Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Osteonecrose

Dutch -ErasmusMC - week 4.1.4 ZO

QuestionAnswer
Waar is osteonecrose aan gerelateerd? -corticoidgebr. -alcoholab. -'t gebruik v immunosupr. of chemother. -trauma -sikkelcelziekte -thallasemie -ziekte v Caison -SLE -nierinsuff. hemofillie -idiopath.osteonecrose -iatrogeen geinduceerd bij behandeling v congenitale heupdysplasie of -luxatie
Welk deel v/h bot gaat dood bij osteonecrose? Trabiculaire bot
Oorzaken v directe celbeschadiging leidend tot osteonecrose -radiotherapie -ziekte v caisson -myeloproliferatieve ziekten, lymfomen en leukemie -sikkelcel ziekte -metabole vetstoffwisselingsziekten zoals ziekte v Gaucher -Gebruik v protease remmers in antiretrovirale therapie
Indirecte oorzaken of waarvan pathofysiologie onbekend is -transient osteoporosis -bone marrow edema syndrome
Wat voor beeldend diagnostiek kun je doen ? -rontgenonderzoek met opname volgens LAuenstein -Tc99m skeletscintigrafie -MRI -CT (niet routinematige)
In welke fase kun je meestal afwijkingen zien bij 'n opname volgens Lauenstein ? In de vroege fase
Hoe is vaak de itnerpretatie v skeletscintigrafieen gebaseerd ? Vaak gebasseerd op asymmetrische bevindingen
Wat zijn de nadelen v Tc99m skeletscintigrafie als diagnosticum voor osteonecrose? -Sensitiviteit neemt af bij bilaterale osteonecrose -veranderingen niet spciefiek voor osteonecrose -bewijs v toegenomen opname v/h radiofarcmacon correspondeert met geen enkel classificatiesysteem
Welke twee aspecten kunnen wel goed met CT beoordeeld worden ? -integriteit v/d subchondrale plaat -grootte v/d laesie
Hoe wordt osteonecrose geclassificeerd ? -Ficat stadium I t/m IV
Wat is Ficat Stadium I ? -Normaal rontgenbeeld
Wat is Ficat Stadium II? -Sclerose of cysteuze laesies zonder subchondrale fractuur
Wat is Ficat Stadium III? -Crescent sign (subchondrale collaps) en/of trapje in contour v subchondrale bot
Wat is Ficat Stadium IV? -Atrose met versmalling v/d gewrichtsspleet en osteofyten
Niet traumatisch voorkeurlocaties voor ostenecrose -femur condyl (distaal) -caput humeri -caput femoris
Traumatisch voorkeurslocaties voor osteonecrose -caput femoris -talus -os scaphoideum
Wat is typisch voor de voorkeurlocaties na 'n trauma ? - de botten hebben 'n kwetsbare bloedvoorziening
Wat zijn de toegepastte gewrichtsbesparende behandelingen ? -core decompression (opboren v/d eupkop) -niet gevasculariseerde botspaanplastiek -gevasculariseerde botspaanplastiek -proximale femurosteotomie
Welke pre-operatieve parameters bepalen welke beahndeling ingesteld wordt ? -stadium v/d ziekte -grootte v/d necrotische laesie -mate v inzakking v/h caput femoris -morbiditeit v/d voorgestelde behandeling
Created by: SavageMD