Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Diagn. bij traum.opv

Dutch -ErasmusMC - week 4.4.1-HC6

QuestionAnswer
Leg het diamond 5 minutes uit - ABC - Stabiliseren - Screenende beeldvorming - zn. direct chirurgische of radiologisch interventie - ATL
Wat zijn de screenende beeldvorming tijdens de Diamond 5 minutes - X-thorax - X-CWK - X-bekken - Echo v/h abdomen
Op welke diagnoses moet je bedacht zijn op de X-thorax in de diamond 5 minutes = -pneumothorax, -pericard, -mediastinum -spanningspneumothorax -hematothorax -mediastinum verbreding door mediastinale bloeding -longcontusie -fracturen -corpora aliena -diafragma ruptuur
Beschrijf ´t klinisch beeld v-d spanningspneumothorax -volumeverlies ipsilaterale kant -toenemend lucht tussen de gecollabeerde long en de pleura -mediastinale shift naar de contralaterale zijde -contralaterale long ook kleiner -diafragma wordt naar beneden verplaatst
1e stap in behandeling v spanningspneumothorax snelle ontlasting met ´n naald, later throaxdrain
Op welke diagnose moet je bedacht zijn op de X-CWK in de diamond 5 mniutes -fracturen -luxaties -verhaking -weke delen afwijkingen
Op welke diagnoses moet je bedacht zijn op de X-bekken in de diamond 5 minutes= -fractuur bekkenring, potentiele bloedingsbron -fractuur lumbosacrale overgang -fractuur proximale femur -corpora aliena
Op welke diagnose moet je bedacht zijn op de echo abdomen in de diamond 5 minutes -vrij vocht of bloed in de buikholte -(laceratie organen) -(AAA) -(blaasvulling± vol of leeg, helder of troebel)
Beschrijf de procedures in de Golden hour -aanvull.beeldv. op geleide v kliniek -minder screenend -specifiek op indicatie - specifiek op indicatie -radiol.interv. indiend noodzak. -
Aantal vb v aanvullende beeldvorming op indicatie -X-thorax herhalen -Extra opnames -retrogr.urethrogram, bij verdenking op urethra- of blaasletsel -CT-schedel -CT-thorax -CT-abdomen en bekken -X/CT wervelkolom -X/CT extreminiteiten -
Onderverdeling v patienten in categorieen tijdens de Golden Hour -neurotrauma -body trauma -hemodynamisch instabiel
Beleid bij patient met body trauma -indien hemod.instabiel-> direct naar de OK of angiokamer -indien hemod. stabiel-->CT-thorax,CT-abdomen, andere aanvull. diagn.
Definitie v ´n hemod. stabiel goed blijven v/d bloeddruk zonder iv vulling of inotropica
Op welke diagnoses moet je bedacht zijn op de CT-schedel in ´t golden hour -bloedingen -contusiehaarden (focale bloedingen) -inklemming,herniatie -fracturen schedel/ aangezicht -vrij lucht
Wanneer doe je ´n CT-CWK -bij zichtbare fractuur op de X-CWK -Bij niet goed afgebeelde C7 of dens -Bij klinische verdenking op fractuur, maar geen afwijkingen op de X-CWK
Wat kun je diagnosticeren op ´n CT-(C)WK -fracturen/ hoogteverlies -verhaking -myelumcompressie -weke delen letsel
Wanneer doe je ´n MRI-CWK -betrokkenheid ruggenmerg -discusruptuur met myelumcompressie -intraspinaal epiduraal hematoom
Contra-indicaties voor de MRI -absoluut;*pacemaker,*los ferromagnetisch materiaal in ´t lichaam, zoals metaalsplinters in ´t oog bij lassers -relatief; *claustrofobie
Wat kun je diagnosticeren op op ´n CT-thorax -lijnen -pneumothorax -pneumomediastinum -hemothorax -pericardvocht -fracturen -weke delen letseln -locatie v corpora aliena -vaatletsel -diafragma ruptuur
Wat kun je diagnosticeren op ´n CT-abdomen -laceratie organen -vaatstelsel -vrij vocht -vrije lucht -locatie corpora aliena
Abdominaal trauma -laceratie v/e orgaan, bv lever of milt -contusie -pneumoperitoneum -devascularisatie v bijv de nier -actieve bloeding -hemoperitoneum -bloeding -subcapsulair hematoom op nieren -vrij lucht: pneumoperitoneum
Noem 2 vb v interventie radiologie bij trauma -embolisatie, bv. na operatieve fixatie bekkenfractuur embolisatie v arteriele bloeding in ´t bekken -stentplaatsing, bv na traumatische aorta ruptuur
Wat krijgt 'n trauma patient standaard ? -pijnstilling (beter doorademen) -altijd O2 -verdenking CWK-letsel nekkraag -prik altijd even glucose -direct 2 infusen leggen voor bloedafname en vulling
Oorzaken v 'n lage RR -bloedverlies -tamponade -spanningspneumothorax -shock -contusio cor
Wat test je bij de D? -EMV --> <8: intubatie -pupil -voetzoolreflex -laat patient zijn handen en voet bewegen -suf/alert?
Wat doe je bij de E? Patient v top tot teen bekijken inclusief rug via de log-roll: strip and flip
Created by: SavageMD