Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

M1 Geneeskunde

toetsvragen opleiding Groningen

VraagOptiesAntwoord
Een ulcus cruris venosum bevindt zich... A. mediaal B. lateraal C. op de voetrug A. Mediaal, Veneuze ulcera ontstaan waar de druk het hoogst is, laag op het onderbeen, vaak achter de mediale malleoli.
In welke eenheid wordt HbA1c uitgedrukt? A. % B. mmol/mol C. g/l B. mmol/mol, dit is internationaal. Normaalwaarde: 20-42
Is visusverlies het eerste symptoom bij diabetische nefropathie? A. Ja B. Nee B. Nee, het eerste symptoom van diabetische nefropathie is verhoogde GFR doordat de afferente arteriole meer dilateert dan de efferente arteriole.
Binnen 20 jaar krijt meer dan 80% van de patiënten met DM1 diabetische proliferatieve retinopathie A. Juist B. Onjuist B. Na 20 jaar type 1 DM hebben bijna alle patiënten wat retinopathie, en 60% vorderen tot gezichtsbedreigende proliferatieve retinopathie.
Mag Viagra worden voorgeschreven aan patiënten met diabetes mellitus? A. Ja B. Nee A. Ja, Phosphodiesterase type-5 inhibitors, die de effecten van nitraatoxide op gladde spiercellen vergroten en de bloedstroom in de penis vergroten, worden gebruikt bij diabetische patiënten die geen nitraten nemen.
Wat is de streefwaarde voor de bloeddruk bij een patiënt met diabetes mellitus A. Systolisch < 135 mmHg B. 130/80 mmHg C. Systolisch < 140 mmHg B. 130/80 mmHg
Het bijniermerg is kapot door een tumor, wat gebeurt er met de kaliumspiegel? A.Verhoogd B. Blijft gelijk C. Verlaagt C. Verlaagt, Adrenaline daalt --> RAAS activatie --> Natrium retentie en kalium secretie.
Waar zit coeliakie? A. Proximale duodenum B. Coecum C. Distale duodenum D. Jejunum D. Jejunum. Bij coeliakie ontstaat er een overgevoeligheidsreactie op gluten in het jejunum.
Moet er een biopt worden genomen bij een ulcus duodeni? A.Ja B. Nee B. Nee, in een ulcus duodeni komt carcinoom niet voor.
Dermatomycosen manifesteren zich slechts bij uitzondering in de dermis. A. Juist B. Onjuist A. Dermatomycosen zijn infecties door schimmels of gisten, deze groeien meestal in het verhoornde deel van de epidermis.
De nierfunctie van een patiënt die digoxine gebruikt verbetert. Wat gebeurt er met de werking van digoxine? A. De werking versterkt B. De werking vermindert B. De werking vermindert, Digoxine wordt voor 75% renaal geklaard.
Ontstaat er hyperpigmentatie bij hyperexcretie van ACTH? A. Ja B. Nee A. Ja, ACTH stimuleert Melanocyt Stimulerend Hormoon.
Wat is de oorzaak van diarree bij colitis ulcerosa? A. verminderde absorptie B. verminderde vertering C. geen van beiden A. verminderde absorptie. Bij CU is de dikke darm ontstoken, waardoor de motiliteit van de darm toeneemt, en er minder absorptie kan plaatsvinden.
Waar wordt ijzer opgenomen? A. Jejunum B. Ileum C. Duodenum C. Duodenum, ijzerverbindingen worden in de maag afgebroken tot Fe2+, en wordt in het duodenum met speciale ion-transporters opgenomen. Daar wordt het geoxideerd tot Fe3+ en gebonden aan apoferritine.
Wat kan een gevolg zijn van een gastrectomie? A. Vitamine B12 tekort B. Levercirrose C. Lactoseintolerantie A. Vitamine B12 tekort. Voor adequate absorptie van vit. B12 is Intrinsic Factor (van de pariëtale cellen in de maag) nodig. Vit. B12 wordt opgenomen in het terminale ileum. Zonder IF wordt maar 50% opgenomen.
Wat houdt de 'honeymoonfase' bij diabetes in? A. De fase kort na het ontdekken van DM1, wanneer er nog weinig insuline nodig is B. De fase kort na het ontdekken van DM2, wanneer er nog weinig insuline nodig is C. Dat er na de constatering van DM geen suikervrij dieet gevolgd hoeft te worden A. Deze periode kan tot 2 jaar duren. Dit komt doordat de pancreas niet van de een op de andere dag helemaal stuk is. DM1 wordt opgemerkt bij een periode van verhoogde insulinebehoefte (bijv. verkoudheid), waar de pancreas dan tekort schiet.
Wat is een voorbeeld van een secundaire efflorescentie? A. Plaque B. Striae C. Krabeffecten C. Papel C. Krabeffecten. Secundaire efflorescenties zijn huidafwijkingen die ontstaan door invloeden van buitenaf, door veranderingen van de primaire efflorescentie.
Een patiënt heeft de ziekte van Wegener. Wat gebeurt er met de serumconcentraties van fosfaat en urinezuur wanneer de nierfunctie verbetert? A. Fosfaat stijgt, urinezuur daalt B. Fosfaat daalt, urinezuur stijgt C. Fosfaat en urinezuur stijgen D. Fosfaat en urinezuur dalen D. Beide dalen.
Bij een hypercalciëmie (niet veroorzaakt door hyperparathyreoïdie) is het PTH: A. Verhoogd B. Normaal C. Verlaagd C. Verlaagd. Negatieve feedback van calciumconcentratie in het extracellulaire vocht op bijschildklieren.
Een man heeft op 40% van zijn lichaam confuerende blaren na het gebruik van een bepaald medicijn. Om welk ziektebeeld gaat het? A. TEN B. Stevens-Johnsonsyndroom A. TEN, toxische epidermale necrolyse, geeft plaques en/of epidermale loslating op een groot oppervlakte van de huid.
Hoe vindt de omzetting van schidklierhormoon in het bloed plaats? A. Meer T4 naar T3 dan T3 naar T4 B. Meer T3 naar T4 dan T4 naar T3 C. Evenveel T3 naar T4 als andersom A. T3 is de meer actieve vorm van schildklierhormoon.
Wat is de pulmonale wiggedruk? A. De druk in het linker atrium B. De druk in het rechter atrium C. De druk in het rechter ventrikel D. De druk in het linker ventrikel A. De druk in het linker atrium. Deze is moeilijk om te meten, maar kan goed geschat worden met een katheter in een pulmonale arterie.
Is het BNP verhoogd bij atriumfibrilleren? A. Ja B. Nee A. Ja, patiënten met AF zonder hartfalen zullen licht verhoogde waarden hebben.
Wat is vaak het eerste symptoom van osteoporose? A. Rugpijn B. Radiculair syndroom C. Myelopathie D. Afname van lichaamslengte D. Afname van lichaamslengte.
Hebben fors roken en overmatig alcoholgebruik invloed op de hoogte van de bloeddruk? A. Ja B. Nee A. Ja
Kan fors alcoholgebruik leiden tot atriumfibrilleren? A. Ja B. Nee A. Ja, Atriumfibrilleren kan ook optreden na zware inspanning of stress, een stevige maaltijd of het drinken van veel alcohol of koffie, en na gebruik van drugs of bepaalde medicijnen (sommige schildklier- of astmamedicijnen).
Gebruik van een statine na een MI heeft invloed op het risico op: A. Alleen een CVA B. Zowel CVA als MI B. Zowel CVA als MI
Een man gebruikt heroïne. Kan hij een hemiplegie krijgen door een endocarditis? A. Ja B. Nee A. Ja. Endocarditis kan door distale embolisatie leiden tot infarcering in de hersenen.
Ontstaan er petechiën bij endocarditis? A. Ja B. Nee A. Ja, 50% van de patiënten met endocarditis krijgt petechien.
Een boer heeft een zweer op zijn lip. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? A. PCC B. BCC A. PCC. BCC ontstaat vaker op de zijkant van het gezicht, rond de ogen en rond de neus.
Actinische keratose leidt tot: A. BCC B. PCC C. Melanoom B. PCC
Een voetballer met een tibiafractuur heeft een hoog AF. Wordt dit veroorzaakt door de breuk? A. Ja B. Nee A. Ja, Alkalisch fosfatase wordt gesynthetiseerd door osteoblasten.
Welke kleur krijgt de ontlasting wanneer iemand ijzersuppletie krijgt? A. Zwart B. Bruin C. Stopverfkleurig A. Zwart
Hoe is de ijzeropname bij iemand met hemochromatose? A. Verhoogd B. Normaal C. Verlaagd A. Verhoogd. Het probleem bij hemochromatose is dat er te veel ijzer wordt opgenomen en opgeslagen.
Wat is het eerste kenmerk van polyneuropathie? A. Verlies van evenwicht B. Pijn in de tenen B. Pijn in de tenen. Het begint met dove gevoelens, prikkelingen en pijnen in de tenen, die zich naar proximaal verspreiden.
Is het glucose hoger in het bloed of in het plasma? A. Bloed B. Plasma B. Plasma, normaalwaarde plasma 4.5-5.9, bloed 3.5-5.3
Hoe kan een voetamputatie bij een patiënt met DM voorkomen worden? A. Suikervrij dieet B. Het dragen van steunkousen C. Voeten controleren C. voeten controleren
Wat is de eenheid van CVD? A. mmH2O B. cmH2O C. mmHg D. cmHg B. cmH2O
Wat zorgt voor een verhoogde CVD? A. Vena cava superior syndroom B. Pneumonie C. Ductus thoracicus syndroom A. Vena cava superior syndroom, veroorzaakt door obstructie van vena cava. Het presenteert zich met hoofdpijn, opgezet gezicht en oedeem in de bovenste extremiteiten
Is iemand die een contactallergie heeft gesensibiliseerd? A. Ja B. Nee A. Ja
Welk risico loopt een zwangere vrouw met slecht gereguleerde diabetes? A. IUVD B. EUG C. Microsomie A. IUVD, Er is verhoogde kans op een kind met congenitale afwijkingen, vooral cardiale afwijkingen en neuralebuisdefecten, en macrosomie. Er is verhoogd risico op spontane abortus, pre-eclampsie, IUVD en infecties.
Hoe wordt het verschil tussen vesikels en bullae bepaald? A. Grootte B. Dikte A. Grootte, een vesikel is <1cm, een bulla >1cm.
Een patiënt heeft een MI gehad en stopt nu met roken. Dit leidt tot: A. Verlaagd risico op MI en perifeer vaatlijden B. Alleen verlaagd risico op MI C. Alleen verlaagd risico op perifeer vaatlijden A. Roken versnelt het proces van atherosclerose.
Bij een chronische nierinsufficiëntie ontstaat anemie met name door: A. Hemolyse B. Tekort aan erytropoëtine C. Verhoogd bloedverlies B. Tekort aan erytropoëtine
Hypertensie verandert de prognose bij chronische nierinsufficiëntie. Hypertensie en ernstige proteïnurie zijn slechte prognostische factoren. A. Juist B. Onjuist A. Juist. Chronische nierinsufficiëntie zet zich door tot eindstadium nierfalen. Hypertensie en ernstige proteïnurie versnellen dit proces.
Er is een zieke patiënt met in de voorgeschiedenis DVT. RR 220/110, de patient presenteert zich met orthopnoe en nocturale paroxysmale dyspnoe. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? A. Linker ventrikelfalen B. Tricuspidalisinsufficiëntie C. Recidiverende longembolie A. LVF, Symptomen van linksfalen zijn vermoeidheid, inspannings dyspnoe, orthopnoe en paroxysmale nocturnale dyspnoe.
Bij een geneesmiddelenintoxicatie ontstaan vaker urticaria dan pustuleuze dermatosen. A. Juist B. Onjuist A. Juist, De belangrijkste manifestatie bij geneesmiddelen eruptie zijn, maculeuze dermatosen, maculopapuleuze dermatosen, erythrosquameuze dermatosen, urticaria, Quincke oedeem, en erythema exsudativum multiforme
Fibraat remt de cholesterolsynthese. A. Juist B. Onjuist B. Fibraten hebben een sterk triglycerideverlagend effect en een gering cholesterolverlagend effect.
Bij een stijgende concentratie van triglyceriden bestaat de kans op het optreden van: A. Galstenen B. Trombo-embolieën C. Pancreatitis C. Pancreatitis
Een corpulente zakenman heeft last van hartkloppingen, geduid als SVT. Wat is het beleid? A. Minder koffie drinken B. Afvallen C. Meer bewegen' D. Alle bovenstaande opties. A. Minder koffie drinken, Angst, het drinken van koffie en andere cafeïnehoudende dranken (thee, cola), vermoeidheid, een verkeerde lichaamshouding en het gebruik van bepaalde medicijnen kan verergering veroorzaken.
Wat is een lange-termijn complicatie van een transmuraal linker ventrikel myocard infarct? A. Aneurysma van de linker ventrikel B. Tamponade C. Endocarditis. A. Aneurysma van de LV. Complicaties van een MI zijn: hartfalen, myocardruptuur, aneurysmale dilatatie, VSD, mitralisinsufficiëntie, aritmie, geleidingsstoornis, pericarditis
Wat kan aangedaan zijn bij de ziekte van Lyme? A. Het hart B. De longen C. De nieren A. Het hart, in de tweede fase met neurologische symptomen (meningoencefalitis, craniale of polyneuropathieen), radiculopathien, cardiale problemen (geleidingsstoornissen, myocarditis) of artritis ontwikkelen.
Wat is de behandeling van eerste keus van hypertensie bij een negroïde man? A. Calciumantagonist B. ACE-remmer C. Beta-blokker A. Calciumantagonist
Een oudere patíënte, met astma in de voorgeschiedenis, gebruikt antihypertensiva. Kan het staken van een betablokker leiden tot een astma-exacerbatie? A. Ja B. Nee B. Nee, Bètablokkers hebben een negatief effect bij astma en COPD. Staken is dus positief.
Wat is de behandeling van Berdetella Pertussis? A. Erytromycine B. Symptomatisch (geen antibiotica) C. Tetracycline A. Erytromycine
Welk medicament kan leiden tot erectiele dysfunctie? A. Betablokker B. ACE-remmer C. Calciumantagonist D. Thiazidediureticum A. Betablokker
Bij labonderzoek blijkt er sprake van MGUS. Van welk ziektebeeld kan hier sprake zijn? A. CML B. Multiple myeloom C. Leverfalen B. Multiple myeloom. MGUS: monoclonal gammopathy of unknown significance.
De ductus thoracicus loopt supraclaviculair links. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Welk middel moet zo snel mogelijk gegeven worden bij anafylaxie? A. Adrenaline B. Antihistaminicum C. Prednison A. Adrenaline. De acute behandeling bestaat uit 0,3 ml adrenaline i.m. Daarna wordt clemastine 2 mg i.v. (antihistaminicum) en prednison 50 mg i.v./i.m.
Over welke periode voorafgaand aan een anafylaxie is informatie nuttig? A. 1 uur B. 12 uur C. 36 uur D. 48 uur B. 12 uur, Bij het zoeken van reacties wordt in het algemeen 12-24 uur teruggegaan met de anamnese, met name waar het voedsel en de geneesmiddelen betreft is dit zeker van belang.
Waar komt geen seborrhoïsch eczeem voor? A. Oksels B.Handen en voeten C. Glans penis C. Glans penis. Seborrhoïsch eczeem komt voor op plaatsen waar de talgproductie hoog is.
Wat gebeurt er met de INR wanneer acenocoumarol wordt gegeven? A. De INR wordt hoger B. De INR blijft gelijk C. De INR wordt lager A. INR is de verhouding van de PT van de patiënt en een standaard PT-waarde
Hoe groot is de kans op een re-infectie met H. Pylori? A. 1% B. 10% C. 30% A. 1%
Wanneer is de kans op een recidief hypertrofie het grootst? A. Bij medicamenteuze behandeling B. Na een eenmalige jodiumkuur A. Medicamenteus, 50% van de patiënten met hyperthyreoïdie die medicatie gebruiken, zijn na een aantal jaar weer hyperthyreoïd
Bij welke conditie treedt geen polyurie op? A. Hypercalciëmie B. Hypocalciëmie C. Hyperglycemie D. Hypokaliëmie B. Hypocalciëmie
Een 47-jarige man komt terug uit het buitenland en heeft koorts. Bij onderzoek worden er zuurvaste staven gevonden. Wat is de diagnose? A. Tuberculose B. Legionella C. Pseudomonas A. Tuberculose, Zuurvaste staven zijn staafvormige bacteriën die bij een ontkleuringsbehandeling met zuur de kleuring behouden. Dit treedt op bij de Ziehl-Neelsen-kleuring die vaak bij de diagnostiek van tuberculose wordt gebruikt.
Wat is de beste test om vast te stellen of H. Pylori is verdwenen na behandeling? A. C-ureum ademtest B. Titer antistoffen A. C-ureum ademtest. Antistoffen blijven nog lang in het bloed zitten.
Wat moet er gebeuren met de metforminedosering wanneer de nierfunctie terugloopt? A. Verhogen B. Niet veranderen C.Verlagen C. Verlagen, vanwege het risico op acidose
Welke diagnose past bij roze sputum en ernstige dyspnoe A. Longoedeem bij hartfalen B. Longembolie A. Bij decompensatio cordis (linker hartfalen) ontstaat longoedeem met bloed en ernstige dyspnoe. Bij longembolie ontstaan ook beide klachten maar is de dyspnoe niet per se ernstig en zal meer pijn op de voorgrond staan die vastzit aan de ademhaling.
Wat gebeurt er met de cholesterolspiegel bij chronisch nierfalen? A. Stijgt B.Daalt A. Stijgt, bij vergevorderd chronisch nierfalen is er sprake van hypercholesterolemie
Wat gebeurt er met het LDL in het plasma wanneer de enterohepatische kringloop wordt onderbroken? A. Stijgt B. Daalt B. Daalt, door toegenomen uitscheiding van galzuren wordt de omzetting van cholesterol tot galzuren in de lever bevorderd.
Een patiënt met atriumfibrilleren krijgt digoxine. De contractiesnelheid in de ventrikels daalt in rust. A. Juist B. Onjuist A. Juist, Digoxine vergroot de contractiekracht van het hart (positief-inotroop), verlaagt de hartfrequentie (negatief inotroop) en vertraagt de AV-geleiding.
Een verder gezonde, blanke man heeft een bloeddruk van 138/86. Is dit normaal? A. Ja B. Nee B. Nee, normaal <130/<85
Wat is de normaalwaarde van HbA1c? A. 4% B. 7% C. 10% B. 7%, De ideale waarde van HbA1C = 7% (=53mmol/mol)
Een patiënt heeft een bloeddruk van 220/124. Binnen hoeveel tijd moet deze bloeddruk omlaag gebracht worden? A. Binnen 24 uur B. Binnen 24-48 uur C. Binnen 3-5 dagen B. Bij maligne hypertensie moet de bloeddruk in 24-48 worden teruggebracht met een streefwaarde van diastolisch 100-110 mmHg
Kan periorbitaal oedeem optreden bij een patiënt met proteïnurie? A. Ja B. Nee A. Ja, Periorbitaal oedeem kan voorkomen bij nierfalen, met name na het wakker worden.
