Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Toksikoloģija 1

Gatavošanās toksikoloģijas eksāmenam

QuestionAnswer
Antidots saindējoties ar paracetamolu N-acetilcisteīns, Metionīns
Antidots saindējoties ar cianīdiem Na nitrāts, Amilnitrīts, dikobalta edemāts
Antidots saindējoties ar FOS Atropīns
Antidots saindējoties ar Benzodiazepīniem Flumazenils
Antidots saindējoties ar metanolu, etilēnglikolu Etanols :), 4-metilpirazols
Antidots saindējoties ar opiātiem Naloksols
Ultraīsās darbības barbiturāts Tiopentāls
Īsas darbības barbiturāts Pentobarbitāls/ Letālā deva 2-3g
Vidējas darbības barbiturāts Amobarbitāls
Ilgstošas darbības barbiturāts Barbitāls, Fonobarbitāls/ Ar šiem visbiežāk notiek saindēšanās
Barbiturātus izmanto ievadnarkozē, epilepsijas un epileptiskā stāvokļa ārstēšanā/ Piemīt sedatīvas un hipnotiskas īpašības
Benzodiazepīnus izmanto premedikācijas sastāvā, alkohola absistences sindroba terapijā Piemīt sedatīvas, hipnotikskas, anksiolītiskas, pretkrampju īpašības
Antiholīnerģiskais sindrosm Sarkans, karsts, sauss, akls un traks Tasmānijas velns no Blīkšu banija
Opiātu, sedatīvo medikamentu un etanola sindroms Elpošanas nomākums, mioze, arteriālā hipotensija, bradikardija, hipoterimija, plaušu tūska, zarnu peristaltikas nomākums, hiporefleksija, koma, rezēm krampji Opiāti, benzodiazepīni, etanols, barbiturāti, klonidīns, meprobamāts
Serotonīna sindroms Samaņas traucējumi, Nemiers, Muskulatūras tonusa pieaugums un tremors, GIT traucējumi, hipertermija MAO+tricikliskie antidepresanti, L-triptofāns, amfetamīni, dekstrometorfāns
Neiroleptiskais malignais sindroms Smags ekstrapirimidāls sindroms, ko raksturo muskuļu rigiditāte, veģetatīvā disfunkcija, izmainīts mentālais stāvoklis un hipertermija Neroleptiķi, Nepaminerģisko medikamentu abstinence
FOS, muskarīnu sēņu sindroms Bradikardija (reti tahikardija), krampji, muskulatūras fascikulācija, parēzes, asarošana, mioze, plaušu tūska, caureja, bieža urinācija, bronhoreja FOS, mušmires
Fenotiazīnu sindroms Arteriālā hipotensija, hipotermja, tahikardija, krampji, ekstrapirimidālā simtomātika, mioze
Created by: raicha32