Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Beweging

QuestionAnswer
Wat is niet aangedaan bij het Sudeck syndroom? a. Bot b. Zenuwen c. Huid d. Gewrichten b. Zenuwen Ook wel post-traumatische dystrofie
Bij een schouderluxatie bij een jonge patient is er het grootste risico op a. Chronische instabiliteit b. Frozen shoulder c. Artrose a. Chronische instabiliteit
Wat is een goede behandeling voor fibromyalgie? a. zwemmen in een bad met extra warm water b. massage door de fysiotherapeut c. bedrust a. zwemmen in een bad met extra warm water
Waardoor wordt keratitis dendritica veroorzaakt? a. CMV b. EBV c. HSV c. HSV Blijft latent aanwezig in de n. V (trigeminus)
Welk van de volgende verschijnselen is GEEN kenmerk van post traumatische stress. a. Hallucinaties b. Verhoogde prikkelbaarheid c. Overmatige waakzaamheid a. Hallucinaties Wel: - herbeleven trauma - dromen, slaapproblemen - angst, stress - concentratiestoornissen - snel geirriteerd
Wat voor kristallen heb je bij pseudojicht? a. cholesterolkristallen b. uraatkristallen c. calciumpyrofosfaatdihydraatkristallen c. calciumpyrofosfaatdihydraatkristallen -Pseudojicht m.n. in knieën of polsen (Jicht (uraatkristallen) m.n. in MTP-1)
De sokvormige uitval bij een polyneuropathie op basis van diabetes en verloopt: a. volgens een dermatoom b. volgens een perifere zenuw c. geen van beide c. geen van beide het aangedane gebied is circulair, niet dermatomeer begrensd en de uitval is vaak sokvormig met,in tegenstelling tot bij polyneuropathieen of MS, een scherpe overgang van gestoord naar normaal.
Gevoel op watten te lopen, sensibiliteit tot enkel is weg, beiderzijds APR afwezig. Wat ligt meest vaak aan deze aandoening ten grondslag? a. Diabetes Mellitus b. Vitaminen a. Diabetes Mellitus
Van wat voor anemie is er sprake bij reumatoïde artritis? a. microcytaire anemie b. normocytaire anemie c. macrocytaire anemie b. normocytaire anemie
Iemand staat op het linkerbeen en heeft een positieve proef van Trendelenburg, wat gebeurt er? a. linkerbil zakt uit b. rechterbil zakt uit b. rechterbil zakt uit zwakte van de heupabductoren
Positieve Trendelenbrug welke spieren aangedaan? a. adductoren standbeen b. abductoren standbeen c. abductoren andere been b. abductoren standbeen parese van de m. gluteus medius (= belangrijkste heupabductor)
Geleidingsverlies aan het linkeroor. Wat vind je bij je onderzoek? a. W lateraliseert links, R links positief b. W lateraliseert links, R links negatief c. W lateraliseert rechts, R links positief d. W lateraliseert rechts, R links negatief b. W lateraliseert links, R links negatief
Weber lateraliseert naar links, perceptiedoofheid of geleidingsdoofheid links / rechts? a. Geleidingsdoofheid links of perceptiedoofheid rechts b. Geleidingsdoofheid rechts of perceptiedoofheid links a. Geleidingsdoofheid links of perceptiedoofheid rechts
Bij wordt de ziekte van Bechterew het meest gediagnosticeerd? a. vrouwen > 30 jaar b. mannen > 30 jaar c. vrouwen < 30 jaar d. mannen < 30 jaar d. mannen < 30 jaar
Welke vorm van specifieke rugpijn wordt het meest gezien in de huisartsenpraktijk? a. HNP b. osteoporotische inzakkingsfractuur c. Metastase d. Lumbago a. HNP
Er wordt in de meeste gevallen een sensibiliteitsstoornis gevonden bij het carpale tunnelsyndroom. a. juist b. onjuist a. juist
De weerstand is bij een spier in het gehele traject verhoogd. Wat vind je? a. Lodenpijp fenomeen, rigiditeit b. Lodenpijp spasticiteit c. Knipmesfenomeen spasticiteit d. Knipmes rigiditeit a. Lodenpijp fenomeen, rigiditeit
Spasticiteit wijst op een aandoening van het? a. CMN b. PMN a. CMN -Verhoging van tonus en spasticiteit zijn tekenen van een aandoening in het CMN. (Atrofie en spierzwakte zijn tekenen van een aandoening in het PMN)
Een jonge man heeft sinds een week in aanvallen last van hoofdpijn, met hierbij tranende ogen, uitvloed uit de neus en zweten. Dit betreft: a. Migraine b. Clusterhoofdpijn c. Trigeminusneuralgie d. Spierspanningshoofdpijn b. Clusterhoofdpijn - syndroom van Horton; tranend oog; conjunctivale roodheid; neusuitvloed; zwelling arteria temporalis
Wat is GEEN symptoom van tardieve dyskinesie? a. acathisie b. torticollis c. kauwbewegingen maken d. overmatige bewegingen met tong en mond b. torticollis -Tardieve dyskinesie = reactie op geneesmiddel. Ws in basale ganglia. Tong, mond gelaat. Acathisie = letterlijk niet stil kunnen zitten, motorische onrust. Dit komt wel voor bij tardieve dyskinesie
Martijn verliest zijn vriendin na een auto-ongeluk doordat iemand met alcohol op gig rijden. Nu 8 mnd geleden, nog steeds achtervolgt door schuldgevoelens. Is er sprake van gestoorde rouwverwerking bij Martijn? a. ja b. nee a. ja 2 maanden
Welke spier is vaak aangedaan bij rotator cuff letsel? a. M infraspinatus b. M. supraspinatus c. M. Teres minor d. M. subscapularis b. M. supraspinatus
Welke volgende spier behoort niet tot de rotatorcuff? a. supraspinatus b. teres major c. teres minor d. subscapularis b. teres major Wel: - m. supraspinatus - m infraspinatus - m. teres minor - m. subscapularis
Een schilder heeft pijn aan re arm bij bewegen. Als hij zijn arm naar boven beweegt heeft hij het idee dat hij ergens door heen moet. Wat? a. Impingement b. Frozen shoulder a. Impingement = pijn bij elevatie (frozen shoulder mn exorotatie pijn)
Linker lichaamshelft uitval + hemianopsie zelfde zijde -> probleem capsula interna? a. juist b. onjuist a. juist Daar waar piramidebaan en tractus opticus doorlopen
Bij iemand met epilepsie en bij neurologisch onderzoek afwijkingen aanvullend onderzoek doen? ja
Parese beide benen, minder gevoel tot aan enkel, lasegue positief, week ervoor diarree gehad a. MRI LWK b. CT LWK c. liquor d. liquor met EMG d. liquor met EMG Guillain Barré acute polyradiculopathie
Oude dame, verward, afwezig, onduidelijk praten, hangend linker mondhoek, linker arm beweegt niet. a. spoed insturen voor trombolyse b. thuis afwachten c. carbasalaatcalcium geven en opname stroke-unit c. carbasalaatcalcium geven en opname stroke-unit
Wat heb je bij een centraal myelumsyndroom? a. mictieklachten b. gedissocieerde sensibiliteitsstoornis c. geen van beide d. beide Antwoord C.Het centrale myelumsyndroom is het gevolg van beschadiging van de centrale grijze stof in het cervicale ruggenmerg die kwetsbaarder is dan de omgevende witte stof met de lange zenuwbanen. Vaak is er een kortdurende compressio medullae geweest n
Vrouw met hoofdpijn, sinds 2 dagen visus verlies. a. arteriitis temporalis b. subduraal hematoom c. epiduraal hematoom a. arteriitis temporalis - Pijn m.n. slaapstreek, art. pulsaties verminderd. Vaak onderdeel van algemene arteriitis, vooral in de oog.
Een "niet pluis" verschijnsel bij hoofdpijn is o.a.: a. ontstaan in de late avond b. ontstaan voor 40e levensjaar c. provocatie door drukverhoding c. drukverhoging provocatie Verder nog o.a.: - acuut hoofdpijn: neurologische verschijnseln, dubbelzien, misselijk/braken - chronisch hfdpijn: ontstaan na 40j, in de vroege ochtend, papiloedeem
Welke vitamine controleren bij iemand met polyneuropathie na alcoholmisbruik? a. thiamine b. vit B12 c. Vit B6 a. thiamine (B1)
Kan epilepsie zich uitten in alleen een bewustzijnsdaling? Ja - ook wel "absence", 5-10 sec durende bewustzijnsdaling. Kan samengaan met wazige blik, omhoogdraaien ogen of kleine myoklonieën oogleden of mond.
Wat is het percentage overlijden bij neuroleptisch syndroom a. 5% b. 20% c. 30% b. 20% - is ernstige bijwerking van antipsychotica ("maligne antipsychotica syndroom").
Wat is GEEN behandeling van neuroleptisch syndroom? a. behandelen infecties b. controleren en corrigeren vochtbalans c. warm houden patient c. warm houden patient - pten vaak te warm -> afkoelen - verder: toedienen dopaminerga en spierrelaxans.
Hoort argranulocytose bij het maligne neuroleptica syndroom? Nee -Wel: extrapiramidale rigiditeit, onwillekeurige bewegingen, hyperthermie
Wat is het beeld bij transient global amnesia? - Periode van een aantal uur - Bewustzijn normaal (bv dingen kopen, eten) - Inprentingsstoornis (anterograde amnesie) - Retrograde amnesie van jaren, die na de aanval weer verdwijnt.
Wat is het beeld bij een frontale functiestoornis? (Zoals bijv. bij Huntington) - Bradyfrenie - Initiatiefverlies - Apathie - Obsessief-compulsief gedrag - Kritiek- en oordeelsstoornissen
Hoe lang duurt hoofdpijn bij migraine? >4 uur, <72 uur
Wat is de secundaire profylaxe na een herseninfarct, bij normale RR en cholesterol? a. aspirine + dipyridamol b. perindopril c. aspirine + statine a. aspirine + dipyridamol
Waar zit het probleem bij Morbus Parkinson? a. presynaptisch b. postsynaptisch c. beide a. presynaptisch, namelijk tekort aan dopamine door neuronenverlies in substantia negra en degeneratie nigrostratiale verbindingen. - parkinsonisme kan door beide komen
Wat is een glioblastoma multiforme? - Glioom = uitgaande van hersenparenchym (waarvan dan 80% astrocytoom is) - multiforme = de meest agressieve en voorkomende vorm, vooral 50-70 jaar, vaker mannen
Beste behandeling van gliobastoma multiforme? - Chirurgische resectie + radiotherapie + chemo met temozolomide
Waar zit de laesie bij iemand die een scheve tekening maakt van een huis of klok? a. cerebellair b. fronto-temporaal c. parieto-occipitaal c. parieto-occipitaal - in de niet dominante hemisfeer - ruimtelijke stoornissen / constructieve apraxie
Waar zit de laesie bij visuele extinctie? a. temporaal b. parietaal c. occipitaal b. parietaal (-temporaal: kwadrant uitval -occipitaal: hemi uitval met maculasparing)
Wat is medullair automatisme? Levendig babinski met been wegtrekken - geen remming, acute ruggenmerk laesie - is NIET een vluchtreflex
Diabetes - welke hersenzenuw aangedaan, en hoeveel mensen krijgen polyneuropathie? n. III en 50%
Welke spier innerveert de n. ischiadicus (L4-S3) NIET? a. Adductor magnus b. Semitendinosus c. biceps femoris d. gluteus maximus d. gluteus maximus (n. gluteus maximus)
Innervatie van de deltoideus a. n. axillaris b. n. subscapularis a. n. axillaris (C5-6)
Diabetes kan uitval n. III veroorzaken. a. Juist b. Onjuist a. Juist - PUPILREACTIE NORMAAL - ptosis - oog iets naar buiten-beneden - opheffen ooglid, dan dubbelbeelden
Parkinson kan worden uitgesloten als er geen houdingstremor is Onjuist - 30% met parkinson heeft het niet
Creutzfeldt-Jacob ontstaat meestal door het eten van besmet koeienvlees Onjuist - 85% spontaan
De discus intervertebralis bestaat uit: nucleus pulposis en annulis fibrosis Juist
Bij ca 70% van de narcolepsiepatiënten komt tonusverlies voor bij plotselinge emoties als schrikken of lachen. Hoe noemt men dit verschijnsel? a. cataplexie b. catatonie c. catalepsie a. cataplexie
Locatie CVA als hij moeite heeft met aankleden en als hij de beelden van links negeert. a. rechts frontaal b. links frontaal c. links pariëtaal d. rechts pariëtaal d. rechts pariëtaal
Op SEH: verwarde man, onverzorgd en ruikt naar alcohol. Er is gangataxie en ophtalmoplegie a. Korsakov b. Wernicke's encephalopathie c. Alzheimer d. Delirium tremens b. Wernicke's encephalopathie - vit B1 tekort bij alcoholist.
De corneareflex is gestoord bij een defect van welke zenuw? a. Nervus trochlearis (n. IV) b. Nervus facialis (n. VII) c. Nervus abducens (n. VI) b. Nervus facialis (n. VII)
Bij een cerebellaire oorzaak is de proef van Romberg gestoord als de valneiging aanwezig is met de ogen: a. open of gesloten b. alleen open c. alleen gesloten d. helemaal geen valneiging a. beide gevallen -> gestoorde proprioceptie
Bij 2 epileptische aanvallen in het laatste half jaar, hoe lang mag iemand niet auto rijden? a. 3 maanden b. 6 maanden c. 1 jaar d. 5 jaar c. 1 jaar
Behandeling van Kahler met metastase op T6 waardoor myelumcompressie en neurologische uitval a. chemo + debulking b. radio + debulking c. radio + chemo + debulking d. radio + chemo d. radio + chemo - kahler, ook wel multipele myeloom
Bij peroneus- en ruggenmergletsel is er nooit een VZR volgens Babinski onjuist
Bij een traumapatiënt op de CSO met een neuropathie van de n. peroneus vind je een voetzoolreflex van Babinski Onjuist
Wat onderzoek je met de Lasegue: a. Rek van de wortel L4 en hoger b. Compressie van de wortel L4 en hoger c. Rek van de wortel L5 en lager d. Compressie van de wortel L5 en lager c. Rek van de wortel L5 en lager -Laseque: L5 of S1 -Gekruisde Laseque: L4 -Omgekeerde laseque: L3 of hoger
Bij het syndroom van Horner gaat de pupil: a. Verwijden b. Vernauwen b. Vernauwen -Overheersende parasympathicus
SEH: acuut ontstaan pijn op kruin, nooit eerder, geen neurologische uitval. Beleid: a. geruststellen b. Beeldvormend onderzoek van de schedel c. Starten met migrainemedicatie b. Beeldvormend onderzoek van de schedel -uitsluiten subarachnoidale bloeding
Met welke test wordt de functie van de n. trigeminus onderzocht? a. Bijten op een spatel b. Met de tong in de wang drukken c. Uitsteken van de tong d. Dichtknijpen van de ogen a. Bijten op een spatel
Een stoornis in de sensibiliteit kan soms gedissocieerd optreden. Dit is meest waarschijnlijk zo bij: a. Halfzijdig ruggenmergletsel b. Halfzijdig hersenweefselletsel a. Halfzijdig ruggenmergletsel -omdat vitaal en gnostisch anders kruisen
Welk symptoom behoort NIET tot de trias bij hydrocephalie? a. Cognitieve achteruitgang b. Loopstoornis c. Mictiedrang en incontinentie d. Misselijkheid en braken d. Misselijkheid en braken
Wat is de meest waarschijnlijke diagnose bij cognitieve achteruitgang, die gepaard gaat met loopproblemen en incontinentie? a. Hydrocephalie b. Ziekte van alzheimer c. Frontotemporale dementie a. Hydrocephalie
Homonieme hemianopsie treedt op bij een laesie achter het chiasma opticum juist
Wat remt curare? a. de werking van acetylcholine b. de werking van noradreline c. de werking van achetylcholinesterase a. de werking van acetylcholine -> verlamming ademspieren
Het orthosympathisch zenuwstelsel gebruikt? a. acetylcholine b. noradreline c. beide d. geen van beide c. beide
Welk hormoon wordt door de hypofyseachterkwab uitgescheiden? a. ADH b. ACTH c. TSH a. ADH (productie in hypothalamus)
Een enkele presynaptische terminal ontlaad enkele malen snel achter elkaar. Dit zorgt ervoor dat er sneller een postsynaptisch signaal ontstaat. Dit effect heet? a. spatiële summatie b. temporele summatie b. temporele summatie - spatiëel = van meerdere synapsen
Welke tractus geleid snelle pijn? a. tractus paleospinothalamicus b. tractus neospinothalamicus b. tractus neospinothalamicus
Meneer Felderhof heeft last van een prikkelend pijngevoel wanneer zijn trui over zijn arm glijdt. Dit is een voorbeeld van? a. allodynie b. hyperalgesie c. hyperpathie a. allodynie
Letsel aan de n. radialis veroorzaakt atrofie van? a. binnenkant onderarm b. buitenkant onderarm b. buitenkant onderarm
Mr. Arts kan moeilijk uit zijn stoel omhoog komen. Ook heeft hij moeite om te beginnen met lopen. Men spreekt van? a. akinesie b. bradykinesie a. akinesie
Indien er bij een patiënt sprake is van hypertonie en deze patiënt loopt met schuifelende pasjes dan is er sprake van? a. cerebrellair syndroom b. extrapiramidaal syndroom b. extrapiramidaal syndroom
Een asymmetrisch beeld is een ondersteunend criterium voor Parkinson juist
Bij een laesie in de visuele cortex is de pupilreflex? a. niet gestoord b. wel gestoord a. niet gestoord - want reflex loopt via: retinale ganglioncel - chiasma - tractus opticus - centraal grijs rondom aqueduct - nucleus oculomotorius accesorius - n. III - ganglion ciliare - m. sphincter pupillae
Klaas wordt heel erg misselijk en duizelig als zijn hoofd plotseling van stand wordt veranderd. Dit past meer bij? a. Menière b. BPPD b. BPPD
Pt heeft bonzende pijn rond 1 oog uitstralend naar slaap. Rood oor + drupneus. a. arteriitis temporalis b. horton neuralgie c. trigeminusneuralgie b. horton neuralgie
4 kernsymptomen van Parkinson - Bewegingsarmoede/traagheid - Rigiditeit - Tremor - Houdingsinstabiliteit
Wat is meer aangedaan bij frontotemporaal CVA? a. Mond b. Oogspieren c. Beide evenveel a. Mond
De n. V (trigeminus) heeft alleen een sensibele en geen motorische functie onjuist - kauwen
Pt met pijn in arm en been, verward. Lijkt alsof arm niet meer bij hem hoort. Sinds 4 wk hoofdpijn. a. MS b. Parkinson c. Subduraal hematoom b. Epiduraal hematoom c. Subduraal hematoom (chronisch, veneuze bloeding) - epiduraal (arterieel) is ernstiger
Wanneer zijn de klachten het meest aanwezig bij een hersentumor? a. 's ochtends b. 's middags c. 's avonds a. 's ochtends
Op FLAIR MRI is wit a. vocht b. bot vocht
Locatie meningeoom als pt in een paar dagen uitval krijgt van hand en voet? a. op het os sphenoïdale b. in de sinus cavernosus c. in het foramen magnum c. in het foramen magnum
Pt kan een voorwerp niet herkenen op de tast. Dit heet? a. astereognosie b. afasie c. apraxie a. astereognosie
Bokser heeft klappen op zijn hoofd gehad. Sindsdien valneiging naar rechts en afasie. a. frontaal beiderzijds b. pariëto-temporo-occipitaal links c. frontaal links b. pariëto-temporo-occipitaal links
Hoe bereikt de liquor vanuit de zijventrikels het derde ventrikel? a. via foramen interventriculair b. via het aquaduct c. via formani van luschka a. via foramen interventriculair (=Monroe) - Luschka = 4e met subarachnoidale ruimte - Aqueduct (Sylvius) = 3e & 4e ventrikel
Pt na val 5 min bewustzijnsverlies, eerste herinnering van 20 min na val. a. trauma capitis b. contusio cerebri c. commotio cerebri c. commotio cerebri
Bij een vegetatieve status is de maximale EMV-score 4-4-2 juist
Iemand heeft ernstig schietende pijn in de kaak, verergerd bij kauwen. Wat voor medicatie geef je? a. Carbamazepine b. Natriumvalproaat a. Carbamazepine (trigeminuspijn) - natriumvalproaat = anti-epilepticum
Vrouw van 82, korte periode weggeraakt zonder dat er symptomen aan vooraf zijn gegaan. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? a. Vasovagale collaps b. TIA c. Cardiaal probleem c. Cardiaal probleem
Welk onderzoek moet je doen bij verdenking TIA? a. ECG b. Doppler halsvenen c. CT hersenen d. Alle bovenstaande d. Alle bovenstaande
Vrouw, aanval van duizeligheid met daarbij misselijkheid en braken. Heeft dit al een paar maal eerder gehad. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? a. Ménière b. BPPD c. Neuritis vestibularis a. Ménière
Horner = ptosis + a. miosis b. myadrasis a. miosis (pupilvernauwing) - uitval sympathicus (er is ook anhidrosis)
Pt met plotseling uitval extensoren hand en vingerspreiders, geen sensorische uitval, normale reflexen a. Cervicaal radiculair syndroom b. Mononeuropathie c. Motorische unit stroke motorische unit stroke
Vrouw van 21 jaar heeft in enkele dagen een snel veranderde visus. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? a. neuritis retrobulbaris b. glaucoom c. cataract a. neuritis retrobulbaris
Pt, blanco vgd, periode verminderde visus 1 oog. Geduid als neuritis bulbaris. Kans op ontwikkelen MS a. 25% b. 50% c. 75% 50%
Welk symptoom past niet bij cataract a. schittering zien b. wazig zien c. lichtflitsen zien c. lichtflitsen zien
Bij welke aandoening is er papiloedeem? a. neuritis retrobulbaris b. neuritis optica b. neuritis optica
Bij welke aandoening komt geen papiloedeem a. Intracraniële druk verhoging b. Glaucoom c. Neuritis optica d. Arteriitis temporalis b. Glaucoom: excarvatie van de papil
Wat is de EMV-score van iemand die slaapt? a. 4-6-5 b. 3-6-5 c. 2-5-3 c. 2-5-3
Wat valt bij een hersendode patiënt het eerste uit? a. ademhaling b. corneareflex b. corneareflex
Waar is de productie van liquor cerebrospinalis? plexus choroideus
Vrouw is bekend met migraine. Zij rookt, drinkt onregelmatig en gebruikt de anticonceptiepil. Zij is kort niet aanspreekbaar, wat is hier aan de hand? a. TIA b. migraine equivalen c. complexe partiële epilepsie d. aura migraine c. complexe partiële epilepsie
Pt 3x schokken in de arm, bewustzijnsverlies met urineverlies en tongbeet. a. gegeneraliseerde epilepsie aanval b. partiële complexe epilepsie aanval c. geen van bovenstaande antwoorden a. gegeneraliseerde epilepsie aanval
Primaire gegeneraliseerde tonisch-klonische epilepsie komt vooral voor na het 25e levensjaar. onjuist - alle leeftijdeen
Een arterioveneuze malformatie is een oorzaak van epilepsie juist
Welke zenuw aangedaan bij niet dicht kunnen knijpen ogen? n. VII, facialis
Wat kan gezegd worden bij migraine? a. <50% heeft voorafgaand aura. b. Slaperigheid is een bijkomend verschijnsel a. <50% heeft voorafgaand aura.
Vrouw 39, twee dagen ziek op bed, koorts 39, draaiduizeling links, oorpijn links, wordt verward, arts komt erbij, wat te doen? a. direct naar CSO b. delirium à haloperidol c. antibioticum à ziet rood trommelvlies a. direct naar CSO (meningitis, encefalitis mogelijk obv otitis)
Iemand met CVA met hangende mondhoek links, pupil links iets verwijd, waar zit laesie? a. linker hemisfeer b. medulla oblongata links c. brughoek links d. mesencephalon links d. mesencephalon links (pupilverschil bij uitval efferente reflex)
Fasciculatie’s + spierzwakte benen a. MS b. ALS c. Myasthenia Gravis b. ALS - degeneratie motorische voohoorncellen in ruggenmerg en medulla oblongata
Een cerebrale veneuze sinustrombose komt vooral voor bij vrouwen juist
Iemand uitstralende pijn been en grote teen, er is sprake van radiculair syndroom. Welke therapie? a. 2 wk bedrust b. Zoveel mogelijk mobiel c. Direct naar neurochirurg b. Zoveel mogelijk mobiel
Longtop tumor + horner, welk neuron? a. 1e b. 2e c. 3e b. 2e
Man van 31 moet ’s nachts plassen, vrouw hoort knal, vindt man in badkamer met hoofdletsel van wc bril. a. syncope b. epilepsie c. orthostatische hypotensie a. syncope door mictie
Welk symptoom komt niet voor bij absences? a. Wazige blik b. Myoklonieën van de armen c. Verandering van de kleur van het gezicht d. Door de knieën zakken b. Myoklonieën van de armen - WEL vd ogen of de mond
Neuropathische pijn, welk medicijn? a. amitryptinine (TCA) b. fluoxetine (SSRI) a. amitryptinine (TCA)
Een gedissocieerde sensibiliteitsstoornis kan het beste verklaard worden door: a. een axonale polyneuropathie b. een bloeding in het centrale ruggenmerg c. een infarct in de mediale pons b. een bloeding in het centrale ruggenmerg
Wat noemt men ook wel de ‘zelfmoordhoofdpijn’? a. Migraine b. Trigeminusneuralgie c. Neuralgie van Horton (clusterhoofdpijn) d. Arteriitis temporalis c. Neuralgie van Horton (clusterhoofdpijn)
Hoeveel procent van de patiënten met Diabetes Mellitus Type 1 of Type 2 krijgen gedurende hun leven te maken met polyneuropathie? a. 10% b. 30% c. 50% c. 50%
Welke zenuwen liggen in sinus cavernosus? a. N II b. N II, IV, V c. N II, IV, V, VI d. N III ,IV , V, VI d. N III ,IV , V, VI
Welke hersenzenuw is het meest gevoelig voor intracraniale drukverhoging? a. Nervus oculomotorius b. Nervus abducens c. Nervus trochlearis d. Nervus facialis b. Nervus abducens (VI) - dubbelzien eerste symptoom
Welke zenuw ondervindt compressie bij het carpaletunnelsyndroom (CTS)? a. Nervus medianus b. Nervus ulnaris c. Nervus radialis a. Nervus medianus
Wat is de voornaamste klacht van CTS? a. tintelingen b. gevoelsverlies a. tintelingen
Welke spier is aangedaan bij CTS? - m. abductor pollices brevis - m. opponens pollices
Een ernstige CTS. Is de flexor digitorum medianus ook aangedaan? a. Nee nooit b. Ja soms c. Ja altijd a. Nee nooit = ulnaris
Wat krijg je bij chiasma letsel? a. bitemporale hemianopsie b. homonieme hemianopsie a. bitemporale hemianopsie
De klassieke verschijnselen van tentoriële inklemming worden veroorzaakt door compressie van: a. cerebellum b. tectum c. diencephalon d. pons d. pons
Wat past het best bij myasthenie? b. wisselend krachtsverlies, weinig atrofie, matige pijn, normale reflexen c. prog krachtsverlies, veel atrofie, veel pijn, verl reflexen b. wisselend krachtsverlies, weinig atrofie, matige pijn, normale reflexen
De eerste verschijnselen van MS ontstaan in het merendeel van de gevallen tussen het 20e en 40e jaar. juist
Wat is niet kenmerkend voor de diagnose MS? a. Meerdere episodes met symptomen in de loop van de tijd b. Verschillende locaties in het zenuwstelsel zijn aangedaan. c. Ontstaan rond het 12e levensjaar. d. Aanvallen van draaiduizeligheid. c. Ontstaan rond het 12e levensjaar.
welk onderzoek moet men doen om de diagnose MS te stellen a. MRI hersenen b. CT hersenen c. Liquorpunctie d. Autoantistoffen a. MRI hersenen
Afwijkingen bij MS in CZS? demeyelinisatie + axonale schade
Een bloedig CVA komt vaker voor dan een onbloedig CVA onjuist
Een patiënt met neuroborreliose klaagt eerder over problemen met het geheugen dan over gevoelsverlies. onjuist
Lasegue is positief en de APR is verlaagd. Waar zit de HNP? a. L4 b. L5 c. S1 c. S1
HNP met KPR verlaagd li, waar zit de HNP? a. L3-L4 li b. L3-L4 re c. L4-L5 li d. L4-L5 re a. L3-L4 li
Bij perifere uitval van zenuwwortel L5:
 a. is de kniepeesreflex aangedaan
 b. is de achillespeesreflex aangedaan
 c. zijn zowel de achillespeesreflex als de kniepeesreflex aangedaan
 d. zijn de reflexen normaal d. zijn de reflexen normaal (KPR=L2-3-4, APR=S1(S2))
sensibiliteitsverlies wordt in de meeste gevallen wel gevonden bij een CTS juist -> distale nervus medianus laesie
Restless legs syndrome wordt gerekend tot de extrapiramidale stoornissen juist - omdat het een goede reactie heeft op dopaminerge medicatie
Waar begint Alzheimer? a. cerebellum b. cortex c. hippocampus d. (hypo)thalamus c. hippocampus
Vanaf hoeveel aanvallen per maand wordt migraine profylactisch behandeld? a. 1 keer b. 2 keer c. 5 keer b. 2 keer
Lumbosacraal radiculair syndroom met achillespees links zwakker dan rechts. Wele wortel is aangedaan? a. L4 b. L5 c. S1 S1
Bij een jongetje van 6 jaar worden de volgende refractieafwijkingen gevonden: OD +5, OS-1. Welk oog heeft de meeste kans om een amblyopie te ontwikkelen? Rechts - het oog met het slechtste zicht wordt weggefilterd -> lui oog
Wat is bij MS eerder aangedaan? a. vitaal b. gnostisch gnostisch (gemyeliniseerd)
Wat is de trias bij chronische/communicerende hydrocefalie? - loopstoornissen - cognitieve achteruitgang - mictiestoornissen
Waar lijken de cognitieve stoornissen bij een normotensieve hydrocefalie op? subcorticale dementie (vertraagd denken, geheugenstoornis, stemmingsstoornis)
Hoevaak is een cerebrale metastase de eerste uiting van een primaire tumor elders? a. 10% b. 50% c. 90% a. 10%
Man 42j, alleen temperatuur en pijnzin aangedaan beide armen, reflexen afwezig. Gnotisch intact. Kracht verminderd. a. Chiari-malformatie b. Syringomyelie c. Intramedullaire tumor d. Cervicale kanaalstenose b. Syringomyelie - verdrukking myelum (in myelum lopen kruisende vitale banen en reflexboog)
Welke uitspraak over meralgia paresthetica is NIET waar? a. Mannen zijn drie keer zo frequent aangedaan als vrouwen b. De compressie kan worden veroorzaakt door snelle gewichtsverandering c. Bij 2/3 van de patiënten treedt na 1 à 2 maanden herstel op c. Bij 2/3 van de patiënten treedt na 1 à 2 maanden herstel op
Wat is meralgia paresthetica? - pijnlijke paresthesieën en verminderde sensibiliteit van de huid aan de voor/buitenkant bovenbeen - Compressie van de n. cutaneus femoris lateralis in de fascia lata, 2 cm onder poupart - door snelle gewichtstoename of strakke kleding
De linker a. vertebralis en de linker a. carotis ontspringen uit dezelfde tak van de aortaboog Neen carotis direct uit boog, vertebralis uit subclavia - rechts wel, komen beide uit de truncus brachiocefalis
Wat is de meest voorkomende oorzaak van hersenmetastase? a. Longcarcinoom b. Melanoom c. Mammacarcinoom a. Longcarcinoom
Als de proef van Weber naar links lateraliseert, en de Rinne positief is, betekent dat: a. Geleidingsverlies links b. Geleidingsverlies rechts c. Perceptiedoofheid links d. Perceptiedoofheid rechts d. Perceptiedoofheid rechts
Iemand heeft geleidingsverlies links. Wat vind je bij Rinne en Weber? weber lateraliseert naar links, rinne is links negatief
Welke vorm van dementie overlapt klinisch en neuropathologisch enigszins met de ziekte van Parkinson? a. Ziekte van Alzheimer b. Frontotemporale dementie c. Dementie met Lewy bodies c. Dementie met Lewy bodies = progressieve achteruitgang waarbij er tevens sprake is van parkinsonisme
Welk soort dementie wordt onder andere gekenmerkt door een fluctuerend verloop, het voorkomen van hallucinaties en tekenen van parkinsonisme? a. Ziekte van Alzheimer b. Lewy Body dementie c. Vasculaire dementie b. Lewy Body dementie
Welke van onderstaande persoonlijkheidsstoornissen behoort tot cluster C van de DSM-classificatie? a. Paranoïde b. Antisociale c. Borderline d. Obsessief-compulsieve d. Obsessief-compulsieve - Paranoide=A - Antisociaal=B - Borderline=B
De patiënte antwoord het volgende: Ik ben eh, ja….eh, lerares geweest op eh,……een middelschool, eh, nee, middelbare school. Ik gaf wikunde, eh wiskunde. Hoe wordt deze fatische stoornis genoemd? a. Broca-afasie b. Wernicke-afasie c. Amnestische afasie a. Broca-afasie
Vloeiend spreken, grammaticale fouten, onjuiste woorden gebruiken. Begrip gestoord: a. receptieve afasie/Wernicke b. Broca-afasie a. receptieve afasie/Wernicke
Afasie wordt in 95% van de gevallen veroorzaakt door een laesie in de linker hemisfeer juist
Pt spreekt moeizaam, in telegramstijl en verdraait woorden. Lijkt wel te begrijpen wat je vertelt. Is duidelijk dat pt gefrustreerd is. Welke afasie? a. Wernicke b. Broca c. Amnetische d. Gemengde b. Broca
Afasie van wernicke is? a. sensorisch b. motorisch a. sensorisch
Pt sinds ingreep aan re been moeite met traplopen. LO: re m. quadriceps krachtsvermindering. a. gedeeltelijke beschadiging n. ischiadicus b. totale laesie n. ischiadicus c. gedeeltelijke beschadiging n. femoralis d. totale laesie n. femoralis c. gedeeltelijke beschadiging n. femoralis (perifeer)
Wat voor uitval heb je bij Brown-Sequard? (motoriek, gnostisch en vitaal) - motoriek uitval homolateraal - gnostisch uitval homolateraal - vitaal uitval contralateraal
Welk hematoom is meestal veneus? a. epiduraal b. subduraal b. subduraal
Bij polyneuropathie is de parese meer uitgesproken in de a. extensoren b. flexoren c. in beide evenveel a. extensoren
Bij wordt de ziekte van Bechterew het meest gediagnosticeerd? a. vrouwen > 30 jaar b. mannen > 30 jaar c. vrouwen < 30 jaar d. mannen < 30 jaar d. mannen < 30 jaar
Man 25j, enkele weken pijn en stijfheid rug, mn einde nacht en ochtend. Geen koorts, niet ziek. a. Bechterew b. Artrose c. Houdingsafwijking d. Metastase a. Bechterew
Wat komt NIET voor bij Bechterew a. sacroillitis b. tendinitis c. artritis d. iridocyclitis Allemaal kunnen wel voorkomen
Welke uveitis bij Bechterew? a. anterior b. interior c. posterior a. anterior
Welke zenuw verloopt langs het fibulakopje en kan aangedaan zijn wanneer iemand met de benen over elkaar gaat zitten? a. n. saphenus b. n. ischiadicus c. n. tibialis d. n. peroneus d. n. peroneus
Hyperalgesie is: a. afwezige pijn zin b. kortdurende schietende pijn in het verloop van een zenuw c. versterkt pijngevoel bij slechts lichte pijnprikkel d. pijnlijk gevoel bij onschadelijke prikkel c. versterkt pijngevoel bij slechts lichte pijnprikkel
Wat is de belangrijkste oorzaak van een verworven cerebellair syndroom op oudere leeftijd? a. Maligniteit b. Chronisch alcoholgebruik c. Ziekte van Lyme d. Neurosyfilis b. Chronisch alcoholgebruik
Een positieve HLA-B27 is bewijzend voor Bechterew onjuist - 10% van de bevolking heeft dit, niet iedereen heeft bechterew
De weerstand is bij een spier in het gehele traject verhoogd. Wat vind je? a. Lodenpijp fenomeen b. Lodenpijp spasticiteit c. Knipmesfenomeen spasticiteit d. Knipmes rigiditeit a. Lodenpijp fenomeen, rigiditeit
spasticiteit wijst op een aandoening van het? a. CMN b. PMN a. CMN - rigidideit extrapiramidaal, mn parkinson
Een jonge man heeft sinds een week in aanvallen last van hoofdpijn, met hierbij tranende ogen, uitvloed uit de neus en zweten. Dit betreft: a. Migraine b. Clusterhoofdpijn c. Trigeminusneuralgie d. Spierspanningshoofdpijn b. Clusterhoofdpijn
Pt ziet ineens blokjes en wazig, krijgt dan tintelingen in zijn arm en gezicht. Zijn vader is overleden aan een beroerte. Nu komt hij op de CSO. Wat is waarschijnlijk? a. TIA vestibulo gebied b. migraine met aura c. partiële complexe epilepsie b. migraine met aura
Behandeling arteriitis temporalis a. NSAID stoot 1 wk b. NSAID stoot 1 wk, daarna 2 jaar onderhoudsdosering c. Prednison stoot 1 wk d. Prednison stoot 1 wk, daarna 2 jaar onderhoudsdosering d. Prednison stoot 1 wk, daarna 2 jaar onderhoudsdosering
Wat is geen symptoom van tardieve dyskinesie (extrapiramidaal)? a. acathisie b. torticollis c. kauwbewegingen maken d. overmatige bewegingen met tong en mond e. ballisme b. torticollis
Welke spier is NIET aangedaan bij een defect van de n. radialis? a. extensor digitorum b. abductor pollicis longus c. adductor pollicis c. adductor pollicis
Oude man pijn knie met lopen, moet op gang komen. Na 100m pijn, stilstaan zwakt af. Moeite schoenen aan. LO: drukpijn mediaal knie. Exo+endo heup beperkt en pijn knie. a. coxartrose b. gonartose c. neurogene claudicatie d. vasculaire claudicatie a. coxartrose
Man heeft pijn bij lopen maar het fietsen gaat nog wel. Hier is sprake van: a. neurogene claudicatie b. vasculaire claudicatie a. neurogene claudicatie
Patiënt met verminderd gevoel in de middelvinger, welke wortel kan hierbij zijn aangedaan? a. C6 b. C7 c. C8 b. C7
Tussen C5 en C6 ontspringt de zenuwwortel C6. a. juist b. onjuist A. Uiteraard, bij cervicaal wel.
Patiënt met uitval van de n. facialis, kan ogen nog wel sluiten, waar zit het probleem? a. perifeer b. centraal b. centraal
Is de aangezichtsmotoriek is minder aangedaan bij uitval van het centrale motorische neuron, dan bij uitval n. facialis? Ja - bovenste aangezicht aangestuurd door beide cortexhelften
De smaak wordt verzorgd door de n. facialis en de n. hypoglossus Nee - smaak = glossopharyngeus (IX)
De smaak op het puntje van de tong wordt verzorgd door: a. De n. facialis b. De n. hypoglossus a. De n. facialis (VII)
Welk symptoom past NIET bij het frontale syndroom a. egocentrisme b. ontremming c. affectvervlakking d. agnosie d. agnosie
Welk kenmerk past NIET bij een frontaal syndroom? a. Gestoorde cognitieve functie b. Incontinentie voor urine c. Versterkte snoutreflex d. Interesseverlies a. Gestoorde cognitieve functie
Wat is het grootste verschil in de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie? a. Leeftijd ontstaan b. Acuut vs sluipend c. Locatie van laesie b. Acuut (vasculair) vs sluipend (alzheimer)
Wat is er afgesloten bij het 'locked-in'syndroom? a. a. cerebri anterior b. a. cerebri media c. a. cerebri posterior d. a. basilaris d. a. basilaris
CVA: parese contralaterale been, onhandigheid contralaterale arm: a. a. cerebri anterior b. a. cerebri media c. a. cerebri posterior d. a. basilaris a. a. cerebri anterior
Bij een afsluiten van de a. cerebri media is er vaker last van apraxie dan bewustzijnverlies? Ja
Wat is het verloop van de gnosstische sensibiliteit Achterstreng ipsilateraal - tractus cuneatus & tractus gracilis - kruising medulla oblongata
Heftige pijn been, positieve Lasegue, links verminderde APR. Welke wortel? a. L4 b. L5 c. S1 c. S1
Een patiënt vertoont bij lopen een verbreed gangspoor, schommelende gang en een wisselende paslengte. Hier is sprake van een: a. Extrapiramidale stoornis b. Cerebellaire stoornis b. Cerebellaire stoornis
Een patiënt heeft een radiculopathie ter hoogte van L2. Welke reflex zal bij deze patiënt afwijkend zijn? a. Er is geen afwijkende reflex b. Kniepeesreflex c. Achillespeesreflex d. Voetzoolreflex b. Kniepeesreflex
. De sensibiliteit in de grote teen kan gestoord zijn bij uitval ter hoogte van: a. L4 b. L5 c. S1 b. L5
Bij MS is de kniepeesreflex? a. verhoogd b. verlaagd a. verhoogd
De N. vagus heeft zowel een motorische als sensorische functie Klopt, oa stemband
Duizeligheid bij bewegen. Dix-Hallpike-kiepproef is positief. Wat is nu de aangewezen vervolgstap? a. Epley-manoeuvre b. Geruststellen c. Doorsturen met verdenking Menière d. MRI a. Uitvoeren van de Epley-manoeuvre om otholieten te mobiliseren
Verlamming aan het arm en onhandigheid aan het been wijst op een aandoening van a. a. Posterior b. a. Media c. a. Anterior b. a. Media
CVA: parese contralaterale been, onhandigheid contralaterale arm: a. a. cerebri anterior b. a. cerebri media c. a. cerebri posterior d. a. basilaris a. a. cerebri anterior
Welke anatomische structuur bevind zich op het ponsniveau Nucleus abducens
Infarct van de a. cerebri media links, wat is NIET waarschijnlijk. a. Een hemiparese van de rechter arm b. Een hemiparese van het rechter been c. Een hemiparese van de rechter rompspieren d. Afhangen van de rechter mondhoek c. Een hemiparese van de rechter rompspieren
De ziekte van alzheimer is een vorm van: a. Corticale dementie b. Subcorticale dementie c. Frontotemporale dementie a. Corticale dementie
Je vermoedt bij een patiënt de ziekte van Alzheimer. Bevestigend voor deze diagnose zijn stoornissen in het: a. Lange termijngeheugen b. Korte termijngeheugen c. Psychische vertraging d. Alledrie b. Korte termijngeheugen
Wat is perseveratie? Steeds weer de laatste respons herhalen, bij een aantal stoornissen als Alzheimer
HNP L4-L5, welke zenuwwortel aangedaan? a. L4 b. L5 c. S1 b. L5 - deze treedt hier niet buiten, maar wordt wel het meest ingeklemd
Fasciculaties zijn een uiting van: a. Degeneratie van motorunits b. Renervatie van motorunits c. Achterstrengproblematiek a. Degeneratie van motorunits
Bij een patient met een afferent pupil defect is er doorgaans sprake van een anisocorie onjuist - pupilverschil bij efferente deel reflex
Wat kan worden gebruikt als profylaxe bij migraine - betablokker + natriumvalproaat
De relapsing-remitting vorm van multiple sclerose komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen juist
Welke bloeding komt het vaakst voor bij een triviaal (minimaal) trauma? a. Epidurale b. Subdurale c. Subarachnoidale d. Hemorragische b. subdurale
De meestvoorkomende oorzaak van een subarachnoïdale bloeding is: a. Schedelhersenletsel b. Ruptuur sacculair aneurysma c. Arterioveneuze malformatie d. Veneuze peromesencefale bloeding b. Ruptuur sacculair aneurysma
Man, jong, botsing met boom, zelf 112 gebeld. Nu EMV score van 1-4-1. Wat is het meest waarschijnlijk a. epiduraal hematoom b. subduraal hematoom c. arachonoïdaal hematoom d. contusio cerebri a. epiduraal hematoom - bereikt na enkele uren het maximale volume
Bij verdenking op een subarachnoïdale bloeding dient met spoed een CT-scan gemaakt te worden. juist
Welke klachten passen bij neurogene claudicatio? - pijn bij lopen, niet bij fietsen - minder pijn bij hurken - minder pijn bolle rug (trap/heuvel op) - meer pijn extensie rug (afdaling)
Bij inklemming hersenen van craniaal naar caudaal: welke reflex valt het eerst uit? a. Corneareflex b. Pupilreflex b. Pupilreflex = diencephalon -corneareflex=pons, valt later uit dan diencephalon
Wat valt eerder uit bij inklemming van craniaal naar caudaal? a. de pupilreflex b. de ademhaling a. de pupilreflex=diencephalon -ademhaling=medulla oblongata, valt later uit
Pt met binnen 1 uur ontstane hevige hoofdpijn met misselijkheid en braken. VGD blanco. Geen neurologische afwijkingen. a. geruststellen b. NSAID c. beeldvorming c spoed CT -> subarachnoidale bloeding?
Hypokinesie treedt op bij acathesie onjuist -acathesie = innerlijke&motorische onrust, niet stil kunnen zitten
Welk syndroom is geassocieerd met motore uitval met behoud van de achterstrengfunctie? Spinalis anterior syndroom / uitval arteria spinalis anterior -> uitval voorste 2/3 deel -> gnostische achterstrengen blijven gespaard
Areflexie is altijd een uiting van een laesie van een perifere zenuw onjuist, laesie kan overal in de reflexboog zitten
Acute dystonie kan actief worden behandeld door de toedienen van a. benzodiazepine b. anticholinergicum b. anticholinergicum
Parkinsonisme wordt NIET veroorzaakt door: a. Neuroleptica b. Calciumkanaalblokkers c. Anti-depressiva c. Anti-depressiva
Radiculair syndroom met verminderd gevoel middelvinger, welke wortel? a. C5 b. C6 c. C7 c. C7 - n. radialis
Radiculair syndroom met verminderd gevoel middelvinger, welke reflex ook afwijkend? a. Bicepspeesreflex b. Tricepspeesreflex b. Tricepspeesreflex (radialis)
Pt kan hand en pols niet meer flecteren, welke zenuw? a. radialis b. medianus c. ulnaris b. medianus
Beschadiging van de n. medianus veroorzaakt een sensibele stoornis waar? a. pink, ulnaire helft van ringvinger b. binnenkant duim tot helft ringvinger + nagels van 1e – 4e vinger c. onderarm, strekzijde duim, wijsvinger middelvinger, helft rinvinger. b. binnenkant duim tot helft ringvinger + nagels van 1e – 4e vinger
. De ziekte van Pompe en de ziekte van McArdle zijn twee metabole myopathieen. Daarin is een defect in een enzym verantwoordelijk voor de stofwisseling van: a. koolhydraten b. eiwitten c. vetten a. koolhydraten
Het aquaduct van Sylvius ligt tussen: a. de zijventrikels en de derde ventrikel b. de zijventrikels c. de derde en vierde ventrikel c. de derde en vierde ventrikel
Een patient presenteert zich met: een positieve proef van laseque en uitstralende pijn aan de achterzijde van het linkerbeen tot in de grote teen. Welke proef doe je nog meer? a. De gekruisde laseque b. Omgekeerde laseque a. De gekruisde laseque -omgekeerde:bij compressie L4-5, pijn voorzijde been
Syndroom van Wallenberg: waar zit het probleem & waar zit de gevoelsstoornis & waarheen is de valneiging? - Medulla oblongata - gevoelsstoornis gezicht: ipsilateraal (vd laesie), lichaam: contralateraal - valneiging naar ipsilateraal
Hoe heet het niet stabiel kunnen lopen bij coxartrose? Gang van Trendelenburg
Een eenzijdige laesie van de nervus opticus resulteert in de volgende afwijking van testen van de pupilreflex. a. Relatief afferent pupil defect b. Amblyopie a. Relatief afferent pupil defect
Wat hoort NIET bij syndroom van Wallenberg? a. Verminderde functie farynx en larynx b. Ipsilateraal Horner c. Contralateraal sens verlies in gelaat d. Contralaterale sens verlies romp en extremiteiten c. Contralateraal sens verlies in gelaat
Bij welke neurologische aandoening wordt gebruik gemaakt van B-blokkers? a. Migraine b. Epilepsie c. Parkinson Alle antwoorden
Wat is het minst waarschijnlijk bij multiple sclerose? a. Extrapiramidale stoornis b. Mictiestoornis c. Paresthesieën d. Cerebellaire stoornis a. Extrapiramidale stoornis
Wat is GEEN depressieve waan, en wat voor waan is het dan? a. Armoedewaan b. Zondewaan c. Betrekkingswaan d. Hypochondrische waan c. Betrekkingswaan = bij schizofrenie
Wanen bij een waanstoornis zijn per definitie niet bizar juist "wanen hebben betrekking op positie pt tov anderen"
Depressie na doorgemaakt MI, wat voor medicatie moet hier voorgeschreven worden? a. TCA b. SSRI c. MAO-remmer b. SSRI
Man gelooft dat in het journal specifieke boodschappen voor hem zitten. Wat is hier aan de hand? a. betrekkingswaan b. grootheidswaan c. gedachte uitzending oid a. betrekkingswaan
SSRI’s geïndiceerd boven TCA’s bij: a. Psychose b. Paniekstoornis c. Dysmorfie d. Glaucoom d. Glaucoom
Bij een patiënt die is opgenomen wegens een depressie, is de medicatie van eerste voorkeur een TCA. a. Juist b. Onjuist a. Juist
PTSS: ondersteuning van de psychotherapie door? a. EMDR b. SSRI b. SSRI EMDR = een op zichzelf staande psychotherapie
Erick 22 jaar gebruik een farmaca. Nu krijgt hij last van een onduidelijke spraak, onsamenhangendheid, sufheid en een nystagmus. Welk middel gebruikt hij? a. opoid b. anxiolytica c. stimulantia b. anxiolytica (benzo)
Wat is de volgorde van de DSM-IV classificatie? - niveau van functioneren -persoonlijkheidsstoornis -primaire symptomen -psychosociale en uitlokkende factoren -somatische ziekte 1.primaire symptomen 2.persoonlijkheidsstoornis 3.somatische ziekte 4.psychosociale en uitlokkende factoren 5.niveau van functioneren
Haren uit hoofd trekken van de spanning? a. drangstoornis b. dwangstoornis a. drangstoornis -na het uitvoeren vd handeling ontstaat ontspanning of lustgevoelens
Wat is NIET waar over antipsychotica? a. Remmen de dopaminerge neurotransmissie b. Hallucinaties weg <1 wk c. Moet direct hoog gedoseerd worden d. Bij 70% verwijnen de psychotische verschijnselen <10 wk c. Moet direct hoog gedoseerd worden - hoge doseringen kunnen veel (extrapiramidale) bijwerkingen veroorzaken
Wat is geen bijwerkingen van antipsychotica? a. Adipositas b. Acute dystonie c. Leukopenie d. Priapisme c. Leukopenie
Een verstopte neus van een anti-psychoticum is wat voor effect? a. Anti-dopaminerge b. Anti-adrenerge a. Anti-dopaminerge
Bij PTSS heeft de behandeling met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) therapie de voorkeur boven SSRI juist - psychotherapie > medicatie
Wat is GEEN ontwenningsverschijnsel van cocaine? a. Angst b. Achterdocht c. Vermoeidheid d. Dysforie b. Achterdocht - wel bij een cocaine intoxicatie
Wat is geen symptoom van inattantie? a. Geen aandacht voor details b. Raakt vaak dingen kwijt c. Kan taken niet organiseren d. Praat aan een stuk door d. Praat aan een stuk door
Een van de criteria voor ADHD is dat enkele van de symptomen die beperkingen veroorzaken aanwezig waren voor het zevende levensjaar juist
Bij depressie is er vaak sprake van anhedonie, wat voor symptoom is dit? a. somatisch b. cognitief c. conatief d. affectief d. affectief -anhedonie = verlies interesse/plezier in dagelijkse bezigheden
Incoherentie is vorm van inhoudelijke denkstoornis Onjuist - De samenhang is weg. Komt vaak voor bij schizofrenie
Welke van de volgende symptomen behoort niet tot de negatieve symptomen bij schizofrenie? a. Affectieve vervlakking b. Incoherentie c. Apathie d. Initiatiefverlies b. Incoherentie - negatief= iets wat er eerst wel was
De obsessief-compulsieve stoornis komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen onjuist = gelijk
Wat is de maximale waarde die iemand kan behalen op de EMV-score? a. 4-6-5 b. 4-5-6 c. 5-5-5 d. 5-6-4 a. 4-6-5
Een patiënt reageert niet bij aanspreken. Bij het geven van een pijnprikkel strekt hij zijn arm en opent de ogen. Hij maakt alleen geluiden. EMV? a. 1-3-2 b. 2-3-3 c. 2-2-2 d. 1-2-3 c. 2-2-2
Pt opent ogen niet. Zij strekt haar rechter arm en buigt haar linker arm normaal bij toediening van pijnprikkels, waarbij zij enkel een kreunend geluid maakt. EMV? a. 1-3-3 b. 1-4-2 c. 2-3-2 d. 1-2-3 b. 1-4-2
Vanaf welke EMV-score spreekt men van een coma? a. EMV 2-2-2 of lager b. EMV 1-5-2 of lager c. EMV van 1-5-1 of lager b. EMV 1-5-2 of lager
Iemand met cognitieve en perceptieve eigenaardigheden, welke persoonlijkheidsstoornis? a. Schizoide b. Schizotypisch c. Paranoide d. Borderline b. Schizotypisch
Welk slaappatroon bij winterdepressie? a. hypersomnie b. niet in kunnen slapen c. niet door kunnen slapen d. geen van bovenstaanden a. hypersomnie
Man, angst voor blozen. vermijdt steeds meer sociale activiteiten. Dit is een specifieke sociale fobie. onjuist - blozen is niet specifiek. Voorbeeld specifiek = podiumvrees
Pt heeft een bipolaire stoornis lithium is niet afdoende om depressieve perioden te voorkomen: a. TCA of SSRI toevoegen b. Lithium ophogen c. Carbemazepine toevoegen a. TCA of SSRI toevoegen
Wat past NIET bij alcoholonthoudingsyndroom a. bradycardie b. toegenomen spierspanning c. epileptisch insult d. slapeloosheid a. bradycardie - tachycardie juist
Iemand heeft een tremor aan beide armen bij het uitstrekken van zijn armen, daarnaast ook een tremor van het hoofd, wat is hier aan de hand? En wat is de onderhoudsbehandeling? a. essentiele tremor b. seniele tremor c. Parkinson a. essentiele tremor behandelen met betablokker = bilaterale houdingstremor vd handen/armen, hoofd of stem doen mee
Hoe groot is de kans dat iemand met ADHD in de jeugd nog steeds ADHD heeft als volwassene? a. 5% b. 20% c. 30% d. 60% c. 30%
Wat is makkelijker te beïnvloeden bij een psychotische stoornis? a. postieve symptomen b. negatieve symptomen a. postieve symptomen
Bijwerkingen SSRI's: a. hoofdpijn b. misselijk c. sedatie d. allemaal d. allemaal
Deja-vu waar valt dit onder in de psychiatrie? a. Geheugen b. Bewustzijn c. Denken d. Waarnemingsstoornis a. Geheugen
Agranuloctyose is een bijwerking van? clozapine
. Iemand vertoont excentriek gedrag en heeft een zonderling uiterlijk. Aan welke criteria van de DMS IV voldoet dit beeld? a. Theatrale persoonlijkheidsstoornis b. Schizoïde stoornis c. Schizotypisch d. Borderline c. Schizotypisch
Wie kan toestemming geven voor een gedwongen opname/inbewaringstelling? a. arts b. psychiater c. burgemeester d. alle bovenstaande c. burgemeester
Een patiënt heeft een acute ernstige manische episode, wat is het middel van eerste keus? a. Antidepressivum b. Antipsychotica c. Stemmingsstabilisator b. Antipsychotica
Pt wil niet meer boodschappen doen omdat ze denkt dat ze buren tegenkomt die dan alleen maar kritiek op haar hebben. Ze laat haar boodschappen door dochter of ergens anders. a. agorafobie b. gegeneraliseerde angststoornis c. sociale fobie c. sociale fobie
Een paniekaanval treedt niet tijdens de slaap op onjuist
Bij een seizoensgebonden depressie past veel eten juist
In hoeveel procent van de gevallen berust ADHD op erfelijke factoren? a. 20% b. 40% c. 60% d. 80% d. 80%
Hypnagoge hallucinaties zijn een teken voor een psychiatrische stoornis onjuist -hypnagoog= verband houdend met begin vd slaap - kan ook bij slaapstoornissen zoals slaapapnoe
Wordt een fobie uitgelokt door een specifieke traumatische gebeurtenis? niet per sé
Angststoornissen gaan in meer dan 50% van zelf over onjuist (25%)
Hoeveel van de psychiatrische patiënten krijgt/heeft een persoonlijkheidsstoornis? a. 10-15% b. 35-75% c. 45-80% c. 45-80% krijgt/heeft een persoonlijkheidsstoornis? -Normale populatie 10-15% -behandelde verslaafden 35-75%
Is overmatig tobben een kernsymptoom van een gegeneraliseerde angststoornis? Ja
Psychomotoriek psychiatrisch onderzoek? a. Geretardeerdheid, bijwerkingen van neuroleptica, oogcontact, tics b. Levendigheid, tics, geagiteerdheid, maniërismen. c. Rituelen, ongepast urineren, levendigheid, stereotypieën. b. Levendigheid, tics, geagiteerdheid, maniërismen.
Kan je bij klassieke antidepressiva droge ogen hebben? Ja (anticholinerg)
Pt gebruik TCA, krijgt moeite met mictie en blaasretentie. a. serotenerge werking van de TCA b. antihistaminerge werking van de TCA c. antinoradrenerge werking van de TCA d. anticholinerge werking van de TCA d. anticholinerge werking van de TCA
Een patiënt met een depressie wordt behandeld met paroxetine. Hierbij ervaart hij als bijwerking een erectiestoornis. Welk antidepressivum zou, gelet op de seksuele functie, een goed alternatief zijn? a. Fluoxetine b. Citalopram c. Imipramine c. Imipramine
De uiting van persoonlijkheidsstoornissen is afwijkend van wat normaal wordt bevonden in de cultuur. Dit lijkt op: a. Aandacht en concentratie b. Impulsbeheersing c. Werkgeheugen d. Intellect b. Impulsbeheersing
Specifieke fobie behandelen met benzodiazepine. onjuist
Medicatie eerste keus bij angststoornissen. a. SSRI b. TCA c. Benzodiazepine d. MAO a. SSRI
Wat is een kenmerkend verschijnsel van benzodiazepine-ontwenning? a. angststoornissen b. concentratiestoornissen c. vermoeidheid a. angststoornissen
Wat kun je toedienen om verschijnselen die kunnen optreden bij het afbouwen van benzo’s te voorkomen? diazepam
Een patient met een specifieke fobie vind zijn angst voor bepaalde dingen of situaties onredelijk of overdreven Juist
Een man is gedurende 2 weken depressief en ontwikkelt daarna hallucinaties, de meest voor de hand liggende diagnose is: a. Psychotische depressie b. Schizoaffectieve stoornis a. Psychotische depressie -Schizoaffectieve stoornis moet 2 weken hallucinaties zijn
Is bewustzijnsverlies het belangrijkste symptoom van een delier nee -bewustzijnsstoornis -veranderde cognitie -ontwikkelt zich in enkele uren/dagen
Lithium wordt via de lever uit het lichaam verwijderd nee - door de nieren
hyperthyreoïdie bijwerking lithium nee - wel: hypothyreoidie, hyperparathyreodie
Iemand moet zichzelf af en toe knijpen om zeker te weten of hij er nog wel is, past dit bij derealisatie? nee
Een vrouw is drie weken geleden verkracht. Zij is nu erg angstig, en ervaart depersonalisatie en dissociatieve symptomen. Dit wijst op: a. Acute stressstoornis b. Post-traumatische stressstoornis c. Aanpassingsstoornis a. Acute stressstoornis
Welk van de volgende verschijnselen is GEEN kenmerk van post traumatische stress. a. Hallucinaties b. Verhoogde prikkelbaarheid c. Overmatige waakzaamheid a. Hallucinaties
Waarom mogen patienten die MAO-remmers krijgen bepaalde producten niet eten? a. risico op leverschade b. risico op een hersenbloeding b. risico op een hersenbloeding
Pt is vijf jaar geleden vrijwillig onderbehandeling geweest van een psychiater. Nu wil zij dat het dossier vernietigd wordt. a. de psychiater moet het dossier vernietigen b. de psychiater moet het dossier intact houden a. de psychiater moet het dossier vernietigen
Mentorschap wordt ingesteld door de…? a. kantonrechter b. rechter a. kantonrechter
Pt 23j drinkt veel alcohol, minstens krat per week. Wordt daarbij aggresief. Nu gevallen en beenbreuk. a. probleemdrinker b. alcoholist a. probleemdrinker
Een vrouw werk een jaar geleden op de mountainbike aangereden door een auto, ze heeft sindsdien onbegrepen klachten, ze woedend en voelt zich in toenemende mate slachtoffer. Wat heeft deze mevrouw? Ongedifferentieerde somatoforme stoornis
Pt na trauma erg boos omdat het niet haar schuld was. Veel artsen gezien vanwege klachten, niets gevonden. a. Hypochondrie b. Ongedifferentieerde somatoforme stoornis b. Ongedifferentieerde somatoforme stoornis
. Een mini mental state examniation is een betrouwbaar instrument om een delier van een dementie te onderschijden nee -snel delirium opsporen: Confusion Assessment Method (CAM)
Het percentage vrouwen dat ooit in haar leven een depressie meemaakt ligt het dichtst bij: a. 5% b. 25% c. 40% b. 25%
Een verkeerde interpretatie van een waarneming van een sensorische prikkel is een: a. hallucinatie b. illusie c. preoccupatie b. illusie
Bij een paniekstoornis is de combinatie van ‘pillen en praten’ (gespreks- en farmaceutische therapie) de enige werkzame behandeling nee
een man van 38 met schizofrenie werd zonder succes behandeld met achtereenvolgens 2 verschillende klassieke antipsychotica, wat is de volgende stap? Eerst nog 1 atypisch antipsychiticum, daarna bij resistentie clozapine
Komt schizofrenie bij een huisartsenpraktijk minder dan 1/2500 patienten voor? Nee, iets vaker - prevalentie in NL 2/1000
Pt met bipolaire stoornis heeft in een klachtenvrije periode laten registeren dat ze tijdens een manische periode behandeld wil worden, ook bij verzet. Dit betreft een: a. wilsverklaring b. NRNI verklaring c. Zelfbindingsverklaring c. Zelfbindingsverklaring
Wat geef je NIET bij een manie? a. Antidepressiva b. Lithium c. Antipsychotica d. Anti-epileptica a. Antidepressiva
Als 2 weken na het staken of verminderen van overmatig alcoholgebruik een delier ontstaat, is er sprake van een alcoholonthoudingsdelirium Nee, moet binnen een week na staken
Bij een delier is in de meeste gevallen haloperidol het medicijn van eerste keus juist
Een man heeft parkinson en krijgt hiervoor levodopa, hij krijgt in het ziekenhuis een delier, wat is het middel van eerste keuze? En waarom? a. Clozapine b. Haloperidol a. Clozapine - geeft weinig/geen extrapiramidale bijwerkingen
Wat is een belangrijk risico bij alfa-blokkerende medicamenten? infectie
Bij een matig ernstige depressie zijn ‘pillen en praten’ (gespreks- en farmaceutische therapie) als monotherapie even werkzaam. juist -lichte=pyschotherapie beter -ernstig=best op farmaco of combi
Een bekende bijwerking van isoniazide is dat het bijdraagt aan een? a. depressie b. delier c. stemmingsverhoging c. stemmingsverhoging
Het gebruik van NSAIDs kunnen bijdragen aan het ontstaan van een depressie? juist
Iemand met boulimia nervosa besteld hongeronderdrukkende medicamenten. Wat kan ze krijgen? a. delier b. stemmingsverhoging c. psychotische symptomen c. psychotische symptomen
Waarvan is de duur tot het begin van het opioid-onthoudingssyndroom afhankelijk? a. halfwaardetijd van het middel b. ingenomen hoeveelheid van het middel a. halfwaardetijd van het middel
Hypoglycemie kan gepaard gaan met? a. angst b. depressieve symptomen a. angst
Wat is geen melancholisch symptoom bij een depressieve stoornis? a. slaapstoornis b. verlies van libido c. subjectief slechter geheugen c. subjectief slechter geheugen
Kenmerken bipolaire stoornis? a. manie + wanen b. depressie + manie c. depressie + wanen b. depressie + manie
Wat wordt verstaan onder een schizoaffectieve stoornis? a. de patient heeft zowel depressieve kenmerken als schizofrene kenmerken b. de patient heeft zowel manische kenmerken als schizofrene kenmerken c. beide c. beide
Narcolepsie is een voorbeeld van? a. insomnia b. hypersomnia c sleep-wake schema stoornis d parasomnia b. hypersomnia
Het hebben van doodsangsten tijdens je slaap is een voorbeeld van? a. insomnia b. hypersomnia c. parasomnia c. parasomnia = hebben van storende verschijnselen tijdens slaap
Wat is juist bij de behandeling bij een aanpassingsstoornis? a. Rust houden b. Behandeling meestal in de eerste lijn c. Gaat meestal vanzelf over d. De patiënt strategieën leren om met stressvolle situaties om te gaan d. De patiënt strategieën leren om met stressvolle situaties om te gaan
Wat past bij schizofrenie? a. aandachtsstoornis b. concentratiestoornis c. beide c. beide
Ongedifferentieerde somatoforme stoornis kan alleen gesteld worden als er geen somatische oorzaak gevonden kan worden voor klachten. onjuist, kan ook obv symptomen die ernstiger ervaren worden dan je zou verwachten
Wat is een contra-indicatie voor paroxetine gebruik? a. Recent myocard infarct b. Urine retentie c. Moclobemide gebruik c. Moclobemide gebruik = MAO remmer -> serotonerg syndroom
Antipsychotica worden behalve bij schizofrenie ook gebruikt bij: a. Manie b. Een ticstoornis c. Obsessief-compulsieve stoornis Gefopt: alle kunnen (bij tic: haloperidol)
Antisociale persoonlijkheid komt vaker voor bij a. mannen b. vrouwen a. mannen
Wat voor zelfmedicatie wordt vaak gebruikt bij mensen met een sociale fobie of agorafobie? alcohol
Een patiënt met een sociale fobie moet als onderdeel van zijn behandeling een optreden geven op een podium. De behandelaar besluit het hiervoor eenmalig propanolol 30 mg te geven. Goede beslissing? Ja -bij angst in bepaalde situaties mag je eenmalig een beta-blokker geven
Een patiënt met sociale fobie durft geen gebruik te maken van het openbaar vervoer onjuist
Welke as binnen de classificatie van de DSM-IV bevat psychosociale en omgevingsproblemen? a. As II b. As III c. As IV d. As V c. As IV 1.primaire symptomen/syndromaal 2.persoonlijkheidsstoornis/verst. handicap 3.somatische ziekte 4.psychosociale en omgevingsfactoren 5.niveau van functioneren hoogst laatste jaar
Onder welke hoofdgroep valt de persoonlijkheidsstoornis: Borderline? a. Zonderling b. Dramatisch c. Angstig d. Afhankelijk b. Dramatisch
Wat is de incidentie van schizofrenie? a. 1% b. 0.7% c. 0.02% c. 0.02% = 1/500
Welke factor wordt geassocieerd met een gunstiger beloop van schizofrenie? a. Een plotseling begin van de aandoening b. Begin op jonge leeftijd c. Afwezigheid van depressieve symptomen a. Een plotseling begin van de aandoening
Hoe lang moet de psychotische episode ten minste aanwezig zijn om de diagnose schizofrenie te kunnen stellen? a. 1 Maand b. 3 Maanden c. 6 Maanden d. 9 Maanden c. 6 Maanden
Een vrouw heeft last van een waan. Ze denk dat haar lichaam niet meer bestaat en dat ze overleden is. Ze heeft last van een: a. hypochondrische waan b. dysmorfe waan c. nihilistische waan c. nihilistische waan
Een nihilistische waan kan worden beschouwd als een negatief symptoom onjuist
Op een verwijskaart staat S-2 C-2 as 85. Wat voor afwijking heeft deze patient? a. Myoop en astigmatisme b. Hypermetroop en astigmatisme c. Myoop a. Myoop en astigmatisme -S=sferisch negatief ->bijziendheid/myopie -C=cilindrisch afwijking->astigmatisme
Wat krijg je bij een lensluxatie en als de zonulavezels over 180 graden door zijn? a. Astigmatisme b. Myopie c. Hypermetropie b. Myopie
Macula degeneratie kan niet behandeld worden Niet alle. Alleen de eerste fase van de natte
Voor welke vorm van leeftijdsgebonden macula degeneratie is geen behandeling? a. atrofische leeftijdsgebonden macula degeneratie b. neovasculaire leeftijdsgebonden macula degeneratie a. atrofische leeftijdsgebonden macula degeneratie
Maculadegeneratie, symptomen? -metamorfopsie -verkleining of vergroting -gebieden uitval
Waar heeft iemand de meeste kans op na een chemisch letsel van het oog keratoconjunctivitis sicca
Bril recept van -1 leesadditie van +2.75 a. myoop + presbyoop b. hypermetroop + presbyoop c. myoop d. presbyoop a. myoop + presbyoop
Hoe behandel je amblyopie? a. bril b. occlusie amblyope oog c. verkorten m. rectus lateralis d. verkorten m. rectus medialis a. bril
Welke oogafwijking gaat niet samen met Diabetes Mellitus? a. Retinopathie b. Uveïtis c. Oogspierparese d. Cataract b. Uveïtis
Hoeveel mm is de opening bij een stenopeische opening? a. 1mm b. 3mm c. 5mm a. 1mm
Wat zie je bij droge maculadegeneratie? a. drusen b. zachte exsudaten c. papilexcavatie d. aneurysmata a. drusen
Kleurenblindheid erft op welke manier over? a. x-chromosomaal b. autosomaal dominant c. autosomaal recessief a. x-chromosomaal
Wat is ametropie? a. parallelle stralen worden niet in de focus van het netvlies geprojecteerd. b. de optische breking in de afzonderlijk vlakken is verschillend. a. parallelle stralen worden niet in de focus van het netvlies geprojecteerd.
Waarbij heb je GEEN verhoogde kans op cataract? a. Diabetes Mellitus b. Myotone dystrofie c. Hypocalciemie d. Steroidengebruik Allemaal wel
Pt gezichtsveld uitval onderste temporale kwadrant. Waar laesie? a. tractus opticus b. radiatio optica c. occipitale kwab b. radiatio optica
Pt paar wk geleden bloederige diarree. Nu acuut ziek: gewrichtspijn + urethritis + pijnlijk rood oog. a. ziekte van Behçet met een uveïtis anterior b. syndroom van Reiter met een uveïtis anterior c. ziekte van Becherew met een uveïtis anterior b. syndroom van Reiter met een uveïtis anterior =een reactieve artritis
De buitenste vettige laag van de traanfilm wordt geproduceerd door? a. conjuntivale globetcellen b. traanklier c. glandulae tarsicae c. glandulae tarsicae / ook wel klieren van Meibom
Met welke kaart beoordeel je niet de visus? a. Ishihara-kaart b. E haken kaart c. Snellen letterkaart d. Landolt-C-kaart a. Ishihara-kaart = voor kleurenblindheid
Op welke afstand moet de patiënt van de snellenkaart staan om de visus te testen? a. 5 meter b. 6 meter c. 4 meter b. 6 meter (of op 5 meter, staat op de kaart waarmee je test)
Wat zorgt voor miosis (nauwe pupil)? a. Pilocarpine b. Atropine a. Pilocarpine = een cholinergicum/ parasympathicomimeticum
Boven welke waarde is de oogdruk verhoogd? a. 15 mmHg b. 21 mmHg b. 21 mmHg
Wat is GEEN oorzaak van acuut glaucoom? a. Afsluiting Schlemm kanaal b. Steroidgebruik c. Iridectomie c. Iridectomie =behandeling van glaucoom
Welke hersenzenuw is aangedaan als de ogen niet kunnen worden dichtgeknepen? a. III b. V c. VII b. VII = facialis = aangezichtsmusculatuur
Pt heeft rood oog + synaechiae posterior + hypopion. Wat is er aan de hand? Iridocyclitis -synaechiae posterior=vervorming pupil door vergroeiing -hypopion=stapeling leuko's onder in voorste oogkamer
Jongetje <8 met visus afwijkingen en strabismus OD+3, OS +1,5, wat te doen? a. afplakken OS b. operatie om ogen recht te zetten c. afplakken OS + bril c. afplakken OS + bril
Beelden uit linker nasale retina projecteren in linker hemisfeer. nee rechter
Wat is waar? a. Test van Donders test metamorfopsie. b. Amslergrid test perifeer zien. c. Snellenkaart test gezichtsscherpte c. Snellenkaart test gezichtsscherpte
Met welke kaart test je niet de visus? a. snellenkaart b. E-haken c. landoltse ringen d. Ruitjespatroon van Amsler d. Ruitjespatroon van Amsler
Behandeling bij uveïtis? a. cortico's + pupilvernauwers b. cortico's + pupilverwijders b. cortico's + pupilverwijders
Welke spier wordt geïnnerveerd door de nervus trochlearis: a. m. obliquus inferior b. m. obliquus superior c. m. rectus externus d. m. rectus inferior b. m. obliquus superior
Wat betekent een visus van 3/5. a. Heeft corr. –3 D OS en –5 D OD nodig b. Kan 3 vd 5 regels op visuskaart lezen c. Op 3m lezen wat gem. op 5m afstand kan lezen c. Op 3m lezen wat gem. op 5m afstand kan lezen
Bij glaucoom is er altijd sprake van een verhoogde intra-oculaire druk. onjuist, bij ongeveer 50%
Op gemiddeld welke leeftijd ontstaat presbyopie? a. 20 b. 40 c. 60 d. 80 b. 40
Wat gebeurt er als het oog accommodeert? a. lens wordt platter b. lens wordt boller c. spannen van de orbicularis oculi b. lens wordt boller, vooral aan de voorkant
Een myoop oog kan worden gecorrigeerd door: a. concave lens/negatieve b. convexe lens/positieve a. concave lens/negatieve
mensen die steeds hypermetroper worden, wordt de as van het oog steeds kleiner? ja
Verdikking van de ooglens bij cataract leidt tot: a. Myopie b. Hypermetropie c. Astigmatisme a. Myopie (bijziendheid)
Type 1 herpes simplex is een belangrijke veroorzaker van oogziekten. Het virus blijft na primaire infectie latent aanwezig in het ganglion van: a. n. III (oculomotorius) b. n. V (trigeminus) c. n. VI (abducens) d. n. VII (facialis) b. n. V (trigeminus)
Waardoor wordt keratitis dendritica veroorzaakt? a. CMV b. EBV c. HSV d. Adenovirus c. HSV
Wat is mydriasis? a. pupilvernauwing b. pupilverwijding b. pupilverwijding
Laesie N. III leidt tot? a. Myosis b. Mydriasis Mydriasis (dilatatie)
Pupilverschil slapen of actief ogen sluiten? a. Ja, sluiten in miosis en bij slapen in mydriasis b. Ja, sluiten in mydriasis en bij slapen in miosis c. Nee, bij beiden in miosis d. Nee, bij beiden in mydriasis b. Ja, sluiten in mydriasis en bij slapen in miosis
Wat zorgt voor mydriasis (verwijde pupil)? a. atropine b. pilocarpine a. atropine
Wat is geen symptoom van uveïtis anterior? a. Lichtflitsen b. Rood oog c. lichte visusdaling d. fotofobie e. pijn a. Lichtflitsen
Wat is geen symptoom van uveitis a. Hyposfagma b. Verhoogde druk c. Synechien posteriores d. Precipitaten a. Hyposfagma: subconjunctivale bloeding
Bij uveïtis intermedia vindt men ontstekingscellen in de gehele glasvochtkamer onjuist - wel bij uveitis posterior
Een patiënt heeft een rood en pijnlijk oog. Bij oogheelkundig onderzoek zie je neerslag van cellen in de voorste oogkamer. Dit betreft een: a. Uveïtis anterior b. Uveïtis medialis c. Uveïtis posterior a. Uveïtis anterior
Een patient heeft uitval van de nervus abducens (VI) links. Wanneer hij naar links kijkt, ziet hij dubbelbeelden. Deze beelden zijn: a. gekruist b. ongekruist b. ongekruist
Een patiënt heeft ongekruiste dubbelbeelden en kan het oog niet naar buiten bewegen. Letsel aan de? a. n. occulomotorius b. n. trochlearis c. n. abducens c. n. abducens (VI)
Hoeveel dioptrieen moet een emmetroop oog accomoderen om op een afstand van 20 centimeter van het oog te kunnen lezen? a. 5 dioptrieen b. 50 dioptrieen a. 5 dioptrieen - S = 1/f -> 1/0.2=5
Welk glaucoom komt het meeste voor? a. Open>gesloten>congenitaal b. Gesloten>open>congenitaal c. Congenitaal>gesloten>open a. Open>gesloten>congenitaal
Wat is geen behandeling van open kamerhoek glaucoom? a. Vitrectomie b. Laserfiltratie c. Druppels a. Vitrectomie -bij niet-resorbeerbare glasvochtbloedingen
Metamorfopsie (wazig zicht/vervormd beeld) is typisch voor: a. glaucoom b. maculadegeneratie c. cataract b. maculadegeneratie
Wat krijg je bij de overgang van droge naar natte maculadegeneratie? a. neovascularisaties papil b. neovascularisaties choroidea c. aneurysmata d. drusen b. neovascularisaties choroidea
Pt ongekruiste dubbelbeelden. Afstand hiertussen neemt toe met naar rechtskijken. Uitval: a. n. VI rechts b. n. III rechts c. n. VI links d. n. III links a. n. VI rechts
Bij mensen van 90 is maculadegeneratie de meest voorkomende oorzaak van slechter zien klopt
Waardoor wordt een rood oog het meest waarschijnlijk veroorzaakt? a. uveitis anterior b. uveitis intermedia c. uveitis posterior a. uveitis anterior
Waardoor ontstaat geen amblyopie? a. Anisometrie b. Ptosis c. Strabismus d. Maculadegeneratie d. Maculadegeneratie
Wat voor refractieafwijking bij cataract? a. astigmatisme b. presbyopie c. myopie d. hypermetropie c. myopie
Wat is het eerste symptoom bij diabetische retinopathie a. Aneurysmata (micro) b. Neovascularisatie c. Ischemie d. Glasvochtbloeding a. Aneurysmata (micro)
Wat laser je bij diabetes? a. Alleen de neovascularisaties b. Alleen de macula c. Hele retina, zonder de macula c. Hele retina, zonder de macula
Bij DM retinopathie heb je lekkage vanuit arteriën. Dit leidt tot? a. Harde exudaten b. Zachte exudaten (cotton woolspots) c. Microaneurysmata d. Alle 3 d. Alle 3
Bij welke oogheelkundige afwijking ontstaat GEEN amblyopie bij kinderen? a. Ptosis b. Ectropion c. Cataract d. Scheelzien b. Ectropion
Amblyopie kan ontstaan tot de leeftijd van: a. 3 maanden b. 1 jaar c. 3 jaar d. 6 jaar d. 6 jaar
Hoe behandel je een primair open kamerhoek glaucoom? a. laseren b. iridectomie c. beta-blokker c. beta-blokker
Kindje met OD -1 OS +5. Welk oog heeft de grootste kans op amblyopie? a. OS b. OD a. OS
Cataract kan ontstaan door het langdurig gebruik van welk van de volgende medicamenten? a. Diuretica b. Omeprazol/paracetamol c. Corticosteroiden c. Corticosteroiden
Wat is de visus bij iemand die slechts bij 1m afstand vingers kan tellen? a. 1/60 b. 1/300 a. 1/60 (1/300=op 1m zien zwaaien)
Wat is een mogelijke oorzaak van glaucoom? a. Corticosteroiden b. Diuretica a. Corticosteroiden
Een ptosis bij het syndroom van Horner wordt veroorzaakt door zwakte van de: a. levator palpebrae b. orbicularis oculi c. tarsalis superior c. tarsalis superior
Bij glaucoom verbetert het zicht bij gebruik van de stenopeïsche opening Nee, - verbetering stenopeïsch bij refractie afw.
Bij een patiënt die bekend is met diabetes mellitus treedt een plotse visusdaling op van 5/60 naar 1/300. hier is waarschijnlijke sprake van: a. Retinabloedinkjes b. Glasvochtbloeding c. Glaucoom d. Cataract b. Glasvochtbloeding
Een gezichtvelduitval bij glaucoom manifesteert zich in de vorm van: a. centraal scotoom b. boogscotoom c. quadrantuitval d. metamorfopsie b. boogscotoom
Welke oogafwijking zie je het meeste bij reumatoide artritis? a. Cataract b. Droge ogen c. Uveitis b. Droge ogen (sjogren)
Bij welke aandoening is dubbelzijdigheid het MINST waarschijnlijk? a. Glaucoom b. Cataract c. Diabetische retinopathie d. Ablatio retinae d. Ablatio retinae
De symptomen van symmetrische gewrichtontsteking aan handen en voeten moeten voor het stellen van de diagnose reumatoide artritis enige tijd bestaan. Dit is: a. 3 weken b. 4 weken c. 5 weken d. 6 weken d. 6 weken
Wat past bij fibromyalgie? a. Moe en diffuse pijn in de spieren b. Zwelling in gewrichten a. Moe en diffuse pijn in de spieren
Halux rigidus. Wat is dit? a. pijnlijke vermindering van de beweeglijkheid in MTP b. pijnloze vergroeiing a. pijnlijke vermindering van de beweeglijkheid in MTP
Pt met jichtaanval pijnmedicatie + ureumzuur geven? Nee: -NSAID -cochicine -glucocorticoid
Van wat voor anemie is er sprake bij reumatoïde artritis? a. microcytaire anemie b. normocytaire anemie c. macrocytaire anemie b. normocytaire anemie
Welk van de volgende medicamenten valt onder de DMARD’s? a. Methotrexaat b. Diclofenac c. Paracetamol d. Ibuprofen a. Methotrexaat.
Cellen betrokken bij ontstekingsproces. Wat bij RA? a. trombocytose b. trombopenie c. leukocytose d. leukopenie a. trombocytose
Reumafactor (IgM klasse) tegen fc van IgM? Onjuist (IgG)
Bij het lab onderzoek van de reumafactor bepaal je de? Fc fragmenten van het IgG
Knie aangedaan, rood zwelling acuut. Wat staat hoogste in DD? a. Artritis Urica b. RA c. Reactieve artritis a. Artritis Urica =jicht
Wanneer starten met DMARD's? a. Wanneer NSAID’s tekortschieten b. Zo vroeg mogelijk in het ziektebeloop c. Bij de eerste radiologische afwijkingen b. Zo vroeg mogelijk in het ziektebeloop
Bij een reactieve artritis wordt het volgende gevonden: a. wel bacteriën in de gewrichtsspleet. b. geen bacteriën in de gewrichtsspleet c. kristallen b. geen bacteriën in de gewrichtsspleet
Wat is GEEN klinisch verschijnsel bij arthrosis deformans: a. ochtendstijfheid <1u b. pijn c. bewegingstoename d. stijfheid c. bewegingstoename
Welk gewricht wordt bij artrose meestal niet aangedaan? a. PIP b. DIP c. MCP c. MCP
Welke van de onderstaande komen meer voor bij mannen dan bij vrouwen? 1) reumatoide artritis, 2) Bechterew, 3) artrose, 4) artritis urica, 5) reactieve artritis 2. Bechterew 4. Artritis urica 5. Reactieve artritis
DIP gewrichten zijn aangedaan bij: a. Arthrosis deformans b. RA C Pseudo-jicht a. Arthrosis deformans
Een positief reumafactor is bewijzend voor reumatoide artritis Nein, ook wel bei (bij) andere autoimmuunziektes
Wat is geen extra-articulaire manifestaties RA a. noduli van Heberden b. vasculitis c. scleritis d. pleuritis a. noduli van Heberden = bij artrose
Waarbij zie je noduli van Heberden a. artrose b. artritis a. artrose
Welke gewrichten zijn bij reumatoide artritis vaker aangedaan? a. Proximale interfalangeale (PIP) gewrichten b. Distale interfalangeale (DIP) gewrichten a. Proximale interfalangeale (PIP) gewrichten
Pt. symmetrisch zwelling MCP's bdz. Ochtend meer. Beter met ibuprofen. RF negatief en geen afwijkingen. Reuma? Nee
Man 40j monoartritis re grote teen. Hypertensie met diuretica, rookt en drinkt, slechte verzorging. Diagnose? Jicht
Wat is GEEN uitlokkende factor voor jicht a. diuretica b. alcohol c. trauma d. corticosteroïden d. corticosteroïden
Wat is GEEN Seronegatieve spondylartropathie? a. lyme artritis b. reactieve artritis a. lyme artritis
. DIP-gewricht aangedaan. Wat is er aan de hand? a. Artritis psoriatica b. RA c. Pseudojicht a. Artritis psoriatica
Wat is geen seronegatieve artritis (reactieve artritis)? a. Sjögren b. Behcet syndroom c. Reiter’s syndroom d. Enteropatische artritis e Artitis psoriatica f. Spondylitis ankylopoetica a. Sjögren
Artrose in de heup geeft naast gewrichtsstijfheid, pijn en crepitaties: a. temperatuursverhoging b. bewegingstoename c. atrofie d. instabiliteit d. instabiliteit
Wat maakt een septische artritis meer waarschijnlijk dan een jicht artritis? a. gebruik van corticosteroïden b. gebruik van diuretica c. consumptie van alcohol a. gebruik van corticosteroïden
Wat zijn noduli van heberden? a. Verdikkingen DIP b. Verdikkingen PIP a. Verdikkingen DIP
Bij RA schrijf je een NSAID voor om de degeneratie in de gewrichten te beperken neehee
Bij een patient met symetrische artitis van de PIP en het MCP: reumatoide artitis, nu is er sprake van een waarnemingsstoornis. Dit kan bij RA. Jaja (episcleritis)
Reumatoide artritis kan ook de rug aan doen. Waar dan? a. cervicaal b. thoracaal c. lumbaal cervicaal dan
Tot de extra-articulaire manifestaties van reumatiode artritis behoren in de longen: a. Pleuritis b. Pleurale effusie. c. Noduli Allemaal
Wat zijn de radiologische kenmerken van reumatoïde artritis: a. Gewrichtsspleetversmalling, erosie, peri-articulaire ontkalking b. Gewrichtsspleetversmalling, erosie, osteofyten c. Erosie, osteofyten, kalkafzetting in de ligamenten a. Gewrichtsspleetversmalling, erosie, peri-articulaire ontkalking
Hoe kan de diagnose jicht het meest betrouwbaar worden gesteld? Door microscopisch onderzoek van het gewrichtsvocht
De globale prevalentie van reumatoide artitis ligt het dichts bij? a. 0.05% b. 1% c. 5% b. 1% -namelijk 5/1000
Hoe test de je varus en valgus stress? a. flexie b. extensie a. flexie (ca. 15 graden)
Pijnlijke knie, niet belastbaar, tot 20 graden beperkte extensie. a. kruisband b. collaterale band c. meniscus c. meniscus - de andere banden geen invloed op flexie/extensie
Wanneer zijn de klachten het meest aanwezig bij een inflammatoire aandoening? a. ochtend b. eind v/d dag c. snachts d. startmomenten a. smorgens
Welke meniscus vaker aangedaan? a. lateraal b. mediaal c. evenveel b/ mediaal
Wat is voornamelijk aangedaan bij een schouderartrose? a. Endorotatie b. Exorotatie c. Abductie d. Adductie b. Exorotatie (bij de heup endorotatie)
Kun je met rontgenonderzoek onderscheid maken tussen tendonitis calcarea en impingement? Ja
Testen spierkracht over een gewricht. a. Spierrelaxatie. Distaal trekken b. Spier maximale contratcie. Distaal trekken c. Spierrelaxatie. Proximaal fixeren. Distaal trekken. d. Spier maximale contractie. Proximaal fixeren. Distaal trekken. d. Spier maximale contractie. Proximaal fixeren. Distaal trekken.
Wat past bij collaterale band problematiek? a. test van Mcmurray b. Valgusstress test in 30˚ c. instabiliteit b. Valgusstress test in 30˚
Wat test je bij valgusstress? a. mediale collaterale band b. laterale collaterale band a. mediale collaterale band
wat is waar over een schouderluxatie? a. 95% van de gevallen luxeert naar voren b. er is altijd een operatie voor nodig om het te herstellen a. 95% van de gevallen luxeert naar voren
Iemand staat op het linkerbeen en heeft een positieve proef van Trendelenburg, wat gebeurt er? a. linkerbil zakt uit b. rechterbil zakt uit b. rechterbil zakt uit
Met welke test kan een letsel van de m. infraspinatus aangetoond worden? a. Abductie tegen weerstand b. Endorotatie tegen weerstand c. Exorotatie tegen weerstand d. Adductie tegen weerstand c. Exorotatie tegen weerstand
Welke spier is vaak aangedaan bij rotator cuff letsel? a. M infraspinatus b. M. supraspinatus c. M. Teres minor d. M. subscapularis b. M. supraspinatus
De volgende spier behoort niet tot de rotatorcuff? a. supraspinatus b. teres major c. teres minor d. subscapularis b. teres major
Welke spier is kapot indien de scapula uit staat (vleugelen)? m. serratus anterior
Haemartros wat meestal aan de hand? a. Voorste kruisband ruptuur b. Achterste kruisband ruptuur c. collaterale band ruptuur d. meniscus laesie a. Voorste kruisband ruptuur
Achillespeesruptuur; wat is waar? a. Vaker bij jonge gezonde sporters b. Conservatief beleid c. Injectie met corticosteroiden d. Thompson test is bewijzend d. Thompson test is bewijzend, knijpt in kuit, nu geen plantair flexie voet
Atrofie m. quadriceps bij knieaandoeningen: hoe heet het deel dat met name is aangedaan? a. m. rectus femoris b. m. vastus medialis c. m. vastus intermedius d. m. vastus lateralis b. m. vastus medialis
Mevrouw den Bossen is eerst behandeld met een bisfosfonaat. Ze had hiervan veel bijwerkingen en wil een ander medicament. U besluit strontiumranelaat voor te schrijven. a. dit is een goede keuze b. dit is een slechte keuze b. dit is een slechte keuze - want mag niet gebruikt worden nadat bisfosfonaten zijn gebruikt
Heleen loopt de vierdaagse ze krijgt een zere voet. Er blijkt sprake te zijn van een stress fractuur. Welk bot is waarschijnlijk aangedaan? a. os naviculare b. os metarsale b. os metarsale
Waneer spreekt men van een excentrische contractie? a. Indien de origo en insertie niet ten opzichte van elkaar verplaatsen b. Indien origo en insertie van de spier naar elkaar toe bewegen c. Indien origo en insertie bewegen van elkaar af bewegen c. Indien origo en insertie bewegen van elkaar af bewegen
Indien er benige uitwassen aan anulus fibrosis en het lig. longitudinale anterius ontstaan spreekt men van? a. spondylarthrose b. spondylose b. spondylose
Wat is de functie van het talocalcaneonaviulare gewricht? a. pronatie, supinatie b. flexie, extensie a. pronatie, supinatie
Eefke is spastisch ze ontwikkeld hierdoor een afwijking aan haar voet ontwikkeld. Welke afwijking is dat? a. Holvoet b. platvoet c. spitsvoet c. spitsvoet
Waar is processus coracoideus onderdeel van? a. humerus b. scapula c. clavicula b. scapula
Een inversietrauma van de enkel veroorzaakt voornamelijk letsel van a. mediaal banden b. laterale banden c. beide banden evenveel aangedaan b. laterale banden
Welk ligament is het meest aangedaan bij een enkelbandruptuur? a. Ligamentum calcaneofibulare b. Ligamentum talofibulare anterius c. Ligamentum talofibulare posterius b. Ligamentum talofibulare anterius
Pt 65j. Langer dan half jaar pijn li schouder. Pijn in actieve exorotatie, ook passief beperkt. Typisch painful arc. Nee
Welke pees raakt beklemd bij impingement van de schouder? a. Pees van de m. supraspinatus b. Pees van de m. infraspinatus c. Pees van de m. biceps brachii a. Pees van de m. supraspinatus
M. deltoideus wordt geinnerveerd door n. axillaris (C5-6)
Welk ziektebeeld past bij een avulsie van het tuberositas tibiae a. Osgood Schlatter b. Jumpers Knee a. Osgood Schlatter
Is spondylolyse het ten opzichte van elkaar verschuivende wervels? Nee = verbinding 2 wervels slechter -spondylolisthese=afglijden
Osteoporose kan zowel medicamenteus als niet medicamenteus worden behandeld. De eerste keus bij de medicamenteuze behandeling van osteoporose is: a. oestrogeensuppletie b. bisfosfonaten c. suppletie van vitamine D d. calcitonine b. bisfosfonaten
Waar maakt het acromion deel van uit? a. scapula b. humerus c. clavicula d. calcaneus a. scapula
Hoe is de stand van de volgende voetgedeeltes bij een klompvoet? 1. Bovenste spronggewricht 2. achtervoet 3. voorvoet 1. Bovenste spronggewricht=spits 2. achtervoet=varus 3. voorvoet=adductie
Wat zie je bij een fractuur van de heup? a. verkort been bij exorotatie b. verkort been in endorotatie c. in mediale stand zonder lengteverschil a. verkort been bij exorotatie
Trochanter major voelen, beste positie? a. rug b. buik c. zij c. zij
De laterale collaterale band behoort tot het gewrichtskapsel onjuist
Welke bindweefselcellen van de membrana synovialis hebben een fagocyterende functie? a. Type A b. Type B a. Type A - type B produceren hyalonzuur
Een gering beenlengteverschil kan fysiologisch zijn, en hoeft zeker niet behandeld te worden. Dit betreft een verschil van 2 cm. Juist
De patella luxeert meestal naar: a. Mediaal b. Lateraal c. Craniaal b. Lateraal
Na een patellaluxatie is radiologisch onderzoek altijd noodzakelijk juist
Wat is de juiste volgorde na patellaluxatie zonder zonder osteochrondale letsels of een forse haemarthros? Kies uit: -fysiotherape -repositie -immobilisatie 1. repositie (indien nodig) 2. immobilisatie (met gips) 3. fysio (van quadriceps mn vastus medialis)
Wat is de unhappy tiad? Letsel van de -mediale meniscus -mediale laterale band -voorste kruisband
Bij een ernstig CTS is er parese van de vingerflexoren onjuist -dingen laten vallen door verminderde sensibiliteit
Bij welke patient verwacht je geen stressfractuur te vinden? a. Bij iemand die veel aan zwemmen doet b. Bij een rekruut van het leger a. Bij iemand die veel aan zwemmen doet
Wat is een risico factorvoor een CTS? a. Polyneuropathie b. Hypothyreoïdie c. Beide beide
Wat is ongestoord/niet afwijkend bij tendinopathie a. passief bewegingsonderzoek b. actief bewegingsonderzoek c. weerstandstest a. passief bewegingsonderzoek
Een vrouw met pijn en krachtsverlies aan hand en pols, moeite met fijne motoriek, last bij racket vasthouden bij tennissen. Dit is een tenniselleboog. Nee
15-jarige keeper bij voetbal zwelling onder knie, pijnlijk patella pees aanhechting a. osgood schlatter b. tibia fractuur c. jumpers knee a. osgood schlatter
Met de Lachman test onderzoek je de: a. voorste kruisband b. achterste kruisband c. mediale collaterale band d. laterale collaterale band a. voorste kruisband
Wat is GEEN radiologisch kenmerk van artrose? a. Subchondrale sclerose b. Osteofyten c. Versmalling gewrichtsspleet d. Ontkalking e. Subchondrale cysten d. Ontkalking
Wat is een heupABductor? a. m. gluteus medius b. m. gluteus maximus c. m. biceps femoris a. m. gluteus medius
Wat is het pijnlijks bij coxartros? a. flexie b. extensie c. endorotatie d. exorotatie c. endorotatie
Wat is het belangrijkste initiële gevaar van een bekkenfractuur? a. Beschadiging van omliggende structuren zoals blaas, darmen, voortplantingsorganen b. Bloeding c. Persisterende neurologische problematiek d. Seksuele functiestoornissen b. Bloeding
Het kapsel, de ligamenten en het labrum zijn geen actieve stabilatoren van de schouder Juist
Wat test je met de meniscus provocatie test met het onderbeen in exorotatie? a. mediale meniscus b. laterale meniscus c. collaterale banden a. mediale meniscus
Een tenniselleboog ontstaat door chronische overbelasing van de aanhechtingsspieren van de laterale condyl van de humerus Juist
Tot de leeftijd van 2 vind men soms fysiologische standsafwijkingen van het been, welke standsafwijking is dat? a. Varusstand b. Valgusstand a. Varusstand
Wat is de meest voorkomende pols fracuur? Radiusfractuur
waarvoor test je de diadochokininese? a. voor extrapiramidaal b. voor cerebellair c. voor beide c. voor beide
De proef van Romberg is bij een patiënt met open ogen ongestoord en met gesloten ogen gestoord. Welk systeem is aangedaan? a. Vitale sensibiliteit b. Gnostische sensibiliteit c. Cerebellum b. Gnostische sensibiliteit
Welke factor draagt niet bij aan het fractuurrisico bij patienten met osteoporose? a. Geslacht b. Roken c. Hypothyreoidie d. Positieve familieanamnese c. Hypothyreoidie
Bij voetbal trap tegen knie: voet naar buiten en knie naar binnen (valgus-exorotatie) a. Voorste kruisband ruptuur b. Achterste kruisband ruptuur c. Meniscusletsel a. Voorste kruisband ruptuur
Waar hoort het SIPS bij? a. Os ilium b. Os pubis c. Sacrum a. Os ilium
Verdwijnt structurele scoliose door te gaan zitten? Nee
Epicondylitis medialis (golferselleboog) wordt veroorzaakt door: a. overbelasting door extensie in de pols b. overbelasting door flexie in de pols b. overbelasting door flexie in de pols
Bij epicondylitis lateralis (=tenniselleboog) is dorsoflexie van de pols tegen weerstand pijnlijk juist
Welke pees loopt door de sulcus intertubercularis? a. caput longus biceps brachii b. caput brevis biceps c. triceps a. caput longus biceps brachii
De m. sternocleidomastoïdeus rechts zorgt voor rotatie van het hoofd naar rechts? Onjuist -wel buigen naar re (mastoid richting clavicula) -rotatie naar links (mastoid richting sternum)
Het exacte beenlengteverschil kan je het beste meten dmv van een meetlint in liggende postitie onjuist -exact alleen met rontgen/ct
Een schoonmaakster heeft bij uitwringen pijn in de elleboog. Wat is het minst waarschijnlijk? a. Bursitis olecranon b. Epicondilitis c. m. quervain d. ulnaris neuropathie c. m. quervain
Vrouw heeft veel schoon gemaakt wat kan ze niet hebben? a. epicondylitis b. m quervain c. n. ulnaris neuropathie c. n. ulnaris neuropathie
Wanneer komt coxitis fugax het meest voor? a. 3-10 jr b. 12-20 jr c. 65-80 je a. 3-10 jr
functie van de m quadriceps a. Extensie (knie) b. Rotatie (knie) c. anteflexie (heup) en extensie (knie) c. anteflexie (heup) en extensie (knie)
Wat is geen risicofactor bij congenitale heupdysplasie? a. familieanamnese b. stuitligging c. klompvoet d. mannelijk geslacht d. mannelijk geslacht
Wat wordt vaak gezien bij artrosis deformans? a. Atrofie b. Instabiliteit c. Bewegingstoename b. Instabiliteit (ook atrofie na bepaalde tijd)
Wat is de therapie bij septische artritis: a. Corticosteroïden intra-articulair b. Corticosteroïden intraveneus of oraal c. Antibiotica intra-articulair d. Antibiotica intraveneus of oraal d. Antibiotica intraveneus of oraal
Een jumpers’ knee leidt tot bewegingsbeperking onjuist -drukpijn bij de aanhechting patellapees
Coxartrose geeft rotatiebeperking bij aanvang ziekte juist
Risicofactoren voor een carpaal tunnelsyndroom zijn: a. Acromegalie b. Hypothyreoïdie c. Zwangerschap Alle
Man met bewezen coxartrose kan niet meer ver wandelen en wordt ’s nachts wakker van de pijn. Wat te doen? a. Stok b. NSAID c. Plastiek b. NSAID
Wat is het nut van reconstructie kruisbanden . stabiliseren gewricht
Bij capsulaire beweging in de schouder is welke beweging het meest beperkt? a. Endorotatie b. Exorotatie c. Horizontale Extensie d. Abductie b. Exorotatie
AC luxatie: acromion hoger / lager dan laterale deel van de clavicula? a. Hoger b. Lager b. Lager
Elske 14 jaar heeft coeliakie. Doordat zij coeliakie heeft, heeft zij een grotere kans om later osteoporose te ontwikkelen. juist
Het aantal SD dat de botmineraaldicheid van een patiënt boven/onder de dichtheid van een jongvolwassene zit, is de? a. Z-score b. T-score b. T-score -Zscore tov leeftijdsgenoot
Wanneer spreekt men van een osteopenie? a. 1 tot 2,5 SD onder piekbotmassa T-score b. ≥ 2,5 SD onder piekbotmassa T-score c. 1 tot 2,5 SD onder piekbotmassa Z-score a. 1 tot 2,5 SD onder piekbotmassa T-score
Rond welke leeftijd wordt de maximale piekbotmassa bereikt? a. 20 jaar b. 15 jaar c. 30 jaar c. 30 jaar
Bij welke groepen personen zijn de Ottowa Ankle Rules wel gevalideerd? a. Kinderen (onder 18 jaar) b. Zwangere vrouwen c. Patiënten die niet goed beoordeelbaar zijn (bv. verlaagd bewustzijn bij hoofdtrauma of intoxicatie) d. 65 plussers d. 65 plussers
In de adolescentie verminderen de symptomen van adhd. Welk symptoom verminderd meestal? A hyperactiviteit B inattentie C onvermogen tot plannen en organiseren A
In hoeveel procent van de gevallen is er een oorzaak voor autisme aantoonbaar? 10-15%
Geen negatief symptoom schizofrenie? A affectieve vervlakking B spraakarmoede C katatoon gedrag D apathie c
Electroconvulsietherapie is een behandeling die in laatste instantie geindiceerd kan worden voor depressieve stoornissen. Bij ongeveer hoeveel therapieresistente patienten is ECT effectief? 60%
De smaak van de achterste derde van de tong wordt verzorgd door? N glossofaryngeus
Methylfenidaat verhoogt het risico op een psychose. Dit komt doordat methylfenidaat de dopaminespiegel in het brein verhoogd Juist Onjuist Juist
Wat is er gestoord bij het locked in syndroom? Visus Gehoor Sensibiliteit Geen een van bovenstaand Geen een van bovenstaand
Van welke term spreekr men als er uitsluitend op een zeer sterke stimuli (pijnprikkel) min of meer adequaat wordt gereageerd? Somnolentie Lethargie Stupor Sopor Sopor
Welke spier van het rotatorenmanchet hecht aan op het tuberculum minus humeri? M subscapularis
De musculis detrusor en interne sfincter van de blaas worden geinnerveerd door de parasympathicus. Welke zenuw is hierbij betrokken? N pelvicus N pudendus N illo-inguinalis N genitofemoralis N pelvicus
Welke van de structuren behoort niet tot de kernen van het extrapiramidale systeem? Nucleus subthalamicus Thalamus Putamen Substantia nigra Thalamus
Welke bijwerking van TCA valt niet onder de anticholinergische werking? Droge mond Mictiestoornissen Verwardheid Hypotensie Hypotensie
Diagnostisch criterium van clusterhoofdpijn: A recidiverende aanvallen van dubbelzijdige orbitale of parietale pijn B aanval duurt 15-180 minuten, indien zonder behandeling C frequentie aanvallen is 1 om de andere dag tot 10 per dag B
Welk type afasie is als patient moeizaam spreekt en vaak gebruik maakt van recurring utterances (repeterende zinloze uitspraken)? Broca Wernicke Amnestische Globale Geleidings Globale afasie
Wat is geen bijwerking van TCA? Droge mond Gewichtstoename Orthostatische hypotensie Nervositeit Nervositeit
Bij een probleem in de piramidebaan is asymmetrie in de onderste gelaatshelft te verwachten Juist Onjuist Juist
Het percentage van de gevallen van MS die begint met neuritis optica is: 25%
Oorzaak polyneuropathie? A. Jicht B. Hypothyreoidie C. Sarcoidose D. Allemaal Allemaal
Wat is een normale pupilgrootte? 1-8 mm
Wat is een indicatie voor artroscopie? A positieve mcmurray bij LO B op mri bewezen ruptuus meniscus C op mri bewezen ruptuus meniscus waarbij ruptuur doorloopt tot binnenste tweederde deel D op mri bewezen ruptuur met klachten D
Bij gekruist dubbelzien is er: Abductiebeperking met convergentiezwakte Abbuctiebeperking met divergentiezwakte Adductiebeperking met convergentiezwakte Adductiebeperking met divergentiezwakte Adductiebeperking met convergentiezwakte
Waar is de wervelkolom zitten de processus spinosi op dezelfde hoogte als de wervel? Thoracaal
Welke drie afferente systemen zijn verantwoordelijk voor goede functie van coordinatie en evenwicht? Visus Proprioceptie Evenwicht
Megalografie past bij een aandoening van het.. Cerebellum
Visuele hallucinaties komem vooral voor bij Schizofrenie Psychose door middelengebruik Depressie Psychose door middelengebruik
Pijn m. Deltoideus, welk radiculairsyndroom? C5
De duchenne gang wordt veroorzaakt door zwakte van de M quadriceps M adductor longus M gluteus medius M gluteus medius
Behandeling paniekstoornis met ssri: Verslavend effext Effecticiteit na 2 weken beoordelen Toename.angstklachten Initiële toename.angstklachten
Created by: Melsie
Popular Medical sets

 

 



Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards