Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

BW eigen toetsvragen

QuestionAnswer
Wat is geen diagnostisch criterium voor de diagnose delirium? a. Bewustzijnsstoornis b. Verandering in cognitieve functies c. Verstoorde spraak d. Ontwikkeling in korte tijd c. Verstoorde spraak
Waardoor ontstaat een delirium meestal bij kinderen? a. Intoxicaties en hoge koorts b. Medicatiegebruik van de moeder tijdens de zwangerschap c. Door een CVA a. Intoxicaties en hoge koorts
Hoe lang moet een gegeneraliseerde angststoornis minimaal aanwezig om deze diagnose te kunnen stellen? a. 1 maand b. 3 maanden c. 6 maanden d. 12 maanden c. 6 maanden
4. Het vaststellen van jicht wordt meestal gedaan door middel van welk onderzoek? a. Röntgen b. Auscultatie c. MRI d. Aspiratie d. Aspiratie
Een proximaal humerusfractuur met die met drie fragmenten wordt vrijwel altijd operatief behandeld. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Als er sprake is van myopie, dan is de axiale lengte van het oog doorgaands: a. te kort b. optimaal c. te lang c. te lang
Waar is het zien van een “vallend gordijn” voor de ogen een symptoom van? a. Macula degeneratie b. Retinaloslating c. Diabetische retinopathie d. Drusen b. Retinaloslating
Langs welke route wordt informatie over pijn doorgegeven aan de hersenen? a. Via het lemniscaal systeem b. Via de tractus spinothalamicus b. Via de tractus spinothalamicus
Bij de proef van Weber wordt een trillende stemvork op de mediaanlijn van de schedel geplaatst. Wat is de uitkomst wanneer deze proef wordt uitgevoerd bij een patiënt met geleidings-verlies links? a. rechts>links b. links>rechts c. Geen verschil b. links>rechts
Welke zenuw wordt geprikkeld als je je telefoonbotje stoot? a. N. Ulnaris b. N. Medianus c. N. Radialis d. N. Brachialis a. N. Ulnaris
Welke van de volgende stellingen over CTS klopt niet? a. Klachten zijn tintelingen en een doof gevoel in de handpalm b. Schudden van de handen vermindert vaak de tintelingen c. Vrouwen hebben er minder vaak last van d. vooral ’s nachts symptomen c. Vrouwen hebben er minder vaak last van
M. Tibialis anterior zorgt voor: a. dorsaal flexie van de voet. b. plantair flexie van de voet. a. dorsaal flexie van de voet
De ziekte van Parkinsons is een vorm van: a. corticale dementie b. subcorticale dementie c. frontotemporale dementie b. subcorticale dementie
Welke van onderstaande spieren behoort niet tot de spieren van de heupadductorengroep? a. M. adductor longus b. M. gracilis c. M. pectineus d. M. piriformis d. M. piriformis
Ongeveer 25% van de patiënten met ankyloserende spondylitis krijgt acute uveitis anterior. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Een patient komt bij u vanwege spraakstoornissen. Bij de anamnese valt op dat zij veel praat in een hoog tempo, maar dat je niet begrijpt wat ze bedoelt. Waarvan is hier sprake? a. Afasie van Broca b. Amnestische afasie c. Afasie van Wernicke c. Afasie van Wernicke
Parkinsonisme kan veroorzaakt worden door: a. b-blokkers b. calciumkanaalblokkers c. anti-depressiva b. calciumkanaalblokkers
Waar ontstaan de eerste afwijkingen bij de ziekte van Alzheimer? a. thalamus b. hippocampus c. cerebellum d. amygdala b. hippocampus
Welk deel van de hersenen is verantwoordelijk voor emoties? a. Thalamus b. Hippocampus c. Amygdala d. Prefrontale cortex c. Amygdala
In welke tak van de n. trigeminus treden zelden de pijnscheuten van de trigeminusneuralgie op? a. De eerste tak (n. ophthalmicus) b. De tweede tak (n. maxillaris) c. De derde tak (n. mandibularis) a. De eerste tak (n. ophthalmicus)
Welke van de onderstaande antwoorden is een affectief symptoom bij depressie? a. Slaaptekort b. Buitensporige schuldgevoelens c. Anhedonie d. Piekeren c. Anhedonie
Wat is de insertio van de m. triceps brachii? a. Tuberositas radii b. Olecranon c. Tuberositas ulnae d. Sulcus ulnae b. Olecranon
Er worden drie groepen reflexen onderscheiden. De bicepspeesreflex is een: a. proprioceptieve reflex b. exteroceptieve reflex c. pathologische reflex a. proprioceptieve reflex
Lokale gevoeligheid van de processus spinosi tijdens de palpatie van de thoracale wervelkolom wordt onder meer gezien bij: A. de ziekte van Scheuermann B. fracturen C. Beide antwoorden zijn mogelijk D. Geen van beiden antwoorden zijn mogelijk C. Beide antwoorden zijn mogelijk
Een patiënt heeft last van krachtsverlies. Bij het lichamelijk onderzoek worden fasciculaties en spieratrofie gezien. Van welke aandoening is hier sprake? a. Aandoening van het CMN b. Aandoening van het PMN c. Aandoening van de spier b. Aandoening van het PMN
Bij welke aandoening is het krachtsverlies wisselend in optreden? a. Myopathie b. Myasthenie c. Neuropathie b. Myasthenie
Door welke medicatie kan parkinsonisme veroorzaakt worden? a. Antipsychotica b. Bèta-blokker c. Metformine a. Antipsychotica
Wat is onjuist over myasthenia gravis? a. Myasthenia gravis is een postsynaptische aandoening b. Myasthenia gravis komt vooral voor bij vrouwen van 20 tot 30 jaar c. De symptomen van Myasthenia gravis verbeteren niet na rust c. De symptomen van Myasthenia gravis verbeteren niet na rust
Welke kernsymptomen passen bij de ziekte van Parkinson? a. rigiditeit, loopstoornissen, intentietremor b. tremor, verminderde reukzin, spasticiteit c. tremor, rigiditeit, hypokinesie c. tremor, rigiditeit, hypokinesie
Welke hersenzenuw wordt getest bij het testen van de kracht van de kauwspieren? a. n. facialis b. n. trigeminus c. n. glossopharyngeus b. n. trigeminus
Wat verstaat men onder het affect? A. Het betreft de mogelijkheid tot het opbouwen van vriendschappen en/of relaties B. Het betreft de waarneembare uiting van een emotie C. Het betreft de mate van activiteit B. Het betreft de waarneembare uiting van een emotie
ALS is een voorbeeld van een ziekte waarbij de motorische voorhoorncel is aangedaan: A. Juist B. Onjuist A. Juist
Welk criterium past niet bij MS? A MS is een functiestoornis van de grijze stof in het CZS B Er is sprake van >1 lokalisatie, waarbij 1 laesie boven C-niveau C Beginleeftijd is tussen de 10-50jr A. MS is een functiestoornis van de grijze stof in het centraal zenuwstelsel.
Welk van de onderstaande aandoeningen is geen cluster B aandoening binnen de psychiatrie: A. Theatrale persoonlijkheidsstoornis B. Borderline C. Obsessief-compulsief syndroom (OCS) D. Narcisme C. Obsessief-compulsief syndroom (OCS)
Welke wortel is aangedaan bij een afwijkende kniepeesreflex? A. L2-L3 B. L4-L5 C. L5-S1 A. L2-L3
Bij uitval van de niet-dominante hersenhelft is er geen sprake van neglect. A. Juist B. Onjuist B. Onjuist
1.Ontstaan stemmingsstoornis latere leeftijd --> grotere kans somatische oorzaak 2.De erfelijkheid van bipolaire stoornissen ligt rond 85%. a.Stelling 1=juist b.Beide stellingen zijn juist c.Stelling 2=juist d.Beide stellingen zijn onjuist b. Beide stellingen zijn juist
2. Bij uitval van de nervus III hoort een …. dubbelbeeld a. Gekruist b. Ongekruist a. Gekruist
Parkinsonisme berust op een verstoring van de neurotransmissiesystemen die door dopamine gereguleerd worden. Bij de ziekte van Parkinson is er sprake van een tekort aan dopamine in het post-synaptische systeem. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
De patiënt spreekt moeizaam, vaak met recurring utterances (repeterende zinloze uitingen). Welk type afasie heeft deze patiënt? a. Afasie van Broca b. Afasie van Wernicke c. Globale afasie d. Geleidingsafasie c. Globale afasie
Letsel van de nervus ulnaris wordt gemakkelijk door druk veroorzaakt, vooral in de elleboog. Wat is karakteristiek voor nervus ulnarisuitval? a. Predikershand b. Klauwhand c. Dropping Hand b. Klauwhand
Gnostische sensibele informatie bereikt de cortex via de achterstreng in het ruggenmerg. Waar kruist deze achterstreng naar de contralaterale zijde? Op het niveau van: a. Thalamus b. Pons c. Medulla oblongata d. Ruggenmerg c. Medulla oblongata
Voor een depressieve stoornis moet je minimal een affectief symptoom als somberheid of anhedonie hebben. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Wat is de oorsprong & functie van de n. IV? a.Oorsprong: pons;functie: naar de neus kijken b.Oorsprong: mesencephalon; functie: naar de zijkanten kijken c.Oorsprong: mesencephalon; functie: naar de neus kijken d.Oorsprong: pons; functie:tongmotoriek c. Oorsprong: mesencephalon;functie: naar de neus kijken
Wat is geen kenmerkende component van een klompvoet deformatie? a. Een spitsstand van de voet in het bovenste spronggewricht b. Een varusstand van de achtervoet c. Een adductiestand van de voorvoet d. Een abductiestand van de voorvoet d. Een abductiestand van de voorvoet
Welke structuur is verantwoordelijk voor het grootste deel van de totale refractiesterkte van het oog? a. De iris b. De lens c. Het hoornvlies d. Het corpus vitreum c. Het hoornvlies
Mevrouw R. wordt doorgestuurd door de huisarts met de verdenking op een HNP. Bij LO worden er geen verlaagde reflexen gevonden. Op welk niveau zal, indien er sprake is van een discushernia, deze zich bevinden? a. L3-L4 b. L4-L5 c. L5-S1 b. L4-L5
Bij 2/3 van alle holvoeten wordt een perifere / centrale neurologische aandoening gevonden. Wat is de meest gestelde diagnose bij een holvoet? a. Polyneuritis b. Cerebrale parese c. Friedreichataxie d. Hereditaire motorische sensorische neuropathie d. Hereditaire motorische sensorische neuropathie
Met de Proef van Trendelenburg kan men de stabiliteit van het bekken onderzoeken, in het bijzonder de functie van de m. gluteus medius. a. Juist b. Onjuist a. Juist
In de vroege fase van een patiënt met coxartrose is de volgende functiebeperking met name aantoonbaar: a. anteflexie b. abductie c. endorotatie d. exorotatie c. endorotatie
Stratenmaker van 54 meldt zich met een pijnlijke, dikke, niet rode knie. HA denkt aan ongecompliceerde bursitis. Welke bursa? a. Bursa infrapatellaris b. Bursa prepatellaris c. Bursa suprapatellaris b. Bursa prepatellaris
Bij 25% van de patiënten met RA ontwikkelen zich uiteindelijk reumaknobbels. Op of rond welke van de volgende plaatsen komen deze noduli niet typisch voor? a. Oogleden b. Achillespees c. Strekzijde van de elleboog d. DIP-, PIP-, en MCP-gewrichten a. Oogleden
Welk van de volgende factoren is geassociëerd met een slechte prognose bij reumatoïde artritis? a. Mannelijk geslacht b. Microcytaire anemie c. Sluipend begin van de ziekte c. Sluipend begin van de ziekte
Hoe verhoudt de prevalentie van jicht zich tussen mannen en vrouwen? a. Jicht komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. b. Jicht komt ongeveer even vaak voor bij vrouwen en mannen. c. Jicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. c. Jicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.
Een patiënt mist bij de top-neus proef telkens zijn neus en schiet bij de top-top proef vaak de vinger van de onderzoeker voorbij. Waar bevindt zich hoogstwaarschijnlijk het probleem? a. Piramidale systeem b. Extrapiramidale systeem c. Cerebellum c. Cerebellum
Een 64-jarige patiënt met DM II op het spreekuur met dubbelzien. Vooral bij het afdalen van de trap heeft hij hier last van. Bij inspectie torticollis. Welke hersenzenuw is het meest waarschijnlijk aangedaan? a. N. III b. N. IV c. N. VI b. N. trochlearis
Welk micro-organisme is meestal de oorzaak van een bacteriële artritis? a. Neisseria gonorrhoeae b. Haemophilus influenzae c. Staphylococcus Aureus c. Staphylococcus Aureus
Stelling: Een zwangerschap vermindert de klachten bij een vrouw met reumatoïde artritis. a. Waar b. Niet waar a. Waar
Op welke manier komen de collaterale banden van de knie op spanning? a. Volledige flexie b. Volledige extensie c. 30 graden flexie d. 30 graden extensie c. 30 graden flexie
Wat hoort niet bij het lumbosacraal radiculair syndroom (LRS)? a. Uitstralende pijn in beide benen b. Paresthesieën c. Verlaagde reflexen d. Parese a. Uitstralende pijn in beide benen
Wat is geen indicatie voor het geven van een tricyclisch antidepressivum? a. Neuropathische pijn b. Angststoornissen c. Manie d. Dwangstoornissen c. Manie
Wat past het best bij EMDR? A. Exposure en distractie B. Habituatie C. Exposure en habituatie D. Imaginaire exposure A. Exposure en distractie
2. Welke neurotransmitter werkt in de parasympaticus? A. Noradrenaline B. Acetylcholine en noradrenaline C. Acetylcholine C. Acetylcholine
Bij een trigeminus neuralgie verwacht je een beperkte smaak en sensibiliteitsstoornis op de tong. A. Juist B. Onjuist B. onjuist
Bij een runner’s knee komen pijnklachten voor ter plaatse van: A. breedste deel van de laterale femurepicondylus B. voorzijde tibia en de binnenzijde mediale malleolus C. onderpool van de patella A. breedste deel van de laterale femurepicondylus
De kracht van de kauwspieren wordt getest door de patiënt op een stokje te laten bijten. Welke zenuw wordt hiermee getest? A. N. III B. N. V C. N. VII B. N. V
Disfunctie van de hypothalamus lijkt een rol te spelen bij de pathogenese van clusterhoofdpijn. A. Juist B. Onjuist A. Juist
Welke van de volgende kenmerken past niet bij migraine? A. Tweezijdige hoofdpijn B. Foto/fonofobie C. Verergering bij lichamelijke activiteit D. Hoofdpijn duurt 4-72 uur A. Tweezijdige hoofdpijn
Een acute jicht aanval heeft als voorkeurslokalisatie het volgende gewricht: A. MTP-1 gewricht B. MCP-1 gewricht C. Knie gewricht D. PIP-gewricht voet A. MTP-1 gewricht
N. medianus is aangedaan, welk beeld is aanwezig? A. Dropping hand B. Klauwhand C. Predikers hand C. Predikers hand
Pt met vestibulaire uitval valt bij Romberg naar L met ogen dicht. Nystagmus ontstaat. Welk vestibulum/richting nystagmus? a.Vestibulum L,nystagmus naar L b.Vestibulum L,nystagmus naar R c.Vestibulum R,nystagmus naar L d.Vestibulum R,nystagmus naar R B. Vestibulum links, nystagmus naar rechts
Wat zijn de radiologische kenmerken van RA: A. Gewrichtsspleetversmalling, erosie, peri-articulaire ontkalking B. Gewrichtsspleetversmalling, erosie, osteofyten C. Erosie, osteofyten, kalkafzetting in de ligamenten A. Gewrichtsspleetversmalling, erosie, peri-articulaire ontkalking
Welk gedeelte van de scapula staat via een gewricht in verbinding met de clavicula? a. Spina scapulae b. Processus coracoïdeus c. Acromion d. Olecranon c. Acromion
Welk ligament verbindt de meniscus medialis met de meniscus lateralis? a. Lig. cruciatum anterius b. Lig. cruciatum posterius c. Lig. patella d. Lig. transversum genu d. Lig. transversum genu
Door welke zenuw wordt de m. teres major geïnnerveerd? a. N. subscapularis b. N. thoracicus longus c. N. musculocutaneus a. N. subscapularis
De n. trigeminus heeft: a. afferente zenuwvezels. b. efferente zenuwvezels. c. afferente en efferente zenuwvezels. c. afferente en efferente zenuwvezels
Er is sprake van dysdiadochokinese als de patiënt: a. moeite heeft om alternerende bewegingen snel na elkaar te maken. b. de trilling van een stemvork op een botpunt niet voelt. c. niet voetje voor voetje op één lijn kan lopen. a. moeite heeft om alternerende bewegingen snel na elkaar te maken.
Welke van onderstaande stellingen over Parkinson is NIET WAAR? a. Last van een rusttremor. b. Met betrekking tot de spiertonus wordt vaak het ‘knipmesfenomeen’ gezien. c. Parkinson-patiënten lopen vaak zonder hierbij armbewegingen te maken. b. Met betrekking tot de spiertonus wordt vaak het ‘knipmesfenomeen’ gezien.
Wat is NIET WAAR met betrekking tot absences? a. Absence is een vorm van partiële epilepsie. b. Een absence duurt slechts een paar seconden. c. Absences komen vaak meerdere keren per dag voor. d. Absences komen voornamelijk voor bij kinderen a. Absence is een vorm van partiële epilepsie.
De proef van Spurling is een: a. wortelrekkingstest. b. wortelcompressietest. b. wortelcompressietest.
Bij welke categorie antidepressiva is het belangrijk dat de patiënt een dieet volgt zonder o.a. kaas en gerookte vis? a. SSRI’s b. SNRI’s c. TCA’s d. MAO-remmers d. MAO-remmers
Stelling 1: Delier valt in de DSM-5 in de categorie ‘psychose’. Stelling 2: Delier kan medicamenteus worden behandeld met antipsychotica a. Stelling 1 is waar b. Stelling 2 is waar c. Beide stellingen zijn waar d. Beide stellingen zijn niet waar b. Stelling 2 is waar.
Een erotomane waan is onderdeel van een betrekkingswaan. a. Juist b onjuist b onjuist
Je kunt het beste een anti-depressiva voorschrijven bij rapid cycling. a. Juist b. onjuist b. onjuist
1.Pt (43) moe, somber, vaker wel dan niet, 1 jaar aanwezig = dysthymie 1.Pt (17) moe, somber, vaker wel dan niet, 1 jaar aanwezig = dysthymie a.Stelling 1 is waar b.Stelling 2 is waar c.Beide stellingen zijn waar d.Beide stellingen zijn niet waar b.Stelling 2 is waar
De meeste Jichtpatiënten zijn: a. 'overproducers' van urinezuur b. 'undersecreters' van urinezuur b. 'undersecreters' van urinezuur
Hyperurikemie leidt altijd tot jicht. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
De Stand van Bonnet omschrijft: a. 20°-30° flexie van de knie b. 90° flexie van de knie c. -10° extensie van de knie d. 0° extensie van de knie a. 20°-30° flexie van de knie
Een ‘painful arc’-syndroom wijst op een compressie van de pees van de: a. supraspinatus of infra- en supraspinatus b. pectoralis major c. pectoralis minor a. supraspinatus of infra- en supraspinatus
Bij een ‘frozen shoulder’ heeft de patient in het glenohumerale gewricht een sterk verminderde: a. passieve bewegingsomvang b. actieve bewegingsomvang c. zowel passieve als actieve bewegingsomvang c. zowel passieve als actieve bewegingsomvang
De aandoeningen ‘painful arc’-syndroom en ‘frozen shoulder’ komen meestal voor in de leeftijdscategorie: a. 20-40 jaar b. 40-60 jaar c. 60-80 jaar d. 80-100 jaar b. 40-60 jaar
Welk subtype van uveïtis komt het vaakst voor? a. Uveïtis anterior b. Intermediaire uveïtis c. Uveïtis posterior d. Panuveïtis a. Uveïtis anterior
Waarvoor is een halfverwijde pupil zonder reactie op licht een zeer sterke aanwijzing? a. Uveïtis posterior b. Chalazon c. Acuut Glaucoom d. Heroïne gebruik c. Acuut Glaucoom
Wat is een typisch kenmerk van hypertensieve retinopathie? a. Vorming van een macula oedeem b. Ablatio retinae c. Verdikte vene en arterien bij fundoscopie d. Harde en zachte exsudaten bij fundoscopie d. Harde en zachte exsudaten bij fundoscopie
Welke spier wordt NIET geinnerveerd door de 3e hersenzenuw? a.M. rectus superior b.M. rectus inferior c.M. obliquus inferior d.M. obliquus superior d.M. obliquus superior
V 58 jaar komt bij u met rugpijn. De pijn straalt door in haar beide benen. Na lopen wordt het erger. Tijdens het fietsen heeft ze geen pijn. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a.HNP b.Wervelkanaalstenose c.Lumbago d.Spit b.Wervelkanaalstenose
Paniekaanvallen kunnen worden veroorzaakt door somatische aandoeningen zoals o.a. vaatlijden, tumor en MS. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Behandeling bij kinderen >6mnd en <6jr met koortsconvulsie a.Carbamazepine na de eerste episode b.Intermitterende behandeling met diazepam tijdens koorts c.Profylactische behandeling met PCM in een koortsperiode d.Behandeling is meestal niet nodig d.Behandeling is meestal niet nodig
1. Een belangrijke bijwerking van antipsychotica is het maligne neurolepticasyndroom. Wat is NIET kenmerkend voor dit syndroom? a. Hyperthermie b. Spierrigiditeit c. Verlaagd bewustzijn d. Verwardheid d. Verwardheid
In het cerebrum bevindt zich het ventrikelsysteem. Welke structuur verbindt de laterale ventrikels met de derde ventrikel? a. Aquaduct van Silvius b. Foramen van Monroe c. Foramen van Luschka b. Foramen van Monroe
Vanuit de arteria basilaris worden de hersenstam en het cerebellum verzorgd. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Bij welk type dementie komen hallucinaties voor? a. Frontotemporale dementie b. Vasculaire dementie c. Lewy body dementie c. Lewy body dementie
Geef je bij Lewy-body dementie dopaminerge medicatie? a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Wat is de rol van de hippocampus bij geheugenvorming? a. Werkgeheugen b. Lange-termijn geheugen a. Werkgeheugen
Hieronder zijn twee stellingen over amaurosis fugax beschreven. Wat is waar? 1. Gehele of gedeeltelijke blindheid van één oog. 2. Komt voor bij een TIA. a. 1 is waar b. 2 is waar c. 1 en 2 zijn waar d. 1 en 2 zijn niet waar c. 1 en 2 zijn waar
Waar is sprake van bij de Ziekte van Parkinson? a. Tekortschieten van de directe route van het extrapiramidale systeem. b. Tekortschieten van de indirecte route van het extrapiramidale systeem. a. Tekortschieten van de directe route van het extrapiramidale systeem.
In het geval van een geconjugeerde nystagmus met een draaibeweging, moet je denken aan een: a. Centrale vestibulaire stoornis b. Perifere vestibulaire stoornis b. Perifere vestibulaire stoornis
1. Een mank lopend jongetje van 5 jaar presenteert zich met pijn in de heupregio. Wat is in dit geval de meest waarschijnlijke aandoening? A. Ziekte van Perthes B. Coxitis fugax C. Bacteriële coxitis D. Reactieve coxartritis B. Coxitis fugax
3. Bij welke aandoening ziet men een loopstoornis waarbij de patiënt houterig loopt met circumductie van één been. A. Ziekte van parkinson B. Hernia C. CVA D. Cerebellaire stoornis C. CVA
5. Wanneer moet men starten met het innemen van pijnmedicatie bij een migraine aanval? A. Bij starten van de aura B. Bij het starten van de hoofdpijn C. Op het moment van de misselijkheid B. Bij het starten van de hoofdpijn
8. De proef van Romberg is een test voor: A. Cerebellaire stoornis B. Propriocepsis C. Myopathie B. Propriocepsis
9. Welke spier is geen onderdeel van de hamstrings? A. Biceps femoris B. Semimembranosus C. Semitendinosus D. M. piriformis D. M. piriformis
Welke geurstof moet niet gebruikt worden bij het testen van de n. olfactorius? a. Koffie b. Ammonia c. Tabak d. Chloor b. Ammonia (prikkeling trigeminus, vals positief)
De n. radialis zorgt voor: a. het strekken van de onderarm, pols en vingers b. het spreiden en sluiten van de vingers c. de oppositie van de duim a. het strekken van de onderarm, pols en vingers
Wat past niet binnen een klassieke aanval van clusterhoofdpijn? a. Tranenvloed b. Aanvalsgewijze hoofdpijn c. Prodromale verschijnselen d. Stekende pijn in en rond een oog c. Prodromale verschijnselen
Wat is geen indicatie voor het geven van een SSRI? a. Depressie b. Angststoornis c. Obsessieve Compulsieve stoornis d. Ongedifferentieerde Slaapstoornis d. Ongedifferentieerde Slaapstoornis
Clozapine is niet geschikt als eerste keus bij psychose, vanwege vele bijwerkingen. Wat is geen bijwerking van clozapine? a. Gewichtstoename b. Agranulocytose c. Slaperigheid d. Rigiditeit d. Rigiditeit
De ziekte van Osgood-Schlatter komt het meest voor bij: a. jongens rond 14 jaar oud b. meisjes rond 4 jaar oud c. mannen rond 45 jaar oud d. vrouwen rond 55 jaar oud a. jongens rond 14 jaar oud
De meeste meniscus rupturen ontstaan in: a. de voorhoorn van de mediale meniscus b. de achterhoorn van de mediale meniscus c. de voorhoorn van de laterale meniscus d. de achterhoorn van de mediale meniscus b. de achterhoorn van de mediale meniscus
. In het chiasma opticum kruisen zenuwvezel van de retina. De informatie van welke gezichtsvelden worden via het chiasma opticum geleid? a. Temporale gezichtsveld b. Nasale gezichtsveld a. Temporale gezichtsveld
Met behulp van de confrontatietest (volgens Donders) wordt …. gemeten. a. Oogbewegingen b. De visus c. Gezichtsvelden c. Gezichtsvelden
Er worden drie groepen reflexen onderscheiden. De voetzoolreflex is een: a. proprioceptieve reflex b. exteroceptieve reflex c. pathologische reflex b. exteroceptieve reflex
Created by: Marleenl
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards