Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Pathyfys. v shock

Dutch -ErasmusMC - 4.4.1 HC2

QuestionAnswer
Shock= 'n verstoring v/d balans tussen de hoeveelheid O2 die 'n cel nodig heeft om normaal te functioneren en de hoeveelheid die aangeleverd wordt door de circulatie
Typen shock - cardiogene: hartdisfunctie, pompprobleem - hypovolemisch: te weinig veneuze terugvloed naar RV - distributie shock: vasodilatatie - obstructieve shock: geen cardiac output als linker ventrikel en atrium geen vulling krijgen
Positieve intrathoracala druk door beademing, leidt to schadelijke effecten, behalve bij patienten met cardiogene shock
Circulatie wordt gewaarborgd door drukverschil tussen de v. femoralis en rechter atrium
Wat geeft goed weefselfhypoxie en weefseldood aan ? Verhoogd lactaat (N: < 2mmol/l
"Deceptive" volgorde v shock oxygenatie neemt direct af, hartfrequentie gaat pas later stijgen en RR daalt NOG later !!
Shock + microcirculatie+ vaatverwijder Oxygenatie en capillaire flow worden bepaald door microcirculatie. Als microcirculatie slecht is, kan vaatverwijderen overleving verbeteren. Abnormale perifere circulatie (koude acra) is geassocieerd met 'n veel hogere mortaliteit
Stadia van shock 1) Gecompenseerde shock 2) Ongecompenseerde shock 3) Refractaire (irreversibele) shock
Gecompenseerde shock sympathische reflexen verhogen systemische weerstand.Art. constrictie v niet vitale organen.Verkleind systolodiastolisch verschil. Syst blijft idem. Angiotensine^; vasopressine^; zout & H2O retentie
Symptomen eventueel verwardheid, bleke huid, toegenomen hartslag en koude perifere huid met verminderde capillaire refill
Ongecompenseerde shock anaerobe metab. wordt de belangr. energievoorziener;lactaat^. Bovendien is er een inefficiƫnte klaring van CO2 die bijdraagt aan de acidose. De acidose onderdrukt de myocardiale contractiliteit en verstoord de reactie op catecholamines nor)adrenaline
Refractaire (irreversibele) shock Als een ongecompenseerde shock niet behandeld wordt, treedt uiteindelijk hersenschade en celdood op. Deze schade is irreversibel en leidt tot de dood.
Oorzaken hypovolemische shock verbloeding (trauma, tr.digestivus), dehydratie (diarree, onvoldoende vochtinname), plasmaverlies (brandwonden, ileus)
Symptomen hypotensie<90 systol of>40 daling t.o.v. uitgangsw,orthostase,excess. bloeddrukdaling bij inademen,tachycard, ritmest. (tachyc/bradyc),niet zichtbare v.jugularis,tachypn,oligurie/anurie,koude acra,<cap. refill,perifere cyanose,< turgor,droge slijmvliezen
Distributieve shock Stoornis in de perifere circulatie door abnormale vaatverwijding
Oorzaken sepsis, anafylaxie, intoxicaties (bijv. koolmonoxide), neurogeen
Vaattonus bij Distributieve shock uitgesproken vasodilatatie door een sterk toegenomen productie van stikstofoxide in het endotheel van de vaatwand.
Vullingsstatus bij Distributieve shock relatieve ondervulling door vasodilatatie. Bovendien neemt de permeabiliteit van de vaatwand toe, waardoor er vocht (plasmafiltraat) uit de vaatbaan lekt; hierdoor ontstaat een absolute ondervulling.
Behandeling distributieve shock vochttoediening, zolang het hartminuutvolume toeneemt. Inotropica (dobutamine) om het hartminuutvolume toe te laten nemen. Bij ernstige hypotensie (MAP < 60 mmHg): noradrenaline Zuurstofmasker
Bij verdenking septische shock (koorts!): lab, bloedkweken, urinekweek, sputumkweek, X-thorax, starten met breedsprectrum antibiotica.
Created by: SavageMD