Exoftalmie kan optreden bij iedere vorm van hyperthyreoïdie. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, Exoftalmie komt alleen bij de ziekte van Graves voor.
Welk orgaan verwijdert de Howell-Jolly-lichaampjes uit de erytrocyten? A. Longen B. Lever C. Milt D. Beenmerg C. Milt. Deze lichaampjes zijn clusters van DNA. Normaal gesproken wordt de celkern in het beenmerg verwijderd, maar soms blijven er resten in de cel achter.
Wanneer kunnen Howell-Jolly-lichaampjes aangetroffen worden in het bloed? A. Na een splenectomie B. Na een beenmergpunctie C. Na het inbrengen van een centraal veneuze lijn. A. Na een splenectomie. Deze lichaampjes worden in de milt verwijderd.
Waar is mitralisinsufficiëntie het best hoorbaar? A. 2e ICR rechts B. 2e ICR links C. Apex in rugligging D. Apex in zijligging D. Apex in zijligging
Wanneer is een verzwakte pols voelbaar bij pulsus paradoxus? A. Inspiratie B. Expiratie A. Inspiratie, Normaalgesproken treedt bij inspiratie een lichte daling op van de systolische bloeddruk. Dit komt door de vergrote vaatcapaciteit in de longen die veroorzaakt wordt door de inspiratie.
Wat zijn reticulocyten? A. Jonge erytrocyten B. Jonge trombocyten C. Jonge leukocyten A. Jonge erytrocyten
Het (absolute) aantal reticulocyten bij een nierinsufficiëntie is: A. Verhoogd B. Normaal C. Verlaagd C. Verlaagd, Door nierinsufficientie wordt er minder EPO gemaakt en daardoor worden en minder reticulocyten aangemaakt.
Wat gebeurt er wanneer een patiënt met gastro-enteritis een ACE-remmer krijgt? A. Hypokaliëmie B. Hyperkaliëmie B. Hyperkaliëmie. ACE-remmer verlaagt GFR. Er vindt minder Na/K-uitwisseling plaats, waardoor ook hyponatriëmie.
Aortasclerose bij ouderen is normaal en ongevaarlijk. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist. Het komt alleen voor bij ouderen, maar bij een obstructie door sclerose is levensbedrijgend.
Sarcoïdose ontstaat meestal op een leeftijd van: A. 20-40 jaar B. 40-60 jaar C. >60 jaar A. 20-40 jaar
Wat is een complicatie bij bronchiëctasieën? A. Dyspnoe B. Amyloïdose C. Pleuritis D. Hevige pulmonale bloeding D. Hevige pulmonale bloeding
Een Barett-oesofagus is een onschuldige bevinding bij ouderen. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, Het komt veel voor bij oudere mannen, maar het is premaligne voor een adenocarcinoom.
Hoor je aan de rechter longtop pleurawrijven wanneer er rechts midden een longaandoening is? A. Ja B. Nee B. Nee
Een patiënt kronkelt voortdurend van de pijn. Is hier sprake van peritoneale prikkeling? A. Ja B. Nee B. Nee, bij peritoneale prikkeling zal de patiënt juist alles doen om beweging te voorkomen.
Wat is een bijwerking van nitroglycerine? A. Hoofdpijn B. Tremor C. Koude handen en voeten D. Spierkrampen A. Hoofdpijn, Vooral in het begin van de behandeling hoofdpijn en een rood gezicht.
Een vierde harttoon noem je een Korotkoff toon. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist. Een vierde harttoon is contractie van de atria. De tonen van Korotkoff zijn die bij het meten van de bloeddruk.
Diverticulose en diverticulitis komen met name voor in het: A. Sigmoid B. Colon ascendens C. Colon transversus D. Colon descendens A. Sigmoid. 95% van de divertikels bevinden zich in het sigmoid.
Atriumfibrilleren geeft een verhoogd risico op: A. Herseninfarct B. Kuitvenetrombose A. Herseninfarct. Bloed kan stollen in de atria en daardoor kan er een stolsel in de hersenen terecht komen.
Wat is geen risicofactor van veneuze trombose? A. Maligniteit B. COPD C. Zwangerschap D. Nefrotisch syndroom B. COPD
Bij longemfyseem hoor je: A. Versterkt ademgeruis B. Verzwakt ademgeruis B. Verzwakt ademgeruis. Lucht is een slechte geleider van geluid. Bij emfyseem neemt de hoeveelheid lucht in de longen toe.
Welke diagnose past bij een diafane zwelling in het scrotum? A. Hydrokèle B. Rode tot oranjekleurige, pijnlijke zwelling C. Geen van beide A. Hydrokèle. Diafaan betekent lichtdoorschijnend.
Wat is de meest voorkomende verwekker van folliculitis? A. Herpes Zoster B. S. Aureus C. Candida B. S. Aureus. Folliculitis is ontsteking van een haarzakje.
Een jongen wordt tijdens het sporten plotseling onwel en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft een hyperkaliëmie. Sporten kan leiden tot een hyperkaliëmie. A. Juist B. Onjuist A. Juist.
Een obese, 40-jarige man heeft last van pijn in de bovenbuik. Hij blijkt galstenen en flinke leververvetting te hebben. Wat is de behandeling voor zijn leververvetting? A. Geen behandeling B. Gewichtsreductie C. Statine D. Gewichtsreductie en statine B. Gewichtsreductie
Welk symptoom past het best bij hyperkalëmie? A. Hartritmestoornis B. Dorst C. Tremor A. Hartritmestoornis, Hyperkaliemie veroorzaakt een depolarisatie van cel membramen, en dat leidt tot een daling van cardiale activiteit, hypotensie, bradycardie, en eventueel een asystole.
Bij welke aandoening hoort een 'flapping tremor'? A. Hyperthyreoïdie B. Leverfalen C. Alcoholintoxicatie B. Leverfalen. Flapping tremor of asterixis komt voor bij hepatische encefalopathie.
Is een vetknobbel op de achillespees pathognomisch voor familiaire hypercholesterolemie? A. Ja B. Nee A. Ja, deze xanthomateuze verdikking op achillespees of extensorpezen van de vingers zijn diagnostisch.
De bovengrens van de lever ligt tussen de 4e en 6e rib? A. Juist B. Onjuist A. Juist, meestal de 4e of 5e ICR.
Is erysipelas een risicofactor voor het ontstaan van een ulcus cruris? A. Ja B. Nee A. Ja
Pityriasis rosea regeert goed op tetracycline A. Juist B. Onjuist B. Pityriasis rosea is self-limiting
Welke stof wordt bij de ziekte van Crohn met name minder goed geresorbeerd? A. Vit. B12 B. Foliumzuur C. IJzer D. Calcium A. Vit. B12, toch ontstaat er zelden een vit. B12 deficiëntie en eerder een anemie door chronische ziekte.
Diarree bij de ziekte van Crohn onstaat door malabsorptie van zure galzouden. A. Juist B. Onjuist A. Juist, Galzuren leiden tot diarree door de absorptie van water en electrolyten te remmen en bij hogere concentraties neemt ook de colonmotiliteit toe.
Is er bij beenmergverdringing sprake van reticulocytose? A. Ja B. Nee B. Nee. Reticulocytose treedt op na een bloeding of bij hemolyse. Beenmergfalen geeft een anemie met verlaagd aantal reticulocyten.
Waardoor wordt ringworm veroorzaakt? A. Schimmel B. Bacterie C. Virus D. Parasiet A. Schimmel, meestal van het geslacht microsporum of trichophyton.
Bij hyperparathyreoïdie is de concentratie fosfaat in het bloed meestal: A. Verhoogd B. Normaal C. Verlaagd C. Verlaagd, PTH zorgt voor fosfaatexretie door de nieren.
Een 32-jarige vrouw heeft ooit acute pancreatitis gehad. Ze rookt niet, heeft geen overgewicht, maar drinkt 4 eh alcohol in het weekend en doordeweeks ook enkele eh. Haar triglyceriden zijn verhoogd. Wat is het beleid? A. Geen behandeling B. Alcoholgebruik totaal stoppen C. Fibraat voorschrijven B. Alcohol stoppen, Hypertriglyceridemie kan acute pancreatitis veroorzaken doordat er vrije vetzuren vrijkomen bij de afbraak van de triglyceriden. Soms blijkt het stoppen van alcohol goed te helpen
Hebben alcohol en roken invloed op de bloeddruk? A. Ja B. Nee A. Ja
Is de juiste behandeling bij een toxische nodus in de schildklier de toediening van I131? A. Ja B. Nee A. Ja, Radioactief jodium beschadigt de hypertrofe cellen in the schildklier binnen 6 tot 18 weken
Een vrouw met hypertensie en ernstige mitralisklepstenose wilde geen OK. Ze gebruikt thiazidediureticum en digoxine. Nu heeft ze hartfalen en verminderde nierfunctie. Thiazidediureticum wordt vervangen door lisdiureticum. Het risico op digoxine-intox: A. Wordt hoger B. Blijft gelijk C. Wordt lager A. Wordt hoger, Een verhoogde kaliumexcretie kan leiden tot toegenomen toxiciteit van digoxine en van geneesmiddelen die het QT-interval verlengen.
130. Een jonge vrouw heeft las van dove vingers bij koude. Niet alle vingers zijn aangedaan. Bij verwarming worden ze rood/blauw en pijnlijk. Past dit bij het fenomeen van Raynaud? A. Ja B. Nee A. Ja
Een escaperitme komt het meest voor bij: A. Sick sinus syndrome B. 3e graads AV-blok C. Wolff-Parkinson-White syndroom B. 3e graads AV-blok. Bij een compleet AV-blok houdt een escaperitme de persoon in leven.
Wat kan ontstaan bij langdurig gebruik van H2-remmers? A. Maagcarcinoom B. Darminfectie C. Galsteenlijden B. Darminfectie kan ontstaan door onderdrukken van de zuurproductie.
Stijgt bij linker ventrikelfalen het BNP? A. Ja B. Nee A. Ja
Welk effect heeft prantesterol in margerine op de lipidenhuishouding? A. Verlaging LDL B. Verhoging HDL C. Verlaging triglyceriden A. Plantensterolen reduceren de opname van cholesterol door de darmen door de ruimte in de micellen in te nemen. Zij worden grotendeels uitgescheiden in feces. Margerine verlaagd LDL met 0,35–0,5mmol/L.
Kan bij iemand HIV en TBC de Mantouxtest negatief zijn? A. Ja B. Nee A. Ja, Mantoux is onbetrouwbaar bij HIV.
Een man heeft hypertensie in de armen en lagere tensie in de bovenbenen. Wat is het juiste aanvullend onderzoek om de diagnose te kunnen stellen? A. MRI buik B. MRI thorax C. MRI brein B. MRI thorax, dit past bij coarctatio aortae
Is de norm voor hypertensie bij ambulante bloeddrukmeting anders dan bij bloeddrukmeting op het spreekuur? A. Hoger B. Gelijk C. Lager C. Lager, bij ambulante meting 125/80.
Wat is de grootste risicofactor van melanoom? A. Zonlichtgevoelige huid B. 2 (1e of 2e graads) familieleden met melanoom C. Dysplastische naevi D. >60 naevi B. Positieve familiegeschiedenis.
Een zieke man heeft koorts, pijn in een flank en leukocyten in de urine. Is echo-onderzoek geïndiceerd? A. Ja B. Nee A. Ja
Wat meet je om het vitamine D te bepalen bij iemand met een goede nierfunctie? A. 1,25-dihydroxycholecalciferol B. 25-hydroxycholecalciferol B. Meting van 1,25(OH)2D3 is zelden nuttig.
Een vrouw heeft onlangs een metalen kunstklep gekregen ter vervanging van haar aortaklep. Nu presenteert zij zich met moeheidsklachten en een microcytaire anemie. Worden deze klachten veroorzaakt door een hemolytische anemie tgv de metalen kunstklep? A. Ja B. Nee B. Nee, Een kunstklep kan een hemolytische anemie geven. Hemolytische anemie is normocytair en niet microcytair.
Een man heeft behandelingen ondergaan voor een lymfoom. Nu presenteert hij zich met moeheidsklachten en is hij fors afgevallen. Horen deze klachten bij de B-symptomen van een lymfoom? A. Ja B. Nee A. Ja
Een vrouw heeft een hoge bloeddruk. Bij controle blijk dit veroorzaakt te worden door een bijnieradenoom. Zij wil geen operatie, maar wel bloeddrukregulatie. Is een renine-inhibitor een optie? A. Ja B. Nee B. Nee, een adenoom moet chirurgisch verwijderd worden.
Een patiënt heeft een verlaagd Hb (5.2), een verlaagd haptoglobine en een verhoogd LDH. Waar kan dit op wijzen? A. IJzergebrek B. Hemolyse C. Chronische ziekte D. Chronische nierinsufficiëntie B. Hemolyse, Verhoogde afbraak van rode bloedcellen leidt tot: Verhoogd serum bilirubine (ongeconjugeerd) Overvloedig urobilinogeen in urine (als resultaat van bilirubine afbraak in de darmen) Verminderde plasma haptoglobine Verhoogde serum LDH
Hebben rokers een verhoogd CO-gehalte in hun bloed? A. Ja B. Nee A. Ja, CO is aanwezig in tabaksrook.
Mensen die omkomen door een koolstofmonooxidevergiftiging hebben altijd een centrale cyanose. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, De kersrode huidskleur is een laat en ongunstig teken.
Een neuropathisch ulcus cruris bevindt zich voornamelijk op: A. Mediale malleolus B. Laterale malleolus C. Voetrug D. Hak D. Hak, neuropathische ulcera worden meestal gezien op drukgebieden.
Een vrouw met een UWI krijgt nitrofurantoïne. Verandert nitrofurantoïne de nierfunctie? A. Ja B. Nee B. Nee
Een man heeft CML. Dit zal altijd gezwollen lymfeklieren in de hals geven. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, Bij CML en CLL is het beloop zo sluipend, dat de ziekte vaak bij toeval aan het licht komt.
Een vrouw presenteert zich met vaginale afscheiding en klachten van een UWI. Dipstick toont positieve leuko's, negatief nitriet en positieve ery's. Is een hoge UWI hierdoor uitgesloten? A. Ja B. Nee B. Nee, niet alle bacteriën zijn in staat om nitriet te produceren.
Een hyperventilatieaanval kan door verschillende factoren worden uitgelokt. Longembolie is daar één van. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Bij verlaagd albumine is het geïoniseerd calcium in het bloed: A. Toegenomen B. Gelijk gebleven C. Afgenomen B. Gelijk gebleven, bij hypoalbuminemie is het totaal calcium gedaald, maar kan het geïoniseerd calcium kan perfect normaal zijn.
Een patiënt heeft nierinsufficiëntie en vit. D tekort. Hoe moet dit worden behandeld? A. Vitamine D B. 1-Vitamine D C. 1.25-Vitamine D C. 1,25-Vitamine D. De nieren zetten 25-vit D om in 1.25-vitamine D.
Glucagon zorgt voor een verhoging van de insulinespiegel in het bloed. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, glucagon verhoogt de bloedsuikerspiegel.
Iemand heeft na een bijensteek een anafylactische shock. De ambulancebroeder vraagt welke dosering adrenaline gegeven moet worden. A. 0.1mg B. 0.3mg C. 1.0mg B. 0.3mg, dit is de inhoud van een epipen
Een man komt op de CSO met koorts. Hij heeft 5 dagen eerder chemotherapie gehad voor een hodgkin Lymfoom en gebruikt 3 verschillende antihypertensiva (bèta-blokker, ACE-remmer en thiazidediureticum). Welke waarde in het bloed is waarschijnlijk verlaagd? A. Leukocyten B. Natrium C. Calcium A. Leukocyten, vanwege chemotherapie
Wat is de meest voorkomende extragastro-intestinale manifestatie bij IBD? A. Artritiden B. Uveitis C. Erythema nodosum D. Siccasyndroom A. Artritiden
Jeuk als symptoom komt niet voor bij: A. Crohn B. Nierinsufficiëntie C. Levercirrose D. Hodgkinlymfoom A. Crohn, ezelsbruggetje HUIDPASTA
Welke van de onderstaande ziekten veroorzaakt vaker coloncarcinoom? A. Colitis ulcerosa B. Crohn C. Allebei evenveel D. Allebei niet A. Colitis Ulcerosa
Een man valt neer met VF. Na een schok heeft hij weer sinusritme. Na een half uur is hij op de CSO. Op ECG: ST-elevatie in de afleiding van de voorwand. De acute fase-eiwitten zijn niet verhoogd. Waarschijnlijk is er toch sprake van een voorwandinfarct. A. Juist B. Onjuist A. Juist, de acute-fase eiwitten worden pas later verhoogd.
Een vrouw komt bij de huisarts met een inzakkingswervelfractuur. Dit wordt veroorzaakt door chronisch ijzergebrek. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist. IJzergebrek is geen risicofactor voor osteoporose
Een complicatie van coeliakie op de lange termijn is: A. Osteoporose B. Spieratrofie C. Ascites D. Leververvetting A. Osteoporose, door verminderde opname van vitamine D, A, E en K.
Angio-oedeem bevindt zich in de: A. Cutis B. Subcutis C. Dermis B.Subcutis, angio-oedeem onstaat door extravasatie van vloeistof in het interstitium.
Een man presenteert zich met jeukende, niet verheven vlekjes op zijn huid, er zit een grote rode niet verheven plek op de rug (daar begon het mee). Hij heeft een neef met psoriasis. Wat is de diagnose? A. Psoriasis B. Rosacea C. Pityriasis rosea C. Pityriasis rosea, Pityriasis rosea is een onschuldige huidaandoening, die vanzelf weer overgaat binnen enkele weken. Verspreid over het lichaam, vooral op de romp, ontstaan rozerode schilferende plekjes, die licht kunnen jeuken.
Langdurige hyperthyreoïdie leidt tot toename van kalk in het bot. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, schildklierhormoon stimuleert botresorptie.
Wanneer is er officieel sprake van ondergewicht? A. BMI <18.5 B. Vetpercentage < 5% C. Uitval van lichaamsfuncties (menstruaties e.d.) A. BMI <18.5
Een jongen van 24 jaar komt op de CSO. Bij braakt en zit voorovergebogen. Hij wil absoluut niet liggen. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? A. Pneumothorax B. Pericarditis C. Aortadissectie B. Pericarditis, geeft een scherpe centrale pijn op de bost, geexacerbeerd door beweging, respiratie en liggen.
Iemand heeft leverfalen, waarbij de concentratie ammoniak in zijn bloed is gestegen. Welk symptoom krijgt hij? A. Flapping tremor B. Hypertensie C. Convulsies A. Flapping tremor, ammoniak kan encephalopathie veroorzaken.
Wat is een oorzaak van polycythemie? A. Decompensatio cordis B. Respiratoire insufficiëntie B. Respiratoire insufficiëntie. Polycythemie is een compensatieverschijnsel bij chronisch zuurstofgebrek.
Wat is het eerste onderzoek bij verdenking op een pneumothorax? A. X-thorax B. MRI-thorax C. CT-thorax A. X-thorax
Wanneer pas je carotismassage toe? A. Bij AV-tachycardie B. Bij atriumfibrilleren C. Bij ventrikeltachycardie A. Bij AV-tachycardie, bij carotismassage verlaag je het sinusritme waardoor er weer tijd kan ontstaan voor P-golven
Welke medicatie is gecontraïndiceerd bij een patiënt met hartfalen? A. ACE-remmer B. Betablokker C. Calciumantagonist C. Calciumantagonist
Een oudere patiënt op de CSO heeft een achterwandinfarct. Waar zit het infarct? A. In de linker coronairarterie B. In de rechter coronairarterie C. Op de splitsing tussen linker- en rechter coronairarterie B. In de rechter coronairarterie, deze voorziet de rechter ventrikel, intraventriculaire groeve, septum en achterste linker ventrikelwand van bloed.
Waardoor wordt jicht uitgelokt? A. Alcohol B. Koffie C. Thee D. Melk A. Alcohol, omdat het kan leiden tot dehydratie.
Een oudere man heeft een septuminfarct gehad. Twee dagen later is er bij LO een duidelijke mintralisinsufficiëntie te horen. Waardoor wordt dit veroorzaakt? A. Ventrikelseptumdefect B. Ischemie in de papillairspieren B. Ischemie in de papillairspieren.
Een jonge vrouw wordt bewusteloos gevonden met een diepe en versnelde ademhaling. Wat kan de oorzaak zijn? A. Hypoglycemie B. Hyperglycemie B. Hyperglycemie, leidt tot polyurie, polydipsie, gewichtsverlies, lethargie tot coma. Er is hyperventilatie en buikpijn bij patiënten met DKA.
Is gordelroos besmettelijk A. Ja B. Nee A. Ja, zolang als er blaasjes of open wondjes aanwezig zijn.
Wat is een bijwerking van prednison? A. Emfyseem B. Osteoporose B. Osteoporose
Waarbij vind je waarschijnlijk geen leukocytose? A. Stress B. Statinegebruik C. Mexicaanse griep D. Prednisolongebruik B. Statinegebruik
Waar heeft een patiënt met hypertensie meer kans op? A. Myocardinfarct B. Herseninfarct B. Herseninfarct
Een patiënt met een gestegen LDL en TSH wordt behandeld met thyroxine. Daalt hierdoor het LDL? A. Ja B. Nee A. Ja, bij hypothyreoidie verlaagt het LDL bij het geven van thyroxine.
Is er sprake van proteïnurie bij waarden van 30 en 300 mg? A. Ja B. Nee A. Ja, gezonde mensen scheiden minder dan 30 mg albumine uit per 24 uur.
Na een splenectomie heeft een patiënt verhoogde kans op infectie met: A. Pneumokokken B. Stafylokokken C. Schimmels A. Pneumokokken. De milt draagt bij aan opsonisatie van gekapselde pathogenen, zoals S. Pneumoniae, meningokokken en HiB
Aortainsufficiëntie is het best te horen in voorovergebogen houding. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Om een AAA op te sporen wordt tegenwooridg een echo buik gemaakt. Aangezien veel mensen tegenwoordig in aanmerking komen voor deze cho wordt er gekeken naar de risicofactoren. Welke risicofactor telt het minste mee voor de indicatie voor de echo? A. Roken B. Leeftijd > 60 jaar C. Bekend met atherosclerose D. Hypertensie B. Leeftijd, Een aneurysma ontstaat als gevolg van slagaderverkalking (atherosclerose). Bekende risicofactoren voor slagaderverkalking zijn roken, hypertensie, diabetes mellitus en hypercholesterolemie.
Een niet-comateuze patiënt heeft een benzodiazepineoverdosering genomen. Is het PaCO2 gestegen? A. Ja B. Nee A. Ja, benzodiazepine overdosis geeft respiratoire depressie
Claudicatie van de kaakspieren kan optreden door: A. Atherosclerose van de a. carotis externa B. Arteriitis temporalis C. CVA B. Arteriitis temporalis, De bekendste symptomen van arteritis temporalis zijn hoofdpijn, gezichtspijn en visuele problemen. De gezichtspijn is erger bij eten (kaak claudicatie).
Polyurie treedt niet op bij: A. Hyperglycemie B. Hypokaliëmie C. Hyperkaliëmie D. Hypercalciëmie C. Hyperkaliëmie
Een COPD-patiënt, zonder symptomen, heeft een FEV1 van 82% van voorspeld. Welke GOLD-classificatie is dit? A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 E. 4 A. 0, GOLD criteria: 0 – FEV1 >= 80% zonder symptomen 1 – FEV1 >= 80% variabele symptomen 2 – FEV1 50-79% milde tot gemiddelde symptomen 3 – FEV1 30-49% beperking door klachten 4 – FEV1 < 30% beperking dagelijkse activiteiten
Periorbitaal oedeem is 's avonds erger dan 's ochtends A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, periorbitaal oedeem komt vaak na lang liggen.
Bij een patiënt met atriumfibrilleren is gekozen voor ritmecontrole. De metoprolol werkt niet meer goed genoeg. Wat is het vervolg van de behandeling? A. Metoprolol vervangen door digoxine B. Metoprolol aanvullen met digoxine C. Metoprolol vervangen door amiodaron D. Metoprolol aanvullen met amiodaron B. Metoprolol + digoxine, Voeg digoxine toe bij onvoldoende daling van de ventrikelfrequentie bij maximale dosering van de bètablokker of calciumantagonist.
Een plakproef wordt uitgevoerd bij een allergische reactie type: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 D. 4, De type 4-reactie speelt een belangrijke rol bij de genese van contactallergisch eczeem
Voor mestceldegeneratie is nodig: A. IgG B. IgE B. IgE, Mestceldegranulatie treedt op bij een allergische reactie, dit is een type 1 reactie. Bij blootstelling aan een bepaald allergen , cross-linkage van oppervlakte IgE moleculen zorgen voor deranulisatie van mestcellen en de afgifte van mediatoren.
Eczeem op de behaarde hoofdhuid en in de nasolabiale plooi is: A. Atopisch eczeem B. Seborrhoïsche eczeem C. Orthoergisch eczeem B. Seborrhoïsch eczeem, voorkeurslokatie op plekken met veel talgklieren.
Welke waarde in het bloed is verhoogd na een maagbloeding? A. LDH B. Ureum C. Creatinine D. Albumine B. Ureum, Maagbloeding bevatten eiwitten, dus deze worden in de darmen weer opgenomen en gekataboliseerd wat zorgt voor een verhoogd ureum
Bij een patiënt met nefrotisch syndroom is de concentratie albumine in he bloed: A. Verhoogd B. Normaal C. Verlaagd C. Verlaagd, nefrotisch syndroom = hypoalbuminemie, proteïnurie en hyperlipidemie.
De ziekte van Bürger komt met name voor bij mensen die verslaafd zijn aan: A. Tabak B. Cocaïne C. Heroïne/morfine D. Alcohol A. Tabak, ZvBürger is thromboangiitis obliterans, het komt vooral voor bij jonge rokende mannen. De kleine vaten in de extremiteiten zijn aangedaan.
Bij een rokende en drinkende zwerver worden gesegmenteerde macrocyten gevonden. Waar past dit het beste bij? A. Alcoholabusus B. Tabaksverslaving C. Chronische ontsteking D. Foliumzuurdeficiëntie D. Foliumzuurgebrek, Het perifere bloeduitstrijkje laat macrocyten met hypergesegmenteerde polymorfeen zien met zes of meer lobben in de kern.
Cilindrische erytrocyten in de urine wijzen op: A. Pyelonefritis B. Glomerulonefritis B. Glomerulonefritis
Dysmorfe erytrocyten in de urine wijzen op een glomerulair probleem. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Een vrouwelijke patiënte heeft familiaire hyperlipidemie. Haar vader is jong overleden en haar broef heeft past een MI gehad. Is het LDL van patiënt hoger of lager dan dat van mannen met dezelfde aandoening? A. Hoger B. Gelijk C. Lager C. Lager, Bij mannen zijn de gehalten gewoonlijk hoger dan bij vrouwen, maar bij vrouwen beginnen ze na de menopauze toe te nemen.
Bij een maligne beenmergwoekering is er sprake van reticulocytose. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, er zijn weinig reticulocyten.
De GFR bij een jonge, gezonde man is: A. 80 ml/min B. 120 ml/min C.180 ml/min D. 240 ml/min B. 120 ml/min, mannen: 90-140 ml/min vrouwen: 80-125 ml/min
Droge hoest is een veel voorkomende bijwerking van: A. Betablokker B. ACE-remmer B. ACE-remmer
Kan een streptokokkeninfectie verergering van psoriasis veroorzaken? A. Ja B. Nee A. Ja, Factoren die psoriasis kunnen doen ontstaan of verergeren: infecties, met name een keelinfectie met streptokokken Geneesmiddelen, oa betablokkers, lithiumcarbonaat, chloroquines psychosociale stress
Een vrouw komt terug uit Sierra Leone en heeft een shigella sonei infectie. Zonder antibiotica is een infectie met shigella sonei meestal dodelijk. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, meestal is de ziekte self-limiting in 7-10 dagen
Wanneer wordt er geen endocarditisprofylaxe gegeven bij een tandheelkundige ingreep? A. Bij een kunstklep B. Bij een pacemaker C. Bij een eerdere endocarditis B. Bij een pacemaker.
De behandeling van een ulcus duodeni/ventriculi veroorzaakt door een NSAID bestaat uit: A. Antacida B. Protonpompremmer C. H2-antagonist B. Protonpompremmer.
Bij verhoging van de dosis fraxiparine A. Verhoogt de INR B. Verandert de INR niet C. Verlaagt de INR B. Verandert de INR niet. Heparine heeft geen invloed op de INR, Coumarinederivaten verhogen de INR.
Wat is geen bijwerking van prednisolon? A. Spierzwakte B. Ribfracturen C. Emfyseem C. Emfyseem
Bij een patiënt met chronische diabetes insipidus is de glucosespiegel verhoogd. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist. Diabetes insipidus is een deficiëntie of ongevoeligheid van ADH, en leidt tot polyurie en polydipsie
Bij een niet-comateuze patiënt zal een daling van de hoeveelheid ADH leiden tot een verhoogde mictiefrequentie A. Juist B. Onjuist A. Juist, ADH stimuleert de concentratie van urine.
De neurohypofyse produceert: A. FSH B. LH C. ADH C. ADH, en ook oxytocine
Eén van de symptomen die kunnen ontstaan bij levercirrose is gynaecomastie. A. Juist B. Onjuist A. Juist, door portosystemische encefalopathie.
Bij een patiënt met jeuk bij hypercholesterolemie worden galzuurremmers gegeven. Als de jeuk vervolgens verdwijnt, komt dit door een daling van het cholesterol. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, jeuk kan worden veroorzaakt door galzure zouten, deze worden gemaakt uit cholesterol.
Bij een pre-hepatische oorzaak van icterus is het ongeconjugeerd bilirubine A. Verhoogd B. Normaal C. Verlaagd A. Verhoogd. Bilirubine wordt in de lever geconjugeerd.
De diagnose bij coeliakie berust op een: A. Ademtest B. Faecesonderzoek C. Biopsie C. Biopsie, er is vlokatrofie
Een patiënt heeft buikpijn, waarbij braken de pijn verlicht. Wat kan hier aan de hand zijn? A. Pylorusstenose B. Meckels' divertikel C. Cholesystitis A. Pylorusstenose
De belangrijkste verwekker van een community acquired pneumonia is: A. S. Pneumoniae B. Influenza A C. Stafylococcus Aureus A. S. Pneumoniae
Je hoort een luide S2 en crepitaties achter het hart. Wat is er aan de hand? A. Pericarditis B. Mitralisinsufficiëntie B. Mitralisinsufficiëntie
Bij een hernia hiatus oesofagii heeft de patiënt vaak last van reflux. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, het veroorzaakt meestal geen symptomen.
Bij een gastro-oesofageale reflux is er een relatie tussen de afwijkingen in de slokdarm en de mate van reflux. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist.
Als de zuurstofsaturatie daalt, ontstaat er bij een anemie eerder cyanose dan bij een polycythemie. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, bij polycythemie ontstaat cyanose eerder
Bij COPD-patiënten die al langer cyanose hebben, ontstaat minder snel een hypercapnie bij toediening van zuurstof dan bij COPD-patiënten zonder cyanose A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Wat is het probleem van de omzetting van vitamine D bij een nierinsufficiëntie? A. Er wordt onvoldoende vit. D opgenomen B. Er is meer vitamine D nodig C. De omzetting van 25-hydroxycalciferol naar 1,25 hydroxycalciferol is inadequaat C. De omzetting is inadequaat. Vitamine D wordt omgezet in de lever tot 25-vitD en in de nieren naar 1,25-vitD
Wat gebeurt er met de bloeddruk bij een acute bijnierschorsinsufficiëntie? A. Stijgt B. Blijft gelijk C. Daalt C. Daalt, door de insufficiëntie daalt aldosteron --> minder heropname van natrium --> meer vochtexcretie --> bloeddruk daalt
Wat is de oorzaak van een antrumgastritis? A. H. Pylori B. NSAID's C. Alcohol A. H. Pylori, is de meest voorkomende oorzaak van gastritis.
De kaliumspiegel in het plasma zal door insuline: A. Stijgen B. Gelijk blijven C. Dalen C. Dalen, opname van kalium in de cellen wordt gestimuleerd door insuline.
Bij beginnende DM2 is C-peptide verhoogd. A. Juist B. Onjuist A. Juist, C-peptide zorgt voor de binding van A-keten en B-keten in een proinsuline-molecuul in de pancreas.
Bij een man met een cardiaal probleem wordt een linker ventrikel ejectiefractie van 58% vastgesteld. De LVEF is A. Verhoogd B. Normaal C. Verlaagd B. Normaal, normaalwaarde is >55%
Een multinodulair struma geeft meestal euthyreoïdie A. Juist B. Onjuist A. Juist, meestal is het euthyreoïdie.
Hyperplasie is het groter worden van één cel. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, het is vergroting van weefsel. Hypertrofie is het groter worden van één cel.
Psoriasis pustulosa is A. Steriel B. Veroorzaakt door S. Aureus C. Veroorzaakt door een streptokok A. Steriel
De linker nier ligt normaal gesproken meer craniaal dan de rechter nier. A. Juist B. Onjuist A. Juist, de rechter nier ligt iets lager door de positie van de lever.
Welke diagnose past bij 'zuurvaste staven bij een Ziehl-Neelsenkleuring'? A. TBC B. Candidainfectie C. Brucellose A. TBC
Iemand wordt 3 dagen na een barbeque ziek. Om welke bacterie gaat het waarschijnlijk? A. Campylobacter jejuni B. Salmonella C. Yersinia A. Campylobacter jejuni
Een patiënt met bloeddruk 220/110 is bleek en zweterig. Er is een regelmatige pols zonder polsdeficit. Wat kan hier aan de hand zijn? A. Feochromosytoom B. Carcinoïdtumor A. Feochromocytoom, er is overproductie van de catecholaminen
Carotismassage is een zinvolle handeling bij: A. Ventrikeltachycardie B. Atriumfibrilleren C. Atrio-ventriculaire tachycardie C AV-tachycardie.
Astmapatiënten hebben vaak de meeste klachten: A. Tussen 2:00 en 4:00 B. Tussen 8:00 en 10:00 C. Tussen 12:00 en 14:00 D. Tussen 18:00 en 20:00 A. Tussen 2 en 4, de symptomen zijn vaak 's nachts het ergst.
Een man heeft problemen met het slikken van vast voedsel, maar niet bij vloeistoffen. Dit berust het meest waarschijnlijk op een mechanische belemmering van de slokdarm. A. Juist B. Onjuist A. Juist, in tegenstelling tot een neurologische oorzaak.
Bij een vrouw van 81 jaar met een maagbloeding door acetylsalicylzuur schrijf je het volgende voor: A. Trombocytentransfusie B. Vit. K i.v. A. Trombocytentransfucie, het doel is om z.s.m. het bloedvolume te herstellen.
Bij een stoornis in de functie van een stollingseiwit ontstaat de heftige bloeding direct in aansluiting op een trauma. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, bij stollingsstoornissen is er vaak een korte vertraging: nabloeden.
Hoe moet een beta-blokker gestaakt worden? A. Langzaam afbouwen B. Direct staken A. Langzaam afbouwen, bij langdurig gebruik van bètablokkers neemt het aantal B-adrenerge receptoren toe, als er in 1x gestaakt wordt is er een enorme gevoeligheid voor B-adrenerge prikkels. Met afbouwen wordt deze upregulatie voorkomen.
Mag je bij een hypoglyemie een niet-selectieve betablokker geven? A. Ja B. Nee B. Nee, niet selectieve betablokker remt de glycogenolyse, zodat een hypoglycemie minder snel wordt gecorrigeerd.
Een aantal dingen kunnen acute hartdood veroorzaken. Is hypertrofische cardiomyopathie daar één van? A. Ja B. Nee A. Ja
Als iemand met DM2 in lichaamsgewicht afvalt, neemt de insulinegevoeligheid dan toe? A. Ja B. Nee A. Ja
Een aortaklepinsufficiëntie hoor je het best bij een patiënt in linker zijligging. A. Ja B. Nee B. Onjuist, de aorta hoor je het beste op 3 of 4 ICR Links, eventueel in zittende houding.
Eén van de verschijnselen, bij een vrouw die langdurig prednisolon in hoge dosering gebruikt, is hirsutisme. A. Juist B. Onjuist A. Juist, door het syndroom van Cushing
Een vrouw heeft een vergrote lever en hierin een echodense oplichting van 2 cm doorsnee. Ze slikt anticonceptie. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? A. Levercarcinoom B. Leveradenoom C. Levercyste D. Metastase B. Leveradenoom, deze worden vooral gezien bij jonge vrouwen, en verschijnen echodens vanwege het hoge lipide gehalte. Cystes zijn anechoïsch.
Wat gebeurt er met de urineosmolaliteit en het natriumgehalte in de urine bij nierinsufficiëntie door dehydratie? A. UO is verhoogd, Na is verhoogd B. UO is verhoogd, Na is verlaagd C. UO is verlaagd, Na is verhoogd D. UO is verlaagd, Na is verlaagd B. UO is verhoogd, Na is verlaagd.
Welke deficiëntie komt relatief vaak voor bij begetariërs? A. IJzer B. Vitamine B12 C. Vitamine D B. Vitamine B12, voornamelijk aanwezig in vlees, vis, eieren en melk.
Waardoor daalt de levensverwachting bij nierfalen? A. Hartinfarct door elektrolytverschuiving B. Complicatie nierinsufficiëntie C. Hartfalen door pericarditis D. CVA A. Hartinfarct door elektrolytverschuiving.
De FEV1/VC bij obstructieve longproblemen is <70% A. Juist B. Onjuist A. Juist, bij restrictieve longaandoeningen neemt de FEV1 en FVC vaker in dezelfde proportie af, zodat de ratio normaal blijft.
Een patiënte heeft al langere tijd de ziekte van Crohn, het gaat nu goed met haar. Heeft zij als zij stopt met roken een grotere kans op een exacerbatie? A. Ja B. Nee B. Nee, roken kan juist een exacerbatie uitlokken
Wat is de overeenkomst bij een ijzergebreksanemie en een anemie van chronische ziekte? A. IJzerdepletie in het beenmerg B. De totale ijzerbindingscapaciteit is verhoogd C. Het serum ijzer is verlaagd C. Het serum ijzer is verlaagd.
Een patiënt ligt onafgebroken te kronkelen van de pijn. Hier is sprake van koliekpijn. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, koliekpijn komt in aanvallen.
De broer van een 35-jarige vrouw met familiaire hyperlipidemie is op 41-jarige leeftijd overleden aan een myocardinfact. Wanneer deze vrouw ook een MI krijgt, zal dit waarschijnlijk gebeuren: A. Op eerdere leeftijd dan haar broer B. Op gelijke leeftijd als haar broer C. Op latere leeftijd als haar broer C. Op latere leeftijd, mannelijk geslacht is een risicofactor voor coronairlijden.
Een contactallergische reactie op nikkel is een type 4 reactie? A. Juist B. Onjuist A. Juist
Welke aandoening wordt door hetzelfde virus veroorzaakt als gordelroos A. Griep B. Baarmoederhalskanker C. Waterpokken C. Waterpokken, varicella zoster
Toxicodermie presenteert zich vaker als vesiculaire dermatose dan als urticaria. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Purpura zijn wegdrukbaar A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, Purpura zijn zichtbare bloedingen van huid of slijmvliezen
Een patiënt heeft 3 dagen geleden een myocardinfact doorgemaakt. Is trombolyse op dit moment zinvol? A. Ja B. Nee B. Nee, trombolyse is zinvol tot 12 uur na het MI
Hyperpigmentatie bij iemand met bijnierschorsinsufficiëntie wordt veroorzaakt door een hypothalamusprobleem. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, hyperpigmentatie wordt veroorzaakt door een verhoogd ACTH.
Wat is de primaire uiting van acuut eczeem? A. Vesikels B. Pustels C. Maculae A. Vesikels
Een voetballer van 28 jaar heeft linker ventrikel hypertrofie en een souffle t.h.v. ICR 2. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? A. Aortastenose B. Pulmonalisstenose C. Aortainsufficiëntie D. Pulmonalisinsufficiëntie A. Aortastenose
Een oude man heeft een zeurende buikpijn, uitstralend naar het scrotum. Palpatie is moeilijk vanwege obesitas. De patiënt komt met shock binnen op de CSO. Staat een geruptureerd AAA hoog in je DD? A. Ja B. Nee A. Ja
Bij een nefrotisch syndroom worden eerder steunkousen voorgeschreven dan lisdiuretica. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Hyperplasie van schildklier komt door meerdere delingen vanuit één cel A. Juist B. Onjuist B. Onjuist. Hyperplasie uit meerdere cellen
Geeft diep ademhaling verlichting bij pleuritis? A. Ja B. Nee B. Nee, dit verergert de pijn
Terugkomen van voedsel bij liggende positie komt voor bij een hernia hiatus oesophagii A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, het geeft meestal geen symptomen.
Obstuctie van het colon ascendens geeft uitstraling van de pijn naar de linker schouder. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, naar onder de navel
Hereditaire hemochromatose komt op de leeftijd van 40 jaar vooral voor bij: A. Mannen B. Vrouwen A. Mannen
Bij patiënten met microhematurie die acenocoumarol gebruiken moet onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van de hematurie A. Juist B. Onjuist A. Juist, hematurie wordt niet veroorzaakt door bloedverdunners
Een vrouw heeft enkele dagen geleden een uterusextirpatie ondergaan. Zij is ontslagen uit het ziekenhuis en meldt zich nu op de spoed. Pleit haar snelle pols tegen een intra-abdominale bloeding? A. Ja B. Nee B. Nee
De bloeddrukmanchet moet 20mmHg opgepompt worden tot boven het punt waar geen polsslag meer te voelen is. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, 30-50mmHg
De onderkant van de bloeddrukmanchet moet 3 cm boven de elleboogsplooi bevinden A. Juist B. Onjuist A. Juist
Hevige bloedingen treden pas op wanneer het trombocytengetal lager is dan 5. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, lager dan 50
Bij de meeste mensen duurt angina pectoris meer dan een half uur A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, enkele minuten
Wat bepaalt de ernst van polyurie? A. Nycturie B. Overdag frequenter plassen C. Combinatie A. Nycturie
Een vrouw met normaal gesproken goed gereguleerde diabetes heeft nu een hoog glucose. Zij krijgt een kortwerkend insuline. Wat gebeurt er met haar kaliumspiegel? A. Stijgt B. Blijft gelijk C. Daalt C. Daalt, kaliumopname wordt gestimuleerd door insuline.
Een man voelt zich niet lekker, maar collabeert niet. Zijn pols is regelmatig. Kan hier sprake zijn van ventrikelfibrilleren? A. Ja B. Nee B. Nee, bij VF is er geen pols en snel bewustzijnsverlies.
Bij een jongen in linker zijligging is de milt palpabel. Dit is fysiologisch A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, de milt is pas palpabel als hij 2 tot 3 keer vergroot is, dit is altijd pathologisch.
Is het bilirubine in de urine verhoogd, wanneer er sprake is van hemolyse? A. Ja B. Nee B. Nee, hemolyse geeft ongeconjugeerde hyperbilirubinemie. Urobilinogeen is pas na conjugatie.
Het PR-interval bij een Wenkebach-blok verlengt progressief. A. Juist B. Onjuist A. Juist, dit is een 2e graads AV-blok type 1.
Een vrouw heeft vroeger hepatitis B gehad, nu geen HbsEg. Zij drinkt 2 flesjes bier perdag, rookt, 20 paracetamol ivm pijn in de rug. Nu heeft zij hyponatriëmie. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? A. Chronisch alcohol gebruik B. Chronisch paracetamol gebruik C. Chronische infectie A. Chronisch alcoholgebruik
Een patiënt heeft ateriosclerose van de coronairvaten. Hypertensie kan leiden tot angina pectoris. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Het HbA1c geeft de glucosewaarde weer van de afgelopen: A. 1-2 weken B. 1-2 maanden C. 2-6 maanden B. 1-2 weken, komt overeen met de levensduur van erytrocyten
Bij een hypoglycemie is het cortisol in het bloed: A. Verhoogd B. Normaal C. Verlaagd A. Verhoogd, cortisol stimuleert gluconeogenese.
Een patiënt moet stoppen met acetylsalicylzuur voorafgaand aan een operatie. Op welke termijn moet dit gebeuren? A. 1 dag van de voren B. 2 dagen van te voren C. 1 week van te voren D. 2 weken van te voren C. 1 week van te voren, heeft te maken met de werkingsduur.
Heb je zouthonger door een verminderd aldosteron bij Addison? A. Ja B. Nee A. Ja, door verlaagd aldosteron is de uitscheiding van natrium toegenomen.
Welk medicijn heeft de voorkeur bij een man van 62 jaar met DM2 en hypertensie? A. ACE-remmer B. Thiazidediureticum C. Betablokker A. ACE-remmer, dit is de voorkeur bij DM2.
Bij een morfine-intoxicatie zijn de pupillen: A. Vergroot B. Normaal C. versmald C. Versmald
Wat is het beste labonderzoek bij verdenking op cholestase? A. ALAT B. ASAT C. gammaGT D. AF D. AF, dit is verhoogd bij cholestase
Het gammaGT en MCV zijn verhoogd bij een patiënt. Waar duidt dit op? A. Alcoholabuses B. Foliumzuurdeficiëntie C. Vegetarisch dieet A. Alcoholabuses
Roken geeft het hoogste risico op: A. Perifeer arterieel vaatlijden B. CVA C. Myocardinfarct A. Perifeer arterieel vaatlijden, roken is hier de belangrijkste risicofactor voor.
De insulinebehoefte neemt aan het eind van de nacht toe. A. Juist B. Onjuist A. Juist
De insulinebehoefte neemt af tijdens inspanning. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Bij een thyreoïditis van Quervain is bij palpatie de schildklier: A. Pijnlijk B. Vergroot C. Pijnlijk en vergroot D. Pijnlijk noch vergroot C. Pijnlijk en vergroot
Wat is de eerste test die je doet bij een vergrote schildklier? A. TSH B. Dunne naald biopsie C. Dikke naald biopsie A. TSH, altijd bij het vermoeden van een schildklierfunctiestoornis
Welke waarde zal als eerst verhoogd zijn bij een schildklierprobleem? A. T3 B. T4 B. T4
Bij een patiënt met hyponatriëmie zonder proteïnurie en geen afwijkingen in de urine, ligt de oorzaak: A. Prerenaal B. Renaal C. Postrenaal A. Prerenaal
Wat zijn de verschijnselen bij een chronische hyponatriëmie? A. Leverfalen B. Bewustzijnsverlies C. Hartritmestoornissen D. Geen van bovenstaande B. Bewustzijnsverlies
Hoe is het calcium in de urine bij hyperpatathyreoïdie? A. Verhoogd B. Normaal C. Verlaagd A. Verhoogd
Door gebruik van een ACE-remmer zal de plasmarenineconcentratie: A. Toenemen B. Gelijk blijven C. Afnemen A. Toenemen, negatieve feedback mechanisme
Na een myocardinfarct is het grootste risico: A. Ritmestoornis B. Ventrikelseptumruptuur C. Ventrikelfalen D. Trombo-embolie A. Ritmestoornis
ARDS wordt niet veroorzaakt door: A. Sepsis B. COPD C. Trauma D. Diffuse intravasale stolling B. COPD
Wanneer de FEV1/VC lager is dan 70%, is er sprake van een obstructieve longaandoening. A. Juist B. Onjuist A. Juist, de ratio blijft gelijk bij restrictief.
Impetigo is een niet-folliculaire pyodermie. A. Juist B. Onjuist A. Juist, krentenbaard gaat niet uit van haarzakjes.
Hypoglycemie is een bijwerking van metformine. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, het remt de glucoseproductie in de lever en verhoogt de perifere gevoeligheid voor insuline
Astma bronchiale is aan het begin van de avond het ergst. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, het is snachts het ergst
Geeft instabiele angina pectoris necrose? A. Ja B. Nee B. Nee, dan is het een MI
Waarbij is een antihistaminicum niet werkzaam? A. Reisziekte B. Geneesmiddelenexantheem C. Contactallergie C. Contactallergie
Het serumcalciumspiegel is bij gemetastaseerd schildkliercarcinoom: A. Verhoogd B. Normaal C. Verlaagd A. Verhoogd, door botmetastasen.
De P-top in het ECG staat voor: A. Depolarisatie in de atria B. Depolarisatie van het linker atrium C. Depolarisatie van het linker ventrikel A. Depolarisatie van de atria
Bij WPW is het gecontraïndiceerd om een medicament te geven dat de geleiding in het hart vertraagt. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Maatregelen nemen na een doorgemaakt cardiovasculair event is een vorm van secundaire preventie. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Een vrouw wordt op de grond in huis gevonden met verlaagde pH, verhoogde pCO2 en verhoogd HCO3-. Er is sprake van een A. Metabool gecompenseerde respiratoire acidose B. Metabool gecompenseerde respiratoire alkalose C. Respiratoir gecompenseerde metabole acidose D. Respiratoire gecompenseerde metabole alkalose A. respiratoire acidose
Bij een recidiverende pancreatitis is welke functie aangedaan? A. Endocrien B. Exocrien C. Zowel endo- als exocrien C. Zowel endo- als exocrien
Bij diverticulose bestaat een verhoogde kans op coloncarcinoom. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Het residuaal volume bij COPD is: A. Verhoogd B. Normaal C. Verlaagd A. Verhoogd
Een man heeft op 36-jarige leeftijd een orchidectomie ondergaan. Waar heeft hij nu meer kans op? A. Prostaatkanker B. Osteoporose C. Hirsutisme B. Osteoporose
Wat is het eerste symptoom bij primaire biliaire cirrose? A. Gewichtsverlies B. Icterus C. Ontkleurde ontlasting D. Jeuk D. Jeuk
Een vrouw met nierinsufficiëntie is kortgeleden NSAID's gaan gebruiken ivm pijn aan de schouder. Ze heeft nu hyponatriëmie. Wat is de oorzaak? A. Prerenaal B. Renaal C. Postrenaal A. Prerenaal. NSAIDs leiden tot constrictie van de a. afferent
Wat is het voornaamste effect van ACE-remmers op de nier? A. Dilatatie efferente arteriole B. Constrictie efferente arteriole C. Dilatatie afferente arteriole D. Constrictie afferente arteriole A. Dilatatie efferente arteriole.
Een man heeft een premaligne Barrett oesophagus. Hoeveel groter is de kans op adenocarcinoom dan een persoon zonder Barrett oesofagus? A. 10% B. 20% C. 40% D. 60% C. 40%
Een patiënt ligt opgenomen op de chirurgische afdeling. Je wordt in consult gevraagd ivm verdenking pneumonie. Welk antibioticum heeft de voorkeur? A. Flucoxacilline B. Augementin C. Ciproxin D. Cefuroxim D. Cefuroxim
Een patiënte heeft pijn op de borst rond het sternum, zowel in rust als bij inspanning, korter dan 10 minuten. Is dit typische angina pectoris? A. Ja B. Nee B. Nee, klachten in rust past niet bij typische AP
Wat past bij een microcytaire anemie? A. Coeliakie B. Nierfalen C. Foliumzuurdeficiëntie A. Coeliakie, ijzergebreksanemie t.g.v. coeliakie, maar coeliakie geeft vaker een foliumzuurdeficiëntie (macrocytair)
Welke lipiden zullen stijgen bij fors alcoholgebruik? A. LDL B. HDL C. Totaal cholesterol D. Triglyceriden D. Triglyceriden. De vetzuursynthese neemt toe -> glyceriden
Een patiënt heeft koorts en een oplopend CRP na een ERCP i.v.m. galstenen. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? A. Pancreatitis B. Cholecystitis A. Pancreatitis
Een patiënt heeft na een val een heupfractuur. Ze blijkt een T-score van -2SD. Is dit osteoporose? A. Ja B. Nee B. Nee, osteoporose is T-score lager dan -2.5SD (referentiewaarden)
Wanneer is de D-dimeer altijd gestegen? A. Longembolie B. Myocardinfarct C. DVT A. Longembolie
Een patiënt met al jaren bestaande luchtwegklachten zal meer last hebben van luchtvervuiling bij de volgende diagnose: A. Astma B. COPD C. Astma en COPD C. Astma en COPD
Welke waarde in het bloed zie je het eerst stijgen na een myocardinfarct? A. Myoglobuline B. CK-MB C. Troponine D. Ureum A. Myoglobuline
Een patiënt presenteert zich met een polsfractuur bij een laag-energetisch letsel. Er is laag Hb, trombocytopenie en hypercalciëmie. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? A. Osteoporose B. Ziekte van Kahler C. Hyperthyreoïdie D. Acute lymfatische leukemie B. Ziekte van Kahler, door woekering in beenmerg en door botdestructie.
Een post-splenectomie infectie wordt het meest waarschijnlijk veroorzaakt door: A. S. Aureus B. Pneumokokken C. Streptokokken D. Herpesvirus B. Pneumokokken
Bij een acute pancreatitis zal het amylase gedaald zijn. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, het stijgt juist.
Een patiënte met DM2 heeft orale medicatie. Wanneer kan zij niet worden overgezet op insuline? A. Bij OK B. Bij zwangerschap C. Bij infectie D. Bij gewichtsveranderingen D. Bij gewichtsveranderingen, de andere opties zijn juist indicaties voor overzetting.
Atriumfibrilleren wordt bij een patiënt behandeld met een longveneablatie. Wat is de meest voorkomende complicatie? A. Herseninfarct B. Gaatje in de slokdarm C. Pacemaker D. Longvenestenose D. Longvenestenose
Een patiënte heeft psoriasis. Behandeling met calcitriol is hier aangewezen? A. Juist B. Onjuist A. Juist
Een 74-jarige vrouw, met in de voorgeschiedenis COPD Gold II, AP0klachten en MI presenteert zich nu met sinds 1 week toenemende buikomvang en oedeem in de benen. ZIj heeft geen dyspnoe bij inspanning. Geen koorts, hoesten of pijn op de borst. Diagnose? A. Cor pulmonale B. Pneumonie C. Leverfalen D. Myocardinfarct A. Cor pulmonale
Waarmee kun je onderscheid maken tussen trarnssudaat en exsudaat? A. Eiwitgehalte B. Natriumgehalte C. Leukocytgehalte A. Eiwitgehalte, dit is hoger in exsudaat
Een van de eerste symptomen van diabetische retinopathie is visusverlies A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, begint met bloedingen of cotton wool spots
Wat is de Schillingtest? A. Test voor bacteriële overgroei B. Test voor H.Pylori aanwezigheid C. Test voor vit. B resorptie C. Vit. B Resorptie, radioactief B12 oraal
Een zwangere met DM heeft meer kans op intra-uteriene vruchtdood. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Een van de meest voorkomende oorzaken van chronische pancreatitis is cholelithiasis. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist, alcohol voor 60-80%
Een patiënt na een niertransplantatie heeft CMV en krijgt interstitiële pneumonie. Deze patiënt heeft: A. Lage rhonchi B. Eindexpiratoire crepitaties C. Eindinspiratoire crepitaties D. Hoge rhonchi C. Eindinspiratoire crepitatie
Een achterwandinfarct. Welke ader is het meest waarschijnlijk aangedaan? A. Ramus circumflexus en linker coronairarterie B. Ramus circumflexus en rechter coronairarterie B. Ramus circumflexus en rechtercoronairarterie
Vitamine D-deficiëntie: het calcium is... A. verhoogd B. normaal C. verlaagd C. Verlaagd, Calcium absorptie is vit. D afhankelijk.
Created by: Trynke
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards