Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Єгипетські боги

Боги Стародавнього Єгипту

QuestionAnswer
Бог Сонця, верховний бог, творець світу Ра
Бог відродження, цар загробного світу, суддя душ померлих. Зображувався у вигляді оберненої білою тканиною мумії із зеленою шкірою Осиріс
Бог мудрості, знань, Місяця, покровитель бібліотек, вчених, чиновників, державного і світового порядку. Здебільшого зображали з головою птаха ібіса Тот
Бог-охоронець могил та мумій, заступник померлих, некрополів і цвинтарів, один із суддів царства мертвих, хранитель отрут і ліків, мав дар передбачення. Зображували у вигляді шакала або людини з головою шакала. Анубіс
Бог неба і ранкового сонця у вигляді сокола, людини з головою сокола або крилатого сонця; син богині родючості Ісіди та Осіріса Гор
Богиня світопорядку та істини, вселенської гармонії і етичних норм. Зображувалася в образі сидячої жінки з пером страуса на голові. Її перо клали на чашу терезів при зважуванні серця покійного на загробному суді. Маат
Сестра й дружина бога Осіріса; богиня родючості й материнства. Символом був царський трон, знак якого часто поміщається на голові богині. Ісіда
Бог люті, піщаних бурь, руйнування, хаосу, війни і смерті. Вів боротьбу з Гором Сет
Бог води і розливу Нілу, зображується з головою крокодила; відлякує сили темряви і є захисником богів і людей. Собек
Богиня неба, уявлялася у зовнішності небесної корови, що народила Сонце. Вважалася також богинею любові, веселощів і музики. Зображалася у вигляді жінки з рогами корови і сонячним диском на голові. Хатор
Бог-деміург, покровитель Мемфіса, ремісників і архітекторів. Зображався у вигляді обгорненої білим льоном чоловічої мумії, що тримає в руках посох, із зеленою або жовтою шкірою і синім головним убором Пта
Created by: pytlovana