hypovolemische shock c. loge syndroom d. septische shock b. hypovolemische shock
Wat is erger? a. meningokokken meningitis b. meningokokken sepsis b. Meningokokken sepsis
Trichomonas wordt opgespoord met a. KOH-preparaat b. fysiologisch zout b. fysiologisch zout Onder microscoop kunnen dan geflagelleerde protozoa worden gezien bij trichomonas
Een kind heeft een volledige mutatie in FMR1-gen. Wat hebben de ouders? a. vader normaal, moeder premutatie b. vader en moeder premutatie c. vader normaal, moeder 2 premutaties a. vader normaal, moeder 1 premutatie
Kind, 2 dagen, 4770 gram. Fladderen, prikkelbaar, lever 3 cm palpabel. Wat doen? a. X-thorax b. calcium meten c. glucose meten c. glucose
Wat is eerst gebeurd in ontwikkeld van een kind van 1 jaar a. twee woorden zeggen b. los lopen c. op aanspreken reageren d. omrollen c. op aanspreken reageren Al bij 1 maand
Wat is een normale zwangerschapsduur? a. 36-41 complete weken b. 36-42 complete weken c. 37-41 complete weken d. 37-42 complete weken c. 37-41 complete weken
Bij een uretersteen heeft een patiënt last van: a. Misselijk meer dan koorts b. Koorts meer dan misselijk a. Misselijk meer dan koorts
Bronchiolitis wordt veroorzaakt door het RS-virus. a. Juist b. Onjuist a. Juist Andere verwekkers: metapneumovirus, influenza, coronavirus, adenovirus en rhinovirus
Wat wil een openstaand ostium zeggen? a. Niets bijzonders b. Abortus in gang c. Placenta previa b. Abortus in gang
Wat past bij een solutio placenta? a. Hypertone uterus b. Ingevallen uterus c. Pijnloze baarmoeder d. Kleurloze afscheiding uit het ostium a. Hypertone uterus Verder - vaginaal bloedverlies - pijnlijke uterus - foetale nood
Bij slechte fusie van de buizen van Müller ontstaan afwijkingen aan de uterus. Wat is de meest voorkomende afwijking? a. Uterus septus b. Uterus bicornis c. Uterus unicornis d. Aplastische uterus b. Uterus bicornis
Bij vaginisme is er een hogere kans op complicaties bij de baring. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Wanneer een spiraal als post-coïtale anticonceptie wordt gebruikt, kan plaatsing plaatsvinden tot 7 dagen na de gemeenschap. a. Juist b. Onjuist b. onjuist Alleen KOPERHOUDEND, en dan max. tot 5 dagen post-coitaal
Een vrouw is 28 weken zwanger en voelt minder kindbewegingen. De fundushoogte is halverwege de navel en het xiphoïd. Hier is sprake van: a. Positieve discongruentie b. Negatieve discongruentie c. Normale groei a. Positieve discongruentie 28 weken 1/4 van navel en xyfoid (24cm) 32 weken 1/2 van navel en xyfoid (28cm)
Het progesteron in de urine bereikt de hoogste concentratie na 32 weken zwangerschap. a. Juist b. Onjuist a. juist
Door stijging van het ademminuutvolume met 40% tijdens de zwangerschap ontstaat fysiologische hyperventilatie met respiratoire acidose. a. Juist b. Onjuist b. onjuist Functionele hyperventilatie -> resp alkalose -> metabole compensatie door renale uitscheiding bicarbobaat
Wanneer er borstontwikkeling optreedt bij een meisje jonger dan 8 jaar, wordt dit pubertas praecox genoemd. a. Juist b. Onjuist a. juist Praecox = voor 8e jaar: borsten + schaamhaar voor 10e jr: menstruatie Jongens: voor 9e testis/penis vergroting en/of schaamhaar/gezichtsbeharing
Bij goed gereguleerde diabetes mellitus bij een zwangere is er tijdens het eerste trimester meer kans op: a. Hypoglycemie b. Hyperglycemie a. hypoglycemie
Placenta praevia vs solutio placenta. Wat past beter bij solutio? a. Pijnloos bloedverlies b. Hypertone uterus b. hypertone uterus "uterus en bois"
Een vrouw heeft de ziekte van von Willebrandt. Hierbij geldt: aPTT normaal, bloedingstijd verlengd. a. Juist b. Onjuist b. onjuist
Wat wijst op een ovulatoire cyclus? Vochtretentie in a. De eerste helft van de cyclus b. De tweede helft van de cyclus b. vochtretentie tweede helft cyclus
Er is sprake van fluxus bij bloedverlies van a. 500 ml b. 500-1000 ml c. >1000 ml c. >1000 ml per 24 uur
Er komt een vrouw van 30 jaar op het spreekuur. Een jong familielid van haar heeft de ziekte van Tay Sachs. Wat is waar over deze ziekte? a. Deze start op de kleuterleeftijd b. Het is een zeldzame ziekte, de overerving is autosomaal recessief b. zeldzaam en autosomaal recessief lysosomale stapelingsziekte
De overerving van hemofilie A is: a. Autosomaal dominant b. Autosomaal recessief c. X-gebonden c. X-gebonden
Hoe zijn de geslachtschromosomen bij Klinefelter? a. 45X b. 46X0 c. 47XXY d. 47XYY c. 47XXY
De vorm van de glans penis wordt bepaald door de corpora cavernosa. a. Juist b. Onjuist b. onjuist glans = uiteinde corpus spongiosum
Wat komt eerst in de ontwikkeling van een kind? a. Los lopen b. 3 blokjes stapelen c. Zinnen van 3 woorden spreken d. Kledingstuk uittrekken (niet de sokken) a. los lopen Los lopen: 1.5 jaar 3 blokjes stapelen: 2 jaar Zinnen van 2 woorden: 2 jaar Kledingstuk uittrekken: 2.5 jaar
Een klein jongetje heeft een subfebriele temperatuur, diarree en een pijnlijke, gezwollen knie. Diagnose? a. Septische artritis → doorsturen kinderarts b. Reuma → doorsturen reumatoloog c. Reactieve artritis → afwachten d. Trauma → röntgenfoto maken c. reactieve artritis Bijvoorbeeld bij darminfecties of meningitis
Na een vacuümextractie ademt het kind niet, het is bradycard, ziet bleek en is hypotoon. De Apgarscore is nu 1. a. Juist b. Onjuist a. juist
Het eerste symptoom bij verstoorde beta-oxidatie van vetzuren bij een kind is ernstige hypoglycemieën. a. Juist b. Onjuist a. juist MCAD -> kan geen vetzuur verbranden -> zodra glucose op is in de problemen
Bij galactosemie bij lactoseblootstelling binnen enkele dagen postpartum ernstige leverschade a. ja b. nee a. ja stapeling toxisch metaboliet -> hersenen, lever, nieren, darmen
Kind benauwd, kwijlt, angstig, hoge koorts. Heeft alle vaccinaties gehad a. epiglottitis b. pneumonie c. RSV d. laryngitis subglottica a. epiglottitis Met name door H. influenzae
Het Parvo-B19 virus zorgt voor: a. Erythema infectiosum b. Erythema subitum a. Erythema infectiosum = 5e ziekte = parvo B19 Erythema subitum = 6e ziekte, roseola infantum = HHV type 6
Bij caput succedaneum zwelling beperkt tot de schedelnaden. a. ja b. nee b. nee dat is cefaal hematoom, bloeding onder periost
Pt met nierinsufficientie, op echo is niets te zien. Wat is het meest waarschijnlijk NIET a. pre-renaal b. renaal c. post-renaal c. post renaal
Wat is waarschijnlijk bij een laag Hb met een laag MCV? a. vit B12 tekort b. ijzer tekort c. thalassemie b. ijzergebrek
Wanneer start je met bijvoeding? a. 4 mnd b. 6 mnd c. 9 mnd d. 12 mnd b. 6 mnd
Een endocriene stoornis geeft achterblijvende lengtegroei met toename gewicht a. juist b. onjuist a. juist
Bij fragile-X kunnen zowel mannen als vrouwen aangedaan zijn a. juist b. onjuist a. juist jaarlijks 1/1500 mannen 1/2500 vrouwen
Hypertone dehydratie geeft a. absoluut zouttekort b. absoluut zoutteveel b. teveel Verlies van water zonder zout, bijv. bij koorts of te weinig drinken
Wat past niet bij placenta praevia, wel bij solutio placentae? a. koorts b. bloedverlies c. pijn c. pijn Solutio: •vaginaal bloedverlies, •pijnlijke baarmoeder, •foetale nood met uiteindelijk sterfte, •frequente contracties van de baarmoeder, •hypertonie van de baarmoeder.
Wat hoort niet bij een funiculus spermaticus? a. crypten van morgagni b. ductus deferens c. plexus pampiniformis a. crypten van morgagni = anale klieren
Wat doet complement niet? a. lysis b. specifieke afweer c. opsonisatie b. specifieke afweer
Smegma komt voor bij mannen en vrouwen a. juist b. onjuist a. juist
Een neonaat heeft hydrops foetalis. Waardoor wordt dit veroorzaakt? a. pseudomonas b. parvovirus c. stafylokok d. streptokok b. parvovirus
Bij een bevalling scheurt een vrouw uit tot in de bekkenbodem en anus. Welke graad is dit? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 d. 4 1e graads: alleen de huid/vaginawand 2e graads: huid, vaginawand, onderhuids weefsel en spier 3e graads: inscheuring van rectumkringspier 4e graads: naast inscheuring sfincter ani ook laesie rectumslijmvlies
Is het polio vaccin dood of levend? a. dood b. levend a. dood In Nederland wordt het Salkvaccin gebruikt
Is het HPV vaccin door of levend? a. dood b. levend a. dood
Is bij meningitis de roodheid wegdrukbaar? a. ja b. nee b. nee -> petechien
Een vrouw is in de 42e week van de zwangerschap. De controles zijn goed. Is de kans op morbiditeit en mortaliteit nu verhoogd? a. ja b. nee b. nee alleen de kans op mortaliteit natuurlijk
Bij zwangeren wordt bloedonderzoek gedaan naar HIV/AIDS. Gebeurt dit volgens het opting in of opting out principe? a. Opting in b. Opting out b. opting out
Welke methode heeft de hoogste Pearl-index a. OAC b. spraal c. periodieke onthouding c. periodieke onthouding Orale anticonceptie: 0.16% Spiraaltje 0.9-3% Periodieke onthouding 2.3%
Vindt er zowel tijdens de vorming van een eicel als tijdens de vorming van een zaadcel expansie plaats? a. Ja b. Nee b. Nee, expansie CAG repeats alleen bij vrouwen
Bij paraphimosis is het belangrijkste probleem zwelling van de glans penis? a. ja b. nee b. nee spaanse kraag - zwelling voorhuid
Wat is rhizomelie a. armen langer dan benen b. benen langer dan armen c. relatieve verkorting proximale beenderen d. relatieve verkorting distale beenderen c. relatieve verkorting proximale beenderen
Op welk niveau zit het probleem bij een Erbse parese? a. Th1 b. C4-5 c. C5-6 d. C8 c. C5-6 Erbse parese / obstetrische-plexus brachialis laesie C8-Th1 = Klumpke parese
Is er bij de ziekte van Huntington sprake van trinucleotide repeats? a. ja b. nee a. ja
Wat is de meest voorkomende oorzaak van pathologische gynaecomastie? a. dysgenesie b. oestrogeenproducerende tumor c. medicatie d. perifere omzetting van androgenen in oestrogenen c. medicatie
Een vrouw met epilepsie die anti-epileptica gebruikt, wil zwanger worden. Moet dit gestaakt worden? a. ja b. nee b. nee Je wilt geen insulten in de zwangerschap. De minst teratogene is carbamazepine
Een uterus myomatasus gaat meestal niet gepaard met: a. infertiliteit b. dysmenorroe c. menorrhagie a. infertiliteit
Bij een inwendige spildraai komt het achterhoofd voor a. juist b. onjuist a. juist
Bij chronische anovulatie heb je de meeste kans op endometriumcarcinoom a. juist b. onjuist a. juist
Encopresis wordt het vaakst gezien bij obstipatie a. juist b. onjuist a. juist
Het plaatsen van een blokje in een doosje treedt in verhouding met het omrollen naar buik en terug: a. Eerder op b. Tegelijk op c. Later op c. later op Omrollen: 9 maanden Blokje in een doosje: 15 maanden
Pollakisurie bij een prostaatprobleem is een obstructief symptoom a. juist b. onjuist b. onjuist Obstructieve klachten: zwakke straal, het residugevoel, de hesitatie en het nadruppelen. Irritatieve klachten: pollakisurie, nycturie, abnormale aandranggevoelens, aandrangsincontinentie.
Bij een baby met koemelkallergie moet sojamelk als alternatief worden gegeven a. juist b. onjuist b. onjuist Ze kunnen ook een allergie voor soja ontwikkelen
Een rotavirus past meestal niet bij een bloedige diarree a. juist b. onjuist a. juist
Na vaccinatie tegen HPV is het maken van een uitstrijkje niet meer nodig a. juist b. onjuist b. onjuist
De corpora cavernosum zorgen voor zwelling van de glans penis bij seksuele opwinding. a. Juist b. Onjuist b. onjuist corpus spongiosum -> glans
Een stel komt bij de huisarts met zwangerschapswens. Vrouw is sinds 6 mnd van de pil. Advies? a. afwachten b. doorsturen a. afwachten Verwijzing gynaecoloog: •amenorroe > 6 maanden; •subfertiliteit gedurende 1 jaar met bevindingen of vrouw >38j •bij subfertiliteit langer bestaand dan 2 jaar.
Nitriettest geeft zelden een valsnegatieve uitslag a. juist b. onjuist b. onjuist Lage sensitiviteit (53%) en een hoge specificiteit (88%).
Man met erectiestoornis krijg papaverine toegediend. Er treedt geen verbetering op. Oorzaak? a. neurogeen b. psychogeen c. hormonaal d. vasculair d. vasculair
Welk complement speelt een rol bij het beïnvloeden van de porie van een bacterie? a. C1C3C5 b. C7C8C9 c. C3C4C5 b. C7C8C9
Hemospermie treedt vaker op bij de eerste keer seks na lange onthouding. a. Juist b. Onjuist a. juist
Verhoogde PI (pulsatility index) in de aa. ubilicalis wijst op a. placenta insufficienty b. cor vitum c. hypertensie moeder d. hypertensie kind a. placenta insufficientie
Bij welk syndroom is er geen sprake van aneuploidie a. down b. klinefelter c. williams c. williams = deletie chromosoom 7
Er is sprake van pleiotropie bij PKU. a. Juist b. Onjuist a. juist (bijvoorbeeld ook een lichtere kleur haar)
Met welk onderzoek is mozaïcisme vaker aan te tonen? a. Chorionvlokken b. Vruchtwater a. chorionvlokken
Een prostaatbiopt wordt transurethraal genomen a. juist b. onjuist b. onjuist via anus
Meest voorkomende hartafwijking bij Down? a. ASD b. VSD c. AVSD d. ODM c. AVSD
Gebrek aan oestrogenen zorgt voor minder botaanmaak a. juist b. onjuist b. onjuist grotere resorptie (osteoclasten activiteit)
Bij welk ziektebeeld is er sprake van anticipatie? a. Myotone dystrofie b. Prader Willi c. Angelman d. CF a. myotone dystrofie
Wat is een goede manier van anticonceptie bij de man? a. FSH onderdrukken b. Hypofysaire gonadotrofine onderdrukken b. Hypofysaire gonadotrofine onderdrukken
Waar heeft een zwangere vrouw meer kans op? a. cholecystitis b. meer migraine c. appendicitis a. cholecystitis
Wat hoort niet bij de tetralogie van Fallot? a. VSD b. rechter kamer hypertrofie c. overrijdende aorta d. aortaklepstenose d. aortaklepstenose WEL een PULMONALISSTENOSE
Wat is afwijkend op een CTG? a. acceleraties b. deceleraties b. deceleraties
Iemand met een IQ van 60 is matig tot ernstig geretardeerd a. juist b. onjuist b. onjuist <20 diep 20-35 ernstig 35-50 matig 50-70 licht <-- 75% vd mensen met een verstandelijke handicap
Wat past niet bij PCOS? a. hirsutisme b. hypertrichosis c. anovulatie b. hypertrichosis = namelijk beharing volgens vrouwelijk patroon
Hoe wordt Hirchsprung gediagnosticeerd? a. coloninloop foto b. rectumbiopt b. rectumbiopt
De maternale sterfte in West Europa en Noord Amerika is a. 3 per 100.000 levendgeborenen b. 5 per 100.000 levendgeborenen c. 10 per 100.000 levendgeborenen d. 20 per 100.000 levendgeborenen c. 10 per 100.000 levendgeborenen
Er wordt gevaccineerd voor HPV 11 en 16. a. Juist b. Onjuist b. onjuist voor HPV 16 & 18
In welk stadium is de areola verheven? a. M1 b. M2 c. M3 d. M4 d. M4
Wat is de juiste toedieningswijze bij een 4-jarige met astma? a. dosisaerosol b. dosisaerosol met voorzetkamer c. poederinhalator b. DA met voorzetkamer
Welke vaccinatie werd voorheen alleen aan risicogroepen gegeven maar nu aan alle kinderen? a. RSV b. BMR c. HepB c. HebB
Een infectie direct na de geboorte wordt meestal veroorzaakt door a. Influenzavirus b. Stafylococcus aureus c. Streptococcus pneumoniae d. Streptokokken groep B d. Streptokokken groep B
Bij welke systemische ziekte kan balanitis optreden? a. SLE b. Psoriasis b. psoriasis balanitis = onsteking glans penis
Bij atelectase is een deel vd long niet luchthoudend. Ontstaat door: 1) slijmprop een deel afsluit 2) druk op luchtweg van buitenaf a. 1 juist, 2 onjuist b. 1 onjuist, 2 juist c. Beide juist d. Beide onjuist c. Beide juist
Een foetus van 22 weken kan pijn voelen. a. Juist b. Onjuist b. onjuist
Hoeveel procent van de personen met ADHD heeft daarbij co-morbiditeit? a. 20% b. 40% c. >50% c. >50%
Bij de 4e mnd mag je een baby bijvoeden met bijvoorbeeld fruit of een stukje brood a. juist b. onjuist b. onjuist gluten pas na de 6e maand zout pas na 1 jaar
Bij het HELLP-syndroom hoort niet: a. Hoge leverenzymen b. Hemolyse c. Hoog trombocytenaantal d. Hypertensie c. veel trombos HELLP = Hemolysis Elevated Liver-enzymes Low Platelet-count
Bij een te vroege menopauze met secundaire amenorroe zijn er minder climacteriële klachten. a. Juist b. Onjuist b. onjuist
Opvliegers treden op wanneer de menstruatie uitblijft. a. Juist b. Onjuist b. onjuist
Wat is de definitie van menopauze? a. De laatste menstruatie b. De periode van een jaar voor tot een jaar na de laatste menstruatie c. De periode waarin overgangsverschijnselen optreden d. De periode van een jaar na de laatste menstruatie a. De laatste menstruatie
4 jaar na de menopauze zijn LH en FSH a. Beide hoger dan voor de menopauze b. Beide lager dan voor de menopauze c. LH hoger en FSH lager dan voor de menopauze d. FSH hoger en LH lager dan voor de menopauze a. Beide hoger dan voor de menopauze
OAC zorgt voor … van LH a. Remming b. Stimulering a. remming
Een meisje heeft veel beharing. Ze vraagt om een anticonceptiepil. Je schrijft haar een combinatiepil voor vanwege de gunstige invloed op de lichaamsbeharing. a. Juist b. Onjuist a. juist Vooral de prostagenen (anti-androgene werking). Diane pil (tweede generatie) combinietpil.
Een vrouw komt tijdens de zwangerschap 10-15% in gewicht aan. Belangrijkste oorzaak? a. vochttoename b. vettoename a. vocht extracellulair water 3000 gram vet 2600 gram
Hoe is de volgorde bij meisjes in hun puberteitsontwikkeling? a. Groeispurt, menarche, mammaontwikkeling b. Mammaontwikkeling, menarche, groeispurt c. Menarche, groeispurt, mammaontwikkeling d. Groeispurt, mammaontwikkeling, menarche d. Groeispurt, mammaontwikkeling, menarche. 9j groeispurt. 10j mamma. 13j menarche.
De eerste dag van de laatste menstruatie (ELM) was 9 weken geleden. Op de echo wordt een zwangerschap van 7+1 vastgesteld. Is de zwangerschapsduur nu inderdaad 7+1wk? a. Ja b. Nee a. ja
95% van de vrouwen met een regelmatige cyclus bevalt a terme a. juist b. onjuist b. onjuist 20% wijkt meer dan een week af
Welke ziekte moet binnen 24 u gemeld worden bij de GGD? a. Chlamydia b. Gonorroe c. HBV d. N. meningitides c. HBV. Groep B <24u melden: Hepatitis B. Groep C <1wk melden: gonorroe + syfillis.
Wanneer is de kans op overdracht van HIV van moeder op kind het grootst? a. In utero b. Tijdens de partus c. Tijdens de borstvoeding d. Indien moeder niet behandeld wordt d. Indien moeder niet behandeld wordt
Een meisje is regelmatig ongesteld, wel heel heftig en dit duurt vijf dagen. Waarschijnlijk is hier sprake van een stollingsstoornis. a. Juist b. Onjuist a. juist
Een meisje van 16 wordt onregelmatig ongesteld en zij voelt dit niet aankomen. Waarschijnlijk heeft zij een anovulatoire cyclus. a. juist b. onjuist a. juist
Primaire dysmenorroe is vaak a. Psychogeen b. Somatisch b. somatisch Primaire dysmenorroe begint meestal binnen 24 maanden na de menarche.
De 1e keus medicatie bij dysmenorroe is paracetamol. a. Juist b. Onjuist b. onjuist OAC
De uterus groeit onder invloed van prolactine. a. Juist b. Onjuist b. onjuist groei door hyperplasie en hypertrofie door mechanische rek, in mindere mate door oestrogeen en progesteron
Voor hoeveel procent is de morning-after pil veilig bij gebruik binnen 24 uur? a. 95% b. 85% c. 75% d. 65% a. 95%
De m. levator ani hoort bij het diafragma pelvis. a. Juist b. Onjuist a. juist Diafragma pelvis: m. levator ani + m. coccygeus. Diafragma urogenitale: m transversus perinei profundus + m. sfincter urethrae + m. transversus perinei superficialis
Premenopauzaal wordt minder dan 25% van de oestrogenen geproduceerd uit a. Perifere organen b. Omzetting uit vet c. Omzetting van testosteron b. Omzetting uit vet Premenopauzaal 50% ovarieel, verder in bijnieren
Bij ca. 80-100 kinderen per jaar is de hielprik positief voor PKU. a. Juist b. Onjuist b. onjuist 20 nieuwe patienten per jaar
Bij een glycogeenstapelingsziekte zijn de lever en nier vergroot a. juist b. onjuist b. onjuist Nieren niet
Ouders die het syndroom van Down hebben, krijgen altijd kinderen met Down a. juist b. onjuist b. onjuist Kans van 50% Mannen vaak infertiel, vrouwen 40-50% infertiel
Een kind met een supravalvulaire aortastenose en groeistoornissen heeft grote kans op het Williams syndroom. a. Juist b. Onjuist a. juist williams syndroom: •hypercalciemie •grove gelaatstrekken (met name dikke lippen, een lang philtrum en een brede mond) •supraclaviculaire aortastenose of ander vitium cordis •groeivertraging
Bij een onbehandelde sinds kort bestaande 21-hydroxylasedeficiëntie is er sprake van: a. Laag cortisol en hoog ACTH b. Hoog cortisol en laag ACTH c. Laag cortisol en normaal ACTH d. Normaal cortisol en licht verhoogd ACTH a. Laag cortisol en hoog ACTH Daling cortisol -> stijging ACTH -> stijging DHEA -> bijnierhyperplasie
Moet een niersteenkoliek binnen 24 uur verwijderd worden? a. ja b. nee b. nee Indicaties om een niersteen te verwijderen zijn: •Obstructie van de urineflow. •Infectie. •Persisterende, terugkerende of ernstige pijn. •Stenen die in de toekomst problemen kunnen geven. •Kleine metabole stenen die kunnen groeien
Niersteenlijden komt 5x meer voor bij vrouwen dan bij mannen. a. Juist b. Onjuist b. onjuist Mannen 2,5 keer vaker
Pijnloze macroscopische hematurie kan veroorzaakt worden door nierstenen. a. Juist b. Onjuist a. juist
Een infectiesteen bestaat vaak uit calcium en oxalaat. a. Juist b. Onjuist b. onjuist Infectiestenen door urease producerende organismen zoals proteus -> Magnesiumammonium
Een vrouw heeft een UWI, al 3 antibitiocakuren gehad, maar de klachten zijn nog steeds aanwezig. Bij een kweek werd Proteus gekweekt. Wat is nu de meest waarschijnlijke diagnose? a. Blaascarcinoom b. Blaassteen c. Uretersteen d. Niersteen b. blaassteen De meestvoorkomende plaats is de blaas. Aangezien dit de eerste plaats is waar zich urine voldoende ophoopt voor steenvorming.
Pyelolithotomie wordt toegepast wanneer de steen in de blaas zit. a. Juist b. Onjuist b. onjuist Pyelolithotomie: bekken of bovenste 1/3 van de ureter. Ureterlithotomie: middel/onder van de ureter. Open steenverwijdering: onderste gedeelte van de ureter. Cytoscopisch met dormia-basket: onderste gedeelte van de ureter.
Een man heeft een niet goed gevormd preputium en net onder de corona bevindt zich de plasbuis. Het is zeker dat het hier niet om hypospadie gaat. a. Juist b. Onjuist b. onjuist
Een jongen heeft last van de rechter testis, is misselijk en heeft koorts. 99% kans dat het geen varicocele is. a. juist b. onjuist a. juist Varicocele meestal geen klachten en linker testis
Een urinesediment geeft een negatieve nitriettest, 5 lymfocyten en veel epitheelcellen. Hier is sprake van contaminatie. a. Juist b. Onjuist a. juist
Wat is de eerste keus behandeling van een ongecompliceerde UWI bij de vrouw? a. Nitrofurantoïne b. Chinolonen a. Nitrofurantoïne
Een vasectomie wordt onder narcose uitgevoerd. a. Juist b. Onjuist b. onjuist lokale anesthesie
Hoeveel procent van de mannen maakt een vasectomie ongedaan? a. 2.5-5% b. 5-10% c. 10-12.5% d. 12.5-15% a. 2.5-5%
Een acute retentieblaas kan uitgelokt worden door alcohol. a. Juist b. Onjuist a. juist Door een plotselinge toename van de hoeveelheid geproduceerde urine (diuretica, koud weer of alcohol)
Wat is niet waar bij oudere mannen? a. Het ejaculatievolume wordt minder b. De erectie verloopt trager c. Een erectie kan minder lang volgehouden worden d. De ejaculatie is niet meer uit te stellen d. De ejaculatie is niet meer uit te stellen duurt juist langer om tot ejaculatie te komen
Een jongetje van 15 maanden kan nog niet lopen, zijn zus was veel sneller. Moeder maakt zich zorgen. Wat doe je als huisarts? a. Geruststellen b. Doorsturen naar de kinderarts a. geruststellen 18 maanden moeten staan 24 maanden moeten lopen
Een kind van 1.5 jaar heeft chronische diarree, maar groeit goed. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a. Coeliakie b. IBD c. Peuterdiarree d. Koemelkallergie c. Peuterdiarree
Appelsap helpt tegen peuterdiarree. a. Juist b. Onjuist b. onjuist vermijden van vruchtensap
Een kind van 2 jaar is gedurende deze 2 jaar geleidelijk gedaald van 50% van de groeicurve na de geboorte tot 25%. a. Dit is pathologisch b. Dit is normaal doorkruisen van de percentiellijnen a. pathologisch
Een kind heeft een te kleine lengte en een afwijkende zithoogte/lengte. Er is hier sprake van een primaire groeistoornis. a. Juist b. Onjuist a. juist Disproportie vaak bij primaire stoornis (intrinsiek defect bot- en/of steunweefsel)
Respiratoire insufficiëntie bij een laryngitis subglottica wordt gemeten met een arterieel bloedgas. a. Juist b. Onjuist b. onjuist Geen aanvullend onderzoek Xylometazoline / sympaticomimeticum vernevelen
Een kind dat neusverkouden is, is ook kortademig. a. Juist b. Onjuist b. onjuist
Een kind gaat kreunen bij een tekort aan surfactant. a. Juist b. Onjuist a. juist Surfactanttekort -> compliantie daalt -> bij uitademing atelectase -> expiratoir kreunen om druk hoger te krijgen Mogelijke oorzaken: wet lung, pneumonie, longoedeem, RDS
Bij erythema infectiosum is er koorts en exantheem op de romp. a. Juist b. Onjuist b. onjuist Erythema Infectiosum / 5e ziekte / Parvo B19: Vlinderexantheem / "slapped cheeks" (later eventueel verspreiding romp+extremiteiten) Koorts kan
Het onderscheid tussen mazelen en rubella kan gemaakt worden door: a. Koorts b. Grofvlekkig erytheem c. Conjunctivitis d. Lymfeklieren opgezwollen achter de oren d. Lymfeklieren opgezwollen achter de oren Rubella is met klieren
Een kenmerk van een kind met Asperger is: a. Normale intelligentie b. Abnormale taalontwikkeling c. Sociale contactstoornis c. Sociale contactstoornis
Een kind heeft een normaal tot licht verhoogde RR. Dit sluit een shock vrijwel zeker uit. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Een baby is geboren na een normale zwangerschap en krijgt op de 3e dag icterus en aanvallen van blauw zien. Dit is: a. Fysiologisch b. Herseninfarct c. Ductusafwijjking a. fysiologisch Bij gezonde zuigelingen ziet men regelmatig een blauw waasje om de mond. Komt door vasoconstrictie bij een dunne transparante huid
Waarom moet je voor de 8e week weten waardoor cholestase verklaard wordt? a. Ivm onzekerheid ouders b. Na 8e week prognose correctie atresie beduidend slechter c. Na 8e is het immuunsysteem zo veranderd dat een levertransplantatie veel gevaarlijker is b. prognose van een eventuele correctie van galgangatresie beduidend slechter
Baby’s met nieraplasie overlijden vaak aan longproblemen. a. Juist b. Onjuist a. juist Potter sequentie: nieragenesie -> oligohydramnion -> foetale compressie -> longhypoplasie
Een jongetje van 10 jaar heeft recidiverende luchtweginfecties sinds jonge leeftijd. Zijn FEV1 verbetert iets na toediening van salbutamol. Wat is de oorzaak van zijn problemen? a. Dyskinesie b. Laryngitis subglottica c. Astma d. CF c. Astma
Bij jongens wordt de groeispurt veroorzaakt door androgenen. a. Juist b. Onjuist a. juist
Bij een jongen zijn de testes niet volledig ingedaald. Waar bevinden de testes zich waarschijnlijk? a. Ectopisch b. Hoog scrotaal c. Inguinaal d. Abdominaal b. hoog scrotaal Ectopisch: 24% Hoog-scrotaal: 47% Inguinaal: 17% Abdominaal: 11%
Een hersenbloeding bij een prematuur wordt meestal veroorzaakt door een trauma. a. Juist b. Onjuist b. onjuist hypoxie & hypercapnie -> vaatverwijding verlies autoregulatie -> schommelingen RR
Bedplassen is vanaf 10 jaar een probleem. a. Juist b. Onjuist b. onjuist 6-7 jaar problematisch -> 85% is wel droog
Wat past niet bij meningitis? a. Teken van Brudzinski b. Teken van Kernig c. Hyperextensie van de nek d. Het hoofd kan niet naar links/rechts worden bewogen d. Het hoofd kan niet naar links/rechts worden bewogen Kernig & Brudzinski: bij nek flecteren worden benen opgetrokken
Een orthopedagogische behandeling is effectief bij kinderen met gedragsproblemen. a. Juist b. Onjuist b. onjuist Is wel meest gebruikte behandeling, maar de respons is matig.
Er wordt een DMSA-scan gedaan bij verdenking op vesico-ureterale reflux. a. Juist b. Onjuist b. onjuist Mictiecystogram voor VUR DSMA (DiMercaptoSuccinic Acid) wordt gebruikt om de mate van nierschade te bekijken
Kind met cyanose krijgt zuurtstof, dit helpt niet. Hier is geen sprake van een hartafwijking. a. juist b. onjuist b. onjuist Als er een shunt is waarbij longcirculatie wordt overgeslagen (re-li), heeft zuurstof toedienen weinig zin
Het ademminuutvolume is na het eerste trimester met 80% toegenomen. a. Juist b. Onjuist b. onjuist ongeveer 40% van circa 450 naar 650 mL
Een moeder met DM1 heeft geen verhoogde kans op een … kind: a. Serotien b. Macrosoom c. Icterisch d. Hypoglycemisch a. Serotien
Een kind van 9 maanden kan zich optrekken aan de tafel. a. Juist b. Onjuist b. onjuist optrekken bij 12 maanden
Een jongen van 15 heeft sinds 3 maanden diarree, met sinds 2 weken bloed- en slijmbijmenging. Zijn gewicht is gedaald en onderzoek toont afwijkingen in het ileum en het colon. Hier is sprake van: a. Crohn b. Colitis a. Crohn
Een jongetje heeft last van benauwdheid na een verkoudheid. Dit heeft hij al vaak gehad. Wat schrijf je voor? a. Beta-mimetica b. Inhalatiecorticosteroïden c. Breedspectrum AB a. Beta-mimetica astma → eerste stap = beta-mimetica
Worden de meeste kinderen met het syndroom van Down geboren uit moeders die ouder zijn dan 36 jaar? a. Ja b. Nee b. onjuist 75% vd Down geboren bij moeder <35j Maar risico neemt toe bij hogere leeftijd
Salpingitis geeft geen peritoneale prikkeling. a. Juist b. Onjuist b. onjuist het kan
Een kind van 36 weken ligt in stuit. Bevallen bij: a. 36 weken b. 39 weken c. Met een sectio d. Informatie geven aan de zwangere om te kiezen tussen opties d. Informatie geven aan de zwangere om te kiezen tussen opties
Waarom zou je een chromosoomonderzoek doen bij iemand met het syndroom van Down? a. Om zijn prognose te bepalen b. Voor wetenschappelijke doeleinden c. Om de herhalingskans te bepalen c. Om de herhalingskans te bepalen
Een orthopedagogische behandeling is het beste bij autisme. a. Juist b. Onjuist b. onjuist
Zwangerschapshypertensie stel je vast bij en gezonde vrouw zonder bekende hypertensie bij een systolische bloeddruk van 150mmHg. a. Juist b. Onjuist a. juist RR> 150 / 90
Nierinsufficiëntie bij hypovolemie is een: a. Prerenale oorzaak b. Renale oorzaak c. Postrenale oorzaak a. Prerenale oorzaak
D.m.v. palpatie kan een onderscheid gemaakt worden tussen een spermatocele en een hydrocele. a. Juist b. Onjuist a. juist Spermatokele kan in tegenstelling tot de hydrokele worden afgegrensd van de testis
Pubertas praecox veroorzaakt een: a. Te grote lengte b. Te kleine lengte b. Te kleine lengte groeischijven eerder dicht
PCO gaat gepaard met een … LH. a. Verhoogd b. Normaal c. Verlaagd a. Verhoogd LH + androgenen verhoogd oestradiol op midfolliculair niveau FSH normaal
De staven die gebruikt worden bij vaginsime zijn voor het oprekken van de vagina. a. Juist b. Onjuist b. onjuist Systematische desensitisatie
Een urineweginfectie kan veroorzaakt worden door Klebsiella. a. Juist b. Onjuist a. juist
Op welke leeftijd wordt de HPV-vaccinatie uitgevoerd? a. 9 jaar b. 11 jaar c. 12 jaar d. 14 jaar c. 12 jaar
Bij longfunctieonderzoek is irreversibele bronchusobstructie vastgesteld. De diagnose astma is nu uitgesloten. a. Juist b. Onjuist a. juist
Een kind is plotseling dyspnoeïsch met een ernstige inspiratoire stridor. In de familie komt astma voor. Het kind heeft geen koorts. De meest waarschijnlijke diagnose is nu: a. Laryngitis subglottica b. Corpus alienum c. Epiglottitis d. Astma-aanval b. Corpus alienum
Kan een infectieuze oorzaak zowel ten grondslag liggen aan een nier- als aan een blaassteen? a. Ja b. Nee a. ja
Welke steen geeft de meeste pijn? a. Niersteen b. Pyelumsteen c. Uretersteen d. Blaassteen c. Uretersteen
Bloederige diarree past het meest bij: a. Coeliakie b. M. Crohn c. Colitis ulcerosa c. Colitis ulcerosa
Een kind met het syndroom van Down heeft een hartafwijking. Moet het hiervoor onder controle blijven? a. Ja b. Nee a. ja Meestal een AVSD, PDA en/of endocardial cushion defect
Een kind van 1,5 jaar oud heeft sinds de geboorte obstipatieklachten. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? a. Hirschsprung b. Invaginatie c. Idiopatisch a. Hirschsprung
Een kind van 1.5 jaar met normale psychomotore ontwikkeling zegt al zinnen van 2 woorden. a. Juist b. Onjuist b. onjuist 2 woorden vanaf 2 jaar
Een kind is 6 uur geleden gevaccineerd en wordt nu door de ouders niet ademend in bed gevonden. Het reageert wel meteen op de ouders en is nu goed. Moet dit kind doorverwezen worden naar de kinderarts? a. ja b. nee b. nee Komt 1/1000 kinderen voor, meestal na DKTP/Hib vaccinatie
Laryngitis subglottica komt met name voor bij kinderen <7 jaar. a. Juist b. Onjuist a. Juist Laryngitis subglottica = pseudokroep = meestal viraal
Als een zeldzame afwijking voorkomt in 1 bepaalde familie, is de herhalingskans bijna nul. a. Juist b. Onjuist b. onjuist
Wat past niet bij verschijnselen van PMS? a. Maagpijn b. Rugpijn c. Hoofdpijn d. Onderbuikspijn d. Onderbuikspijn
Bij misselijkheid tijdens de zwangerschap is er een verhoogd risico op een miskraam. a. Juist b. Onjuist b. onjuist
Waarmee wordt misselijkheid tijdens de zwangerschap behandeld? a. Anti-emeticum b. Sedativum a. Anti-emeticum Gewoonlijk verminderd braken na 12e week. Bij tekenen van gewichtsverlies/dehydratie -> opname
Welke hormonen worden nog gemaakt door de ovaria van een postmenopauzale vrouw? a. Androgenen b. Oestrogenen a. Androgenen Door perifere aromatisering van die androgenen in vetweefsel blijft nog enige oestrogeenproductie bestaan.
Wanneer begint het climacterium? a. Voor de menarche b. De vruchtbare fase c. Voor de menopauze d. Na de menopauze c. Voor de menopauze
Is er bij Metrorragie sprake van een regelmatige cycus? a. Ja b. Nee b. nee Metrorragie: sterk wisselende hoeveelheden bloedverlies met sterk wisselende intervallen en met sterk wisselende duur van het bloedverlies.
Moeder heeft een broer met het fragiele X-syndroom. Ze heeft een zoon (repeat van 21) en een dochter (26 en 31) Is er een kans dat moeder een premutatie heeft? a. Ja b. Nee b. nee -> zoon zou dan een hogere repeat moeten hebben
Kind van 3 wk heeft een trage motoriek en braakt. In de eerste week is een hielprik gedaan, waaruit geen afwijkingen naar voren kwamen. Wat is hier aan de hand? a. Pylorusspasme b. PKU c. Congenitale hypothyreoïdie d. Alle drie de opties zijn mogelijk a. Pylorusspasme
FSH is een goede maat voor de menopauze. a. Juist b. Onjuist a. Juist Door de sterk verminderde steroïdkoppeling zullen de bloedspiegels van LH en FSH sterk stijgen.
Een infectie met C. trachomatis verloopt asymptomatisch in 60-80% van de gevallen. a. Juist b. Onjuist a. Juist Chlamydia sneaky bastard
Wat is waar over pylorushypertrofie? a. Diagnose vaak voor de eerste 3 levensweken b. Er is sprake van een hyperchloremische alkalose c. Komt vaker bij jongens voor d. Is niet familiair c. Komt vaker bij jongens voor
Wat is de incidentie van PKU? a. 1:12.000 pasgeborenen b. 1:14.000 pasgeborenen c. 1:16.000 pasgeborenen d. 1:18.000 pasgeborenen d. 1:18.000 pasgeborenen
Bij peuterdiarree adviseer je meer vet in de voeding. a. Juist b. Onjuist a. Juist Bekend van de vier V’s: teveel Vocht en Vruchtsap te weinig Vet en Vezels
Bij het syndroom van Noonan is het karotype afwijkend. a. Juist b. Onjuist b. onjuist genmutatie PTPN11 op 12q24.1 / autosomaal dominant
Een jongetje heeft verschillende infecties en zijn hart ligt meer naar rechts. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a. Lobaire pneumonie b. Primaire ciliaire dyskinesie c. Basale pneumonie b. Primaire ciliaire dyskinesie Vaak ook situs inversus, infertiliteit
De ziekte van von Willebrandt erft autosomaal over. a. Juist b. Onjuist a. Juist Type 1 (meest voorkomend) + type 2 autosomaal dominant. Type 3 autosomaal recessief
Meer vrouwen dan mannen zijn aangedaan bij de ziekte van von Willebrandt. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist Want erft autosomaal over
Het syndroom van Klinefelter gaat gepaard met azoöspermie. a. Juist b. Onjuist a. juist (bij mozaïek kan er oligispermie zijn)
Wat is de gouden standaard voor de diagnose CF a. Hielprik b. Zweettest c. DNA onderzoek b. Zweettest
Zwangere vrouw met dochter van 3, 37 weken zwanger. Dochter heeft waterpokken opgelopen. Moeder heeft geen waterpokken gehad in het verleden. Ze moet ingeënt worden a. nee, te kort voor de bevalling b. ja, verzwakte vorm c. ja, immunoglobulinen c. ja, immunoglobulinen passieve immunisatie
Moet een patiënt met JIA naar de oogarts? a. Juist b. Onjuist a. Juist JIA = Juveniele Idiopatische Artritis Geassocieerd met uveïtis
Welke chromosoomafwijkingen passen bij polydactylie a. 7, 18, 21 b. 5, 13, 18 c. 7, 13, 18 c. 7, 13, 18
Welke chromosoomafwijkingen passen bij syndactylie a. 7, 11, 21 b. 5,13,18 c. 13, 18, 21 a. 7, 11, 21
Een Ewing Sarcoom komt bij kinderen het meeste voor: a. 0-4 jaar b. 4-10 jaar c. 10-20 jaar c. 10-20 jaar
Welke urinesteen is het beste op een scan (of echo) te zien? a. Urinezuur b. Struviet c. Calciumoxalaat c. Calciumoxalaat
530. Aan het einde van de zwangerschap is bij een zwangere vrouw sprake van: a. Afgenomen FRC b. Toegenomen FRC a. Afgenomen FRC
Bij Klinefelter XXY is een zeer kenmerkend symptoom verminderde spraak en taalontwikkeling. a. Ja b. Nee a. Ja
DiGeorge syndroom; kies uit onderstaande 2 symptomen die hierbij passen: a. Cardiale afwijkingen b. Luchtwegafwijkingen c. Palatoschisis d. Thymus hyperplasie e. Hypothyreoidie a. Cardiale afwijkingen + c. Palatoschisis "Velo-cardio-faciaal syndroom" (22q11) d. juist thymus HYPOplasie -> verminderde weerstand e. wel hypoPARAthyreoidie -> hypocalciemie
Hyperparathryoidie geeft verhoogde kans op urolithiasis? a. Ja b. Nee a. Ja
Heeft een zwangere vrouw meer behoefte aan ijzer? a. Ja b. Nee a. Ja
Het serum ferritine veranderd bij bloedarmoede? a. Bij ijzertekort verlaagd. b. Bij Thallassemie normaal of verhoogd. c. Bij chronische ziekte normaal of verhoogd. d. Allemaal waar d. Allemaal waar
Wat zijn de veranderingen bij de zwangere vrouw in de ademhaling? a. Tidal volume toename b. Frequentie toename c. FRC afgenomen d. Restvolume afname e. Al het bovenstaande a. Tidal volume toename + c. FRC afgenomen + d. Restvolume afname
Kindje krijgt in zijn bed een flesje roosvicee (vruchtensap). Waar heeft het de meeste kans op? a. Fructose intolerantie b. Caries c. Wiegendood b. Caries
Als een zwangere vrouw ligt dan werken de nieren beter, is dit de reden dan zwangere vrouwen tijdens het slapen vaker moeten plassen? a. Ja b. Nee b. Nee Nycturie door drukverhoging op blaas
Uterus myomatosus zorgt het vaakst voor: a. infertiliteit b. infecties c. mictiestoornissen c. mictiestoornissen
Een a terme kind, geel op de 1e dag, bili 120. Meest waarschijnlijk: a. fysiologich b. borstvoedings c. bloedgroepantagonisme c. bloedgroepantagonisme
Hydrops foetalis komt voor bij: a. varicella zoster infectie b. Rh incompatibiliteit b. Rh incompatibiliteit
Tijdens zwangersschap is de hoogste kans op: a. appendicitis b. astma a. appendicitis. Astma kan zelfs verbeteren tijdens zwangerschap.
Polyhydramnion kan ten gevolge van: a. dunne darm obstructie b. nieragenesie a. dunne darm obstructie
Meest voorkomende verwekker van vulvitis bij kinderen a. E. Coli b. Staphylococcen c. Streptococcen d. Candida e. Chlamydia a. E. Coli
Kan een man waarbij een transurethrale resectie van de prostaat (TURP) is gedaan nog prostaatcarcinoom krijgen? a. ja b. nee a. ja
Wat is waar over erythoblastosis foetalis? a. kan ontstaan door AB0-incompatibiliteit b. kan ontstaan door Rh- vrouw met Rh+ man c. AB0 incompatibiliteit komt meer voor maar is minder ernstig d. alle v boven e. geen v boven d. alle v boven
Een vrouw heeft een cervixuitstrijkje bij de huisarts laten maken. Er wordt een Pap 0 als uitslag gegeven. De huisarts kan de vrouw geruststellen omdat er geen afwijkingen zijn. a. juist b. onjuist b. onjuist pap 0 = mislukt
Een oorzaak van urge-incontinentie is chronische COPD. a. juist b. onjuist b. onjuist stress (COPD, veel hoesten -> verhoogde druk)
Een risicofactor voor cervixcarcinoom is: a. alcohol b. roken c. langdurige oestrogeenstimulatie d. tekort aan oestrogeen b. roken
Een vrouw van 52 jaar heeft last van opvliegers. Welke oorzaak is het minst waarschijnlijk? a. hyperthyreoïdie b. als overgangsklacht c. paniekstoornis d. feochromocytoom d. feochromocytoom kan wel, maar komt het minst vaak voor
De werking van 5-alpha-reductase remmers bij mictieklachten bij mannen wordt veroorzaakt door het verlagen van het serum-testosteron. a. juist b. onjuist a. juist De werking van 5-alfa-reductaseremmers (5-ARR) berust op een remming van de omzetting van testosteron in het actieve 5-alfa-dihydrotesteron (DHT). DHT is van belang voor de groei en instandhouding van de prostaat.
Een jongen van 20 jaar heeft koliekpijnen in de flank passende bij nierstenen. De huisarts adviseert hem veel te plassen. Dit is een goed advies om de pijn te verlichten. a. juist b. onjuist b. onjuist
Wat is waar over vrouwen met een premutatie voor het fragiele X-syndroom? a. ze zijn altijd symptoomloos b. ze hebben grotere kans op premature ovarium failure (POF) b. ze hebben grotere kans op premature ovarium failure (POF)
Waar zorgt testosteron niet voor? a. productie DHT b. uitgroei van de buizen van Wolff c. regressie van de buizen van Müller c. regressie van de buizen van Müller
Wat kan er aan de hand zijn bij een negatieve cremasterreflex? a. er zijn geen afwijkingen b. torsio testis c. prostatitis d. ejaculatiestoornis b. torsio testis
Een kenmerk van een serotien kind is: a. lanugo-beharing b. vernix caseosa c. droge huid d. gladde huid onder de voetzolen c. droge huid
Stinkende lochia na de partus duidt op: a. endometritis b. mastitis c. dystone uterus d. candida infectie a. endometritis
Jos wordt na 34 weken zwangerschap geboren. Acht weken na de geboorte wordt Jos onderzocht op het consultatiebureau. Men moet het Van Wiechenschema gebruiken voor de leeftijd van: a. 2 weken b. 4 weken c. 6 weken d. 8 weken a. 2 weken
De erfelijke vorm van het syndroom van Down is meestal het gevolg van: a. mosaïcisme b. robertsonian translocatie c. non-disjunctie c. non-disjunctie
Hemofilia A A. X-recessief B. Autosomaal dominant C. Autosomaal recessief A. X-recessief
Een klein kind is op een feestje van zijn opa. Hij gaat opeens hoesten en heeft daarbij moeite met ademhalen. Bij auscultatie verlengd expiratoir ademgeluid A. Astma B. Corpus Alineum (pinda) C. Acute Epiglottis A. Astma
Kind CF ondergewicht, opgenomen in zkh. Eet boterham en margarine en jam en thee met suiker voor ontbijt. A. Arts moet zeggen dat hij meer moet eten B. Arts moet hem complementeren dat hij goed eet C. Arts zegt niks: thuis eet hij vast meer A. Arts moet zeggen dat hij meer moet eten
Steen welke het MINST vaak voorkomt: a) calciumoxalaat b) calciumfosfaat c) struviet d) cysteine d) cysteine
PKU: a. koohydraatstofwisselingsstoornis b. Vetzuurverwerkingsstoornis c. aminozuurstofwisselingstoornis c. aminozuurstofwisselingstoornis
Meconiumhoudend vruchtwater: bij prematuren vergeleken met a terme: a. Meer b. Even veel c. Minder Minder
Plexus pampiniformis zowel bij mannen als bij vrouwen: A komt voor bij mannen B bij vrouwen C beide A komt voor bij mannen Man: De veneuze afvloed verloopt via de plexus pampiniformis die overgaat in de vena spermatica
Slechte apgar na 1 minuut is voorbode voor handicap op latere leeftijd. A Juist B Onjuist B Onjuist
Kind met nefrotisch syndroom. Behandelen met Corticosteroïden? A. Ja B. Nee A. Ja
Een kind heeft purpura en petechie, een huidbiopt laat iets met IgA zien. Wat is het? a heinlich schönlein purpura b SLE c meningococcen sepsis a heinlich schönlein purpura
Een stel krijgt geen kinderen. Wat ga je niet in de eerste instantie onderzoeken? a. FSH/LH waarden b. post coitum test c. semenanalyse d. Chlamydianatistoffen c. semenanalyse
Bij welke aandoening is er sprake van aneuploidie? a. noonan b. williams c. klinefelter c. klinefelter (47XXY) noonan genafwijking PTPN11 williams deletie op 7q11
Hooikoorts klachten van mei – juni, waardoor komt dit? a. boompollen b. graspollen b. graspollen boompollen april-mei sporen augustus-september
Kind van vijf jaar, wat is het gemiddelde gewicht? a. 15 kg b. 20 kg c. 25 kg b. 20 kg 3.5 kg geboorte 10 kg 1 jaar 20 kg 5 jaar 30 kg 10 jaar
Wat is het belangrijkste cation in plasma? a. Natrium b. Kalium c. Bicarbonaat d. Chloor a. Natrium Kalium is belangrijkst intracellulair
Na de geboorte vallen baby’s af. Wanneer moet dit gewicht weer op pijl zijn? a. 5-7 dagen b. 7-10 dagen c. 10-14 dagen b. 7-10 dagen
Behandeling bij een uretersteen halverwege de ureter: a. ESWL b. Percutaan c. retrograad + vergruizen a. ESWL
Bij SLE zijn er antilichamen tegen dubbelstrengs DNA: a. Juist b. Onjuist a. Juist
Wanneer bij een vorige zwangerschap hypertensie is geweest, is er dan een verhoogd risico dat dit bij een volgende zwangerschap weer gebeurd? a. Ja b. Nee a. Ja
Secundaire amenorroe bij anorexia is suprahypofysair a. juist b. onjuist a. juist Want is hypothalaam (boven de hypofyse) -> minder GnRH -> minder LH & FSH -> geen ovulatie
Bij gemetastaseerde prostaatcarcinoom is de behandeling: a. Cytostatica b. Chirurgische castratie c. LH analogen d. LH antagonisten d. LH antagonisten
Een jongen van 3 jaar heeft temp 38.5, is hees en acuut benauwd: a. Lanryngitis subglottica b. Bronchiolitis (RSV) c. Epiglottitis d. Pneumonie a. Lanryngitis subglottica Pseudokroep, door met name virussen uit de parainfluenza groep
Mammacarcinoom is de meest voorkomende kanker bij vrouwen a. Juist b. Onjuist a. Juist
Het hormoon LHRH komt uit de hypothalamus-: a. Voorkwab b. Achterkwab a. Voorkwab LHRH = GnRH pulsatiel afgegeven vanuit de voorkwab naar hypofyse voor afgifte LH en FSH
Chronische diarree, nu een plekje naast de anus waar pus uit komt: a. Virale gastro-enteritis b. Bacteriele gastro-enteritis c. Colitis Ulcerosa d. Ziekte van Crohn d. Ziekte van Crohn
Pre-eclampsie is van de 20e week van de zwangerschap tot een week post partum: a. Juist b. Onjuist a. Juist
Wat is de samenstelling van een struvietstenen a. Calciumoxalaat b. Magnesium-ammoniumfosfaat c. Urinezuur d. Cystine b. Magnesium-ammoniumfosfaat
14-jarige patiënt heeft heftige obstipatie die niet reageert op laxantia. Is dit een indicatie voor onderzoek naar de ziekte van Hirschsprung: a. Ja b. Nee b. Nee
2 dagen oude baby, double bubble sign + gallig braken a. Oesofagusatresie b. Pylorushypertrofie c. Duodenumatresie c. Duodenumatresie Double bubble = luchtbel maag en proximale duodenum
Uretersteen, wat doe je niet: a. EWSL b. Percutane litholapaxie (PNL) c. Retrograde ureterscopie + vergruizen c. Retrograde ureterscopie + vergruizen
Bij meningokokken sepsis is een infuus geïndiceerd: a. Juist b. Onjuist a. Juist
Balinitis vaak bij bepaalde ziekte aanwezig: a. SLE b. JIA c. Psoriasis d. DM d. DM psoriasis ook
Minst voorkomende verwekker longontsteking bij pasgeborene: a. Influenza b. Streptococcus Pneumoniae c. Mycoplasma Pneumoniae c. Mycoplasma Pneumoniae
Zijn mensen met Coaliakie vaak ook ongevoelig voor IgA a. ja b. nee b. nee Juist aanmaak van IgA tegen
Familaire hypercholesterolemie, hoe erft dit over? a. autosomaal recessief b. autosomaal dominant c. X linked recessief d. X linked dominant b. autosomaal dominant
Hypoplastisch linkerhart. Hierbij geef je prostaglandines, waarvoor? a. ter bevordering van de longdoorstroming b. ter bevordering van de systeemdoorstroming c. pulmonale hypertensie voorkomen b. ter bevordering van de systeemdoorstroming Prostaglandine -> open houden ductus arteriosus zodat er geoxygeneerd bloed aorta komt
Komt slaapapneu voor bij syndroom van Down? a. juist b. Onjuist a. juist Bij 30-70%
Hoe diagnosticeer je koemelkallergie a. Koemelkeiwit dieet – koemelkeiwit verwijderen uit dieet – koemelk dieet b. Dubbel blind provocatietest met koemelkeiwit b. Dubbel blind provocatietest met koemelkeiwit
Verwekker van erythema infectiosum a. varicella zoster b. HHV-6 c. parvo B19 c. parvo B19 varicella zoster = waterpokken HHV-6 = roseola infantum / 6e ziekte
Om de diagnose PCO te kunnen stellen moet de valproinezuurmedicatie worden gestaakt? a. Juist b. Onjuist a. Juist
Ureumsplitsende bacteriën zorgen voor alkalische urine a. Juist b. onjuist a. juist
Het stadium waarbij de tepelhof verheven is, hoe noemen we dit? a. M1 b. M2 c. M3 d. M4 d. M4
LRH komt uit de: a. hypothalamus b. hypofyse voorkwab c. hypofyse achterkwab a. hypothalamus
Een jongetje van 10 jaar heeft blauwe plekken maar hij heeft geen last van lang nabloeden. Wat is handig om te bepalen? a. Trombocyten b. APTT + PTT a. Trombocyten
Bij Erythema infectiosum is er sprake van hoge koorts, myalgie, hoofdpijn en na 7 dagen rash. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Bij ITP vallen de antistoffen IgM en IgG de wand van de trombocyten aan. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Een vorm die ontstaat door abnormale organisatie van cellen heet een deformatie a. Juist b. Onjuist b. Onjuist, dit is een malformatie
Kiemcelmozaicisme komt omdat bij 1 van de ouders tijdens de embryonale ontwikkeling een mutatatie in de gedeeltelijke kiemlijn is opgetreden? a. Juist b. Onjuist a. Juist
Hoeveel procent van de ouders die zwanger willen worden tussen de 20-30 jaar wordt daadwerkelijk zwanger in het eerste jaar? a. 15% b. 25% c. 50% d. 70% d. 70%
Welke prik bij 11 maanden? a. pneumokokken b. BMR c. MenC a. pneumokokken BMR + MenC = 14 mnd
Bij MCAD is het dieet vetrijk a. juist b. onjuist b. onjuist
Is Heinoch-schonlein-Purpura (HSP) een type III afweerreactie? a. ja b. nee a. ja
De hemoglobine-dissociatie curve van een pasgeborene is ten opzichte van die van een volwassene: A. meer naar links verschoven B. meer naar rechts verschoven A. meer naar links verschoven
Een patiënt met coeliakie krijgt klachten bij het eten van boekweitmeel. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Klopt het dat een foetus bij een onvolledige stuitligging in een soort kleermakerszit ligt? A. Juist B. Onjuist B. Onjuist Kleermakerszit -> volledige stuitligging
Wat is geen onderdeel van OFO? A. Semenanalyse B. Post coitum test C. Chlamydia test D. Onderzoek bij de vrouw B. Post coitum test OFO = oriënterend fertiliteits onderzoek Post coitus test n.a.v. OFO
Created by: Melsie
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards