Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Beweging toetsvragen

M1 beweging Groningen

QuestionAnswer
Een patiënt heeft een rood en pijnlijk oog. Bij oogheelkundig onderzoek zie je neerslag en cellen in de voorste oogkamer. Dit betreft een: A. Uveïtis anterior B. Uveïtis medialis C. Uveïtis posterior A. Uveïtis anterior
Iemand met ontstekingscellen glasvochtkamer, haarden in de retina en troebel zien? A. Uveïtis anterior B. Uveïtis medialis C. Uveïtis posterior C. Uveïtis posterior
Hypnagoge hallucinaties zijn een teken van een psychiatrische stoornis. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Iemand met fibromyalgie, wat past daar niet bij? A. Gezwollen gewrichten B. Moeheid C. Stijfheid A. Gezwollen gewrichten
Een patiënt is duizelig bij bepaalde hoofdbewegingen. De duizelingen gaan snel weer voorbij. De Dix-Hallpike-kiepproef is positief. Wat is nu de aangewezen vervolgstap? A. Uitvoeren van de Epley-manoeuvre om otholieten te mobiliseren
Verloop gnostische sensibiliteit A. Achterstreng ipsilateraal, tractus cuneatus en tractus gracilis, kruising medulla oblongata B. Achterstreng contralateraal, tractus cuneatus en tractus gracilis, medulla oblongata A. Achterstreng ipsilateraal, tractus cuneatus en tractus gracilis, kruising medulla oblongata
Een 43-jarige man heeft sinds 2 dagen heftige pijn in het been. Bij onderzoek een positieve proef van Laseque en heeft een verminderde APR links t.o.v. rechts. De meest waarschijnlijke diagnose is LRS, de meest waarschijnlijk aangedane wortel is hier...? S1 Positieve laseque meestal L5/S1 KPR: n. femoralis, L2-L3-L4 APR: n. tibialis: S1(S2) VZR: n. plantaris: L5-S1-S2
CVA: parese contralaterale been, onhandigheid contralaterale arm, in welk vat zit het probleem? A. a. cerebri anterior B. a. cerebri media C. a. cerebri posterior D. a. basilaris A. a. cerebri anterior
Een 68-jarige vrouw wordt binnen gebracht op de CSO met een onbloedig CVA. Op de CT-scan blijkt sprake te zijn van een infarct van de a. cerebri media links. Welk van de onderstaande bevindingen is het minst waarschijnlijk bij LO? a. Een hemiparese van d a. Een hemiparese van de rechter arm b. Een hemiparese van het rechter been c. Een hemiparese van de rechter rompspieren (juist) d. Afhangen van de rechter mondhoek
Bij een afsluiten van de a. cerebri media is er vaker last van apraxie dan bewustzijnsverlies A. juist B. Onjuist A. Juist
Wat is er afgesloten bij een 'locked-in' syndroom? A. a. cerebri anterior B. a. cerebri media C. a. cerebri posterior D. a. basilaris D. a. basilaris
DIP gewrichten zijn aangedaan bij: A. Arthrosis deformans B. Reumatoïde artritis C. Pseudo-jicht A. Arthrosis deformans
1. Reumatoïde artritis, 2. Bechterew, 3. Artrose, 4. Artritis urica (jicht), 5. Reactieve artritis (syndroom van Reiter). Welke komen meer voor mij mannen dan bij vrouwen? 2, 4 (en 5)
Wat zie je bij een fractuur van de heup? A. Verkort been bij exorotatie B. Verkort been bij endorotatie C. In mediale stand zonder lengteverschil A. verkort been bij exorotatie
Waarbij zie je noduli van Heberden? A. Artrose B. Artritis A. Artrose
Welke uitspraak over artrose is waar? A. Bij artrose treedt meer ochtendstijfheid op dan bij reumatoïde artritis B. Bij artrose kunnen noduli van Heberden gevonden worden C. Bij artrose is geen sprake van progressie B. Bij artrose kunnen noduli van Heberden gevonden worden
Wat zijn noduli van Heberden? A. Benige verdikkingen van de DIP gewrichten B. Benige verdikkingen van de PIP gewrichten A. Benige verdikkingen van de DIP gewrichten Verdikkingen van PIP gewrichten heten noduli van Bouchard
Het DIP-gewricht is aangedaan. Wat is er aan de hand? A. Artritis psoriatica B. Reumatoïde artritis C. Pseudojicht A. Artritis psoriatica
Wat is de behandeling van acute jicht? A. Colchicine/NSAID B. Colchicine C. Allopurinol D. Methotrexaat A. Colchicine/NSAID Eerst NSAID bij onvoldoende effect na 3-5 dagen Colchicine (NHG)
Een obese man van 52 jaar komt bij u op het spreekuur met een gezwollen, rode grote teen. Sinds vannacht is deze erg pijnlijk en is er bewegingsbeperking ontstaan. Welke diagnose is o.b.v. deze gegevns het meest waarschijnlijk op dit moment? A. Jicht B. A. Jicht (juiste antwoord) B. Reumatoïde artritis C. Syndroom van Reiter (reactieve artritis)
Wat is géén uitlokkende factor voor jicht? A. Diuretica B. Alcohol C. Trauma D. Corticosteroïden D. Corticosteroïden
Een fobie wordt meestal uitgelokt door een specifieke traumatische gebeurtenis. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Angststoornissen gaan in meer dan 50% van de gevallen vanzelf over. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist Ongeveer 25% geneest spontaan
Overmatig tobben is een kernsymptoom van een gegeneraliseerde angststoornis. A. Juist B. Onjuist A. Juist
De laterale collaterale band behoort tot het gewrichtskapsel van de knie. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist Ligamentum collaterale mediale is wél onderdeel van gewrichtskapsel
Door welke oogheelkundige afwijking ontstaat géén amblyopie (lui oog) bij kinderen? A. Ptosis B. Ectropion C. Cataract D. Strabismus (scheelzien) B. Ectropion
Waardoor ontstaat géén amblyopie? A. Leeftijdsgebonden maculadegeneratie B. Ptosis C. Strabismus D. Anisometropie A. Leeftijdsgebonden maculadegeneratie
Iemand met Parkinson gebruikt levodopa en ontwikkelt in het ziekenhuis een delier. Hij krijgt elke nacht een ander medicijn. Bij welke verwacht je de meeste motorische bijwerkingen? A. Haloperidol B. Clozapine A. Haloperidol Effect op dopaminereceptoren, waardoor levodopa verminderd werkzaam is.
Wat is waar bij een aanpassingsstoornis? A. Rust houden B. Behandeling meestal in eerste lijn C. Gaat meestal vanzelf over D. De patiënt strategieën leren om met stressvolle situaties om te gaan. B. Behandeling meestal in eerste lijn D. De patiënt strategieën leren om met stressvolle situaties om te gaan.
Een 25-jarige man heeft sinds enige weken last van pijn en stijfheid van zijn rug, vooral aan het einde van de nacht en ‘s ochtends. Hij heeft geen koorts of andere ziekteverschijnselen. a. Bechterew b. Artrose c. Houdingsafwijking d. Metastase A. Bechterew (spondylitis ankylopoetica)
Wanneer zijn de klachten bij een inflammatoire aandoening van de rug het meest aanwezig? A. 's Nachts B. 's Morgens C. Einde van de dag D. Startmomenten B. 's Morgens (eind van de nacht/vroege ochtend)
Welke extra-articulaire aandoening komt voor bij de ziekte van Bechterew? A. Actute iridocyclitis B. Anaal fissur A. Acute iridocyclitis
Kun je op een röntgenfoto het verschil zien tussen een tendonitis calcarea en impingement? A. Ja B. Nee A. Ja
Een myoop oog kan worden gecorrigeerd door: A. een concave lens B. een convexe lens A. Een concave lens
Een myoop oog kan gecorrigeerd worden met een ... lens. A. positieve B. negatieve B. Negatieve
Een gezichtsvelduitval bij glaucoom manifesteert zich in de vorm van: A. centraal scotoom B. boogscotoom C. quatrantuitval D. metamorfopsie B. boogscotoom
Wat is een mogelijke oorzaak van glaucoom? A. Corticosteroïden B. Diuretica A. Corticosteroïden
Wat gebeurt er als het oog accommodeert? A. De lens wordt platter B. De lens wordt boller, vooral aan de voorkant C. De orbicularis oculi wordt gespannen B. De lens wordt boller, vooral aan de voorkant.
Na 2 keer een klassiek (typisch) antipsychoticum te hebben gegeven moet je overgaan op clozapine. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist Minimaal ook 1 atypisch middel proberen
Een vrouw met diabetes krijgt plotseling een visusdaling van 1.0 naar 1/300. Wat is hier aan de hand? A. Glasvochtbloeding B. Intraretinale bloeding C. Cataract D. Macula oedeem A. Glasvochtbloeding
Een patiënt vertoont bij lopen een verbreed gangspoor, schommelende gang en een wisselende paslengte. Hier is sprake van een: A. extrapiramidale stoornis B. cerebellaire stoornis B. Cerebellaire stoornis
De smaak wordt verzorgd door de n. facialis en de n. hypoglossus. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist N. facialis en N. glossopharyngeus
De smaak op het puntje van de tong wordt verzorgd door: A. de n. facialis B. de n. hypoglossus A. de n. facialis
Wanneer een patiënt bevestigend antwoordt op de vraag of hij beschikt over bijzondere gaven en/of krachten, wijst dit op: A. hallucinaties B. wanen C. grootheidsidee B. Wanen
Hr de Wit kan beide ogen goed dichtknijpen, maar een hangende linker mondhoek. Waar zit de oorzaak van het probleem? A. In de perifere neuronen van n. facialis B. In de centrale neuronen in de rechter cortex C. In de centrale neuronen van n. trigeminus B. In de centrale neuronen in de rechter cortex
De meniscus lateralis lijkt qua vorm een bijna gesloten ring, de meniscus medialis is daarentegen meer sikkelvormig. Als geheel is de meniscus medialis minder beweeglijk dan de meniscus lateralis. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Bij depressie is er vaak sprake van anhedonie. Dit is een: A. cognitief symptoom B. affectief symptoom C. somatisch symptoom D. conatief symptoom B. affectief symptoom
Welke gewrichten zijn bij reumatoïde artritis vaker aangedaan? A. Proximale interfalangeale (PIP) gewrichten B. Distale interfalangeale (DIP) gewrichten A. Proximale interfalangeale (PIP) gewrichten
Bij een patiënt met symmetrische artritis van de PIP en het MCP is er ook sprake van een waarnemingsstoornis. Dit kan passen bij reumatoïde artritis. A. Juist B. Onjuist A. Juist Episcleritis kan voorkomen bij RA
De symptomen van symmetrische gewrichtsontsteking aan handen en voeten moetne voor het stellen van de diagnose reumatoïde artritis enige tijd bestaan. Dit is: A. 3 weken B. 4 weken C. 5 weken D. 6 weken B. 6 weken
Bij een myasthenie past de volgende combinatie van verschijnselen het beste: A. wisselend krachtsverlies, heftige krampen, volledige sensibele stoornis, afwezige reflexen B. wisselend krachtsverlies, weinig atrofie, matige pijn, normale reflexen B. wisselend krachtsverlies, weinig atrofie, matige pijn, normale reflexen
Wat is een heupabductor? A. m. gluteus medius B. m. gluteus maximum C. m. biceps femoris A. m. gluteus medius
Welke beweging is pijnlijk bij coxatrose? A. Exorotatie B. Endorotatie C. Flexie B. Endorotatie
Een antisociale persoonlijkheid komt evenveel voor bij mannen als bij vrouwen? A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Wat wordt NIET gevonden bij artrose in de heup? A. crepitaties B. bewegingstoename C. stijfheid D. pijn B. Bewegingstoename
Artrose in de heup geeft naast gewrichtsstijfheid, pijn en crepitaties ook: A. Temperatuursverhoging B. Bewegingstoename C. Atrofie D. Instabiliteit C. Atrofie
Wat is géén radiologisch kenmerk van artrose? A. Ontkalking B. Osteofyten C. Versmalling gewrichtsspleet D. Subchondrale sclerose E. Subchondrale cysten A. Ontkalking
Welke zenuw verloopt langs het fibulakopje en kan aangedaan zijn wanneer iemand met de benen over elkaar gaat zitten? A. n. peroneus B. n. ischiadicus C. n. tibialis D. L5 A. n. peroneus
Hyperalgesie is: A. afwezige pijnzin B. kortdurende schietende pijn in het verloop van een zenuw C. versterkt pijngevoel bij slechts lichte pijnprikkel D. pijnlijk gevoel bij onschadelijke prikkel C. versterkt pijngevoel bij slechts lichte pijnprikkel
Wat is de belangrijkste oorzaak van een verworven cerebellair syndroom op oudere leeftijd? A. Maligniteit B. Chronisch alcoholgebruik C. Ziekte van Lyme D. Neurosyfilis B. Chronisch alcoholgebruik
Welke spier wordt geïnnerveerd door de n. trochlearis? A. m. obliquus inferior B. m. obliquus superios C. m. rectus externus D. m. rectus inferior B. m. obliquus superior
Een jongetje van 12 kan op school niet meer goed van het bord lezen. Bij het opmeten van zijn ogen heeft bij een visus van 3/5. Wat betekent dit? Hij kan op 3 m afstand lezen wat een gemiddeld persoon op 5 m afstand kan lezen.
Welke van de volgende symptomen behoort niet tot de negatieve symptomen bij schizofrenie? A. Affectieve vervlakking B. Incoherentie C. Apathie D. Initiatiefverlies B. Incoherentie
Incoherentie is een vorm van een inhoudelijke denkstoornis. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Welk van de volgende kenmerken worden niet gerekend tot de negatieve symptomen van schizofrenie? A. Concentratieproblemen B. Affectieve vervlakking C. Apathie D. Spraakarmoede E. Sociaal terugtrekgedrag A. Concentratieproblemen
De eerste verschijnselen van MS ontstaan in het merendeel van de gevallen tussen het 20e en 40e levensjaar A. Juist B. Onjuist A. Juist
MS heeft een gevarieerd beloop. Een aantal verschijnselen maken de diagnose MS meer waarschijnlijk, wat is onjuist? A. Meerdere episodes in tijd B. Verschillende locaties in CNS C. Aanvallen van draaiduizeligheid D. Ontstaan voor 12e levensjaar C. Aanvallen van draaiduizeligheid
Een bloedig CVA komt vaker voor dan een onbloedig CVA. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
De symptomen van ADHD zijn gerangschikt in 2 domeinen; inattentie en hyperactiviteit/impulsiviteit. Wat hoor niet bij inattentie: A. geen aandacht voor details B. raakt vaak dingen kwijt C. kan taken niet organiseren D. praat aan een stuk door D praat aan een stuk door
Met de Lachman test onderzoek je de: A. voorste kruisband B. achterste kruisband C. mediale collaterale band D. laterale collaterale band A. voorste kruisband
Een patiënt met neuroborreliose klaagt eerder over problemen met het geheugen dan over gevoelsverlies A. Juist B. Onjuist B. Onjuist Ziekte van Lyme
Iemand met neuroborreliose klaagt eerder over pijn dan over vergeetachtigheid. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Welke onderstaande kenmerken horen bij het onderdeel psychomotoriek van het psychiatrisch onderzoek? A. Geretardeerheid, bijwerkingen van neuroleptica, oogcontact, tics B. Levendigheid, tics, geagiteerdheid, maniërismen C. Rituelen, ongepast urineren B. Levendigheid, tics, geagiteerdheid, maniërismen
Wat is het belangrijkste initiële gevaar van een bekkenfractuur? A. Beschadiging van omliggende structuren zoals blaas, darmen en voortplantingsorganen B. Bloeding C. persisterende neurologische problematiek D. Seksuele functiestoornissen B. Bloeding
Welke vorm van dementie overlapt klinisch en neuropathologisch enigszins met de ziekte van Parkinson? A. Ziekte van Alzheimer B. Frontotemporale dementie C. Dementie met Lewy bodies C. Dementie met Lewy bodies
Welk soort dementie wordt onder andere gekenmerkt door een fluctuerend verloop, het voorkomen van hallucinaties en tekenen van parkinsonisme? A. Ziekte van Alzheimer B. Lewy body Dementie C. Vasculaire dementie B. Lewy body dementie
Wanneer een patiënt naar woorden zoekt, maar wel begrijpt wat er wordt gezegd, is er sprake van... A. Broca-afasie B. Wernicke-afasie C. Amnestische afasie A. Broca-afasie
Wanneer een patiënt vloeiend kan spreken, maar grammaticale fouten maakt en onjuiste woorden gebruikt, is er sprake van... A. receptieve afasie, Wernicke B. expressieve afasie, Broca A. receptieve afasie, Wernicke
Afasie van Wernicke is...? A. sensorisch B. motorisch A. sensorisch
Meneer de Jong komt op uw spreekuur omdat hij sinds een ingreep aan het rechter been moeite heeft met traplopen. Na anamnese en LO komt u tot de conclusie dat de m quadriceps rechts verminderd kracht kan leveren. Wat is uw waarschijnlijkheidsdiagnose? Gedeeltelijke beschadiging van de perifere zenuw n. femoralis
Welke verschijnselen passen het best bij het syndroom van Brown-Sequard? Welke uitval motoriek, welke uitval gnostische sensibiliteit en welke uitval vitale sensibiliteit (homolateraal/contralateraal) A. Ipsilaterale uitval motoriek, Ipsilaterale uitval gnostische sensibiliteit, contralaterale uitval vitale sensibiliteit
Bij gekruist dubbelzien is er sprake van... a. abductiebeperking met convergentiezwakte b. abductiebeperking met divergentiezwakte c. adductiebeperking met convergentiezwakte d. adductiebeperking met divergentiezwakte c. adductiebeperking met convergentiezwakte
Processus spinosi worden vaak als referentiepunten gebruikt voor de wervels, echter zit dit processus niet altijd op dezelfde hoogte als het wervellichaam. Waar in de wervelkolom is dit het meest het geval? A Cervicaal B.Thoracaal C. Lumbaal B. Thoracaal
Welke drie afferente systemen zijn verantwoordelijk voor een goede functie van coördinatie en evenwicht? A. Proprioceptie, sensibiliteit, visus B. Evenwicht, visus, tractus spinothalamicus C. Proprioceptie, visus, evenwicht C. Proprioceptie, visus, evenwicht
Megalografie past bij een aandoening van... A. cerebellum B. proprioceptie C. vestibulum A. cerebellum
Visuele hallucinaties komen vooral voor bij... A. schizofrenie B. psychose door middelengebruik C. depressie B. psychose door middelengebruik
Een patiënt heeft last van pijn uitstralend van zijn m. deltoïdeus in zijn bovenarmen. Welk dermatoom is hierbij betrokken? A. C4 B. C5 C. C6 D. C7 C5
Welke spier maakt geen deel uit van de quadriceps femoris? A. Rectus femoris B. Vastus lateralis C. Semimembranosus D. Vastus intermedius C. Semimembranosus
De Duchenne gang wordt veroorzaakt door zwakte van welke spier...? A. m. quadriceps B. m. adductor longus C. m. gluteus medius C. m. gluteus medius
Over behandeling van paniekstoornis met SSRI wordt in Hengeveld gesteld dat A. je rekening moet houden met verslavend effect van de medicatie B. effectiviteit van SSRI na 2 weken wordt beoordeeld C. je rekening moet houden met toename van angstklachten C. je rekening moet houden met toename van angstklachten
Een 55-jarige vrouw valt vaak op de grond wanneer zij ergens van schrikt. Zij kan daarna weer opstaan. Welk van onderstaande termen past hier het beste bij? A. Dropattack B. Narcolepsie C. Kataplexie D. Syncope C. Kataplexie
Bij een probleem in de piramidebaan is er asymmetrie in de onderste helft van het gelaat te verwachten. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Wat is de beste onderhoudsbehandleing voor een bipolaire stoornis? A. SSRI B. Lithiumcarbonaat C. TCA B. Lithiumcarbonaat
Een patiënt ziet dubbel. Bij het afdekken van het linkeroog blijkt het rechterdubbelbeeld te verdwijnen. Dit past bij uitval van de: A. nervus opticus B. nervus oculomotorius C. nervus abducens B. nervus oculomotorius
Het percentage van de gevallen van multiple sclerose dat begint met neuritis optica ligt het dichtst bij: A. 5% B. 15% C. 25% D. 35% C. 25%
Bij een patiënt met restless legs syndroom wordt een dopamineagonist voorgeschreven. Dit helpt goed tegen de klachten. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Welke van de onderstaande kan een oorzaak zijn van polyneuropathie? A. Jicht B. Hypothyreoïdie C. Sarcoïdose D. Alle bovenstaande zijn juist D. Alle bovenstaande zijn juist
Wat is een normale pupilgrootte? A. 2-6 mm B. 1-8 mm C. 3-10 mm B. 1-8 mm
Wat is een indicatie voor artroscopie? A. Positieve McMurray-test bij LO B. Met MRI bewezen ruptuur meniscus C. Met MRI bewezen ruptuur meniscus, ruptuur loopt door tot binnenste 2/3 deel D. Met MRI bewezen ruptuur meniscus, met klachten bij patiënt D. Met MRI bewezen ruptuur meniscus, welke klachten veroorzaakt bij de patiënt
Waar in het anatomische verloop kruist het gnostisch systeem? A. Het ruggenmerg B. De medullla oblongata C. De thalamus B. De medulla oblongata
Mw Jongen heeft sinds 3 wk last van paniekaanvallen en is continue ongerust over ontstaan van nieuwe aanval. Volgens omgeving gedraagt ze zich anders. Ze heeft last van de aanvallen en wil niet meer naar haar werk toe. Er is hier sprake van paniekstoornis Onjuist
Van welke term spreekt men als er uitsluitend op zeer sterke stimuli (pijnprikkels) min of meer adequaat gereageerd wordt? a. Somnolentie b. Lethargie c. Stupor d. Sopor d. Sopor
Welke spier van de rotatorenmanchet hecht aan op het tuberculum minus van de humerus? a. Musculus infraspinatus b. Musculus subscapularis c. Musculus supraspinatus d. Musculus teres minor b. Musculus subscapularis
De musculus detrusor en de interne sfincter van de blaas worden geïnnerveerd door de parasympathicus. Welke zenuw is hierbij betrokken? a. N. pelvicus b. N. pudendus c. N. ilio-inguinalis d. N. genitofemoralis a. N. pelvicus
Welke van onderstaande structuren behoort niet tot de kernen van het extrapiramidale systeem? a. Nucleus subthalamicus b. Thalamus c. Putamen d. Substantia nigra b. Thalamus
Welke bijwerking van TCA's valt niet onder de anticholinergische werking van deze antidepressiva? a. Droge mond b. Mictiestoornissen c. Verwardheid d. Hypotensie d. Hypotensie
In tegenstelling tot bij een CVA kan bij een Bellse parese het oog aan de aangedane zijde niet gesloten worden wanneer men de patiënt vraagt beide ogen dicht te knijpen. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Diagnostisch criterium van clusterhoofdpijn is a. recidiverende aanvallen van dubbelzijdige, (peri)orbitale of temporale hoofdpijn b. aanval duurt 15-180 min (indien niet behandeld) c. aanvallen hebben frequentie van één om de dag tot 10/dag b. de aanval duurt 15 tot 180 minuten (indien niet of zonder succes behandeld)
Bij welk type afasie spreekt de patiënt moeizaam en gebruikt hij vaak recurring utterances (repeterende zinloze uitingen)? a. Amnestische afasie b. Globale afasie c. Afasie van Broca d. Afasie van Wernicke e. Geleidingsafasie b. Globale afasie
Wat is geen bijwerking van een TCA? a. Droge mond b. Gewichtstoename c. Orthostatische hypotensie d. Nervositeit d. Nervositeit
Van welk ziektebeeld is claudicatie van de kaak een zeer specifieke klacht? a. Clusterhoofdpijn b. Spanningshoofdpijn c. Arteriitis temporalis d. Migraine c. Arteriitis temporalis
In de adolescentie verminderen de symptomen van ADHD aanzienlijk bij de helft tot een derde van de kinderen met ADHD. Welk symptoom verminderd meestal? a. Hyperactiviteit b. Inattentie c. Onvermogen tot plannen en organiseren a. Hyperactiviteit
In hoeveel procent van gevallen is er een oorzaak voor autisme aantoonbaar (zoals een chromosomale afwijking of prenatale infectie)? a. 1-5% b. 10-15% c. 25-30% b. 10-15%
Bij een verdenking op een HNP worden verschillende proeven uitgevoerd om tot een diagnose te komen. Een daarvan is de omgekeerde proef van Lasegue. Deze is het meest indicatief voor een HNP op het niveau: a. L3 - L4 b. L4 - L5 c. L5 - S1 d. S1 - S2 a. L3 - L4
Bij onderzoek van de oogvolgbeweging wordt de volgende bevinding gedaan. Patient ziet dubbel bij het bewegen van de vinger in het laterale vlak naar de rechter kant van de patient. Het rechter oog wordt afgedekt en het rechter beeld verdwijnt. ongekruisd horizontaal dubbelzien, N. VI is aangedaan
. Schizofrenie kenmerkt zich met een reeks aan positieve en negatieve symptomen. Welk van de onderstaande symptomen is geen voorbeeld van een negatief symptoom a. affectieve vervlakking b. spraakarmoede c. katatoon gedrag d. apathie c. katatoon gedrag
Electroconvulsie therapie (ECT) is een behandeling die in laatste instantie geïndiceerd kan worden bij depressieve stemmingsstoornissen. Bij ongeveer hoeveel van de therapieresistente patiënten is ECT effectief: a. 20% b. 60% c. 85% b. 60%
De smaak van het achterste een derde deel van de tong wordt verzorgd door: a. N. trigeminus b. N. facialis c. N. glossopharyngeus d. N. Hypoglossus c. N. glossopharyngeus
Methylfenidaat verhoogd het risico op een psychose. Dit komt doordat methylfenidaat de dopaminespiegel in het brein verhoogd. a. juist b. onjuist a. juist
Met welke test wordt de functie van de n.trigeminus onderzocht? a. Dichtknijpen van de ogen b. Patiënt laten ‘e’ zeggen c. Bijten op een spatel d. Tong uitsteken c. Bijten op een spatel
Wat is er gestoord bij het ‘locked in’ syndroom: a. visus b. gehoor c. sensibiliteit d. geen een van de bovenstaande d. geen een van de bovenstaande
Beoordeel de onderstaande stellingen: 1 Een subduraal hematom is meestal een veneuze bloeding 2 Een epiduraal hematoom is meestal een veneuze bloeding A. allebei juist B. 1 juist, 2 onjuist C. 1 onjuist, 2 juist D. allebei onjuist B. Stelling 1 juist, stelling 2 onjuist
Bij polyneuropathie is er sprake van motorische uitvalsverschijnselen. De parese is meer uitgesproken in de: A. extensoren B. flexoren C. in beide evenveel A. extensoren
De obsessief-compulsieve stoornis komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Bij het frontale syndroom kunnen verschillende symptomen voorkomen. Welke symptomen zijn dat? 1. Egocentrisme; 2. Ontremming; 3. Affectvervlakking; 4. Agnosie A. Nummer 1,2 B. Nummer 1,2,3 C. Nummer 2,3,4 D. Allemaal B. Nummer 1,2,3
Wat is het grootste verschil tussen de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie? A. Leeftijd B. Ontstaan: acuut/sluipend C. Locatie van de laesie B. Ontstaan: acuut/sluipend
Bij glaucoom is er altijd sprake van een verhoogde intra-oculaire druk. A. Juist B. Onjuist A. Onjuist
Welke oogafwijking zie je het meeste bij reumatoïde artritis? A. Cataract B. Droge ogen C. Uveïtis B. Droge ogen
Welke zenuw ondervindt compressie bij het carpaletunnelsyndroom (CTS)? A. N. medianus B. N. ulnaris C. N. radialis A. N. medianus
Bij een ernstige CTS zijn de vingerbuigers van de N. medianus nooit paretisch A. Juist B. Onjuist A. Juist
Wat is de voornaamste klacht van CTS? A. Tintelingen B. Gevoelsverlies A. Tintelingen
Een man is gestart met imipramine (TCA). In de volgende dagen heeft hij steeds meer moeite met mictie en ontwikkelt een blaasretentie. Deze bijwerking wordt veroorzaakt door de... A. anticholinerge werking van TCA B. antinoradrenerge werking van TCA A. anticholinerge werking van TCA
Een patiënt met een depressie wordt behandeld met paroxetine. Hierbij ervaart hij als bijwerking een erectiestoonis. Welk antidepressivum zou, gelet op de seksuele functie, een goed alternatief zijn? A. Fluoxetine B. Citalopram C. Imipramine C. Imipramine
Een gedissocieerde sensibiliteitsstoornis (pijnzin gestoord, bewegingszin intact) kan het beste worden verklaard door: A. een axonale polyneuropathie B. een bloeding in het centrale ruggenmerg C. een infarct in de mediale pons B. een bloeding in het centrale ruggenmerg
Wat is niet waar over antipsychotica? A. Ze remmen dopaminerge neurotransmissie B. Bij gebruik verminderen hallucinaties < week C. AP moeten direct hoog gedoseerd worden D. Bij gebruik verdwijnen ~70% van patiënten psychotische verschijnselen <10 wk C. AP moeten direct hoog gedoseerd worden
Antipsychotica kunnen veel bijwerkingen hebben. Welke van de onderstaande bijwerkingen komt zelden of niet voor bij het gebruik van antipsychotica? A. Adipositas B. Acute dystonie C. Leukopenie D. Priapisme D. Priapisme
Klaas heeft sinds zijn 18e schizofrenie. Hij wordt behandeld met een anti-psychotisch medicijn. Sinds hij dit middel gebruikt heeft hij last van een verstopte neus. Dit is een voorbeld van een ... effect? A. Anti-dopaminerg B. Anti-adrenerg A. Anti-dopaminerg
Atypische antipsychotica geven minder extrapiramidale bijwerkingen dan de klassieke antipsychotica. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Antipsychotica worden behalve bij schizofrenie ook gebruikt bij: A. manie B. een ticstoornis C. obsessief-compulsieve stoornis D. alle bovenstaande antwoorden D. alle bovenstaande antwoorden
Onderzoek naar suïcide hoort standaard bij psychiatrisch onderzoek. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Wat noemt men ook wel de 'zelfmoordhoofdpijn'? A. Migraine B. Trigeminusneuralgie C. Neuralgie van Horton D. Arteritis temporalis C. Neuralgie van Horton = clusterhoofdpijn
Hoeveel procent van de patiënten met diabetes mellitus type 1 of type 2 krijgt gedurende hun leven te maken met polyneuropathie? A. 10% B. 30% C. 50% C. 50%
Welke pees raakt beklemd bij impingement van de schouder? A. Pees van de m. supraspinatus B. Pees van de m. infraspinatus C. Pees van de m. biceps brachii A. Pees van de m. supraspinatus
Welke hersenzenuw is het meest gevoelig voor intra-craniële drukverhoging? A. N. oculomotorius B. N. abducens C. N. trochlearis D. N. facialis N. abducens
De ziekte van Pompe en de ziekte van McArdle zijn twee metabole myopathieën. Daarin is een defect in een enzym verantwoordelijk voor de stofwisseling van: A. koolhydraten B. eiwitten C. vetten A. koolhydraten
Het aquaduct van Silvius ligt tussen: A. de zijventrikels en de derde ventrikel B. de zijventrikels C. de derde en vierde ventrikel C. de derde en vierde ventrikel
Een patiënt presenteert zich met: een positieve proef van Lasegue en uitstralende pijn aan de achterzijde van het linkerbeen tot in de grote teen. Welke proef doe je nog meer? A. Gekruisde lasegue B. Omgekeerde Lasegue C. Bragard D. Geen A. Gekruisde Lasegue Wanneer de gekruisde Lasegue en de proef van Lasegue beiden positief zijn is dit indicatief voor een HNP. Bij de omgekeerde proef van Lasegue wordt compressie van de wortel L4-L5 getest.
Osteoporose kan zowel medicamenteus als niet medicamenteus worden behandeld. De eerste keus bij de medicamenteuze behandeling van osteoporose is: A. oestrogeensuppletie B. bisfosfonaten C. suppletie van vitamine D D. calcitonine B. bisfosfonaten
Welke as binnen de classificatie van de DMS-IV bevat psychosociale en omgevingsproblemen? A. As II B. As III C. As IV D. As V C. As IV I = klinische stoornissen, II = persoonlijkheid, III = somatisch, IV = psychosociaal, V = functioneren.
De diagnostische criteria voor schizofrenie bestaan uit meerdere onderdelen. Hoe lang moet de psychotische episode ten minste aanwezig zijn om deze diagnose te kunnen stellen? A. 1 maand B. 3 maanden C. 6 maanden D. 9 maanden C. 6 maanden
Een vrouw heeft last van een waan. Ze denkt dat haar lichaam niet meer bestaat en dat ze overleden is. Ze heeft last van een: A. hypochondrische waan B. dysmorfe waan C. nihilistische waan C. nihilistische waan
Een nihilistische waan kan beschouwd worden als een negatief symptoom? A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Bij myasthenie past het beste de volgende combinatie van verschijnselen: A. progressief krachtsverlies, matige krampen, matige sensibele stoornis, afwezige reflexen B. wisselend krachtsverlies, weinig atrofie, matige pijn, normale reflexen B. wisselend krachtsverlies, weinig atrofie, matige pijn, normale reflexen
Cerebrovasculair systeem bestaat uit arteriën die ontspringen uit aftakkingen van de aortaboog en samenkomen in cirkel van Willis. De linker a. vertebralis en de linker a. carotis ontspringen uit dezelfde aftakking van de aortaboog. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Een 68-jarige vrouw wordt binnengebracht met een onbloedig CVA, o.b.v. een infarct van de a. cerebri media links. Wat is het minst waarschijnlijk bij LO? A. Hemiparese van de rechter rompspieren B. Hemiparese rechterbeen C. Afhangen rechter mondhoek A. Hemiparese van de rechter rompspieren
Een pt komt bij u met zien van ongekruiste dubbelbeelden. De afstand tussen deze dubbelbeelden neemt toe tijdens het kijken naar rechts. Er is bij deze patiënt sprake van uitval van de: A. n. VI rechts B. n. III rechts C. n. VI links D. n. III links A. n. VI rechts
Een patiënt heeft uitval van de n. abducens (VI) links. Wanneer hij naar links kijkt, ziet hij dubbelbeelden. Deze zijn gekruist. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Een patiënt heeft ongekruiste dubbelbeelden en kan het oog niet naar buiten bewegen. Letsel aan de? A. N. occulomotorius B. N. trochlearis C. N. abducens C. N. Abducens
Een patiënt reageert niet bij aanspreken. Bij het geven van een pijnprikkel strekt hij zijn arm en opent de ogen. Hij maakt alleen kreunende geluiden. Welke EMV-score past hierbij? A. 1-3-2 B. 2-3-3 C. 2-2-2 D. 1-2-3 C 2-2-2
Wat maakt een septische artritis meer waarschijnlijk dat een jicht artritis? A. Gebruik van corticosteroïden B. Gebruik van diuretica C. Consumptie van alcohol A. Gebruik van corticosteroïden
Waar hoort het SIPS bij? A. Os ilium B. Os pubis C. Sacrum D. Geen van allen A. Os ilium
Leidt beenlengte verschil tot structurele progressieve scoliose bij kinderen? A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Structurele scoliose verdwijnt door te gaan zitten. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Epicondylitis medialis wordt veroorzaakt door: A. overbelasting door extensie in de pols B. overbelasting door flexie in de pols B. overbelasting door flexie in de pols Epicondylitis medialis (golferselleboog) Epicondylitis lateralis (tenniselleboog)
Bij epicondylitis lateralis is dorsoflexie van de pols tegen weerstand pijnlijk A. Juist B. Onjuist A. Juist
Een tenniselleboog ontstaat door chronische overbelasting van de aanhechtingsspieren van de laterale condyl van de humerus A. Juist B. Onjuist A. Juist
Welke pees loopt door de sulcus intertubercularis A. Caput longus biceps brachii B. Caput brevis biceps brachii C. Caput longus triceps brachii A. Caput longus biceps brachii
Wat past bij fibromyalgie? A. Moe en diffuse pijn in de spieren B. Zwelling in gewrichten A. Moe en diffuse pijn in de spieren
Welke antipsychotica grijpt aan op 5-HT2(serotonine)? A. Klassieke antipsychotica B. Atypische antipsychotica C. Beiden B. Atypische antipsychotica
De APR is verlaagd, welke wortel is aangedaan? A. L4 B. L5 C. S1 C. S1 KPR - L4 APR - S1
Wanneer iemand de overtuiging heeft dat hij doodgaat, zonder dat deze persoon aan een ernstige ziekte leidt, heet dat een hypochondere waan. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Wat past niet bij anorexia nervosa? A. Amenorroe B. Excessief sporten C. Hypersomnia C. Hypersomnia
a. cerebelli posterior inferior syndrome leidt tot het syndroom van Wallenberg. Wat hoort er niet bij? A. Ipsilateraal horner syndroom B. Ipsilateraal naso en farynx (sensibiliteit) verlies C. Contralateraal gezichtssensibiliteit verlies C. Contralateraal gezichtssensibiliteit verlies
Een man heeft een auto-ongeluk gehad. Hij heeft zelf 112 gebeld, maar heeft nu een EMV-score van 1-4-1. Wat is het meest waarschijnlijk? A. Epiduraal hematoom B. Subduraal hematoom C. Subarachnoïdaal hematoom D. Contusio cerebri A. Epiduraal hematoom
De m. sternocleidomastoïdeus rechts zorgt voor rotatie van het hoofd naar rechts? A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
In het schoudergewricht zorgen de kapsels en het labrum voor actieve stabilisatie van de schouder. A. Juist B. Onjuist Onjuist
Wat zijn radiologische kenmerken van reumatoïde artritis? A. Gewrichtsspleetversmalling, erosie, peri-articulaire ontkalking B. Gewrichtsspleetversmalling, erosie, osteofyten C. Erosie, osteofyten, kalkafzetting in de ligamenten A. Gewrichtsspleetversmalling, erosie, peri-articulaire ontkalking
Wat is de aanvalsbehandeling bij migraine? A. Paracetamol B. NSAID C. Sumatriptan D. Alle bovenstaande antwoorden zijn juist D. Alle bovenstaande antwoorden zijn juist
Wat kan worden gebruikt als profylaxe bij migraine? A. Bèta-blokker en natriumvalproaat B. Paracetamol A. Bèta-blokker en natriumvalproaat
Vanaf hoeveel aanvallen per maand wordt migraine profylactisch behandeld? A. 1 keer B. 2 keer C. 5 keer B. 2 keer
Bij een man met lumbosacraal radiculair syndroom is de APR links verzwakt t.o.v. rechts. Welke wortel is waarschijnlijk aangedaan? A. L4 B. L5 C. S1 C. S1
Iemand met HNP met pijn aan het been en de grote teen, de proef van lasègue is postief. De logische volgende test is de gekruisde Lasègue. A. Juist B. Onjuist A. Juist
De ziekte van Alzheimer is een vorm van: A. Corticale dementie B. Subcorticale dementie C. Frontotemporale dementie A. Corticale dementie
Je vermoedt bij een patiënt de ziekte van Alzheimer. Bevestigend voor deze diagnose zijn stoornissen in het: A Lange termijngeheugen B. Korte termijngeheugen C. Psychische vertraging D. Alle drie B. Korte termijngeheugen
Bij een jongetje van 6 jaar worden de volgende refractieafwijkingen gevonden: OD +5, OS -1. Welk oog is het meest gevoelig voor het ontstaan van amblyopie? A. OD B. OS C. Beide ogen in gelijke mate A. OD
Amblyopie kan ontstaan tot de leeftijd van: A. 3 maanden B. 1 jaar C. 3 jaar D. 6 jaar D. 6 jaar
Een kindje heeft de volgende refractieafwijkingen: OD -1, OS +5. Welk oog heeft de grootste kans op het krijgen van amblyopie? A. OS B. OD C. Beide ogen in gelijke mate A. OS
Er zijn twee vormen van maculadegeneratie, de droge en de natte vorm. Alleen de droge vorm van maculadegeneratie is te behandelen. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Wat is eerder aangedaan bij de ziekte multiple sclerose? A. Vitale sensibiliteit G. Gnostische sensibiliteit B. Gnostische sensibiliteit
Wat is het minst waarschijnlijk bij multiple sclerose? A. Extrapiramidale stoornis B. Mictiestoornis C. Paresthesieën D. Cerebellaire stoornis A. Extrapiramidale stoornis
De meest voorkomende vorm van glaucoom is: A. Primair openkamerhoekglaucoom B. Primair geslotenkamerhoekglaucoom C. Secundair glaucoom A. Primair openkamerhoekglaucoom
Wat is geen behandeling van openkamerhoekglaucoom? A. Vitrectomie B. Laserfiltratie C. Oogdruppels A. Vitrectomie
Hoe behandel je een primair openkamerhoekglaucoom? A. Laserfiltratie B. Iridectomie C. Bèta-blokker C. Bèta-blokker
Een vrouw is drie weken geleden verkracht. Zij is nu erg angstig, en ervaart depersonalisatie en dissociatieve symptomen. Dit wijst op: A. acute stressstoornis B. post-traumatische stressstoornis C. aanpassingsstoornis A. Acute stressstoornis
De meest voorkomende oorzaak van een subarachnoïdale bloeding is: A. Trauma B. Aneurysma C. Arterioveneuze malformatie B. aneurysma
Metamorfopsie is typisch voor: A. Maculadegeneratie B. Glaucoom C. Cataract A. Maculadegeneratie
Homonieme hemianopsie treedt op bij een laesie achter het chiasma opticum. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Bij welke aandoening is dubbelzijdigheid het MINST waarschijnlijk? A. Glaucoom B. Cataract C. Diabetische retinopathie D. Ablatio Retinae D. Ablatio Retinae
Een patiënt met een sociale fobie durft niet met het openbaar vervoer. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Een patiënt met een sociale fobie moet als onderdeel van zijn behandeling een optreden geven op een podium. De behandelaar besluit hem hiervoor eenmalig propanolol 30 mg te geven. A. Dit is een juiste beslissing B. Dit is een onjuiste beslissing B. Dit is een onjuiste beslissing
Bij een paniekstoornis is de combinatie van 'pillen en praten' (gespreks- en farmaceutische therapie) de enige werkzame behandeling. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Bij een matig ernstige depressie zijn 'pillen en praten' (gespreks- en farmaceutische therapie) als monotherapie even werkzaam. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Bij welke neurologische aandoening wordt gebruik gemaakt van bèta-blokkers? A. Migraine B. Epilepsie C. Parkinson D. Alle bovenstaande antwoorden D. Alle bovenstaande antwoorden
Bij de tendovaginitis van Quervain is de aangedane structuur: A. De distale humerus B. De pezen van de m. abductor pollicis longus en extensor pollicis brevis B. De pezen van de m. abductor pollicis longus en extensor pollicis brevis
Bij het syndroom van Wallenberg bestaat geen pijn en temperatuursverlies aan de contralaterale zijde van het gelaat. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Een gering beenlengteverschil kan fysiologisch zijn en hoeft niet behandeld te worden. Dit betreft een verschil van 2 cm. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Een beenlengteverschil onderzoekt men het beste in liggende positie m.b.v. een meetlint. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Fasciculaties zijn een uiting van: A. Degeneratie van motorunits B. Renervatie van motorunits C. Achterstrengproblematiek A. Degeneratie van motorunits
Bij een patiënt met RAPD links wordt de pupilreflex snel alternerend links en rechts getest. Bij schijnen in het rechteroog treedt het volgende verschijnsel op: A. Rechterpupil is nauw, linkerpupil is wijd B. Rechterpupil is nauw, linkerpupil is nauw B. Rechterpupil is nauw, linkerpupil is nauw
Een eenzijdige laesie van de nervus opticus resulteert in de volgende afwijking van testen van de pupilreflex: A. relatief afferent pupil defect B. amblyopie A. relatief afferent pupil defect
Bij een patiënt met een afferent pupil defect is er doorgaans sprake van anisocorie. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Welke van onderstaande persoonlijkheidsstoornissen behoort tot cluster C van de DSM-classificatie? A. Paranoïde B. Antisociale C. Borderline D. Obsessief-compulsieve D. Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis
Iemand heeft cognitieve en perceptieve eigenaardigheden, welke persoonlijkheidsstoornis past hierbij? A. Schizoïde B. Schizotypisch C. Paranoïde B. Schizotypisch
Bij een ernstig carpaal tunnel syndroom treedt atrofie op van de flexoren van de vingers. A. Ja, altijd B. Ja, soms C. Nee, nooit C. Nee, nooit
Hypokinesie treedt op bij acathesie A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Bij een triviaal trauma kan de volgende bloeding optreden: A. Epiduraal B. Subduraal C. Subarachnoïdaal D. Hemorragisch A. Subdurale bloeding
Een patiënt heeft bij verspringen zijn knie geblesseerd. Het betrof een rotatietrauma. Bij presentatie is er een flexiebeperking van 30 graden, en pijn aan de mediale zijde van de knie. Dit betreft een jumpers knee. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Mutisme betekent: A. het niet kunnen of willen spreken B. zelfbeshadiging A. het niet kunnen of willen spreken
Vrouw presenteert zich met hoofdpijn op kruin. Pijn actuut ontstaan en niet eerder gehad. Geen neurologische uitval. Wat is aangewezen beleid? A. Geruststellen en naar huis sturen B. Beeldvormend onderzoek schedel + inhoud C. Starten migrainemedicatie B. Beeldvormend onderzoek schedel + inhoud
Met welke test kan een letsel van de m. infraspinatus aangetoond worden? A. Abductie tegen weerstand B. Endorotatie tegen weerstand C. Exorotatie tegen weerstand D. Adductie tegen weerstand C. Exorotatie tegen weerstand
Met welke test wordt de functie van de n. trigeminus onderzocht? A. Bijten op een spatel B. Met de tong in de wang drukken C. Uitsteken van de tong D. Dichtknijpen van de ogen A. Bijten op een spatel
De relapsing-remitting vorm van multiple sclerose komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Een patiënt slaapt meer, heeft een toegenomen eetlust en is sterk vermoeid. Dit wijst op een depressie. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Verdikking van de ooglens bij cataract leidt tot: A. Myopie (bijziendheid) B. Hypermetropie (verziendheid) C. Astigmatisme A. Myopie (bijziendheid)
Bij het syndroom van Horner gaat de pupil: A. verwijden B. vernauwen B. vernauwen
Bij een patiënt die is opgenomen wegens een depressie is de medicatie van eerste voorkeur een TCA A. Juist B. Onjuist A. Juist
Welk symptoom behoort niet tot de trias bij hydrocephalie? A. Misselijkheid en braken B. Loopstoornis C. Mictiedrang en incontinentie D. Cognitieve achteruitgang A. Misselijkheid en braken
Wat is de meest waarschijnlijke diagnose bij cognitieve achteruitgang, die gepaard gaat met loopproblemen en incontinentie? A. Hydrocephalie B. Ziekte van Alzheimer C. Frontotemporale dementie A. Hydrocephalie
Het percentage vrouwen dat ooit in haar leven een depressie meemaakt ligt het dichtst bij: A. 5% B. 25% B. 25% Lifetimerisico vrouwen 22%, lifetimerisico mannen 11%
Bij het ontstaan van PTSS spelen zowel omgevings- als erfelijke factoren een rol. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Schizofrenie is een ziekte die weinig voorkomt. In een huisartsenpraktijk van 2500 patiënten zal statistisch gezien minder dan 1 patiënt met schizofrenie voorkomen. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Bij glaucoom verbetert het zicht bij gebruik van de stenopeïsche opening. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Hoeveel mm is de opening bij een stenopeïsche opening? A. 1 mm B. 3 mm C. 5 mm A. 1 mm
Een vrouw heeft een trauma gehad. Ze is boos omdat het niet haar schuld was. Ze is door allerlei artsen gezien omdat ze zich niet goed voelt, maar niemand kan een oorzaak vinden voor de klachten. Wat is er aan de hand? Ongedifferentieerde somatoforme stoornis
Wat onderzoek je met de Lasègue? A. Rek van de wortel L4 en hoger B. Compressie van de wortel L4 en hoger C. Rek van de wortel L5 en lager D. Compressie van de wortel L5 en lager C. Rek van de wortel L5 en lager
Een mini mental state examination is een betrouwbaar instrument om een delier van een dementie te onderscheiden. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Een patiënt heeft na een ernstig ongeval een predikershand. Welke zenuw is hier aangedaan? A. N. medianus B. N. ulnaris C. N. radialis A. N. medianus
Pt geeft aan dat hij mank loopt en bij langer lopen pijn heeft aan laterale kant linker heup. Verdenking coxartrose. Bij LO valt op dat hij beperkte endorotaties links t.o.v. rechts heeft, kan niet stabiel linkerbeen belasten. Hoe heet dit verschijnsel? Gang van Trendelenburg
Alfa-blokkkerende medicamenten hebben als belangrijk risico infectie A. Juist B. Onjuist A. Juist
Cataract kan ontstaan door het langdurige gebruik van welk van de volgende medicamenten? A. Corticosteroïden B. Omeprazol/paracetamol A. Corticosteroïden
De globale prevalentie van reumatoïde artritis ligt het dichtst bij: A. 1% B. 5% C. 0,05% A 1%
Tot de leeftijd van 2 jaar vindt men soms fysiologische standsafwijkingen van het been, welke standsafwijking is dat? A. Varusstand B. Valgusstand A. Varusstand
De varus en valgus test van de knie doe je in volledige extensie A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Een man van 40 met een monoartritis van zijn rechter grote teen, heeft hypertensie en wordt behandeld met diuretica, hij rookt, drinkt en verzorgt zichzelf slecht. De meest waarschijnlijke diagnose is hier? A. Jicht B. Reumatoïde artritis A. Jicht
Een patiënt met een specifieke fobie vindt zijn angst voor bepaalde dingen of situaties onredelijk of overdreven. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Hoeveel diptrieën moet een emmetroop oog accommoderen om op een afstand van 20 cm van het oog te kunnen lezen? A. 5 diptrieën B. 50 dioptrieën A. 5 dioptrieën - S =1/f (1/0,20 = 5)
Lithium wordt via de lever uit het lichaam verwijderd A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Tot de extra-articulaire manifestaties van reumatoïde artritis behoren in de longen: A. Pleuritis B. Pleurale effusie C. Noduli D. Alle bovenstaande antwoorden zijn juist D. Alle bovenstaande antwoorden zijn juist
Risicofactoren voor een carpaal tunnelsyndroom zijn: A. Polyneuropathie B. Hypothyreoïdie C. Alle bovengenoemde factoren C. Alle bovengenoemde factoren
Pt presenteert zich met hevige hoofdpijn focus achterhoofd, misselijkheid, braken. Binnen een uur ontstaan, VG blanco.Nooit eerder gehad, geen neurologische afwijkingen. Wat is het beste beleid? A. Geruststellen B. Beeldvorming hersenen C. NSAID B. Beeldvorming hersenen
Pt heeft last van ernstige, beperkende vermoeidheidsklachten. Virusinfectie wordt adequaat behandeld. Vermoeidheid neemt niet af. De diagnose ongedifferentieerde somatoforme stoornis is onjuist, omdat er een somatische oorzaak is. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Dhr de Boer, 50, is depressief. Je wil hem medicamenteus behandelen. VG: myocardinfarct en beginnend glaucoom. Voor welke medicamenten groep kiest u? A. SSRI's B. TCA's A. SSRI's
De last tot in bewaring stelling, dus de verplichting van een BOPZ instelling om een patiënt gedwongen op te nemen kan alleen gegeven worden door: A. de burgemeester of diens vervanger B. familielid A. de burgemeester of diens vervanger
Wat is een contra-indicatie voor paroxetine gebruik? A. Recent myocardinfarct B. Urine retentie C. Moclobemide gebruik C. Moclobemide gebruik = MAO-remmer
Wat krijg je bij de overgang van droge naar natte maculadegeneratie? A. Neovascularisaties papil B. Neovascularisaties choroïdea C. Aneurysmata D. Drusen B. Neovascularisaties choroïdea
Wat zie je bij droge maculadegeneratie? A. Drusen B. Zachte exsudaten C. Papilexcavatie D. Aneurysmata A. Drusen
Welk van de volgende verschijnselen is géén kenmerk van post traumatische stress? A. Hallucinaties B. Verhoogde prikkelbaarheid C. Overmatige waarkzaamheid A. Hallucinaties
Een schoonmaakster heeft bij uitwringen pijn in de elleboog. Wat is het minst waarschijnlijk? A. Bursitis olecranon B. Epicondylitis lateralis C. M. Quervain syndroom D. Ulnaris neuropathie C. M. Quervain syndroom
Wat valt niet onder negatieve symptomen van schizofrenie? A. Apathie B. Spraakarmoede C. Concentratieproblemen D. Vlak affect C. Concentratieproblemen
Hoe behandel je amblyopie? A. Bril B. Occlusie amblyope oog C. Verkorten m. rectus lateralis D. Verkorten m. rectus meidalis A. Bril
Wat is de functie van de m. quadriceps? A. Extensie (knie) B. Rotatie (knie) C. Anteflexie (heup) en extensie (knie) C. Anteflexie (heup) en extensie (knie)
De voetzoolreflex toont een grote teen in extensie, hoe noem je dit? A. VZR volgens Babinski B. Normale VZR A VZR volgens Babinski
Wat is geen risicofactor voor congenitale heupdysplasie? A. Familieanamnese B. Stuitligging C. Klompvoet D. Mannelijk D. Mannelijk
De patella luxeert meestal naar: A. lateraal B. mediaal A. lateraal
Onder de ontwenningsverschijnselen van cocaïne valt niet: A. angst B. achterdocht C. vermoeidheid D. dysforie B. achterdocht
De rechter m. sternocleidomastoïdeus draait je hoofd naar: A. rechts B. links B. links
Iemand staat op het linkerbeen en heeft een positieve proef van Trendelenburg, wat gebeurt er? A. Linkerbil zakt uit B. Rechterbil zakt uit B. Rechterbil zakt uit
De discus intervertebralis bestaat uit de nucleus pulposis en annulus fibrosis: A. Juist B. Onjuist A. Juist
Bij een delier is in de meeste gevallen haloperidol het medicijn van eerste keus: A. Juist B. Onjuist A. Juist
Welke oogafwijking gaat niet samen met Diabetes Mellitus? A. Retinopathie B. Uveïtis C. Oogspierparese D. Cataract B. Uveïtis
Wat is voornamelijk aangedaan bij een schouderartrose? A. Endorotatie B. Exorotatie C. Abductie D. Adductie B. Exorotatie - capsulair patroon
Wat is de therapie bij septische artritis: A. corticosteroïden intra-articulair B. corticosteroïden intraveneus of oraal C. antibiotica intra-articulair D. antibiotica intraveneus of oraal D. antibiotica intraveneus of oraal
Een functionele scoliose verdwijnt bij zitten. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Een jumpers' knee leidt tot bewegingsbeperking? A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Welke vallen niet onder depressieve wanen? A. Armoedewaan B. Zondewaan C. Betrekkingswaan D. Hypochondrische waan C. Betrekkingswaan
Als er geen houdingstremor aanweig is, dan sluit dat de ziekte van Parkinson uit. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Risicofactoren voor een carpaal tunnelsyndroom zijn: A. acromegalie B. Hpothyreoïdie C. Zwangerschap D. Alle bovengenoemde factoren D. Alle bovengenoemde factoren
Bij ca. 70% van de narcolepsiepatiënten komt tonusverlies voor bij plotselinge emoties als schrikken of lachen. Hoe noemt men dit verschijnsel? A. Cataplexie B. Catatonie C. Catalepsie A. Cataplexie
Een man met een doorgemaakt CVA beweert dat er niets met hem aan de hand is. Tijdens de grote visite staan er links en rechts naast het bed co-assistenten, pt richt zijn aandacht alleen op co-assistenten rechts. Waar in het brein heeft CVA plaatsgevonden? Rechts pariëtaal
Een verwarde man wordt binnengebracht, bij inspectie een overzorgde, naar alohol ruikende man. Bij neurologisch onderzoek gangataxie en ophtalmoplegie. Welke diagnose? A. Syndroom van Korsakov B. Wernicke's encephalopathie C. Ziekte van Alzheimer B. Wernicke's encephalopathie
De corneareflex is gestoord bij een defect van welke hersenzenuw? A. Nervus trochlearis (n. IV) B. Nervus facialis (n. VII) C. Nervus abducens (n. VI) B. Nervus facialis (n. VII) + trigeminus
Bij een cerebellaire oorzaak is de proef van Romberg gestoord bij: A. Valneiging met zowel ogen open als de ogen dicht B. Valneiging met de ogen open, maar niet met ogen dicht C. Valneiging met ogen dicht, maar niet met ogen open D. Geen van allen A. Valneiging met zowel ogen open als de ogen dicht
Een verkeerde interpretatie van een waarneming van een sensorische prikkel is een: A. Hallucinatie B. Illusie C. Preoccupatie B. Illusie
Wanneer zet je DMARD's in bij reumatoïde artritis? A. Als NSAID's geen effect hebben B. Zo snel mogelijk na diagnose C. Bij bewezen degeneratie op röntgenfoto's B. Zo snel mogelijk na diagnose
Bij een reactieve artritis wordt het volgende gevonden: A. wel bacteriën in de gewrichtsspleet B. geen bacteriën in de gewrichtsspleet C. kristallen B. geen bacteriën in de gewrichtsspleet
Wat is de behandeling van acute jicht? A. Colchicine + NSAID B. Colchicine C. Allopurinol D. Methotrexaat A. Colchicine + NSAID
Een man heeft pijn in het been bij het lopen, maar fietsen gaat nog wel. Hier is sprake van: A. Neurogene claudicatie B. Vasculaire claudicatie C. Kanaalstenose A. Neurogene claudicatie
Bij ontstaan van hersendode inklemming valt hersenfunctie vaak in craniale-caudale richting uit. Het verlies van hersenstamfuncties volgt voorkeursvolgorde, volgens deze volgorde wordt de corneareflex later negatief dan pupilreflex. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Een jonge man heeft sinds een week aanvallen van hoofdpijn, met hierbij tranende ogen, uitvloed uit de neus en zweten. Dit betreft: A. Migraine B. Clusterhoofdpijn C. Trigeminusneuralgie B. Clusterhoofdpijn
De profylaxe van migraine is: A. bètablokker en valproaat B. sumatriptan C. bètablokker en sumatriptan A. bètablokker en valproaat
Een vrouw heeft verminderd gevoel in de middelvinger na een radiculair syndroom, welke zenuw is aangedaan? A. C6 B. C7 C. C8 B. C7
Welke spier is NIET aangedaan bij een defect van de n. radialis A. Abductor pollicis longus B. Adductor pollicis C. Extensor digitorum B. Adductor pollicis
Fasiculatiepotentialen zijn een teken van denervatie van motorunits. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Een vrouw is op de SEH met een ischemisch CVA. De zuster vraagt of je een ECG wilt maken? A. Ja, want er is kans op een ritmestoornis B. Ja, want er is kans op vasculair leiden C. Nee A. Ja, want er is kans op een ritmestoornis
Een gezichtsvelduitval bij glaucoom manifesteert zich in de vorm van een: A. centraal scotoom B. boogscotoom C. quadrantuitval D. metamorfopsie B. boogscotoom
Keratitis dendritica wordt veroorzaakt door? A. CMV B. Epstein-barr C. Herpes simplex D. Adenovirus C. Herpes simplex
Wat gebeurt er als het oog accommodeert? A. Lens wordt platter B. Lens wordt boller, vooral aan de voorkant C. Spannen van de orbicularis oculi B. Lens wordt boller, vooral aan de voorkant
Waar is het acromion onderdeel van? A. Humerus B. Calcaneus C. Clavicula D. Scapula D. Scapula
Wat is de meest voorkomende oorzaak van specifieke rugklachten in de huisartsenpraktijk? A. Metastase B. HNP C. Osteoporotische inzakkingsfractuur D. Lumbago B. HNP
De uiting van persoonlijkheidsstoornissen is afwijkend van wat normaal wordt bevonden in de cultuur. Dit lijkt op: A. Aandacht en concentratie B. Impulsbeheersing C. Werkgeheugen D. Intellect B. Impulsbeheersing
Bij depressie is er vaak sprake van anhedonie. Dit is een: A. cognitief symptoom B. affectief symptoom C. somatisch symptoom D. conatief symptoom B. affectief symptoom
Welk slaappatroon past bij winterdepressie? A. Hypersomnie B. Niet in kunnen slapen C. Niet door kunnen slapen D. Geen van bovenstaande A. Hypersomnie
Een man heeft angst voor blozen. Hij vermijdt steeds meer sociale activiteiten. Dit is een specifieke sociale fobie. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Een paniekaanval treedt niet op tijdens de slaap. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Een man gelooft dat in het journaal specifieke boodschappen voor hem zitten. Wat is hier aan de hand? A. Betrekkingswaan B. Grootheidswaan C. Beïnvloedingswaan A. Betrekkingswaan
SSRI's zijn geïndiceerd boven TCA's in het volgende geval: A. Psychose B. Paniekstoornis C. Dysmorfie D. Glaucoom D. Glaucoom -
Coxartrose geeft rotatiebeperking bij aanvang van de ziekte. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Wanneer iemand in het laatste half jaar 2 epileptische aanvallen heeft gehad, hoe lang mag iemand dan geen auto rijden? A. 3 maanden B. 6 maanden C. 1 jaar D. 5 jaar C. 1 jaar
Iemand met ziekte van Kahler en metastasen type T6 met myeleum compressie en neurologische uitval. Welke behandeling stel je voor? A. Chemotherapie + debulking B. Radiotherapie + debulking C. Radiotherapie + chemotherapie + debulking D. Radiotherapie D. Radiotherapie
Een man met bewezen coxartrose kan niet meer ver wandelen en wordt 's nachts wakker van de pijn. Wat te doen? A. Stok B. NSAID C. Plastiek B. NSAID
Een beenparese en onhandigheid in de arm wijzen op een aandoening van de arteria cerebri... A. media B. posterior C. anterior C. anterior
Verlamming van de arm en onhandigheid van het been wijzen op een aandoening van de arteria cerebri... A. media B. posterior C. anterior A. media
Welke spier innerveert de n. ischiadicus niet? A. Adductor magnus B. Semitendinosus C. Biceps femoris D. Gluteus maximus D. Gluteus maximus
Welke zenuw innerveert de m. deltoïdeus? A. N. axillaris B. N. Subscapularis A. N. axillaris
Diabetes kan uitval van n. III veroorzaken A. Juist B. Onjuist A Juist
Wat is halux rigidis? A. Pijnlijke vermindering van de beweeglijkheid in MTP B. Pijnloze vergroeiing A. Pijnlijke vermindering van de beweeglijkheid in MTP
Dhr. Jansen heeft een jichtaanval. De huisarts besluit om hem naast de pijnmedicatie ook ureymzuur verlagende middelen te geven. Dit besluit is een correct besluit. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Reumatoïde artritis kan ook de rug aan doen, waar in de rug is dit het geval? A. Cervicaal B. Thoracaal C. Lumbaal A. Cervicaal
Wat is geen seronegatieve artritis? A. Lyme artritis B. Reactieve artritis A. Lyme artritis
Bij een patiënt is het DIP gewricht aangedaan en zijn er putjes in de nagels. Waar wijst dit op? A. Artritis psoriatica B. Reumatoïde artritis A. Artritis psoriatica
Wat is geen seronegatieve artritis? A. Sjögren B. Behcet syndroom C. Reiter's syndroom D. Enteropatische artritis E. Artritis psoriatica F. Spondylitis ankylopoetica A. Sjögren
Bij inversieletsel zijn de mediale banden vaker aangedaan dan de laterale banden. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist (naar binnen draaien tenen, het lig.talofibulare anterius scheurt als eerst)
Bril recept van -1 en leesadditie van +2.75 A. Myoop + presbyoop B. Hypermetroop C. Myoop D. Presbyoop A. Myoop + presbyoop
Man zat bij computer en zag ineens wazig en blokjes, krijgt dan tintelingen in zijn arm en gezicht. Zijn vader is overleden aan een beroerte. Wat is waarschijnlijk de diagnose? A. TIA vestibulo gebied B. Migraine met aura C. Partiële complexe epilepsie B. Migraine met aura
Een persoon wordt wakker met uitval van de extensoren van de hand en vingerspreiders. Er is geen sensibele uitval. Wat is hier aan de hand? A. Cervicale hernia B. Mononeuropathie C. Motorische unit stroke C. Motorische unit stroke
Wat is secundaire profylaxe bij een herseninfarct met een normale bloeddruk en cholesterol? A. Aspirine + dipyridamol B. Perindopril C. Aspirine + statine A. Aspirine + dipyridamol
Een man heeft een depressie na een doorgemaakt myocardinfarct. Wat voor medicatie moet nu worden voorgeschreven? A. TCA B. SSRI C. MAO-remmer B. SSRI
Wat is er bij de ziekte van Parkinson aan de hand? A. Presynaptische dopamine tekort B. Postsynaptische receptoren tekort C. Allebei A. Presynaptische dopamine tekort
Bij de ziekte van Parkinson is sprake van een combinatie van een presynaptisch tekort en een stoornis in de postsynaptische dopaminereceptoren. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Welke uveïtis komt vooral voor bij de ziekte van Bechterew? A. Anterior B. Interior C. Posterior? A. Anterior
Een man heeft pijn in de mediale gewrichtsspleet na een sprong. Hij kan de knie niet meer strekken. Hij houdt het been in 30 graden flexie. Wat is er aan de hand? A. Jumper's knee B. Mediale meniscus laesie C. Voorste kruisbandletsel B. Mediale meniscus laesie
De medicatie van eerste keus bij angststoornissen is: A. SSRI B. TCA C. Benzodiazepine D. MAO-remmer A. SSRI
Een specifieke fobie wordt behandelt met een benzodiazepine. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Het CMC1-gewricht is gezwollen en pijnlijk. Waar denkt u aan? A. Artrose B. Reumatoïde artritis C. Jicht A. Artrose
Mw. Jansen heeft een bipolaire stoornis waarvoor zij lithium gebruikt. Dit is niet afdoende om de depressieve perioden te voorkomen. Wat is de volgende stap? A. TCA of SSRI toevoegen B. Lithium ophogen C. Carbemazepine toevoegen A. TCA of SSRI toevoegen
Welke spier is het meest aangedaan bij een rotatorcufftendinopathie? A. M. Subscapulairs B. M. Teres major C. M. Trapezius D. M. supraspinatus D. M. supraspinatus
Wat is een DMARD? A. Methotrexaat B. Diclofenac C. Paracetamol D. Ibuprofen A. Methotrexaat
De wervelkolom bestaat uit 7 cervicale, 12 thoracale en 5 lumbale wervels. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Wortel C6 treedt uit op niveau C5-C6. A. Juist B. Onjuist B. onjuist (tussen C6-C7)
Met het testen van de knie in valgusstress test je de: A. mediale collaterale band B. laterale collaterale band A. mediale collaterale band
Verschuiving van wervels ten opzicht van elkaar heet spondylolyse. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Wat past er niet bij het alcoholonthoudingssyndroom? A. Thiamine toedienen B. Starten met benzo's tegen autonome hyperreactiviteit C. Verschijnselen treden binnen een dag op na onthouding of vermindering D. Optreden van autonome hyperreactiviteit C. Verschijnselen treden binnen een dag op na onthouding of vermindering
De spierkracht over een gewricht wordt getest door de: A. Spier maximaal aan laten spannen, proximaal fixeren, distaal trekken B. Spier maximaal aan laten spannen, distaal met 2 handen trekken C. Spier ontspannen, proximaal fixeren, distaal trekken A. Spier maximaal aan laten spannen, proximaal fixeren, distaal trekken
Wat geef je niet bij een manie? A. Antidepressiva B. Lithium C. Antipsychotica D. Anti-epileptica A. Antidepressiva
Wat zijn bijwerkingen van SSRI's? A. Hoofdpijn B. Misselijkheid C. Sufheid D. Allemaal D. Allemaal
In hoeveel procent van de gevallen wordt een haemarthros van de knie veroorzaakt door een bandletsel? A. 20% B. 60% C. 80% C. 80% - vooral voorste kruisband
Een cerebrale metastase is soms de eerste uiting van een tumor, voordat de primaire tumor gevonden is. Dit komt voor in meer dan 50% van de gevallen. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist - ongeveer 10%
Bij CTS wordt in de meeste gevallen sensibiliteitsverlies gevonden. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Welke meniscus is het vaakst aangedaan? A. Mediale meniscus B. Laterale meniscus C. Beiden zijn evenveel aangedaan A. mediale meniscus
Op welke leeftijd ontstaat presbyopie? A. 20 jaar B. 40 jaar C. 60 jaar D. 80 jaar B. 40 jaar
Een jongen van 25 jaar heeft rugklachten. Hij heeft vooral 's nachts en 's morgens last en daarnaast heeft hij last van ochtendstijfheid. Wat is de diagnose? A. Bechterew B. Artrose C. Houdingsafwijking D. Metastase A. Bechterew
Vrouw heeft een HNP met een verlaagde kniepeesreflex links. Waar zit de HNP? A. L3-L4 li B. L3-L4 re C. L4-L5 li D. L4-L5 re A. L3-L4 li
Lasegue is positief en de APR is verlaagd. Waar zit de HNP? A. L4 B. L5 C. S1 C. S1
Bij een mediale collaterale band probleem. Wat is waar? A. De test van McMurray is positief B. De valgusstress in 30 graden is positief C. Instabiliteit bij volledige extensie B. De valgusstress in 30 graden is positief
Pt heeft pijn aan mediale zijde van knie, bij rotatie en bij het veters strikken, kan geen 100 meter lopen. Endo- en exorotatie van de heup zijn beperkt. Flexie en extensie van de knie zijn ongestoord. Drukpijn mediale zijde knie. Wat is dit? Coxartrose
De weerstand is bij een spier in het gehele traject verhoogd. Hoe noem je dit? A. Lodenpijp fenomeen, rigiditeit B. Lodenpijp spasticiteit C. Knipmesfenomeen spasticiteit D. Knipmesfenomeen rigiditeit A. Lodenpijp fenomeen, rigiditeit
Welke van de volgende spieren behoort niet tot de rotatorcuff? A. M. supraspinatus B. M. teres major C. M. teres minor D. M. subscapularis B. M. teres major
Een ptosis bij het syndroom van Horner wordt veroorzaakt door zwakte van de: A. levator palpebrae B. orbiculair oculi C. tarsalis superior C. tarsalis superior
Bij uveïtis intermedia vindt je ontstekingscellen in het gehele glasvocht. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Waardoor wordt een rood oog het meest waarschijnlijk veroorzaakt? A. Uveïtis anterior B. Uveïtis intermedia C. Uveïtis posterior A. Uveïtis anterior
Een inversietrauma van de enkel veroorzaakt voornamelijk letsel van... A. mediale banden B. laterale banden C. beide banden evenveel aangedaan B. laterale banden
Een schilder heeft pijn in de schouder bij bovenhandse werkzaamheden. Bij abductie heeft hij het gevoel dat hij 'ergens' doorheen moet. De meest waarschijnlijke diagnose is: A. painfull arc syndroom B. frozen shoulder C. Epicondylitis lateralis A. Painfull arc
Door cataract worden de stralen meer gebroken. Wat voor refractieafwijking is er nu aanwezig? A. Myoop oog B. Hypermetroop oog C. Presbyoop oog D. Astigmatisme A. Myoop oog
Vrouw met bipolaire stoornis heeft in klachtenvrije periode laten registreren dat ze tijdens manische periode behandeld wil worden, ook als ze zich op dat moment verzet. Dit betreft een: A. Wilsverklaring B. NRNI verklaring C. Zelfbindingsverklaring C. Zelfbindingsverklaring
Een vrouw heeft last van haar schouder. Bij onderzoek heeft zij een beperkte exorotatie. Dit is een painfull arc. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Bij mediale collaterale bandproblemen; wat is waar? A. Test van McMurray uitvoeren B. Valgusstresstest in 30 graden flexie uitvoeren C. Instabiliteit van de knie B. Valgusstresstest in 30 graden flexie uitvoeren
Geef je bij dystonie een benzodiazepine? A. Ja B. Nee B. Nee
Na een cervicaal radiculair syndroom houdt de patiënte klachten van gevoelsverlies in de middelvinger. Van welke reflex verwacht je hier ook afwijkingen? A. Bicepspeesreflex B. Tricepspeesreflex C. Voetzoolreflex B. Tricepspeesreflex
Een patiënt heeft uitval van de nervus abducens (VI) links. Wanneer hij naar links kijkt, ziet hij dubbelbeelden. Deze zijn gekruist. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Een patiënt met uitval van de n. facialis kan de ogen wel sluiten. Dit is een: A. centrale facialisparese B. perifere facialisparese A. centrale facialisparese
Collaterale banden test je in... A. flexie B. extensie A. flexie
De klassieke verschijnselen van tentoriële inklemming worden veroorzaakt door compressie van: A. pons B. tectum C. diencephalon D. cerebellum A. pons
Wat is de behandeling bij uveïtis anterior? A. Corticosteroïden en pupilvernauwing B. Corticosteroïden en pupilverwijders B. Corticosteroïden en pupilverwijders
Wat is geen symptoom van uveïtis anterior? A. Rood oog B. Lichte visusdaling C. Fotofobie D. Lichtflitsen E. Pijn D. Lichtflitsen
De n. trigeminus heeft alleen een sensibele en geen motorische functie. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Wat is juist? A. Top-top proef houdt pt ogen open, top-neusproef open B. Top-top proef houdt pt ogen dicht, top-neusproef open C. Top-top proef houdt pt ogen dicht, top-neusproef dicht D. Top-top proef houdt pt ogen open, top-neusproef dicht D. Bij de top-top proef houdt de patiënt de ogen open, bij de top-neusproef houdt de patiënt de ogen dicht
De trochanter major voel je het liefst in zijligging. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Ligt het acromion hoger of lager dan het laterale deel van de clavicula bij een AC-luxatie? A. Lager B. Hoger A. Lager
Wat zorgt voor mydriasis? A. Atropine B. Pilocarpine A. Atropine
Wat zorgt voor miosis? A. Atropine B. Pilocarpine B. Pilocarpine
Waaruit bestaat de unhappy triad? Letsel van de... A. Mediale band, voorste kruisband en achterste kruisband B. Laterale band, voorste kruisband en mediale meniscus C. Mediale band, voorste kruisband en mediale meniscus C. Mediale band, voorste kruisband en mediale meniscus
In de normale populatie heeft 60% van de mensen een persoonlijkheidsstoornis. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist - 10-15%
Bij PTSS kan de psychotherapie worden ondersteund door: A. EMDR B. SSRI B. SSRI
Bij PTSS heeft de behandeling met eye movement desensitization and reprocessing therapie de voorkeur boven een SSRI. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Reumafactoren zijn autoantilichamen gericht tegen het fc fragment van IgM A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Een positieve reumafactor is bewijzend voor reumatoïde artritis A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Wanneer iemand de haren uit het hoofd trekt van de spanning past dit bij een... A. drangstoornis B. dwangstoornis A. drangstoornis
Welk medicijn is geïndiceerd bij neuropathische pijn? A. Amitryptyline B. Fluoxetine A. Amitryptyline
Met welke kaart test je niet de visus? A. Snellenkaart B. E-haken C. Landoltse ringen D. Ruitjespatrooon van Amsler D. Ruitjespatrooon van Amsler
Met welke kaart beoordeel je niet de visus? A. Ishihara-kaart B. E haken kaart C. Snellen letterkaart D. Landolt-C-kaart A. Ishihara-kaart
Wat is waar? A. Met de test van Donders test je metamorfopsie B. Met de Amslergrid test je perifeer zien C. Met de Snellenkaart test je gezichtsscherpte C. Met de Snellenkaart test je gezichtsscherpte
Maculadegeneratie test je met behulp van... A. Amsler-kaart B. Snellen-kaart C. oogspiegelen A. Amsler-kaart
Op welke afstand moet de patiënt van de snellenkaart staan om de visus te testen? A. 5 meter B. 6 meter C. 4 meter B. 6 meter
Productie van de liquor cerebrospinalis vindt plaats in de plexus choroideus in de hersenen. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Wat valt bij een hersendode patiënt het eerste uit? A. Ademhaling B. Corneareflex B. Corneareflex
Wat valt eerder uit bij inklemming van craniaal naar caudaal? A. De pupilreflex B. De ademhaling A. De pupilreflex
Wat is de EMV-score van iemand die slaapt? A. 4-6-5 B. 3-6-5 C. 2-5-3 C. 2-5-3
Vanaf welke EMV-score spreekt men van coma? A. EMV 2-2-2 of lager B. EMV 1-5-2 of lager C. EMV 1-5-1 of lager B. EMV 1-5-2 of lager
Een vrouw van 21 heeft in enkele dagen een snel veranderde visus. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? A. Neuritis retrobulbaris B. Glaucoom C. Cataract A. Neuritis retrobulbaris
Wat is de visus van iemand die slechts bij een afstand van 1 meter vingers kan tellen? A. 1/30 B. 1/60 C. 1/300 B. 1/60
Wat test je met de McMurray test met het onderbeen in exorotatie? A. Mediale meniscus B. Laterale meniscus C. Collaterale banden A. Mediale meniscus
Wanneer het pianotoetsfenomeen aanwezig is, is er altijd sprake van een schouderluxatie. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Wanen bij een waanstoornis zijn per definitie niet bizar. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Het Opioïdonthoudingssyndroom is vooral afhankelijk van de halfwaardetijd van het middel. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Wat kun je toedienen om verschijnselen die kunnen optreden bij het afbouwen van benzodiazepinen te voorkomen? A. Diazepam B. Lithium C. Naproxen A. Diazepam
Hoofdpijn bij migraine duurt: A. langer dan 2 uur, korter dan 48 uur B. langer dan 4 uur, korter dan 48 uur C. langer dan 4 uur, korter dan 72 uur D. langer dan 6 uur, korte dan 72 uur C. langer dan 4 uur, korter dan 72 uur
Wat past niet bij een delier? A. Levendige nachtmerries B. Omkeren dag-nachtritme C. Bewustzijnsstoornissen D. Euforie D. Euforie
Waar heeft iemand de meeste kans op na een chemisch letsel van het oog? A. Uveïtis B. Conjunctivitis C. Keratoconjunctivitis sicca C. Keratoconjunctivitis sicca
Bij mensen van 90 is maculadegeneratie de meest voorkomende oorzaak van slechter zien. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Een man van 31 moet 's nachts plassen, zijn vrouw hoort een knal en vindt haar man in de badkamer met hoofdletsel van de wc bril. Wat is er aan de hand? A. Syncope B. Epilepsie C. Orthostatische hypotensie A. Syncope
Welk neuron is aangedaan bij een longtop tumor met het syndroom van Horner? A. 1e B. 2e C. 3e B. 2e
Waar is het processus coracoïdeus onderdeel van? A. Humerus B. Scapula C. Clavicula B. Scapula
Iemand heeft uitstralende pijn naar het been en de grote teen, er is sprake van een lumbaal radiculair syndroom. Wat is de aangewezen therapie? A. 2 weken bedrust B. Zoveel mogelijk mobiel blijven C. Direct naar neurochirurg verwijzen B. Zoveel mogelijk mobiel blijven
Iemand heeft een CVA, wat is bewezen nuttig om nu te doen? A Start met aspirine gedurende 14 dagen B. Eenmalig recombinant tissue-plasminogen activator (rt-PA) therapie iv C. Opname stroke unit D. Alle drie D. Alle drie
Wat past bij schizofrenie? A. Aandachtsstoornis B. Concentratiestoornis C. Beiden C. Beiden
Welke structuur is meestal aangedaan bij haemartros? A. Voorste kruisband B. Achterste kruisband C. Collaterale band D. Meniscus A. Voorste kruisband
Bij welke ziekte passen fasciculaties en spierzwakte van de benen? A. MS B. ALS C. Myastenia gravis en ALS B. ALS
Hoe groot is de kans dat iemand met ADHD in de jeugd nog steeds ADHD heeft als volwassene? A. 5% B. 20% C. 30% D. 60% C. 30%
Iemand zal eerder zelfmedicatie toepassen met alcohol bij een sociale fobie dan bij een agorafobie. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Beelden uit de linker nasale retina projecteren in de rechter hemisfeer. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Wie wordt als eerste presbyoop en moet een leesbril? A. Een 40-jarige man, zonder refractieafwijkingen B. Een 40-jarige man, +3 C. Een 40-jarige man, -3 B. Een 40-jarige man, +3
Wat is het nu van reconstructie van de kruisbanden? A. Stabiliseren van het gewricht B. Voorkomen letsel meniscus A. Stabiliseren van het gewricht
Wat kan gezegd worden bij migraine? A. <50% heeft voorafgaand een aura B. Slaperigheid is een bijkomend verschijnsel A. <50% heeft voorafgaand een aura
Hoe is anatomie oog? A. Cornea, glasvocht, retinale fotoreceptorlaag, ganglion cellaag, fotoreceptorkernen, retinaal pigmentepitheel (RPE), choroidea, sclera B. Cornea, glasvocht, ganglion cellaag, fotoreceptoren, RPE, choroidea, sclera A. Cornea, glasvocht, retinale fotoreceptorlaag, ganglion cellaag, fotoreceptorkernen, retinaal pigmentepitheel (RPE), choroidea, sclera
Hoort agranulocytose bij het maligne neuroleptica syndroom? A. Ja B. Nee B. Nee
Wat krijg je bij een lensluxatie en als de zonulavezels over 180 graden door zijn? A. Astigmatisme B. Myopie C. Hypermetropie B. Myopie
Een vrouw heeft pijn en krachtsverlies aan haar rechterhand en pols. Daarnaast heeft zij moeite met de fijne motoriek. Zij heeft last bij het racket vasthouden bij tennissen. Dit is een epicodylitis lateralis. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Een positieve HLA-B27 is bewijzend voor Bechterew. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Een man kan zijn hand en pols niet meer flexteren. De n. radialis is aangedaan. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist - n. medianus
Maculadegeneratie kan niet behandeld worden. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Een vrouw heeft een aanval van duizeligheid met daarbij misselijkheid en braken. Zij heeft dit al een paar maal gehad. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? A. Mèniere B. BPPD C. Neuritis vestibularis A. Mèniere
Een vrouw van 82 is een korte periode weggeraakt zonder dat er symptomen aan vooraf zijn gegaan. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? A. Vasovagale collaps B. TIA C. Cardiaal probleem C. Cardiaal probleem
Bij reumatoïde artritis schrijf je een NSAID voor om de degeneratie in de gewrichten te beperken. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Wat is het eerste symptoom bij diabetische retinopathie? A. Micro-aneurysmata B. Neovascularisatie C. Ischemie D. Glasvochtbloeding A. Micro-aneurysmata
Welke beweging is het meest beperkt bij een capsulaire bewegingsbeperking van de schouder? A. Endorotatie B. Exorotatie C. Horizontale extensie D. Abductie B. Exorotatie
Wanneer zijn de klachten bij een hersentumor het meest aanwezig? A. Gedurende de hele dag B. Vooral 's avonds C. Vooral 's nachts en 's ochtends C. Vooral 's nachts en 's ochtends
Dhr. Derksen heeft pijn in zijn arm en been en is verward. Het lijkt alsof zijn arm niet meer bij hem hoort. Hij heeft sinds 4 weken hoofdpijn. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? A. Subduraal hematoom B. Epiduraal hematoom C. MS D. Parkinson A. Subduraal hematoom
Op een verwijskaart staat S-2 C-2 as 85. Wat voor afwijking heeft deze patiënt? A. Myoop en astigmatisme B. Hypermetroop en astigmatisme C. Myoop A. Myoop en astigmatisme
Wat is geen behandeling van het neuroleptisch syndroom? A. Het warm houden van de patiënt B. Het behandelen van infecties C. Het controleren van de vochtbalans en evt. corrigeren A. Het warm houden van de patiënt
Een bekende bijwerking van isoniazide is dat het bijdraagt aan een... A. depressie B. delier C. stemmingsverhoging C. stemmingsverhoging
Het gebruik van NSAIDs kan bijdragen aan het ontstaan van een depressie. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Els heeft DM type I, vanochtend heeft zij teveel insuline gespoten als gevolg hiervan heeft zij nu een hypoglycemie. Het hebben van een hypoglykemie kan gepaard gaan met... A. angst B. depressieve symptomen A. angst
Wat is geen melancholisch symptoom bij een depressieve stoornis? A. Slaapstoornis B. Verlies van Libido C. Subjectief slechter geheugen C. Subjectief slechter geheugen
Kenmerk van een bipolaire stoornis is dat er sprake is van... A. een depressie B. een depressie met wanen C. zowel een depressie als een manie C. zowel een depressie als een manie
Wat wordt verstaan onder een schizoaffectieve stoornis? A. De patiënt heeft zowel depressieve kenmerken als schizofrene kenmerken B. De patiënt heeft zowel manische kenmerken als schizofrene kenmerken C. Zowel a als b zijn juist C. Zowel a als b zijn juist
Het hebben van doodsangsten tijdens je slaap is een voorbeeld van... A. insomnia B. hypersomnia C. parasomnia C. parasomnia
Waarom mogen patiënten die MAO-remmers krijgen bepaalde producten niet eten? A. Indien zij deze producten wel eten is er risico op leverschade B. Indien zij deze producten wel eten is er een risico op een hersenbloeding B. Indien zij deze producten wel eten is er een risico op een hersenbloeding - tyramine-arm dieet benodigd
Mw. van Engelen is 5 jaar geleden vrijwillig onder behandeling geweest van een psychiater. Zij heeft haar dossier ingezien en ze wil dat het vernietigd wordt. A. De psychiater moet het dossier vernietigen B. De psychiater moet het dossier intact houden A. De psychiater moet het dossier vernietigen - Geldt niet bij gedwongen opname!! dan minimale bewaartermijn van 5 jr na ontslag
Eric, 22 jaar, gebruikt een psychofarmacon. Nu krijgt hij last van een onduidelijke spraak, onsamenhangendheid, sufheid en een nystagmus. Welk middel gebruikt hij? A. Opioïd B. Anxiolicitum C. Stimulantia B. Anxiolicitum
Elske van 14 jaar heeft coeliakie. Doordat zij coeliakie heeft, heeft zij een grotere kans om later osteoporose te ontwikkelen. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Het aantal SD dat de botmineraaldichtheid van een patiënt boven/onder de dichtheid van een jongvolwassene zit, is de... A. Z-score B. T-score B. T-score
Wanneer spreekt met van een osteopenie? A. 1 tot 2,5 SD onder de piekbotmassa T-score B. >2,5 SD onder de peikbotmassa T-score C. 1 tot 2,5 SD onder piekbotmassa Z-score A. 1 tot 2,5 SD onder de piekbotmassa T-score
Rond welke leeftijd wordt de maximale piekbotmassa bereikt? A. 15 jaar B. 20 jaar C. 30 jaar C. 30 jaar
Heleen loopt de Vierdaagse, ze krijgt een zere voet. Er blijkt sprake te zijn van een stressfractuur. Welk bot is waarschijnlijk aangedaan? A. Os naviculare B. Os metatarsale B. Os metatarsale
Wanneer spreekt men van een excentrische contractie? A. Indien de origo en insertie niet ten opzichte van elkaar verplaatsen B. Indien origo en insertie van de spier naar elkaar toe bewegen C. Indien origo en insertie van elkaar af bewegen C. Indien origo en insertie van elkaar af bewegen
Indien er benige uitwassen aan de annulus fibrosis en het lig. longitudinale anterius ontstaan spreekt men van? A. Spondylarthrose B. Spondylose B. Spondylose
Wat is de functie van het talocalcaneonaviculaire gewricht? A. Pronatie en supinatie B. Flexie en extensie A. Pronatie en supinatie
Eefke is spastisch, ze ontwikkeld hierdoor een afwijking aan haar voet. Welke afwijking is dat? A. Holvoet B. Platvoet C. Spitsvoet C. Spitsvoet
Welk gewricht wordt bij artrose meestal niet aangedaan? A. PIP B. DIP C. MCP C. MCP
Wat is ametropie? A. Parallele stralen worden niet in de focus van het netvlies geprojecteerd. B. De optische breking in de afzonderlijke vlakken is verschillend A. Parallele stralen worden niet in de focus van het netvlies geprojecteerd.
Wat is mydriasis? A. Pupilvernauwing B. Pupilverwijding B. Pupilverwijding
Een laesie van de N. III leidt tot... A. Myosis B. Mydriasis B. Mydriasis
Een voorbeeld van secundair glaucoom is glaucoom dat is ontstaan door een rubella infectie. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Boven welke waarde is de oogdruk verhoogd? A. 15 mmHg B. 18 mmHg C. 21 mmHg D. 30 mmHg C. 21 mmHg
Dhr de Vries heeft gezichtsvelduitval, deze uitval heeft enkel betrekking tot het onderste temporale kwadrantanopsie. Waar is de laesie gelokaliseerd? A. Tractus opticus B. Radiatio optica C. Occipitale kwab B. Radiatio optica
Dhr A had een episode van bloederige diarree. Nu krijgt hij last van acuut ziek zijn met gewrichtspijn, urethritis en een pijnlijk rood oog. Wat is er aan de hand? A. Ziekte van Bechterew met uveïtis anterior B. Syndroom van Reiter met uveïtis anterior B. Syndroom van Reiter met uveïtis anterior
De buitenste vettige laag van de traanfilm wordt geproduceerd door... A. conjunctivale globetcellen B. traanklier C. glandulae van Meibom C. glandulae van Meibom
Wat is de werking van curare? A. Curare remt de werking van acetylcholine B. Curare remt de werking van noradrenaline C. Curare remt de werking van acetylcholinesterase A. Curare remt de werking van acetylcholine
Het orthosympathisch zenuwstelsel gebruikt: A. acetylcholine B. noradrenaline C. beiden C. beiden
Welk hormoon wordt door de hypofyseachterkwab geproduceerd? A. ADH B. ACTH C. TSH ADH
Een enkele presynaptische terminal ontlaad enkele malen snel achter elkaar. Dit zorgt ervoor dat er sneller een postsynaptisch signaal ontstaat. Dit effect heet: A. spatiële summatie B. temporele summatie B. temporele summatie
Welke pathway zorgt voor de geleiding van snelle pijn? A. Tractus paleospinothalamicus B. Tractus neospinothalamicus B. Tractus neospinothalamicus
Dhr. Felderhof heeft last van een prikkelend pijngevoel wanneer zijn trui over zijn arm glijdt. Dit is een voorbeeld van: A. allodynie B. hyperalgesie C. hyperpathie A. allodynie
Letsel van de n. radialis veroorzaakt atrofie van... A. de binnenkant van de onderam B. de buitenkant van de onderarm B. de buitenkant van de onderarm
Dhr Arts kan moeilijk uit zijn stoel omhoog komen. Ook heeft hij moeite om te beginnen met lopen. Men spreekt hier van... A. akinesie B. bradykinesie A. akinesie
Indien er bij een patiënt sprake is van hypertonie en deze patiënt loopt met schuifelende pasjes, dan is er sprake van? A. Cerebellair syndroom B. Extrapyramidaal syndroom B. Extrapyramidaal syndroom
Een asymmetrisch beeld is een ondersteunend criterium voor de ziekte van Parkinson A. Juist B. Onjuist A. Juist
Wat is het verschil tussen neuritis retrobulbaris en neuritis optica? A. Bij neuritis retrobulbaris is wel papiloedeem en bij neuritis optica niet B. Bij neuritis retrobulbaris is geen papiloedeem en bij neuritis optica is wel sprake van papiloedeem B. Bij neuritis retrobulbaris is geen papiloedeem en bij neuritis optica is wel sprake van papiloedeem
Bij een laesie in de visuele cortex is de pupilreflex? A. Niet gestoord B. Wel gestoord A. Niet gestoord
Klaas wordt heel erg misselijk en duizelig als zijn hoofd plotseling van stand wordt veranderd. Dit past meer bij? A. De ziekte van menière B. BPPD B. BPPD
Dhr van der Hoek kan een voorwerp niet herkennen op de tast. Dit heet? A. Astereognosie B. Afasie C. Apraxie A. Astereognosie
Ewoud is bokser, hij heeft bij zijn vorige wedstrijd een paar klappen op zijn hoofd gehad. Sindsdien vertoont hij een valneiging naar rechts en afasie. Waar zit de laesie? A. Frontaal beiderzijds B. Pariëto-temporo-occipitaal links C. Frontaal links B. Pariëto-temporo-occipitaal links
Hoe bereikt de liquor vanuit de zijventrikels het derde ventrikel? A, Via foramen interventriculaire B. Via het aquaduct C. Via foramen van Luschka A, Via foramen interventriculaire = Monroe
Waar valt dèja-vu onder in de psychiatrie? A. Geheugen B. Bewustzijn C. Denken D. Waarnemingsstoornis A. Geheugen
Bij diabetische retinopathie heb je lekkage vanuit arteriën. Dit leidt tot? A. Harde exsudaten B. Zachte exsudaten C. Microaneurysmata D. Alle 3 D. Alle 3
Iemand heeft ernstige schietende pijn in de kaak, dit verergerd bij kauwen. Wat voor medicatie geef je? A. Carbamazepine B. Natriumvalproaat A. Carbamazepine
Een vrouw heeft hoofdpijn en sinds twee dagen visusverlies. Wat is de oorzaak? A. Arteritis temporalis B. Subduraal hematoom C. Epiduraal hematoom A. Arteritis temporalis
Kan epilepsie zich uitten in alleen bewustzijnsdaling? A. Ja B. Nee A. Ja
Areflexie is altijd een uiting van een laesie van een perifere zenuw. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Welk onderzoek moet je doen bij verdenking op een TIA? A. ECG B. Doppler halsvenen C. CT hersenen D. Alle bovenstaande D. Alle bovenstaande
Wat laser je bij diabetes mellitus? A. Hele retina, zonder de macula B. Alleen de macula C. Alleen de neovascularisaties A. Hele retina, zonder de macula
Welke zenuwen liggen in de sinus cavernosus? A. N. opticus B. N II C. N II, IV, V, VI D. N III, IV, V, VI D. N III, IV, V, VI
Een patiënt heeft een pijnlijk knie, kan niet lopen en heeft tot 20 graden beperkte extensie. Wat is de oorzaak? A. Letsel van de meniscus B. Letsel van de collaterale band C. Letsel van de kruisband A. Letsel van de meniscus
Bij welke aandoening komt geen papiloedeem voor? A. Intracraniële drukverhoging B. Glaucoom C. Neuritis optica D. Arteritis temporalis D. Arteriitis temporalis
Wat is geen symptoom van uveïtis? A. Hyposfagma B. Verhoogde druk C. Synechiën posteriores D. Precipitaten A. Hyposfagma
Iemand moet zichzelf af en toe knijpen om zeker te weten of hij er nog wel is, past dit bij derealisatie? A. Ja B. Nee B. Nee
Iemand met Boulimia geef je SSRI's A. Ja B. Nee A. Ja
Hoeveel patiënten moet je behandelen met carotisdesobstructie om 1 CVA te voorkomen? A. 1 B. 5 C 10 D 100 B. 5
Wat is waar over een achillespeesruptuur? A. Komt vaker voor bij jonge gezonde sporters B. Conservatief beleid C. Injectie met corticosteroïden D. Thompsom test is bewijzend D. Thompsom test is bewijzend
Als de linker lichaamshelft uitval vertoont en er tevens een hemianopsie is aan dezelfde kant zit het probleem in de capsula interna. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Welke vitamine moet je bepalen bij iemand die polyneuropathie heeft na alcoholmisbruik? A. Thiamine B. Vitamine B12 C. Vitamine B6 A. Thiamine
Iemand heeft een tremor aan beide armen bij het uitstrekken van zijn armen en daarnaast ook een tremor van het hoofd. Wat is hier aan de hand? A. Essentiële tremor B. Seniele tremor C. Ziekte van Parkinson A. Essentiële tremor
25- jarige man heeft 3x schokken in de armen bemerkt, waarna hij buiten bewustzijn is geweest en urine heeft laten lopen en een tongbeet heeft gehad, wat is hier aan de hand? A. Gegeneraliseerde epilepsie aanval B. Partiële complexe epilepsie aanval A. Gegeneraliseerde epilepsie aanval
Iemand heeft een zelfmoordpoging gedaan en is nu in coma. Moet hij op grond van de BOPZ meegenomen worden naar het ziekenhuis? A. Ja B. Nee B. Nee (op grond van WGBO)
De aangezichtsmotoriek is minder aangedaan bij uitval van het centrale motorische neuron dan bij uitval van de n. facialis. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Welk symptoom past niet bij cataract? A. Lichtflitsen B. Wazig zien C. Schittering A. Lichtflitsen
Wat is waar over een schouderluxatie? A. 95% van de gevallen luxeert naar voren B. Er is altijd een operatie nodig om het te herstellen A. 95% van de gevallen luxeert naar voren
Vrouw van 27 had gister last van ernstige hoofdpijn met uitval van de linker lichaamshelft en gelaat, daarbij was zij misselijk en heeft zij gebraakt. Vandaag is zij klachten vrij. A. Migraine met aura B. Bloeding rechter hemisfeer C. Epilepsie A. Migraine met aura
Bij MS is de kniepeesreflex A. verhoogd B. verlaagd A. verhoogd
Op welke manier erft kleurenblindheid over? A. x-chromosomaal B. autosomaal dominant C. autosomaal recessief A. x-chromosomaal
Een 'niet-pluis' verschijnsel bij hoofdpijn is onder andere: A. ontstaan in de late avond B. ontstaan voor het 40e levensjaar C. provocatie door drukverhoging C. provocatie door drukverhoging
Is er een verschil in pupilgrootte bij iemand die zijn ogen sluit en iemand die slaapt? Beredeneer. Bij sluiten van de ogen zijn de pupillen in mydriasis en bij slapen in miosis
Bij een vegetatieve status is de maximale EMV-score 4-4-2. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Een van de criteria voor ADHD is dat enkele van de symptomen die beperkingen veroorzaken aanwezig waren voor het zevende levensjaar. A. Juist B. Onjuist B. (Onjuist, volgens DSM-V onder de 11 jaar(
In het merendeel van de gevallen ontstaat de ziekte van Creutzfeldt-Jacob door het eten van besmet koeienvlees (BSE) A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Afasie wordt in 95% van de gevallen veroorzaakt door een laesie in de linkerhemisfeer A. Juist B. Onjuist A. Juist
Welk kenmerk past niet bij een frontaal syndroom? A. Gestoorde cognitieve functie B. Incontinentie voor urine C. Versterkte snoutreflex D. Interesseverlies A. Gestoorde cognitieve functie
Welke factor wordt niet geassocieerd met een minder gunstig beloof van schizofrenie? A. Een plotseling begin van de aandoening B. Begin op jonge leeftijd C. Afwezigheid van depressieve symptomen A. Een plotseling begin van de aandoening
Wat is het meest voorkomende symptoom bij onttrekking van benzodiazepinen? A. Concentratiestoornissen B. Verwardheid C. Angstgevoelens D. Vermoeidheid C. Angstgevoelens
Een arterioveneuze malformatie is een oorzaak van epilepsie A. Juist B. Onjuist A. Juist
Primaire gegeneraliseerde tonisch-klonische epilepsie komt vooral voor na het 25e levensjaar. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Welk symptoom komt niet voor bij absences? A. Wazige blik B. Myoklonieën van de armen C. Verandering van kleur van het gezicht D. Door de knieën zakken B. Myoklonieën van de armen
Een cerebrale veneuze sinustrombose komt vooral voor bij vrouwen. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Het restless legs-syndroom rekent men tot de extrapiramidale stoornissen. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Op basis van één uitgebreid consult kan men met zekerheid vaststellen of er bij een patiënt gesproken mag worden van een persoonlijkheidsstoornis. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
Na een patellaluxatie is radiologisch onderzoek altijd noodzakelijk. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Type 1 herpes simplex is een belangrijke veroorzaker van oogziekten. Het virus blijft na primaire infectie latent aanwezig in het ganglion van: A. n. III B. n. V C. n. VI D. n. VII B. N. V
Created by: Peertje93
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards