Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Levenscyclus M1

QuestionAnswer
Een kenmerk van een kind met Asperger is: a. normale intelligentie b. abnormale taalontwikkeling c. sociale contactstoornis c. sociale contactstoornis Meestal juist hoge intelligentie, en geen (grote) achterstand in cognitieve ontwikkeling en taal
Als bij PKU de therapie (dieet) juist wordt aangehouden, dan is de levensverwachting verlaagd Onjuist, de levensverwachting is dan juist niet verlaagd
Welke aandoening is niet multifactorieel bepaald: a. CF b. alcoholisme c. klompvoet d. schisis a. CF
Een acute retentieblaas kan uitgelokt worden door alcohol Juist In sommige gevallen kan chronische urineretentie acuut worden door plotselinge toename van de hoeveelheid geproduceerde urine. Voorbeelden van oorzaken: diuretica, koud weer, overvloedige alcoholconsumptie
Een kind van 4 jaar met droge lippen en snelle pols is voor 5% gedehydreerd Onjuist Bij droge slijmvliezen en tachycardie mag worden aangenomen dat er (minstens) sprake is van matige dehydratie van 5-10%
Het climacterium begint: a. voor de menarche b. in de vruchtbare fase c. voor de menopauze d. na de menopauze c. voor de menopauze Climacterium = 'perimenopauze', periode rondom de menopauze waarin eicellen opraken, hormonale balans verandert en menstruatie verandert. Gemiddelde lengte = 4-5 jaar
Het risico op een extra-uteriene graviditeit (EUG) is verhoogd na het doormaken van een salpingitis Juist 7-10x verhoogd risico
De meest voorkomende complicatie van chlamydia is urethrastrictuur Onjuist Bij vrouwen vaker salpingitis, bij mannen vaker prostatitis of epididymitis
Een operatie bij torsio testis wordt uitgevoerd: a. aan de aangedane zijde b. aan beide zijden b. aan beide zijden I.v.m. verhoogd risico op contralaterale torsie, bdz fixatie middels orchidopexie
De 20-weken echo is voor het vaststellen van de zwangerschapsduur Onjuist Voor onderzoek naar evt. afwijkingen en controle van groei en hoeveelheid vruchtwater
Percentage mannen dat een vasectomie ongedaan laat maken: a. 2.5-5% b. 5-10% c. 10-12.5% d. 12.5-15% a. 2.5-5%
De meeste kinderen met syndroom van Down worden geboren uit moeders >36 jaar Onjuist 25% van alle Down kinderen wordt geboren uit vrouwen >35, maar ook maar 5% van álle kinderen wordt geboren uit vrouwen >35, dus de kans is wel veel groter
Ouders met Down syndroom krijgen altijd kinderen met Down syndroom Onjuist Trisomie wordt meestal veroorzaakt door meiotische non-disjunctie van een chromosomenpaar. Mannen met Down zijn infertiel, vrouwen met Down hebben 50% kans om door te geven.
Er is een HCG-piek in het: a. 1e trimester b. 2e trimester c. 3e trimester a. 1e trimester HCG wordt aangemaakt door de placenta, productie neemt gedurende 1e trimester (8-10 weken) sterk toe met piek rond 10e week.
Wat is genetische anticipatie? Het progressief vroeger aanvangen en klinisch ernstiger worden van een erfelijke ziekte per generatie (bijv. bij autosomaal-dominante Myotone Dystrofie)
Een pasgeborene gaat kreunen bij een tekort aan surfactant Juist Door surfactanttekort daalt longcompliantie en treedt bij uitademing atelectase op, dit geeft expiratoir kreunen
Wanneer moet een kind starten met bijvoeding: a. 4 mnd b. 6mnd c. 9 mnd d. 12 mnd b. 6 mnd Vanaf 6 mnd heeft kind vaste voeding nodig naast borst/flesvoeding (maar mag vanaf 4 mnd worden geïntroduceerd)
Sectio bij 39 weken bij zwangerschapshypertensie. APGAR 5 en 7. Kind gaat kreunen en wordt blauw, sprake van: a. wet lung b. congenitale hartafwijking a. wet lung (TTN) Door sectio wordt neonaat niet 'gecomprimeerd'; mist fysiologische prikkel voor uitdrijven vocht longen
Welk hormoon piekt na ovulatie: a. progesteron b. LH c. prostaglandine 5 d. oestrogeen a. progesteron
Cryptorchisme betekent Niet ingedaalde testis
Wat past niet bij meningitis: a. teken van Brudzinski b. teken van Kernig c. hyperextensie nek d. hoofd kan niet naar links/rechts worden bewogen d. hoofd kan niet naar links/rechts worden bewogen Brudzinski = knieën opgetrokken bij buigen hoofd (meningeale prikkeling); Kernig = knieën niet strekbaar in zittende/liggende houding ivm uitstralende pijn in been (wortelprikkeling)
Bij endometriose heeft vrouw vooral buikpijn tijdens de menstruatie Onjuist Vaak 3 vormen van buikpijn: secundaire dysmenorroe, dyspareunie en chronische buikpijn; in premenstruele fase vaak toename pijn onder invloed van hormonale veranderingen
Bronchiolitis wordt veroorzaakt door het RS-virus Juist Met name bij kleine kinderen. Andere verwekkers: influenza-, corona-, adeno-, rhino- en metapneumovirus
Bij vaginisme is er een hogere kans op complicaties bij de baring Onjuist
Een prostaatbiopt wordt transurethraal genomen Onjuist Wordt echogeleid transrectaal genomen
Welk syndroom wordt niet veroorzaakt door non-disjunctie: a. Williams b. Down c. Klinefelter a. Williams Wordt veroorzaakt door deletie
Een caput succedaneum loopt niet over de schedelnaden Onjuist Caput succedaneum = onderhuidse zwelling door wondvocht na geboorte, meestal aan achterkant hoofd. Kan over de schedelnaden heen gaan.
Intra-uteriene groeiachterstand wordt niet veroorzaakt door: a. alcohol b. 8 koppen koffie /dag c. roken d. methadon b. 8 koppen koffie /dag In 60% v/d gevallen wordt er geen duidelijke oorzaak gevonden voor intra-uteriene groeivertraging
De meest voorkomende seksuele klacht bij de vrouw is: a. orgasmestoornis b. opwindingsstoornis a. orgasmestoornis
Wanneer borstontwikkeling optreedt bij meisje <8 jaar, wordt dit pubertas praecox genoemd Juist Bij meisje: borstontwikkeling en schaamhaar <8 en/of menstruatie <10 Bij jongen: testis/penisvergroting, pubisbeharing en/of gezichtsbeharing <9
Welk complement speelt een rol bij het beïnvloeden van de porie van een bacterie: a. C1C3C5 b. C7C8C9 c. C3C4C5 b. C7C8C9 C5b vormt 'membrane attack complex' (MAC) met C6, C7, C8 en C9. Complex maakt gat in het celmembraan en initieert lysis.
Hoe zijn de spiegels 4 jaar na de menopauze: a. FSH & LH verhoogd b. FSH & LH verlaagd c. LH verhoogd, FSH verlaagd d. beide normaal a. FSH & LH verhoogd Door sterk verminderde oestrogeenproductie zullen bloedspiegels van LH en FSH sterk stijgen
Hoeveel procent van mannen heeft retrograde ejaculatie na een TURP: a. >10% b. <10% a. >10% TURP = transurethrale resectie van de prostaat. Bij 60% ontstaat als latere complicatie retrograde ejaculatie omdat blaassfinctermechanisme vaak wordt beschadigd
Meisje van 16 wordt onregelmatig ongesteld en voelt dit niet aankomen. Waarschijnlijk sprake van anovulatoire cyclus. Juist Na menarche kenmerken cycli zich aanvankelijk veelal door ontbreken van volledige follikelrijping en uitblijven ovulatie. Er is langdurige oestrogeenstimulatie; bloedingen komen op onverwachte momenten, van wisselende duur en hevigheid.
