Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Vuosiluvut

Vuosilukuja kirjasta Verkottunut ihmiskunta

QuestionAnswer
Maanviljely alkoi 12 000 vuotta sitten
riisistä Kiinan pääasiallinen ravintokasvi 200 jaa jälkeen
syntyi Huang Hen erityinen maatalouskulttuuri 7500 vuotta sitten
Kiinan varhaisimmat dynastiat 4000 vuotta sitten
VMV:n muotoutuminen 200 jaa mennessä
Sumerilaisten kaupunkien nousu 3500-3000 eaa
Induksen ja Egyptin nousu 200-500 vuotta Sumeria myöhemmin
Kiinan kaupunkikeskusverkon muotoutuminen n.3000 eaa
Vaunut ja hevosmiehet 1500 eaa jälkeen
Mayojen seremoniakeskukset ja kaupunkivaltiot kehittyvät n 600 eaa
keskuksia keskisen Meksikon laaksoon 400 eaa jälkeen
Perun rannikon aavikolle kehittyneitä keskuksia ehkä jo 2500 eaa
paimentolaiset, maanviljelijät, kaupunkilaiset vakiintuvat 3500 eaa paikkeilla
paimentolaisten, ammattisoturien ja maataloushallitsijoiden suojelurahamarkkinat n 2500 eaa lähtien
Egyptin valtakunnan dynastiat 2615-1991 eaa
Xian suku vallassa kiinassa 2205-1766 (perinteisesti)
Shang-dynastia perinteisesti 1523-1028 eaa
jalkamiehet kukistivat vaunut, sota demokratisoitui 1200 eaa jälkeen
raudantyöstö alkoi (kypros tai ehkä Itä-Anatolia) 1200 eaa paikkeilla
(arojen) ratsuväen jousiampujien taidot muuttivat sotilaspoliittista tasapainoa 600 luvulla eaa.
Euraasian historian epäsäännöllinen poliittinen kierto Assyrian valtakunnan tuhosta Qing-dynastian alkuun. 612eaa.-1644 jaa.
Kiinan joukot ja isorokko tuhosivat viimeisenkin Euraasiaa uhanneen aroliittouman 1757
laivojen määrä lisääntyi 1000-luvulla eaa.
aakkoskirjoitus alkoi demokratisoida lukutaitoa 1300 eaa. tienoilla
Gautama Buddhan kuolema 483 eaa
kristityt munkit matkivat buddhalaista jakoa luostarien tiukkoihin moraalisääntöihin ja maallikkoihin kohdistuviin vähäisempiin rajoituksiin, samoin muslimit matkivat 200 jaa. lähtien
Intian Maurya-dynastia 321-184 eaa.
Kiinan Zhou-dynastia n. 1122-256 eaa
Eräs rajaseutujen ruhtinas valloitti kaikki Kiinan sotaa käyvät valtiot 221 eaa.
toinen globalisoitumisjakso 1870-1914
Euroopan maat poistivat lailliset esteet maastamuutolle 1815-1850
jättimäiset maastamuutot 1830-1914
kultakanta perustettiin 1878
saniteettivallankumouksen seurauksena kaupunkien tervehtyminen 1880-1910
Uusi-Guinea viimeisenä verkkoon 1930
Kuljetus parani 1800-luvulla
Informaationvälitys parani ja vähensi maiden sisäistä eriarvoisuutta sekä korotti maiden välistä eriarvoisuutta 1900-luvulla
Francis Crick ja James Watson esittivät geneettisen koodin uskottavan mallin vahvistaen Darwinin näkemyksen biologiassa 1950-luvulla
Kuomingtangin, Kiinan kommunistien (ja muiden, nämä suurimmat) valtakamppailu Kiinassa 1925-1940
2. Maailmansota 1937-1945
Maon kuolema 1976
maailmantalouden suuri finanssoituminen alkoi 1970-luvun lopulla
Safavidien klaani teki Shiialaisuudesta Iranin pääuskonnon 1501
Luther teki näkemyksensä tiettäväksi, uskonpuhdistuksen alku 1517
Afrikassa levisivät kristinusko ja islam 1450-1800
Myös buddhalaisuus laajensi piiriään (mongolit) 1500 ja 1600 luvuilla
tieteen vallankumous 1500-1700 luvuilla
Arabit tieteentekijöinä 600-1100
Itsenäisen yliopistolaitoksen synty euroopassa 1100-1200 luvuilla
tiede alkoi tuottaa yhä enemmän teknologisia saavutuksia 1800-luvun puolivälin tienoilta
Voimankäytön muutokset ja kallistuminen (suosi isoja kaloja) 1420-1700
Mogulivaltakunta vasta loppui virallisesti 1857
Mogulien todellinen valta haipui mm. hindujoukkojen voiman takia 1707 jälkeen
osmanivaltakunta kärsi tappion Timur Lenkille + osmanien uskomaton laajeneminen siitä huolimatta 1402 + 1400-luvulla
Habsburgit 1200-luvun lopulta 1900-luvun alkuun (lopuksi tosin vain Itävaltalainen haara enää olemassa)
Ranskalaiset liikkuvien tykkien kanssa Italiaan 1494
Hollantilaiset lukivat roomalaisia sotataito-oppaita ja kehittivät sulkeiskoreografiat 1590-1610
Kiina teki veron, jonka saattoi maksaa vain hopeassa 1500-luvulla
Kiina kaupan keskipiste 1750 saakka
Ranskan vallankumous 1789-1791
Mainio vallankumous 1688-1689
Teollisen vallankumouksen keksintöryppäät 1780-1830 1820-1870 1850-1920
Intian kutojat eivät enää pärjänneet briteille 1860 mennessä
Britit perustivat vankisiirtokunnan Tasmaniaan 1803
Nykyaikaisia aseita eivät voineet enää muut kuin teollisuusmaat valmistaa 1875
Yhdysvaltain tullisuojat eli teollinen tuki suuryrityksille 1790
Mongolivaltakunta 1200- ja 1300-luvuilla
Almoravidit 1056-1147
1. ristiretki Jerusalemiin 1099
mamelukien armeija torjui mongolit 1260
osmanivaltakunta syntyi 1290
Ming-dynastia 1368-1644
Eurooppalaiset merimiehet paransivat selkeästi navigointitaitojaan 1400-luvulla
Kublai-kaani valloitti koko Kiinan (kiinalaisen työvoiman tuottamien laivojen avulla) 1279
lämpimät ja kuivat kesät 950-1250
Kenttätykistö 1346
Han-dynastia 202 eaa-221 jaa
Haarniskoidut ritarit 200-651 jaa
sassanidit 226-651 jaa
Rooman tasavalta 509 eaa - 30 eaa
falangit 650 eaa tienoilla
Kungfutse kuoli 479 eaa
Kiinan hallitseva luokka omaksui valtaosin kungfutselaisen perinteen joka sai sen vieroksumaan muita vaikutteita, ja keisari takavarikoi buddhalaisten luostareiden omaisuuksia 845
hevosille jalustimet, kameleille satulat 200 jaa tienoilla
Mayat n600 eaa - 840 jaa
Egyptin fatimidikalifaatti 968 - 1171
Itä-Eurooppaan tulvi toisia pakenevia paimentolaisia 200 - 1000
Konstantinuksen kääntyminen kristinuskoon 312
Sisämaan meksikolaiset n 400 eaa- 1521 jaa
Sui-dynastia 581-618
Tang-dynastia 618-907
Song-dynastia 960-1278
Orjakaupan huippu 1780-luvulla
Liikuteltavat piiritystykit 1480
Malin kuningaskunnan kultakausi 1300-luvun alkupuolella
Songhain kuningaskunnan kultakausi 1400luvunlopulla 1500luvun alussa
Inkojen iso valtakunta 1440-1520
VOC perusti Kapmaahan pysyvän aseman 1653
Orjakaupan lopettaminen 1850-1880
Ming-hallinto höllensi merikaupan säännöksiä 1570-luvulle tultaessa
Uskonnollinen ja älyllinen myllerrys 1400-1600 luvuilla
Gutenberg alkoi kehitellä irtokirjasimia 1430 tienoilla
Akbar 1542-1605
Britit lakkauttivat orjakaupan 1807
Venäjän vallankumous 1917
Taiping-kapina 1840-1864
Kiinan vallankumous, Qing-dynastia romahti 1911-1912
Pugatsevin kapina venäjällä 1773
Venäjän maaorjuus lakkautettiin 1861
Qing-dynastia 1644-1911
Created by: Gekko