Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Odyoloji

odyoloji hakkinda calismalar

QuestionAnswer
Dış kulak yolunun yaklaşık kazancı kaç desibeldir? 5-6 dB
orta kulak kemikçiklerinin işitme sistemine kazandırdığı kazanç kac db'dir? 34 dB
malleus ve stapes alanlarının oranının kazancı kaç dB'dir? 26 dB
kulak zarının tabanı, stapesin tabanının kaç katıdır? 17 katıdır
Duyma eşiği ile rahatsızlık eşiği arasındaki farkın tanımı nedir? dinamik ranj
Otoakustik emisyon (OAE) ölçümü, iç kulakta yer alan organlardan hangisinin çalıştığını test eder? Dış tüylü hücreler (DTH)
İşitme cihazı uygulamasında en önemli unsur nedir? Kullanıcı ile iletişim
normal bir insan kulağının duyabildiği frekans aralığı nedir? 20-20.000 Hz
İç kulaktan, merkezi sinir sitemine kadar işitme sisteminin ölçümü için kullanılan testin adı nedir? İşitsel Beyinsapı Cevabı (ABR)
İşitme sinyalinin orta kulaktan, iç kulağa geçerken kaybettiği enerjinin yerine konmasının tanımı nedir? impedans eşleşme
İç kulak ile titreşim yolu ile enerji alışverişini sağlayan orta kulak elemanı nedir? stapes
Akustik refleks testinde, ses bir kulaktan verilse bile, her iki kulakta yer alan stapes kası kasılır. doğru, yanlış Doğru
Akustik refleks, ani seslere karşı oluşan otomatik sinirsel bir reflekstir. dogru, yanlış Doğru
Akustik refleks alınamaması durumunda neden şüphelenilmelidir? 8.kraniyal sinirde veya beyin sapında patoloji
İşitme kaybı derecesi belirleme tablosunda 56-70 dB’lik kayıp hangi sınıfa girer? Orta derece işitme kaybı
Dış kulak yolunun ses amplifikasyonu yaklaşık ................‘dir. 5-6 dB
dış kulak yolunun (DKY) faydalarından birisi nedir? kulak zarını dış darbelere karşı koruma
En iyi ses iletimi, orta kulaktaki basıncın ................. eşit olması ile gerçekleşir. atmosfer basıncına
orta kulak ile atmosfer basıncının eşitlenmesi görevi hangi organın görevidir? östaki tüpü
östaki disfonksiyonlarında ve ani basınç değişikliklerinde ........... bozulur. ses iletimi
tensor timpani kası yapıştığı ........... hareket ettirerek kulak zarını gerer veya gevşetir. malleusu
kulak zarının akustik impedansını değiştirerek, iç kulağa aşırı ses basıncı gitmesine engel olan kas hangisidir? tensor timpani kası
Stapese yapışan stapes kası normal bir kulakta kaç dB ses şiddet aralığında kasılarak stapes tabanını orta kulağa doğru çekerek iç kulağı yüksek şiddetteki seslerden korur. 70-90 dB
Stapes kasını kontrol eden sinir hangisidir? fasiyal sinir
iç kulak, denge ile ilişkili olan .......... sistemi ve işitme merkezi olan ....... sistemi içeren karmaşık yapılı bir bölgedir. vestibüler, koklear
Mekanik hareket enerjisi halinde oval pencereye iletilen ses dalgaları; kokleada ................ enerjiye ve daha sonra tüy hücreleri tarafından ............ enerjiye dönüştürülür. hidrolik, biyoelektrik
kokleada scala timpani ile scala vestibulinin birleştiği yerin ismi nedir? helikotrema
Scala media içinde yer alan sıvının adı nedir? endolenf
Scala media ile scala timpani arasındaki membrane adı nedir? basilar membrane
tensor timpani kası yüksek şiddetteki seslerde kulak zarını ....... iç kulağa aşırı derecede ses basıncı gitmesine engel olur. gevşeterek
Stapese yapışan stapes kası normal kulaklarda 70-90 dB ses şiddet aralığında kasılarak stapes tabanını orta kulağa doğru ......... iç kulağı yüksek şiddetteki seslerden korur. çekerek
Scala media ile scala vestibuli arasındaki membrane adı nedir? reissner membrane
Scala vestibuli içinde yer alan sıvının adı nedir? perilenf
scala media, scala timpani ve scala vestibuliyi koklea boyunca ayırır, ancak .......da scala timpani ve scala vestibuli birleşirler. helikotrema
corti organı basilar membranın ....... yüzünde yer alan, duyu (tüy) ve destek hücrelerinden oluşan reseptör organıdır. scala timpani
corti organındaki tüy hücreleri üst kısımlarından ....... denilen yapı ile ilişki içindedir. tectorial membrane
Scala timpani içinde yer alan sıvının adı nedir? perilenf
Mekanik hareket enerjisi halinde ....... iletilen ses dalgaları; kokleada hidrolik enerjiye ve daha sonra tüy hücreleri tarafından biyoelektrik enerjiye dönüştürülür. oval pencereye
corti organına bağlı sinirler, tüm koklea boyunca ....... adı verilen yapılar ile kokleadan ayrılırlar. spiral ganglion
işitme yolunun enerji geçiş sırası (dış kulak -> orta kulak -> iç kulak) nasıldır? akustik -> mekanik -> hidrodinamik
oval pencerenin iç kulağa bağlandığı tüpün adı nedir? scala vestibuli
orta kula kemikçiklerinin iç kulağa doğru sıralanışı nasıldır? malleus -> incus -> stapes
stapesin tabanı hangi pencereye oturur? oval pencere
tensor timpani kası orta kulakçıkta hangi kasa bağlıdır? malleus
stapes kasının kasılması, stapesin vibrasyon fonksiyonu ........... azaltır
stapes kasının fonksiyonu hangi test ile belirlenir? akustik refleks
spiral ganglionların uzantıları kokleanın orta ksımında kalın bir sinir lifi demeti olan 8.kraniyal siniri oluştururlar. dogru, yanlış yanlış
orta kulağın hava basıncı hangi organ ile dengelenir? östaki tüpü
hava ortamından (orta kulak), sıvı ortama (iç kulağa) geçişte zayıflayan sinyali hangi mekanizma kompanse eder? orta kulak kemikçikleri
kulak zarı yüzeyinin stapes tabanına oranından elde edilen kazanç yaklaşık kaç dB’dir? 26 dB
malleus bacağının (bağlantısının) incus bağlantısına oranı nedir? 1,3:1
iç kulakta yer alan scala timpani içinde yer alan sıvının adı nedir? perilenf
kokleanın alt kısmının (oval pencere) başlangıç frekansı nedir? 20 Hz
kokleanın 2,5 sarmal yaptıktan sonra ulaştığı tepe noktasının adı nedir? helikotrema
iç tüylü hücrelerin işitme sisteminde rolü nedir? işitme hissi oluşturur
bir saniyelik titreşim (döngü) sayısına ............ denir. frekans
ses, bir kaynaktan yayılan titreşimlerin etkisi sonucu gaz, sıvı ve katı ortamlarda moleküllerin sıkışıp gevşemesi ile ortaya çıkan .............. enerjidir
normal bir konuşma sesinin şiddet aralığı nedir? 50-70 dB
iç kulakta seyahat eden dalganın tekrar orta kulağa çıkışını engelleyen elemanın adı nedir? yuvarlak pencere
scala timpani ile scala vestibuliyi ayıran zarın adı nedir? hiçbiri
sağlıklı ve normal bir insan kulağı 0 dB ses şiddetini duyabilir. dogru, yanlış doğru
işitme sistemi fonksiyonel bakımdan iki bölümde incelenmektedir; iletim ve ............. algı
ses dalgaları, atmosfer basıncından (orta kulaktan) akustik direnci çok yüksek olan sıvı ortama (iç kulağa= geçerken kaç dB’lik bir kayba uğrar? 30 dB
3000 Hz civarındaki seslerin şiddetlerinin kulak kanalı ve kulak kepçesi tarafından artırılarak orta kulağa aktarılma fonksiyonu ne olarak adlandırılır? dış kulağın transfer fonksiyonu
stapes ve tensor timpani kasının bir diğer işlevi kişinin kendi konuşma sesine olan duyma duyarlılığını .................... azaltmaktır
helikotremaya doğru gittikçe ........................ bir yapıya sahip olan basilar membrane 20.000 – 30.000 kadar lif içerir.
basilar lifler, basilar membranın başlarında ..................... iken, kokleanın tepesine doğru gittikçe ..................... .
kokleanın iki önemli görevinden biri iletim iken, diğeri ........................ .
scala vestibuli içerisindeki perilenfin hareketi, hem endolenfin, hem de ........................ titreşmesine neden olur.
kokleanın dönüşüm görevi, tüy hücrelerindeki mekanik iletim dalgasını, kimyasal ve elektriksel gerilimlere dönüştürüp işitme sinirine iletmektir. D,Y
basilar membranın ........................ yakınındaki kısa ve kalın lifler yüksek frekanslarda en iyi titreşimi gösterir.
kokleanın tepesine yakın uzun ve esnek liflerin en iyi titreştiği frekanslar nelerdir?
koklea içinde ilerleyen dalga basilar membranın ilk bölümünde ........................ hareket ederken, apexe yaklaştıkça daha ........................ hareket eder.
kokleanın tepe noktasının adı nedir?
endolenf ile perilenf arasında her zaman mevcut olan elektriksel potansiyelin değeri kaçtır?
stria vaskülaris tarafından sürekli olarak scala mediaya taşınan pozitif potasyum (K) iyonlarının oluşturduğu potansiyele ne ad verilir?
aşağıdakilerden hangisi kokleada bulunan potansiyelerdendir?
basilar membranın bazal (base) bölgesi ........................ frekansların, apexi ise ........................ frekansların rezonatörüdür.
işitilebilen her frekans için basilar membran üzerinde değişmeyen “.......................” vardır.
basilar membrandaki titreşimlere yanıt oalrak sinir uyarıları üreten reseptör organın adı nedir?
işitme sinir liflerinin yaklaşık %90’ı hangi hücreler tarafından uyarılırlar?
her bir tüy hücresinin üzerinde 30-100 adet kadar bulunan tüylere ne ad verilir?
elektriksel uyaranlara karşı dış tüylü hücrelerin biçim, boy değiştirebilme özelliğine ne ad verilir.
tüy hücrelerinden bilgiyi alıp bunu beyne götüren sinirlere ne ad verilir?
korti organı, duyu (tüy) hücreleri ve ................... hücrelerinden oluşur.
kokleanın alt noktasının adı nedir? base
beyinden aldıkları bilgiyi, tüy hücrelerine getiren sinirlere ne ad verilir?
dış kulak ve orta kulak (aurikuladan başlayıp, oval pencereye kadar olan bölge) ile ilgili patolojilerde görülen işitme kaybının adı nedir?
iç kulak ve VIII. Kranial sinir hastalıklarında (oval pencereden, beyindeki işitme merkezlerine kadar) görülen işitme kaybı nedir?
Aurikuladan başlayıp oval pencere ve beyindeki işitme merkezine kadar olan patolojilerde oluşan işitme kaybı nedir?
Değişik frekanslarda ve istenen şiddette ses verebilen, bu sesi hastanın istenen kulağına hava yolu veya kemik yolu ile iletebilen, test edilmeyen kulağı maskeleyebilen ve bir uygulayıcı tarafından kontrol edilebilen cihazların adı nedir?
Konuşma odyometrisi ne tür bir odyolojik testtir?
Elektrokokleografi objektif bir odyolojik testtir. D,Y
Tone Decay testi objektif bir odyolojik testtir. D,Y
Sağ kulak için hava yolu eşiği işareti nedir?
Sol kulak için kemik yolu eşiği işareti nedir?
Sağ kulak için kemik yolu eşiği işareti nedir?
............ yolu eşikleri, işitme yollarının, aurikuladan işitme merkezine kadar tümünü değerlendirirken; ............ yolu eşikleri koklea ile işitme merkezi arasındaki mesafeyi inceler
Kemik yolu ölçümleri, .............. üzerine konan bir vibratör aracılığıyla yapılır.
Maskelemenin bir diğer amacı nedir?
Maskeleme sırasında, test edilen kulağa verilen uyarıyı, diğer kulağın cevap vermesine engel olmak için test .............. kulağa gürültü verilir.
Sağ kulak için maskeli hava yolu eşiği işareti nedir?
Sol kulak için maskeli kemik yolu eşiği işareti nedir?
Sol kulak için maskeli hava yolu eşiği işareti nedir?
Hastanın konuşmanın varlığını dB olarak tanımlayabildiği işitebildiği en düşük ses şiddet seviyesinin belirlendiği, hastanın konuşmayı anlamasının önemli olmadığı testin adı nedir?
Hastaya verilen kelimelerin %50’sini tekrarlaması istenerek hastanın konuşmayı anladığı en düşük işitme eşik seviyesinin belirlendiği testin adı nedir?
Normal işitmeye sahip 65 yaş üstü bir kişinin diskriminasyon oranı kaç olabilir?
Hafif işitme kaybına sahip 65 yaş üstü bir kişinin diskriminasyon oranı kaç olabilir?
Şiddetli işitme kaybına sahip 65 yaş üstü bir kişinin diskriminasyon oranı kaç olabilir?
Tam kayıp işitme kaybına sahip 65 yaş üstü bir kişinin diskriminasyon oranı kaç olabilir?
Sınır işitme kaybına sahip 65 yaş altı bir kişinin diskriminasyon oranı kaç olabilir?
Orta derece işitme kaybına sahip 65 yaş altı bir kişinin diskriminasyon oranı kaç olabilir?
Hastaya, rahatsızlık veren ses şiddet seviyesinin belirlendiği test nedir?
Hastanın, karşılıklı konuşmaları en rahat duyduğu ses şiddet seviyesinin belirlendiği test nedir?
Hastanın aynı zamanda konuşmayı anlama için dinamik alanının üst sınırının belirlendiği test nedir?
Konuşmayı Ayırtetme testi genel oalrak hangi ses şiddetinde yapılır?
Ses şiddetindeki küçük değişmeleri normal kişilere çok daha kolay fark eden Koklear patolojileri olan kişiler hangi test ile belirlenir?
SISI Testinde, %20-70 arasındaki test sonuçları nasıl değerlendirilir?
Dış kulak yoluna hava basıncı uygulanarak orta kulak ve kulak zarı hareketliğinin ölçülmesi esasına dayalı olan objektif testin adı nedir?
retrokoklear patoloji şüpheli olanlarda odyometre cihazı ile uygulanacak bir sonraki test nedir?
Timpanometri testinde, basınç değişiklikleri (dekaPascal = daPa) sırasında normal bir kulakta, kulak zarı ve orta kulak yapılarının ..................... derecede hareket kazandıkları anda, timpanogram eğrisinde bir tepe noktası elde edilir.
Saf ses ortalaması için hangi frekanslar dikkate alınır?
Her iki kulağın hava iletim eşikleri arasında 40 dB veya daha fazla fark varsa ...... kulağa efektif maske seviyesinde maske gürültüsü (dar band gürültü uyaranı) verilir.
Odyometrik Weber Testi hangi frekanslarda yapılır?
SISI Testinde, %70’in üstündeki test sonuçları nasıl değerlendirilir?
Saf ses işitme testinde hastanın anlatımına göre her iki kulakta da fark yoksa, teste hangi kulaktan başlanır?
Orta kulak ve kulak zarındaki hareketlilik (komplians) ölçülerek bu yapıların fonksiyonu hakkında bilgi elde edilen test hangisidir?
SISI Testinin sonuçları nasıl ifade edilir?
SISI Testinde, %20’nin altındaki test sonuçları nasıl değerlendirilir?
Bir kulağın aynı frekanstaki kemik iletimi eşiği ile diğer kulağın hava iletim eşiği arasında 50 dB den fazla fark olduğunda, hasta, bu şiddetten sonra hava iletimiyle verilen sesleri karşı kulağın kemik iletimiyle duyar. D,Y
Tone decay testinde hangi sonuç testin pozitif olduğunu gösterir ve retrokoklear bir patolojiyi düşündürür?
hastanın sensörinöral duyarlılığı hangi test ile tanımlanır?
Kişinin işitme eşiğinin 20 dB üstündeki bir sabit sinyalin üzerine eklenecek 1dB'lik artışlar ile fark edebilirlik yüzdesinin hesaplandığı testin adı nedir?
İki kulağın hava eşikleri arasında 40 dB veya daha fazla fark varsa, kötü duyan kulağa maske uygulanır.
Hava iletim odyometrisi işitme kaybının tipini belirlemez, ancak ne hakkında bilgi verir?
Zarın hareketliliğinin azaldığı hangi tip timpanogram ile belirlenir?
Farklı frekanslardaki saf ses uyaranlarına karşı hastanın işitme duyarlılığının subjektif olarak ölçülmesi testi nedir?
Maske gürültüsü nedir?
SISI Testinde, %20’nin altındaki test sonuçları nasıl değerlendirilir?
Odyometrik weber testinde test amacı nedir?
Kemikçik zincirinin koptuğundan hangi tip timpanogram ile şüphe duyulur?
Normal kulak basıncı mm H20 olarak hangi değerler arasında olmalıdır?
Kemik iletim odyometri testi standart hangi frekanslarda uygulanır?
Hangi tip işitme kaybında ses şiddetinin yükselmesi kelimeleri anlamaya yeterlidir?
Hastanın sensörinöral duyarlılığının tanımlandığı odyometri testi nedir?
Stapes kasının akustik uyaranlara verdiği yanıt hangi test ile ölçülür?
SISI testinde, kişinin işitme eşiğinin üzerine kaç dB’lik bir ses şiddeti konarak test yapılır?
Belirli bir tonda verilen sese karşı kulağın uyum (adaptasyon) göstermesi prensibine dayanan odyolojik test nedir?
Hangi testte, her kelimenin önüne “söyleyeceğin kelime .......... “ gibi taşıyıcı bir kelime kullanılır?
Kulak zarının basınç değişikliği ile hareket etmediğini gösteren timpanogram tipi hangisidir?
500 Hz-1000 Hz-2000 Hz frekanslarındaki akustik refleks eşiği ile saf ses hava yolu arasındaki fark 60 dB veya altındaysa olası tanı nedir?
500 Hz-1000 Hz frekanslarında saf ses kullanılarak ve kokleanın akustik refleks eşiğinin 10 dB üzerinde 10 sn süreyle uyarılarak yapılan test nedir?
Timpanoskleroz olgularında sıklıkla karşılaşılan timpanogram tipi nedir?
İyi kulağın kemik yolu ile kötü kulağın hava yolu eşikleri arasında 40 dB veya üstü fark varsa maskeleme uygulanmalıdır. D,Y
Aşağıdakilerden hangisi bir test sonucunda konuşmayı ayrıt etme yüzdesi olamaz?
Konuşmayı alma eşiği ve konuşmayı ayırt etme yüzdesi sadece hava yolu ile belirlenir. D,Y
Created by: msbusin