Niersteenlijden komt 5x meer voor bij vrouwen dan bij mannen Onjuist Mannen hebben 2.5x vaker nierstenen dan vrouwen
De mortaliteit voor de moeder bij een EUG is 10-20% Onjuist Door vroege diagnostiek is mortaliteit gedaald naar <0.5%
Invaginatie komt het minst vaak voor op de leeftijd van: a. 6 mnd b. 12 mnd c. 24 mnd c. 24 mnd Met piek rond 6-9 mnd
In de zwangerschap is er sprake van een toegenomen plasmavolume. In de eerste helft van de zwangerschap is dit voornamelijk het gevolg van gegeneraliseerde vasodilatatie Juist
Welke vaten worden door ductus Botalli met elkaar verbonden? A. pulmonalis en aorta
Wat is het beleid bij een uretersteen: a. aanzuren urine b. laparoscopie c. laparotomie d. geen van allen d. geen van allen Omdat het merendeel (90%) van stenen spontaan afzakt wordt meestal volstaan met afwachtend beleid (weinig drinken, NSAID)
Een vrouw heeft de ziekte van von Willebrandt. Hierbij geldt: aPTT normaal, bloedingstijd verlengd Onjuist Door storende factoren is diagnose Von Willebrandt niet altijd goed te maken obv alleen labuitslagen. Verlengd aPTT kan worden gevonden, maar normale aPTT sluit Von Willebrandt niet uit.
Wat is de incidentie van PKU bij pasgeborenen: a. 1:12.000 b. 1:14.000 c. 1:16.000 d. 1:18.000 d. 1:18.000 pasgeborenen
Een zwangere vrouw mag de kattenbak niet verschonen. Welk risico loopt zij als zij dit wel doet? a. toxoplasmose besmetting b. listeria besmetting a. toxoplasmose besmetting Toxoplasmaparasieten komen met name voor in de uitwerpselen van een kat en in vlees van oa varkens, geiten en schapen
Bij een jongen zijn de testes niet volledig ingedaald. Testes bevinden zich waarschijnlijk: a. ectopisch b. hoog scrotaal c. inguinaal d. abdominaal b. hoog scrotaal Ectopisch 24%, hoog-scrotaal 47%, inguinaal 17%, abdominaal 11%
Een zware rookster van >35 jaar moet het gebruik van de pil als anticonceptie worden ontraden Juist Risico op arteriële complicaties neemt oa. toe met roken, met name bij vrouwen >35
De hyperdynamische circulatie tijdens de zwangerschap wordt veroorzaakt door verhoogde perifere weerstand Onjuist Hyperdynamische circulatie houdt in: stijging van hartminuutvolume en daling systemische weerstand
Maternale DM tijdens de zwangerschap geeft verhoogde kans op foetale hartafwijkingen Juist
Struma is een symptoom van congenitale hyperthyreoïdie Juist Foetale hyperthyreoïdie heeft als symptomen foetale tachycardie, groeivertraging, struma en craniosynostosis
Is bij een hypovolemische shock het einddiastolisch volume (EDV) toe- of afgenomen? Afgenomen Tekort aan circulerend volume geeft aanleiding tot verminderde venous return en dus daling van EDV en cardiac output
Erythema infectiosum begint met hoge koorts Onjuist
Ontsluiting duurt bij multipara gemiddeld korter dan bij nullipara Juist
Incidentie van endometriumcarcinoom is het hoogst bij: a. 18-30 jaar b. 30-45 jaar c. 40-55 jaar d. 55-75 jaar d. 55-75 jaar
Het onderscheid tussen mazelen en rubella kan gemaakt worden door: a. koorts b. grofvlekkig erytheem c. conjunctivitis d. lymfeklieren opgezwollen achter oren d. lymfeklieren opgezwollen achter oren Treedt op bij rubella
Een kind met cyanose krijgt zuurstof. Dit helpt niet. Er is hier geen sprake van een hartafwijking. Onjuist
Meisje van 15 heeft onregelmatige bloedingen die erg hevig zijn. Dit wordt veroorzaakt door hyperplasie van het myometrium. Onjuist Er is sprake van 'menorrhagie des vierges' door oestrogene stimulatie, waardoor hyperplasie van endometrium (en dus niet myometrium) met doorbraakbloedingen (fysiologische anovulatie veelal gezien bij eerste cycli na menarche)
Om te screenen op een open ruggetje worden chorionvlokken gebruikt Onjuist Screening op open ruggetje door echo en AFP in het vruchtwater
Een kindje van 13 mnd heeft een bolle buik, spuugt en heeft diarree sinds 2 mnd. Coeliakie is waarschijnlijk. Juist
Een foetus ligt in hoofdligging met de rug rechts. Je luistert met de stethoscoop: a. rechts onder de navel b. links onder de navel c. rechts boven de navel d. links boven de navel a. rechts onder de navel
Justin is 3 mnd oud, groeit goed maar spuugt. Meest waarschijnlijke diagnose: a. pylorushypertrofie b. oesofagussfincter insufficiëntie b. oesofagussfincter insufficiëntie
Respiratoire insufficiëntie bij een laryngitis subglottica wordt gemeten met een arterieel bloedgas Onjuist Laryngitis subglottica is klinische diagnose
De binnenste schaamlippen verenigen zich bij het preputium Juist
Een EUG bevindt zich meestal in: a. infundibulum b. ampulla c. isthmus b. ampulla (64% van EUGs)
Een kind heeft een te kleine lengte en afwijkende zithoogte/lengte. Er is sprake van een primaire groeistoornis. Juist Bij primaire groeistoornis vaak disproportionele groei (bijv. afwijking zithoogte/lengte)
Een vrouw van 73 heeft last van pijnlijke mictie, hesitatie en urineverlies in ondergoed. Wat te doen: a. nitriettest b. urodynamisch onderzoek c. anamnese en LO a. nitriettest Bij verdenking UWI advies om eerst nitriettest te doen
Het parvo-b19 virus zorgt voor: a. erythema infectiosum b. erythema subitum a. erythema infectiosum (5e ziekte) Erythema subitum (6e ziekte) wordt veroorzaakt door HSV 6 (herpes)
De HPV-vaccinatie voor meisjes van 12 maakt het maken van een uitstrijkje op latere leeftijd overbodig Onjuist
Een zwangere vrouw met DM 1 heeft tijdens de zwangerschap meer kans op een hypoglycemie Juist
Welk van de volgende ziekten moet < 24h na vaststelling gemeld worden bij de GGD: a. chlamydia b. gonorroe c. HBV d. n. meningitides c. HBV HBV behoort tot categorie B (melden <24h na vaststelling)
Bedplassen is vanaf 10 jaar een probleem Onjuist Bedplassen kan vanaf 6-7 jaar als problematisch worden beschouwd.
Bij slechte fusie van de buizen van Müller ontstaan afwijkingen aan de uterus. Meest voorkomende afwijking: a. uterus septus b. uterus bicornis c. uterus unicornis d. aplastische uterus b. uterus bicornis Uterus bicornis = aangeboren afwijking waarbij uterus uit twee delen bestaat
Trichomonas vaginalis wordt opgespoord met: a. KOH-preparaat b. fysiologisch zout b. fysiologisch zout Fysiologisch zout toevoegen aan fluor. KOH-preparaat bij schimmels.
Meisje van 15 heeft botpijn en petechiën, is moe en ziet bleek. Meest waarschijnlijke diagnose: a. leukemie b. neuroblastoom c. thalassemie a. leukemie Eerste symptomen zijn koorts, bleek zien, hangerig, vage botpijn, en bloedingen van huid, neus en tandvlees. Ook vaak organomegalie (lever/milt)
Bij de inwendige spildraai komt het achterhoofd voor. Juist
Bij de ziekte van Huntington is er sprake van trinucleotidenrepeats Juist
Hypertensie in de zwangerschap wordt veroorzaakt door: a. nierproblemen b. afvalstoffen foetus c. iets met de placenta c. iets met de placenta
Syndactylie is het hebben van één of meer extra vingers Onjuist Syndactylie = twee of meer vingers/tenen met elkaar vergroeid
Een varicocele wordt vaak pas ontdekt bij: a. uitblijvende zwangerschap b. pijn in scrotum c. pijn bij gemeenschap d. bloedverlies a. uitblijvende zwangerschap Bij mannelijke infertiliteitsstoornis wordt bij andrologisch onderzoek niet zelden een varicocele aangetroffen
Welke steen geeft de meeste pijn: a. niersteen b. pyelumsteen c. uretersteen d. blaassteen c. uretersteen Stenen leiden in de regel pas tot klachten nadat ze zijn losgeraakt van de plaats waar ze zijn gevormd
Een kind heeft een normaal tot licht verhoogde RR. Dit sluit shock vrijwel zeker uit. Onjuist Bloeddruk kan gedurende een zeer lange periode op goed niveau worden gehouden door compensatiemechanismen (vasoconstrictie) terwijl de shock al in een vergaand stadium is.
Urge-incontinentie wordt behandeld met: a. anticholinergica b. antipsychotica c. antidepressiva a. anticholinergica Bij een anamnese van urge-incontinentie kan gekozen worden voor bekkenfysiotherapie of een medicamenteuze (proef)behandeling met parasympathicolytica (= anticholinergica)
Gebrek aan oestrogenen zorgt voor minder botaanmaak Onjuist Onttrekking van oestrogeen leidt tot verhoogde activiteit van osteoclasten, met daardoor ook weer (niet toereikende) verhoogde activiteit van osteoblasten; Dus wel botverlies maar niet door verminderde botaanmaak
Welke vaccinatie wordt niet op 9-jarige leeftijd gegeven: a. kinkhoest b. difterie c. polio d. tetanus a. kinkhoest Op 9-jarige leeftijd DTP (K = kinkhoest dus niet meer) en BMR.
Verwekker van kraamvrouwenkoorts is: a. groep A streptokokken b. groep B streptokokken a. groep A streptokokken
De puberteit bij jongens begint met: a. vergroting testisvolume b. groeispurt c. beharing a. vergroting testisvolume
Glomerulonefritis is: a. prerenaal b. renaal c. postrenaal b. renaal
Het plaatsen van een blokje in een doosje treedt in verhouding met het omrollen naar buik en terug: a. eerder op b. tegelijk op c. later op c. later op Omrollen: 9mnd, blokje in een doos: 15 mnd
95% van de vrouwen met een regelmatige cyclus van 28 dagen bevalt à terme Onjuist Ook als cyclusgegevens betrouwbaar lijken, blijkt werkelijke zwangerschapsduur in +/- 20% van de gevallen toch meer dan een week af te wijken van de berekende datum.
Bij een niersteenkoliek moet de steen binnen 24h verwijderd worden Onjuist Vooral stenen die niet vooruitkomen in de urethra moeten verwijderd worden, de rest kan met goede pijnstilling worden uitgeplast.
De primaire behandeling van gemetastaseerd prostaatcarcinoom is: a. chemotherapie b. radiotherapie c. hormoontherapie c. hormoontherapie Behandeling van gemetastaseerd prostaatcarcinoom is palliatief, en bestaat uit hormonale behandeling dmv orchidectomie of medicatie (LHRH antagonist)
Pubertas praecox veroorzaakt een: a. te grote lengte b. te kleine lengte b. te kleine lengte Skeletleeftijd loopt voor op kalenderleeftijd; botleeftijd is verder en groeischrijven groeien eerder dicht
Prolactine heeft geen invloed op de uterus Juist Functies prolactine: melkproductie en remming ovulatie
Echoscopisch kleine ovaria maakt een ovariumtorsie onwaarschijnlijk Juist Bij ovariumtorsie draaien de ovaria om hun as met als gevolg afsluiting van de veneuze afvoer en opzwelling van de ovaria
De fundus staat in het tijdperk van de nageboorte ongeveer ter hoogte van de: a. navel b. symfyse c. halverwege navel en xyphoïd d. xyphoïd a. navel Fundushoogte meestal twee vingers onder de navel
Meest voorkomende seksuele klacht bij mannen in de huisartsenpraktijk: a. erectiestoornis b. vervroegde ejaculatie c. ... a. erectiestoornis
De hoogste progesteronspiegels worden behaald na de 32e week van de zwangerschap Juist
Wat wordt gegeven als zowel uterus als eierstokken worden weggehaald (radicale hysterectomie + bilaterale salpingo-oophorectomie): a. oestrogenen b. oestrogenen + progestagenen c. progestagenen a. oestrogenen Bij ontbreken van de baarmoeder hoeven er geen progestagenen meer gegeven te worden
Er wordt een DMSA scan gedaan bij verdenking op vesico-urethrale reflux Onjuist DMSA wordt gebruikt om de nierfunctie in beeld te brengen. Na de geboorte kan een vesico-urethrale reflux bevestigd worden door een mictiecystogram.
Een moeder wil bij een kind van 10 dagen van 4kg overschakelen van borstvoeding naar flesvoeding. Je adviseert: a. aanbieden zolang het kind vraagt b. 4/dag 250ml c. 6/dag 100ml d. 8/dag 50ml c. 6/dag 100ml Per dag 150ml/kg; 4kgx150ml = 600ml, komt overeen met 6x100ml per dag
De aanleg van het maagdarmkanaal is vaker verstoord bij kinderen met Downsyndroom Juist
Wat is de meest voorkomende hartafwijkingen bij syndroom van Down: a. ASD b. VSD c. AVSD d. ODB c. AVSD Is 45% van de hartafwijkingen bij Down
Bloederige diarree past bij: a. coeliakie b. m. crohn c. colitis ulcerosa c. colitis ulcerosa CU: bloederig/slijmerige diarree; crohn: diarree, soms met bloed; coeliakie: vettige volumineuze diarree
Bij prematuur ovariëel falen (POF) worden oestrogenen gegeven ter preventie van: a. osteoporose b. trombose a. osteoporose Bij vervroegde ovariële uitval is er verhoogd risico op osteoporose
Bij een te vroege menopauze met secundaire amenorroe zijn er minder climacteriële klachten Onjuist Climacteriële klachten (oa opvliegers, atrofie) zijn a.g.v. lage oestrogeenspiegels
De BMR-vaccinatie wordt herhaald op 9-jarige leeftijd. Waarom? a. booster voor immuunrespons b. optreden echte immuunrespons c. grootste kans dat het vaccin dan bij iedereen werkt c. grootste kans dat het vaccin dan bij iedereen werkt Bij 90-98% geeft eerste injectie levenslange bescherming. De tweede injectie op 9-jarige leeftijd geeft bescherming aan diegenen die door de 1e dosis niet voldoende geïmmuniseerd waren.
Zwangerschapshypertensie stel je vast bij een gezonde vrouw zonder bekende hypertensie bij een SBP van 150mmHg Juist
Een vrouw met epilepsie die anti-epileptica gebruikt, wil zwanger worden. Anti-epileptica hebben een teratogeen effect. Het is nu het beste om met het gebruik van anti-epileptica te stoppen tijdens de zwangerschap Onjuist Het wordt afgeraden om anti-epileptica vlak voor of tijdens de zwangerschap te staken.
Stressincontinentie wordt behandeld met anticholinergica Onjuist
De clitoris heeft een veno-occlusief afsluitmechanisme Onjuist Uit embryologisch standpunt stemt de clitoris overeen met de penis, beide zijn afkomstig van het tuberculum genitalis. Er is echter geen veno-occlusief aflsuitmechanisme als bij de man. Daarom wordt clitoris niet stijf, maar zwelt wel op.
Welk erfelijk syndroom dat tot een verstandelijke beperking leidt heeft een hogere incidentie: a. Syndroom van Down b. Fragiele X-syndroom b. Fragiele X syndroom Down komt wel vaker voor, maar is (meestal) niet erfelijk
De vorm van de glans penis wordt bepaald door de corpora cavernosa Onjuist De glans penis is het uiteinde van het corpus spongiosum
Een ruisje over het hart kan het eerste symptoom zijn van een ijzergebreksanemie Juist Een souffle kan ontstaan door verhoogde cardiac output om voldoende zuurstof aan de weefsels af te kunnen leveren
Moeder is HbsAg positief. Wat moet er gebeuren met haar pasgeboren kind: a. niets b. HepB vaccinatie c. HepB immunoglobulinen d. HepB vaccinatie + HepB immunoglobulinen d. HepB vaccinatie + HepB immunoglobulinen Kinderen van wie de moeder besmet is met HBV (draagster), krijgen <48h na geboorte een HepB vaccinatie, en ook vlak na de geboorte HepB immunoglobulinen, dus zowel passieve als actieve immunisatie
PSA wordt gemeten in het: a. serum b. speeksel c. urine d. semen a. serum
Hoe zijn de geslachtschromosomen (karyogram) bij syndroom van Turner: a. 45X b. 46X0 c. 47XXY d. 47XYY a. 45X (of 45X0)
Als een vrouw eerder een sectio heeft gehad, heeft zij bij een volgende zwangerschap een indicatie om te bevallen bij een gynaecoloog Juist
Waarom mag een zwangere vrouw geen rauwmelkse kazen eten: a. listeria infectie b. toxoplasmose infectie a. listeria infectie Rauwmelkse zachte kazen kunnen de Listeria bacterie bevatten; tijdens de zwangerschap kan een listeria-infectie in het uiterste geval tot miskraam leiden
OAC zorgt voor ... van LH: a. remming b. stimulering a. remming Werking van de pil berust op het feit dat exogene geslachtssteroïden negatieve feedback uitoefenen op het hypothalame-hypofysaire systeem, waardoor GnRH afgifte wordt geremd en de hypofyse niet wordt aangezet tot LH/FSH afgifte.
Menorragie ontstaat vooral wanneer een myoom ... gelegen is: a. subsereus b. intramuraal c. intracavitair d. intraligamentair b. intramuraal Intramuraal: binnen baarmoederwand. Meest voorkomend. Meestal hevige menstruatie.
Een kind jonger dan 12 jaar wil euthanasie plannen met instemming van de ouders. Dit mag. Onjuist Kind moet ouder zijn dan 12.
Wat is het minst vaak de verwekker van een pneumonie bij kinderen: a. mycoplasma b. streptococcus pneumonia c. staphylococcus aureus c. staphylococcus aureus Pneumonie wordt bij kinderen lang niet altijd veroorzaakt door bacteriën, maar vaak door virussen (mn. RSV) en door atypische verwekkers als mycoplasma (pneumoniae)
Moeder heeft een broer met fragiele X syndroom. Ze heeft een zoon (repeat van 21) en een dochter (26 en 31). Er is een kans dat moeder een premutatie heeft. Onjuist Personen met fragiele X syndroom hebben 230-1000 keer meer CGG repeats (een “volle mutatie”). Wanneer vrouwelijk nageslacht hun genen doorgeven, wordt er soms expansie gezien van de 'premutatie' van 50-230 tot volle 230 repeats (is niet zo hier)
Vaginaal bloedverlies bij een zwangere in het 1e trimester is een spoedindicatie voor bezoek aan een gynaecoloog Onjuist Bij bloedverlies in het 1e trimester van de zwangerschap wordt in eerste instantie een afwachtend beleid gevolgd
Wat is meestal de oorzaak van symmetrische groeivertraging: a. chromosomaal b. placentaprobleem b. chromosomaal Symmetrisch: zowel hoofd als buikomtrek blijven achter in groei. Past bij een in aanleg klein kind of ernstige aangeboren structurele en chromosomale afwijkingen, foetale infecties of intoxicaties
Welk vitamine wordt direct na de geboorte gesupplementeerd: a. A b. C c. D d. K d. K De huidige Nederlandse vitamine K richtlijn bestaat uit een profylaxe van van 1mg vitamine K oraal direct na de geboorte en vanaf dag 8 een dagelijkse dosering van 25 ug
Welke van de volgende stellingen is waar: 1. roken vergroot de kans op blaascarcinoom 2. bij een T1 of T2 blaascarcinoom is volledige excisie voldoende: a. alleen 1 b. alleen 2 c. beide onjuist d. beide juist a. alleen 1 60-70% van patiënten met een niet-spier-invasieve blaastumor (T1) ontwikkelt recidieven als de behandeling alleen uit transurethrale resectie bestaat.
Alcohol verhoogt het risico op blaascarcinoom Onjuist Effect hiervan is niet duidelijk. Wel wordt het risico op darmkanker verhoogd door alcohol.
Er wordt gevaccineerd voor HPV 11 en 16 Onjuist Er wordt gevaccineerd voor HPV 16 en 18
Bij rhizomelie is er sprake van korte armen en benen. De onderarmen/onderbenen zijn in verhouding korter dan de bovenarmen/bovenbenen. Onjuist Rhizomelie is een verkorting van de proximale pijpbeenderen, dus juist bovenarmen/bovenbenen zijn in verhouding korter
Een meisje heeft een overvloedige, maar niet verlengde menstruatie. Wat heeft zij: a. hypermenorroe b. hypomenorroe c. menorragie d. metrorragie a. hypermenorroe
Mensen met een langdurige relatie geven hun seksleven vaak een lager cijfer dan mensen met een kortdurende relatie Juist
De a. ovarica is een aftakking van de: a. a. pudendus b. a. iliaca interna c. aorta c. aorta
Een kind is na spelen plotseling dyspnoeïsch met een ernstige inspiratoire stridor. In familie komt astma voor. Er is geen koorts. De meest waarschijnlijke diagnose is nu: a. laryngitis subglottica b. corpus alienum c. epiglottitis d. astma-aanval b. corpus alienum Hoge obstructie (corpus alienum, laryngitis, epiglottitis) geeft inspiratoir piepen/stridor. Lage obstructie (astma) geeft expiratoire stridor.
Het wordt aangeraden urineflowonderzoek te doen bij een man van 78 jaar met LUTS-klachten Juist Het meten van urineflow wordt aangeraden, maar geeft niet altijd een antwoord over oorzaak van de klachten
Wat doe je bij een kind van 4 weken met 38.5 graden koorts: a. naar het ziekenhuis b. geruststellen c. paracetamol geven a. naar het ziekenhuis Kinderen jonger dan 1 maand, en kinderen 1-3 maand met koorts zonder focus zijn oa. indicaties voor verwijzing
Productie van moedermelk vindt plaats onder invloed van oxytocine Onjuist Oxytocine speelt geen rol in de productie van moedermelk, echter wel in stimulatie van cellen rondom de melkklieren met als gevolg samentrekking en daardoor uitdrijving van melk
De overerving van hemofilie A is: a. autosomaal dominant b. autosomaal recessief c. X-gebonden c. X-gebonden Hemofilie komt bijna alleen voor bij mannen. Bij hemofilie A en B werken de bloedstollingsfactoren niet goed. Bij hemofilie A is er te weinig factor VIII (8) en bij hemofilie B is er te weinig factor IX (9).
Schizofrenie is multifactorieel bepaald Juist
Bij een onbehandelde, sinds kort bestaande 21-hydroxylasedeficiëntie is er sprake van: a. laag cortisol en hoog ACTH b. hoog cortisol en laag ACTH c. laag cortisol en normaal ACTH d. normaal cortisol en licht verhoogd ACTH a. laag cortisol en hoog ACTH Ook wel androgenitaal syndroom. Tekort aan enzym veroorzaakt tekort in aanmaak van cortisol en aldosteron door bijnieren. Hierdoor gaat hypofyse meer ACTH produceren om bijnieren te stimuleren. Dus: laag cortisol, hoog ACTH
Een baby van 2 dagen oud braakt. In de zwangerschap was er sprake van polyhydramnion. Was is hier waarschijnlijk aan de hand: a. slikstoornis/neurogeen b. intestinale obstructie c. hartafwijking b. intestinale obstructie Polyhydramnion wordt in 20% vd gevallen veroorzaakt door een foetale afwijking (bijv slikstoornis, anencefalie of hoge darmobstructie). Een slikstoornis geeft geen braken, hoge darmobstructie wel.
Welke van de volgende stellingen over de ziekte van Peyronie klopt niet: a. is te zien op een röntgenfoto b. meestal bij mannen >55 c. er zijn asymmetrische fibrotische plaques d. er is een associatie met de contractuur van Dupuytren a. is te zien op een röntgenfoto Peyronie = fibroserende aandoening van het corpus cavernosum, gepaard met pijn en kromstand van de penis in erectie. Ziekte mogelijk verwant aan Dupuytren
Een rotavirus past meestal niet bij bloederige diarree Juist Rotavirussen kunnen leiden tot gastro-enteritis met waterige diarree, braken en dehydratie. Er is geen bloed- of slijmbijmenging in de feces.
Door stijging van het ademminuutvolume met 40% tijdens de zwangerschap ontstaat fysiologische hyperventilatie met respiratoire acidose. Onjuist In de zwangerschap neemt het ademminuutvolume meer dan tweemaal zoveel toe als zuurstofbehoefte. Er is sprake van een fysiologische hyperventilatie, met daarbij optredende respiratoire alkalose (dus niet respiratoire acidose!)
Bij welke systeemziekte kan balanitis optreden: a. SLE b. JIA c. psoriasis c. psoriasis Belangrijkste oorzaken van balanitis: eczeem, lichen sclerosus/planus, psoriasis, Candida (candida kan weer relatie hebben met DM)
Een kind is benauwd, kwijlt, is zeer angstig en heeft hoge koorts. Het kind heeft alle vaccinaties gehad. Wat is er waarschijnlijk aan de hand: a. epiglottitis b. pneumonie c. RSV d. laryngitis subglottica a. epiglottitis
Direct na een sectio heeft een neonaat een hartfrequentie van 85/min. Dit levert een apgarscore van 1 op. Juist HF <100 = 1 punt
Placenta-insufficiëntie is de meest voorkomende oorzaak van intra-uteriene groeiachterstand Juist
Wat doe je bij een piloot met nierstenen: a. niks b. vergruizen dmv extracorporale shockwave terapie c. laparoscopische verwijdering b. vergruizen dmv extracorporale shockwave therapie Een niersteen hoeft niet per definitie verwijderd te worden. De uitzondering hierop is bij wie een koliek desastreuze gevolgen kan hebben (bijv. piloten)
Pijnloze macroscopische hematurie kan veroorzaakt worden door nierstenen Juist Uitplassen van een niersteen kan aanleiding geven tot een gruisgevoel, dysurie, hematurie of een combinatie hiervan.
Cervixcarcinoom wordt veroorzaakt door humaan papilloma virus (HPV) Juist
Bij ca. 80-100 kinderen per jaar is de hielprik positief voor PKU Onjuist Ongeveer 10-20 nieuwe patiënten per jaar
Een infectiesteen bestaat vaak uit calciumoxalaat Onjuist Infectiestenen worden ook wel struviet- of koraalstenen genoemd. Worden gevormd door magnesium ammonium fosfaat. Deze stenen komen voor bij een chronische infectie met organismen die urease kunnen produceren (bijv. proteus)
Waarmee wordt misselijkheid tijdens de zwangerschap behandeld: a. anti-emeticum b. sedativum a. anti-emeticum 'Fysiologische' zwangerschapsbraken behoeft geen specifieke medicamenteuze behandeling. Echter zo ernstig met tekenen van gewichtsverlies en dehydratie, dan doorgaans ziekenhuisopname geïndiceerd en evt toediening anti-emeticum
De frequentie van een EUG neemt toe met leeftijd Juist Van alle zwangerschappen is ongeveer 1% extra-uterien; frequentie neemt toe met leeftijd
Een urinesediment geeft een negatieve nitriettest, 5 lymfocyten en veel epitheelcellen. Hier is sprake van contaminatie Juist
Encopresis wordt het vaakst gezien bij obstipatie Juist Encopresis is ontlastingsverlies. Encopresis bij obstipatie is meestal het gevolg van overloopdiarree, die overgaat met de behandeling van obstipatie.
In welk gewricht komt bij kinderen meestal bacteriële artritis voor: a. schouder b. heup c. knie d. enkel c. knie Een septische artritis is meestal monoarticulair, het meest frequent is hierbij de knie aangedaan, gevolg door de heup
Een UWI kan veroorzaakt worden door Klebsiella Juist Ruim 80% wordt veroorzaakt door E.coli. Andere gram-negatieve verwekkers: Proteus, Klebsiella, Morganella, Pseudomonas. Ook chlamydia en gonorrhea kunnen UWIs veroorzaken bij seksueel actieve mensen die zonder condoom vrijen
Wat is de meest voorkomende verwekker van een UWI bij vrouwen: a. e. coli b. s. aureus a. e. coli
Bij een kweek worden trosvormige coccen gevonden. Het is dan waarschijnlijk dat de mastitis veroorzaakt is door de meest voorkomende verwekker van mastitis. Juist Meest voorkomende verwekker van mastitis is staphylococcus aureus. Stafylokok = trosvormig
Een jongetje van 10 jaar heeft recidiverende luchtweginfecties sinds jonge leeftijd. Zijn FEV1 verbetert iets na toediening van salbutamol. Oorzaak van zijn problemen: a. dyskinesie b. laryngitis subglottica c. astma d. CF c. astma Karakteristiek is dat klachten verbeteren met salbutamol. Astma is een reversibele bronchusobstructie die aanleiding kan geven tot recidiverende luchtweginfecties.
Een zwangere vrouw heeft in het 3e trimester orthostatisch oedeem aan de onderbenen. Dit komt door een daling in de plasmacolloid-osmotische druk Juist In combinatie met stijging van veneuze druk in de benen.
Wat komt eerst in de ontwikkeling van een kind van 12 maanden: a. op aanspreken reageren b. twee woordjes zeggen c. 3 blokjes kunnen stapelen d. los lopen a. op aanspreken reageren Volgens Van Wiechenschema: reageren op aanspreken komt bij 1 maand
Waar heeft een kind met autisme het minste moeite mee: a. dingen overzien (centrale coherentie) b. planmatig werken (executieve functie) c. geheugen c. geheugen
Een prostaatcarcinoom is meestal: a. adenocarcinoom b. basaalcelcarcinoom c. plaveiselcelcarcinoom a. adenocarcinoom Uitgaande van de klierbuisjes
In de uterus blijft de ductus van Botalli open en stroomt er bloed van de a. pulmonalis naar de aorta door: a. hoge pulmonale druk b. lage pulmonale druk a. hoge pulmonale druk
Een vrouw met een 21/21 translocatie krijgt zeker een kind met syndroom van Down Juist Een drager van 21/21 translocatie zal alleen maar kinderen met syndroom van Down kunnen krijgen. Een drager van 14/21 translocatie is er 1:3 kans op kind met Down, 1:3 kans op gezond kind en 1:3 kans op kind dat drager is.
Wat zegt het meest bij een man met fertiliteitsproblemen: a. anamnese b. LO c. semenanalyse a. anamnese Anamnese is van zeer groot belang, met aandacht voor risicofactoren voor slechtere spermakwaliteit, hypoandrogene status en libido-/erectie-/ejaculatieproblemen. Bij een semenanalyse is oorzaak vaak niet op te sporen en te verbeteren
Met een mictiecystogram kan dysfunctioneel voiding worden vastgesteld Onjuist Dysfunctioneel voiding = kinderen die een verkeerde manier van plassen ontwikkelen, heeft te maken met gebruik sluitspier en bekkenbodemspieren. Een mictiecystogram dient voor detectie en analyse van blaaspathologie en is dus niet geschikt.
Marfan kan een oorzaak zijn van pathologisch grote lengte Juist Marfan = bindweefselaandoening; oa problemen met het skelet zoals afwijkende borstkasvorm, naar verhouding lange ledematen, arachnodactylie, opvallende lichaamslengte, slappe gewrichtsbanden. Verder ook hart- en vaatproblemen, problemen met ogen
Een orthopedagogische behandeling is effectief bij kinderen met gedragsproblemen Juist Bij gedragsstoornissen staan niet zozeer abnormale emoties op de voorgrond als wel abnormaal en ongewenst gedrag. De behandeling bestaat over het algemeen uit een orthopedagogische benadering met inschakelen van gezin en school
De oorzaak van verhoogd direct bilirubine is hemolyse Onjuist Hemolyse is een oorzaak van verhoogd indirect/ongeconjugeerd bilirubine. Een posthepatische oorzaak (bijv obstructie) ligt ten grondslag aan verhoogd direct/geconjugeerd bilirubine
Wat is de meest voorkomende oorzaak van pathologische gynaecomastie: a. dysgenesie (bijv. Klinefelter) b. oestrogeenproducerende tumor c. medicatie d. perifere omzetting van androgenen in oestrogenen (fysiologisch) c. medicatie 10-25% van gynaecomastie wordt veroorzaakt door medicatie (o.a. oestrogenen en anti-androgenen)
Pathologische gynaecomastie ontstaat door: a. gonadale dysfunctie b. oestrogenen c. genetische mutatie d. extreme hoeveelheden testosteron b. oestrogenen Teveel vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen kan ertoe leiden dat een of beide borsten van de man groter worden
Voor hoeveel procent is de morning-after pil veilig bij gebruik binnen 24h: a. 95% b. 85% c. 75% d. 65% a. 95% De effectiviteit van de morning-after pil (met levonorgestrel) is groter naarmate eerder wordt gestart. 95% preventie van onbedoelde zwangerschappen bij toepassing binnen 24h, 85% bij starten op de tweede dag en 60% op de derde dag
Wat wijst op een ovulatoire cyclus? Vochtretentie in: a. de eerste helft van de cyclus b. de tweede helft van de cyclus b. de tweede helft van de cyclus Onder invloed van stijgend progesteron
Microdeleties worden opgespoord met behulp van: a. FISH b. DNA onderzoek c. PCR a. FISH In vele gevallen is een deletie met standaard cytogenetisch onderzoek aantoonbaar. Sommige zeer kleine deleties (microdeleties) zijn alleen door FISH vast te stellen
Waarbij past een chocoladecyste: a. endometriose b. ovariumcarcinoom c. endometriumcarcinoom a. endometriose Ovariële endometriumcysten (endometriomen, 'chocoladecysten')
Wat is het belangrijkste bestanddeel voor/in orale anticonceptie: a. oestrogeen b. progesteron b. progesteron In de huidige laaggedoseerde pillen heeft het oestrogeen nauwelijks een ovulatieremmend effect, maar zorgt het vooral voor gereguleerde opbouw van het endometrium waardoor de ontrekkingsbloeding plaats kan vinden, op voorspelbare momenten
Een jongetje van 3 maanden braakt veel kleine hoeveelheden. Hij groeit goed en ziet er gezond uit. Er is geen probleem. Juist Zodra braken gepaard gaat met verstoring van de groei dan is dat een alarmsymptoom. Braken van kleine hoeveelheden waarbij kind goed groeit en er gezond uit ziet is niet erg.
Hoe zijn de geslachtschromosomen bij Klinefelter: a. 45X b. 46X0 c. 47XXY d. 47XYY c. 47XXY Hoe meer X'en, hoe erger de afwijkingen. Geen verkorte levensverwachting. Symptomen: falen van ontwikkeling secundaire geslachtskenmerken; lager IQ; predispositie voor leermoeilijkheden en verminderd verbaal IQ; lengte
Bij nierinsufficiëntie ontstaan elektrolytverschuivingen. Wat past bij nierinsufficiëntie: a. hyperkaliëmie b. hypernatriëmie a. hyperkaliëmie Meest belangrijke problemen die optreden: hyperkaliëmie, metabole acidose, overvulling, pericarditis, bloedingsneiging, overdosering van medicamenten
Een kind van 9 maanden kan zich optrekken aan de tafel Onjuist Dit kan vanaf 12 maanden (volgens van Wiechenschema)
Bij een aanlegprobleem van de uterus zijn de buizen van Wolff niet goed gefuseerd Onjuist Bij het vrouwelijke embryo ontstaan uit de buizen van Müller de beide eileiders en de baarmoeder, terwijl de buis van Wolff in regressie gaat; dus een aanlegprobleem van de uterus heeft te maken met buizen van Müller en niet van Wolff
Bij het HELLP-syndroom hoort niet: a. hoge leverenzymen b. hemolyse c. hoog trombocytenaantal d. hypertensie c. hoog trombocytenaantal Juist laag trombocytenaantal (low platelets)
Proteus kan steenvorming veroorzaken. Welk micro-organisme doet dat nog meer: a. staphylococcus aureus b. e. coli c. pseudomonas c. pseudomonas Bij recidiverende UWIs door ureum-splitsende bacteriën moet je rekening houden met steenvorming; ureum-splitsende bacteriën zijn Proteus, Klebsiella, en ook 50% van Pseudomonas-stammen
Voor de diagnostiek van het prostaatcarcinoom is de beste manier: a. rectaal toucher b. PSA bepaling c. biopt c. biopt Is gouden standaard
Een vasectomie wordt onder narcose uitgevoerd Onjuist Sterilisatie van de man vindt plaats onder lokale anesthesie, waarbij beiderzijds halverwege de testes en annulus inguinalis de ductus deferens wordt gekliefd
Het perineum is bij een vrouw tijdens de bevalling ingescheurd tot in de bekkenbodem en anus. Welke graad inscheuring is het: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 d. 4 Eerstegraads: huid/vaginawand Tweedegraads: huid, vaginawand, onderhuids weefsel en spier Derdegraads: rectumkringspier Vierdegraads: sfincter ani en laesie rectumslijmvlies
Bij een vrouw met gebroken vliezen, maar nog geen weeën, treedt de baring meestal binnen 24h op Juist Als de vliezen gebroken zijn betekent dit nog niet dat de baring is begonnen, maar meestal begint de baring dan wel binnen 24h; 70% binnen 24h, 85% binnen 48h
Een kind heeft vaak luchtweginfecties en de groeicurve buigt af tot onder P10. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak: a. CF b. pneumonie c. astma a. CF
Welk dood vaccin krijgt een kind als het 14 maanden is: a. bof b. mazelen c. meningokokken C d. RSV c. meningokokken C Vaccins bij 14 maanden: BMR en meningokokken C. BMR is geen dood vaccin maar verzwakte virussen, meningokokken C is wel een dood vaccin
Een kind van 1 jaar en 3 maanden heeft al langere tijd diarree. Het geboortegewicht was -1 SD, nu is de lengte -0.3 SD en gewicht -0.5 SD. Meest waarschijnlijke diagnose: a. peuterdiarree b. giardia lambia c. coeliakie d. gastro-enteritis (rotavirus) a. peuterdiarree Deze kinderen produceren meermaals per dag brijige, soms waterdunne stinkende ontlasting met onverteerde voedselresten. Geen zieke indruk, groeien goed. Dit kind loopt achter, maar is wel vooruit gegaan sinds geboorte
Het syndroom van Klinefelter is o.a. te herkennen door afwijkende taal/spraakontwikkeling Juist Mannen die de afwijking hebben, zijn langer dan gemiddeld, met disproportioneel lange ledematen. Vaak kleine testikels. Meestal steriel. Hoe meer X chromosomen hoe lager IQ (bij XXY normale intelligentie). Vaak dyslexie en andere taalstoornissen
Een endocriene stoornis geeft achterblijvende lengtegroei en toename van gewicht Juist
Bij zwangerschap is einddiastolisch volume (EDV): a. toegenomen b. afgenomen a. toegenomen Zwangeren hebben een toegenomen hoeveelheid plasma; zwangeren hebben een toegenomen cardiac output door een verhoogde hartslag en toename van het slagvolume
Nierinsufficiëntie bij hypovolemie is een: a. prerenale oorzaak b. renale oorzaak c. postrenale oorzaak a. prerenale oorzaak
Hartafwijkingen geven intra-uterien meestal geen problemen. Een hypoplastische linker hartkamer is hierop een uitzondering Onjuist Aanlegstoornissen van het hart leveren doorgaans intra-uterien geen problemen op; verminderde functie van de ene zijde van het hart wordt intra-uterien gecompenseerd door toename van de functie van de andere zijde
Een baby is geboren na een normale zwangerschap en krijgt op de 3e dag icterus en aanvallen van blauw zien. Dit is: a. fysiologisch b. herseninfarct c. ductusafwijking a. fysiologisch Icterus die rond 2e-3e dag aanvangt en op 7e dag weer verdwenen is, en waarbij serumbilis niet hoger wordt dan 210 is fysiologisch. Ook regelmatig bij gezonde zuigelingen niet-pathologisch blauw waasje rondom mond, door vasoconstrictie
Een koraalsteen zit in: a. ureter b. nierbekken c. blaas b. nierbekken Koraalstenen (ook gemengde nierstenen genoemd) zijn een bepaald type nierstenen. Onregelmatig van vorm. Bestanddeel = struviet.
Een uterus myomatosus gaat meestal niet gepaard met: a. infertiliteit b. dysmenorroe c. menorragie a. infertiliteit Uterus myomatosus = leiomyomen van de uterus (vleesbomen); ronde, stevige, grijswitte tumoren , meestal in myometrium. Dysmenorroe en menorragie kunnen symptomen zijn. Myomen zelden als enige oorzaak voor infertiliteit aangemerkt
Struma is een symptoom van congenitale hypothyreoïdie Onjuist Is een symptoom van congenitale hyperthyreoïdie
Een jongen heeft last van de rechter testis, is misselijk en heeft koorts. Hier is voor 99% een varicocele uit te sluiten. Juist Een varicocele geeft eigenlijk geen klachten en wordt vaak als toevalsbevinding gevonden bij mannen met verminderde fertiliteit. 90% van de varicoceles bevindt zich in de linker testis, dus klachten + rechts is bijna zeker geen varicocele.
BPH is in meer dan 75% van de gevallen symptomatisch bij mannen ouder dan 50. Onjuist Percentage is lager
Welke aandoening gaat niet gepaard met cyanose: a. transpositie van de grote vaten b. tetralogie van Fallot c. pulmonalisstenose d. aortastenose d. aortastenose Cyanose treedt op bij R-L shunt Transpositie: omwisseling aorta en a.pulmonalis > zuurstofarm in circulatie > cyanose Fallot: menging zuurstofarm/zuurstofrijk > cyanose Pulmonalisstenose met/zonder VSD: menging > cyanose
Men spreekt van een fluxus bij bloedverlies postpartum van: a. <500 ml b. 500-1000 ml c. >1000 ml c. >1000 ml Fluxus postpartum (haemorrhagia postpartum) is overmatig bloedverlies na geboorte uit de tractus genitalis, namelijk bloedverlies van >1000ml/24h
Het fragiele X-syndroom wordt X gebonden overgeërfd Juist Fragiele X syndroom = erfelijke aandoening gepaard met verstandelijke handicap, op autisme gelijkend gedrag en vaak bepaalde uiterlijke kenmerken. Ongeveer 1:1500 mannen en 1:2500 vrouwen. Na Down meest voorkomende genetische mentale retardatie
Een persoon met MCAD heeft de meeste klachten bij: a. vasten b. warm weer c. eten van koolhydraatrijk voedsel a. vasten MCAD = stofwisselingsziekte waarbij een goede vetverbranding niet mogelijk is door ontbreken van enzym. Dus: niet vasten. Juist regelmatig eten om te zorgen voor voldoende glucosetoevoer
Bij chronische anovulatie heb je de meeste kans op: a. endometriumcarcinoom b. regelmatig optreden van menstruaties a. endometriumcarcinoom Vrouwen met chronische anovulatie hebben vaak door de continue oestrogeenstimulatie van het endometrium, zonder regelmatige onttrekking, een verhoogde kans op endometriumcarcinoom
Bij atelectase is een deel van de long niet langer luchthoudend. Oorzaak: 1. doordat een slijmpropje een deel van de luchtwegen afsluit, 2. door druk op de luchtweg van buitenaf. Wat is waar: a. alleen 1 b. alleen 2 c. beide d. beide niet c. beide
Een vrouw heeft pijn van haar rechterflank tot onder in de buik, met uitstraling naar haar grote schaamlip. Wat is de meest waarschijnlijke locatie, wanneer deze klachten worden veroorzaakt door een steen: a. blaas b. ureter c. nier b. ureter Bij mannen vaak uitstraling naar penis of scrotum, bij vrouwen naar grote schaamlippen
Hoe komt endometriumhyperplasie tot stand: a. meer oestrogenen dan progestagenen b. meer progestagenen dan oestrogenen a. meer oestrogenen dan progestagenen Oestrogenen kunnen endometriumhyperplasie veroorzaken. Daarom is de cyclische toevoeging van een progestativum van groot belang.
Hoe diagnosticeer je koemelkallergie: a. koemelkeiwit dieet (koemelkeiwit verwijderen uit dieet) b. dubbelblind provocatietest met koemelkeiwit b. dubbelblind provocatietest met koemelkeiwit
Deformatie is: a. verandering door mechanische krachten b. verandering door genetische factoren c. verandering door veranderde voeding a. verandering door mechanische krachten
De gevolgen voor een kind met herpes zijn kleiner als ze deze krijgt van een primaire herpes van de moeder dan van een primaire infectie van de oma Onjuist Gevolgen hetzelfde; besmetting treedt vooral op wanneer de moeder een primaire infectie doormaakt, maar ook kan de besmetting plaatsvinden via zich boven de gordel bevindende herpeslaesies bij ouders of verzorgers
Placenta previa vs. solutio placenta. Wat past beter bij solutio: a. pijnloos bloedverlies b hypertone uterus b. hypertone uterus Solutio = placentaloslating; klassiek verhaal is acuut hevige buikpijn met evt vaginaal bloedverlies met een harde pijnlijke baarmoeder die niet meer relaxeert (= hypertone uterus)
Een infectie direct na de geboorte wordt meestal veroorzaakt door: a. influenzavirus b. stafylococcus aureus c. streptococcus pneumoniae d. streptokokken groep B d. streptokokken groep B Is vaak voorkomende soort bacterie die aanleiding kan geven tot een verscheidenheid van infecties bij pasgeborenen. Bijv sepsis, longontsteking, hersenvliesontsteking. Bacterie wordt verkregen tijdens geboorte (rectum/vagina)
'Prematuur' wil zeggen dat er sprake is van een te laag geboortegewicht Onjuist Bij geboorte na een zwangerschap korter dan 37 weken is er volgens de WHO sprake van prematuriteit
Er is bij metrorragie sprake van een regelmatige cyclus Onjuist Metrorragie = sterk wisselende hoeveelheden bloedverlies met sterk wisselende intervallen en met sterk wisselende duur van het bloedverlies
Het ademminuutvolume is na het 1e trimester met 80% toegenomen Onjuist Het ademminuutvolumie neemt tijdens de zwangerschap toe met circa 40%. Deze verandering komt al in het eerste trimester tot stand.
Er komt een vrouw van 30 jaar op het spreekuur. Een jong familielid van haar heeft de ziekte van Tay Sachs. Wat is waar over deze ziekte: a. deze start op kleuterleeftijd b. het is een zeldzame ziekte, de overerving is autosomaal recessief b. zeldzame ziekte, overerving is autosomaal recessief Aangeboren stofwisselingsziekte (stapelingsziekte) Kenmerken : bij 3-5mnd oud vertraagde verstandelijke & motorische ontwikkeling, lage spierspanning, blindheid. Uiteindelijk dement en verlamd, dood
Een vrouw van 66 jaar heeft UWI die niet reageert op antibiotica. Heeft al 3 kuren gehad, maar klachten nog steeds aanwezig. Er werd Proteus gekweekt. Meest waarschijnlijke diagnose: a. blaascarcinoom b. blaassteen c. uretersteen d. niersteen b. blaassteen Meeste patiënten met een simpele proteusinfectie vormen geen stenen, maar steenformatie is wel degelijk een risicofactor. Vorming van strutieve stenen, kunnen snel groeien. Meest voorkomende plaats is de blaas
Wat is de meest waarschijnlijke diagnose wanneer een à terme neonaat op de eerste dag geel ziet: a. bloedgroepantagonisme b. galgangatresie c. fysiologisch a. bloedgroepantagonisme Als bij baby's op de 1e dag geelzucht wordt geconstateerd is dit altijd pathologisch. Bij bloedgroepantagonisme vindt bij baby een versnelde afbraak van RBCs plaats omdat moeder antistoffen heeft gemaakt tegen het foetale bloed.
Een infectieuze oorzaak kan zowel ten grondslag liggen aan een nier- als aan een blaassteen Juist
De kans om zwanger te worden op een leeftijd van 20-30 jaar is ongeveer 15% Onjuist Zelfs bij subfebriele vrouwen tussen de 20 en 30 waarbij slechts 20% progressief bewegende spermatozoën aanwezig zijn bij de partner ligt de kans nog boven de 30%
Een jongen van 15 heeft sinds 3 maanden diarree, met sinds 2 weken bloed- en slijmbijmenging. Zijn gewicht is gedaald en onderzoek toont afwijkingen in het ileum en het colon. Hier is sprake van: a. Crohn b. Colitis a. Crohn Colitis alleen in het colon
Er wordt bij een 36-jarige vrouw standaard in de 18e week van de zwangerschap een prenatale screening verricht Onjuist Vrouwen boven de 36 krijgen een vruchtwaterpunctie of vlokkentest aangeboden voor screening op Down en neurale buisdefecten. Het is dus een optie, maar ze doen het niet standaard.
Een vrouw die in de 18e week van haar zwangerschap 36 jaar is, komt in aanmerking voor de prenatale screening op het syndroom van Down Juist
PCOS wordt gekenmerkt door o.a. hyperandrogenisme en adipositas. Afvallen verbetert het hyperandrogenisme. Juist Bij vrouwen met PCOS en overgewicht zijn er aanwijzingen dat afvallen leidt tot verbetering van het menstruatiepatroon
Een klein jongetje heeft een subfebriele temperatuur, diarree en een pijnlijke, gezwollen knie. Diagnose: a. septische artritis -> doorsturen kinderarts b. reuma -> doorsturen reumatoloog c. reactieve artritis -> afwachten d. trauma -> röntgenfoto c. reactieve artritis -> afwachten Een reactieve artritis volgt op een infectie met een micro-organisme waarbij een auto-immuunproces een onstekingsreactie in één of meer gewrichten geeft. Voorbeelden: darminfecties (campylobacter, shigella)
Na een vacuümextractie ademt het kind niet, het is bradycard, ziet bleek en is hypotoon. De Apgarscore is nu 1. Juist Ademhaling 0, bradycardie (dus hartfrequentie <100) 1, kleur 0, spiertonus 0, reactie op prikkels 0 (huilt niet, beweegt niet)
Een chlamydiainfectie kan worden aangetoond mbv PCR Juist
Een kindje met gehandicapte ouders komen bij het consultatiebureau. Er wordt gedacht aan seksueel misbruik. Met wie neemt de arts eerst contact op: a. politie b. kinderbescherming c. huisarts d. AMK (Veilig Thuis) d. AMK Als u vermoedt dat een kind wordt mishandeld, kunt u het AMK om advies vragen of een melding doen
Hypernatriëmie moet binnen 8h gecorrigeerd worden Onjuist Te snelle correctie kan hersenoedeem en sterkte veroorzaken.
XX met virilisatiekenmerken (vermannelijking): mannelijk of vrouwelijk pseudohermafroditisme: a. mannelijk b. vrouwelijk b. vrouwelijk Vrouwelijk pseudohermafroditisme = 46XX met virilisatie Mannelijk pseudohermafroditisme = 46XY met inadequate virilisatie
Welke vaccinatie wordt gegeven als het kind 11 maanden is: a. HiB b. BMR c. DTP d. Meningokokken C a. HiB Op 11 maanden wordt gegeven: DKTP-Hib-HepB en Pneu
Progesteron piekt na de ovulatie Juist
Kiemcelmozaicisme komt omdat bij 1 van de ouders tijdens de embryonale ontwikkeling een mutatie in de gedeeltelijke kiemlijn is opgetreden Juist
Hoeveel procent van de personen met ADHD heeft daarbij co-morbiditeit: a. 20% b. 40% c. >50% c. >50% Comorbiditeiten die kunnen optreden bij ADHD: angststoornissen, depressie, verslaving
20-30% van de ziekenhuisbevallingen is een sectio Juist Met toename van het aantal ziekenhuisbevallingen na, ook het aantal interventies toe. Als je voor de eerste keer zwanger bent, heb je op dit moment een kans van 20% dat je bevalling eindigt in een keizersnede.
Bij een zwangere neemt het basaal metabolisme in het 3e trimester toe met 400kcal/dag Onjuist Het basaal metabolisme neemt toe TOT 400 kcal/dag; Bij een zwangerschapsduur van 25-28 weken is het metabolisme nog ongeveer 100kcal/24h. Dit loopt tot 37-40 weken op tot 400 kcal/dag.
De basale stofwisseling van een a terme zwangere is hoger dan van een niet zwangere vrouw. Hoeveel hoger: a. 100 kcal/dag b. 250 kcal/dag c. 400 kcal/dag d. 500 kcal/dag c. 400 kcal/dag Het basaal metabolisme stijgt naarmate de zwangerschap verder vordert.
Een moeder met DM1 heeft geen verhoogde kans op een ... kind: a. serotien b. macrosoom c. icterisch d. hypoglykemisch a. serotien
Bij welk ziektebeeld is er sprake van anticipatie: a. Myotone dystrofie b. Prader Willi c. Angelman d. CF a. myotone dystrofie
Hoe is de volgorde bij meisjes in hun puberteitsontwikkeling: a. groeispurt, menarche, mammaontwikkeling b. mammaontwikkeling, menarche, groeispurt c. menarche, groeispurt, mammaontwikkeling d. groeispurt, mammaontwikkeling, menarche d. groeispurt, mammaontwikkeling, menarche
Wanneer treedt de menarche op: a. M1 (tanner 1) b. M2 (tanner 2) c. M3 (tanner 3) d. M4 (tanner 4) d. M4 (tanner 4) Menarche treedt meestal op wanneer mammaontwikkeling nagenoeg is voltooid (tanner 4) en de sterkste lengtegroei heeft plaatsgevonden
Bij misselijkheid tijdens de zwangerschap is er een verhoogd risico op een miskraam Onjuist Misselijkheid en braken zijn vaak de eerste tekenen van zwangerschap. 70-85% van zwangeren heeft last van misselijkheid, de helft daarvan tevens last van braken.
Created by: lvdk
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards