Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Bewusteloos

Dutch -ErasmusMC - week 4.4.1 - HC5

QuestionAnswer
Waar ligt de Formatio reticularis? in de hersenstam (achterkant mesencephalon
Door welke structuren is 't formatio reticularis omringd ? -nV, nVII, nX, nXI, nXII -cardiovasculaire centrum -ademhalingscentrum -horizontale blikcentrum
Bewusteloosheid en afwijking in 1 v/d omringende structuren, waar denk je aan ? Oorzaak kan zich bevinden in 't formatio reticularis
Wat is de ARAS (ascenderende reticulaire activeringssysteem?) Koppeling v/d reticulaire formatie met thalamuskernen.
Wat ontstaat er bij onderbreking v/d ARAS ? 'n verlaagd of afwezig bewustzijn
Intracraniele oorazaken v coma -Ongeval -Vasculair -Tumor -Infectie -Epilepsie -Hydrocephalus
Intracraneel oorzaken v coma; ongeval -diffuus letsel -bloeding -oedeem
Intracraneel oorzaken v coma; vasculair -bloeding -Hersinfarct met oedeem -Hersenstam infarct of bloeding
Intracraneel oorzaken v coma; Infectie - meningitis - abces - encephalitis
Oorzaken v coma extracranieel - metabool (o.a. hyponatremie, hypo- en hyperglycemie) -endocrien - vasculair/ cardiaal - medicamenteus (oa. sedativa) - psychiatrisch -toxisch (o.a. alcohol)
Glascow coma scale; Eyes 1= niet 2= na pijnprikkel 3- na aanspreken 4= spontaan
Glascow coma scale;Motorische reactie 1=niet 2=strekken 3=pathologisch buigen 4= buigen 5= lokaliseren 6=opdracht uitvoeren
Glascow coma scale; Verbale reactie 1= niet 2= geluiden 3= 'n enkele woord 4= verward 5= georienteerd
Waar let je op bij pupilcontrole ivm inklemming? - pupilgrootte links vs recht - pupilreactie + of -
Locked-in syndroom - infarct aan voorkant v/d hersenstam door trombose v/d a. basilaris - dus beiderzijds infarct v/d piramidebaan en aangezichtsspieren - verticale oogbolmotoriek en ademhalingscentrum zijn nog intact
Wanneer spreekt met v/e persisterende vegetatieve toestand ? (eindtoestand) Als deze periode uit meerdere weken bestaat
Wat is primair hersenletsel de hersencellen die kapot gaan op 't moment v/h trauma. Alleen preventief te bestijden
Secundaire hersenletsel -systemisch: ABC (stabilisatie voorkomt extra letsel!) -lokaal: -bloeding, -zwelling
Epiduraal hematoom - Arteriele bloeding buiten de hersenen (a. meningea media) -primaire hersenletsel valt meestal mee -secundaire hersenletsel door RIP: lensvormige lboeding -belangrijk dat deze patienten in 'n neurochirurg. centrum liggen
2 typen subduraal hematoom -acuut (slechtere prognose) -chronisch (goede prognose, maar afh. v comoribiditeit)
Kenmerken v Acuut Subduraal hematoom - bloeding tussen de dura mater en arachnoidea mater door scheuring v ankervenen -vaak al onderliggende contusiehaarden (ernstiger primair hersenletsel)
Kenmerken v chronisch subduraal hematoom - vaak oudere mensen die antistolling gebruiken - atrofie hersenen, ankervenen staan op spanning - na hoofd stoten lang. steeds meer bloed subduraal en bloeding houdt zichzelf intact
Therapie bij 'n chronisch subduraal hematoom boorgat maken
Contusiehaard -kneuzing v/d hersenen zelf - denk aan coup/ contre coup letsel -rasp over richels v/d schedelbasis
Diffuse hersenschadiging (diffuse Axonal Injury (DAI) -kleine afwijkingen/puntbloedingen op de overgang v/d grijze en witte stof -axonale schade -mechanisme: draaiing of acceleratie/ decelatie -centraal
Wat is 't prognose v DAI - moeilijke te voorspellen, kan eindigen als persisterende vegetatief
Impressiefractuur bot is >1 schedeldikte naar binnen geslagen
Verhoogde intracraniele druk (ICP) -monro kellie doctrine V-intracranieel=V-bloed+V-liquor+V-hersenen(+V-RIP) V-intracranieel= moet constant blijven -Rek aan compensatie mechanisme: op 'n gegeven moment bij 'n beetje volumetoename neemt de druk exponentieel toe
Symptomen v verhoogde ICP -hoofdpijn -missleijk/ braken - papiloedeem - sunset fenomeen (ogen; door druk op verticaal blikcentrum) -gespannen fontanel -Gedaald bewustzijn -cushing respons -pupilreacties/inklemmen
Wat is 'n cushing respons? (in late fase) hersenen willen doorbloed worden dus die pompen de bloeddruk op (hoge bloeddruk) en relatief ontstaat 'n daling v/d pols
Behandeling ICP -positioneren (veneuze drainage garanderen) - sedatie - pijnbestrijding - opereren -liquourdrainage - medicatie (tegen zwelling) - beademing/ hyperventileren--> hoe lager 't CO2, hoe meer vasoconstrictie --> minder volume, maar ook mndere doorbloeding
Indeling naar ernst v/h hersenletsel -mild hersenletsel: GCS 13-15 - Matig: GCS 9 - 12 - Ernstig: GCS kleiner of gelijk 8 --> meestal E1M5V2 of lager = coma
Risicofactoren voor intracraniele complicaties na mild hersenletsel -vage beschrijv. v/h ongeluk -langd. post-traum. amnesie -retrograde amnesie >30min -trauma boven clavicula/ tekenen schedelbasisfractuur -enorme hoofdpijn -braken -focale neur. uitval -<2jr of >60jt -stollingst. -hoog energetisch letsel -intoxicatie
LO bij coma eci -tekenen v trauma ? -meningeaal geprikkeld (nekletsel eers uitsluiten) -huiduitslag (petechien voor meningitis) -Drukplekken: hoe lang ligt iemand er al? -Tekenen v drugsgebruik -Koorts
Created by: SavageMD