Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

BW 9 febr GNK

QuestionAnswer
Een belangrijke bijwerking van antipsychotica is het maligne neurolepticasyndroom. Wat is NIET kenmerkend voor dit syndroom? A. Hyperthermie B. Spierrigiditeit C. Verlaagd bewustzijn D. Verwardheid D. Verwardheid
Een mank lopend jongetje van 5 jaar presenteert zich met pijn in de heupregio. Wat is in dit geval de meest waarschijnlijke aandoening? A. Ziekte van Perthes B. Coxitis fugax C. Bacteriële coxitis D. Reactieve coxartritis B. coxitis fugax
Als mensen veel op de knieën zitten, kan de bursa ter hoogte van de patella gaan ontsteken. Welke bursa is hierbij ontstoken? A. Subcutane prepatellaire bursa B. Supra patellaire bursa C. Semimembraneuze bursa D. Subcutane infrapatellaire bursa A. subcutane prepatellaire bursa
Bij welke aandoening ziet men een loopstoornis waarbij de patiënt houterig loopt met circumductie van één been. A. Ziekte van parkinson B. Hernia C. CVA D. Cerebellaire stoornis C. CVA
Iemand met een aangezichtsverlamming kan zijn rechter ook niet sluiten. Wat is dit? A. Centrale facialis parese B. Perifere facialis parese B. Perifere facialis parese
Wanneer moet men starten met het innemen van pijnmedicatie bij een migraine aanval? A. Bij starten van de aura B. Bij het starten van de hoofdpijn C. Op het moment van de misselijkheid B. Bij het starten van de hoofdpijn
Waar in het centrale zenuwstelsel vindt de kruising van de lemniscus medialis plaats? A. Ter hoogte van medulla oblongata B. Ter hoogte van het mesencephalon C. Ter hoogte van de pons D. Ter hoogte van het cervicale ruggenmerg A. Ter hoogte van medulla oblongata
De proef van Romberg is een test voor: A. Cerebellaire stoornis B. Propriocepsis C. Myopathie B. Propriocepsis
Welke spier is geen onderdeel van de hamstrings? A. Biceps femoris B. Semimembranosus C. Semitendinosus D. M. piriformis D. M. piriformis
Pupilreflex. L wordt beschenen. Er volgt GEEN directe pupilreactie en WEL indirecte pupilreactie. Wat verwachten we bij beschijnen R? A. direct aan, indirect af B. direct aan, indirect aan C. direct af, indirect aan D. Direct af, indirect af. A. direct aan, indirect af
In het cerebrum bevindt zich het ventrikelsysteem. Welke structuur verbindt de laterale ventrikel met de derde ventrikel? a. Foramen van Magendie b. Foramen van Monroe c. Foramen van Lushka b. Foramen van Monroe
Vanuit de arteria basilaris worden de hersenstam en het cerebellum verzorgd. a. Juist b. Onjuist A. juist
Een patiënt met somberheid en slaapproblemen heeft diazepam voorgeschreven gekregen voor 5 dagen. Er is geen verbetering. U denkt aan een depressie en schrijft fluoxetine voor. Moet opnieuw met diazepam gestart worden? a. Juist b. Onjuist a. Juist
Bij welk type dementie komen hallucinaties voor? a. Frontotemporale dementie b. Vasculaire dementie c. Lewy body dementie c. Lewy body dementie
Geef je bij Lewy-body dementie dopaminerge medicatie? a. Juist b. Onjuist b. onjuist
Wat is de rol van de hippocampus bij geheugenvorming? a. Werkgeheugen b. Lange-termijn geheugen a. Werkgeheugen
Hieronder zijn twee stellingen over amaurosis fugax beschreven. Wat is waar? 1. Gehele of gedeeltelijke blindheid van één oog. 2. Komt voor bij een TIA. a. 1 is waar, 2 is niet waar b. 1 en 2 zijn waar c. 1 is niet waar, 2 is waar b. 1 en 2 zijn waar
Waar is sprake van bij de Ziekte van Parkinson? a. Tekortschieten van de directe route van het extrapiramidale systeem. b. Tekortschieten van de indirecte route van het extrapiramidale systeem. a. Tekortschieten van de directe route van het extrapiramidale systeem.
Wat is een chirurgische voorkeursbehandeling voor de ziekte van Parkinson? (standaard: medicamenteus) a. DBS van de nucleus subthalamicus b. DBS van de substantia nigra c. Het aanbrengen van een laesie in de substantia nigra a. DBS van de nucleus subthalamicus
In het geval van een geconjugeerde nystagmus met een draaibeweging, moet je denken aan een: a. Centrale vestibulaire stoornis b. Perifere vestibulaire stoornis b. Perifere vestibulaire stoornis
Man, 32 jaar, heeft in de afgelopen 2 weken meerdere aanvallen gehad van zeer hevige hoofdpijn aan één kant achter het oog. Welke aandoening is het meest waarschijnlijk? a.Trigeminusneuralgie b.Spanningshoofdpijn c.Migraine d.Clusterhoofdpijn d.Clusterhoofdpijn
Vrouw, 56 jaar, met in de voorgeschiedenis Diabetes komt bij u met verminderd gevoel in beide voeten. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a.Radiculopathie b.Polyneuropathie c.Restless legs-syndroom b.Polyneuropathie
Maculadegeneratie. De droge vorm is langzaam progressief, de natte vorm veroorzaakt meestal een plotselinge, vaak ernstige visusdaling. Welk type komt het meeste voor? a.Droge maculadegeneratie b.Natte maculadegeneratie c.Allebei evenveel a.Droge maculadegeneratie
Welke gewrichten zijn zelden aangedaan bij reumatoide artritis? a.DIP b.PIP c.MCP d.MTP a.DIP
Wat is het middel van eerste keuze bij een delirium? a. Haloperidol b. Clozapine c. Cholinesteraseremmers d. Atypische antipsychotica a. Haloperidol
De oogspieren worden geinnerveerd door zowel de 3e, 4e als 6e hersenzenuw. Welke spier wordt NIET geinnerveerd door de 3e hersenzenuw? a.M. rectus superior b.M. rectus inferior c.M. obliquus inferior d.M. obliquus superior d.M. obliquus superior
Vrouw, 58 jaar, eigen boerderij in Delfzijl, heeft rugpijn. De pijn straalt door in beide benen. Na lopen wordt het erger. Tijdens het fietsen geen pijn. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a.HNP b.Wervelkanaalstenose c.Lumbago d.Spit b.Wervelkanaalstenose
Bij LO van de heup is de endorotatie vooral beperkt ,waar denkt u aan? a.capsulair patroon, ziekte van Perthes b. niet capsulair patroon, tendomyogeen c. capsulair patroon, tendomyogeen d. niet capsulair patroon, ziekte van Perthes a.capsulair patroon, ziekte van Perthes
Paniekaanvallen kunnen worden veroorzaakt door somatische aandoeningen zoals o.a. vaatlijden, tumor en MS. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Koortsconvulsies zijn gegeneraliseerde epileptische aanvallen in ziekte met koorts. Welke behandeling wordt ingezet? a. Carbamazepine b. diazepam c. Profylactische paracetamol d. Behandeling is meestal niet nodig. d. Behandeling is meestal niet nodig
Bij belichting L is er een dir reflex L en indir reflex R. Bij belichting R is beiderzijds geen reactie. Wat is de diagnose? a. Beschadiging nII R b. Beschadiging nIII R c. Beschadiging nII van beide ogen d. Beschadiging nIII van beide ogen a. Beschadiging nII R
Een patiënt van 80 jaar ziet gekleurde ringen s’avonds om lichtbronnen. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a. Glaucoom b. Netvliesloslating c. Maculadegeneratie d. Cataract d. Cataract
Met behulp van de confrontatie test(volgens Donders) wordt …. Gemeten. a. Oogbewegingen b. De visus c. Gezichtsvelden c. Gezichtsvelden
In het chiasma opticum kruisen zenuwvezel van de retina. De informatie van welke gezichtsvelden worden via het chiasma opticum geleid? a. Temporale gezichtsveld b. Nasale gezichtsveld a. Temporale gezichtsveld
De meeste meniscus rupturen ontstaan in: a. de voorhoorn van de mediale meniscus b. de achterhoorn van de mediale meniscus c. de voorhoorn van de laterale meniscus d. de achterhoorn van de mediale meniscus b. de achterhoorn van de mediale meniscus
De ziekte van Osgood-Schlatter komt het meest voor bij: a. jongens rond 14 jaar oud b. meisjes rond 4 jaar oud c. mannen rond 45 jaar oud d. vrouwen rond 55 jaar oud a. jongens rond 14 jaar oud
Clozapine is niet geschikt als eerste keus bij psychose, vanwege vele bijwerkingen. Wat is geen bijwerking van clozapine? a. Gewichtstoename b. Agranulocytose c. Slaperigheid d. Rigiditeit d. Rigiditeit
Wat is geen indicatie voor het geven van een SSRI? a. Depressie b. Angststoornis c. Obsessieve Compulsieve stoornis d. Ongedifferentieerde Slaapstoornis d. Ongedifferentieerde Slaapstoornis
Wat is het verschil tussen een schizoaffectieve stoornis en een bipolaire stoornis? a. Bij een bipolair alleen wanen in acteive periode b. Bij een schizoaffectief ook wanen buiten actieve periode c. Bovenstaande antwoorden zijn beiden juist. c. Bovenstaande antwoorden zijn beiden juist.
Hallucinaties komen vaak voor met patiënten van Lewy Body Disease. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Wat past niet binnen een klassieke aanval van clusterhoofdpijn? a. Tranenvloed b. Aanvalsgewijze hoofdpijn c. Prodromale verschijnselen d. Stekende pijn in en rond een oog c. Prodromale verschijnselen
De n. radialis zorgt voor: a. het strekken van de onderarm, pols en vingers b. het spreiden en sluiten van de vingers c. de oppositie van de duim a. het strekken van de onderarm, pols en vingers
De vitale en gnostische sensibiliteit kruisen op verschillende locaties. Welk antwoord is juist? a. vitaal kruist in de medulla oblongata. b. vitaal kruist in de thalamus. c. vitaal kruist in bij binnenkomst in het ruggenmerg. c. vitaal kruist in bij binnenkomst in het ruggenmerg.
Hoe zijn nagebootste stoornissen en simulatie van elkaar te onderscheiden? Bij nagebootste stoornissen produceert de patiënt symptomen om een innerlijk probleem op te lossen; bij simulatie produceert de patiënt symptomen om een externe probleem op te lossen.
Mvr heeft sinds een paar weken last van een tintelend, doof gevoel in een aantal van haar vingers. vnl. in haar middelvinger en minder onderarm, ring- en wijsvinger. Tricepspeesreflex laag. Welk dermatoom is aangedaan? a. C6 b. C7 c. C8 d. Th1 b. C7
Welke geurstof moet niet gebruikt worden bij het testen van de n. olfactorius? a. Koffie b. Ammonia c. Tabak d. Chloor b. Ammonia Want dit prikkelt de n. trigeminus dus kan tot een vals-positieve uitslag leiden
P. heeft enkele weken pijn knie met een antalgisch looppatroon, waardoor moeder zich zorgen maakt. Naar buiten draaien verergert pijn. geboorte en gewicht normaal. a. Ziekte van Perthes b. Heupdysplasie c. Afglijden van de femorale epifyse a. Ziekte van Perthes
Wat is de meest voorkomende oorzaak van acute lage rugpijn? A. Geen lichamelijke oorzaak aanwijsbaar B. Hernia Nucleus Pulposi (HNP) C. Inzakkingsfractuur bij osteoporose A. Geen lichamelijke oorzaak aanwijsbaar
Bij een depressieve stoornis past: A. Insomnie B. Hypersomnie C. Beide C. Beide
Mw heeft sinds enkele dagen hoofdpijn. Er was vooral pijn boven op het hoofd en in het achterhoofd. Als ze in de verte keek zag ze niet scherp en dubbel. Een boek lezen ging goed. A. Uitval n. opticus B. Uitval n. abducens C Uitval n. trochlearis B. uitval n. abducens De hoofdpijn ontstond binnen twee uur en die avond was ze wat suf. Ze was misselijk en heeft eenmalig gebraakt. Er was geen koorts of nekpijn. Daarna is ze in slaap gevallen maar de hoofdpijn bleef onverminderd aanwezig
Wat is geen functie van de nervus oculomotorius (N. III)? A. Pupilvernauwing bij lichtinval B. Convergeren van de lens C. Elevatie van de oogleden D. Abductie van het oog D. Abductie van het oog
Wat is niet waar? Trigeminusneuralgie... A. komt meestal voor in de 2e of 3e tak van de nervus trigeminus. B. heeft altijd een trigger punt, bv naast de neus, om pijn op te wekken. C. kan vaak behandeld worden met carbamazepine. D. vooral bij 50+ B. heeft altijd een trigger point, bijvoorbeeld naast de neus, om pijnscheuten op te wekken.
Voor het testen van centrale gezichtsvelden wordt gebruik gemaakt van: A. De confrontatietest volgens Donders. B. De Amsler grid kaart. C. De Snellen visus kaart. D. Funduscopie. B. De Amsler grid kaart.
Welk symptoom hoort bij een aandoening van het perifere motor neuron? A. Fasciculaties. B. Hemiparese. C. Hypertonie. A. Fasciculaties.
Mw (80) is opgenomen. Bij genuanceerde screeningstest kan ze de dagen van de week niet in omgekeerde volgorde zeggen. Welk cognitieve domein is het meest aangetast? A. Geheugen en inprenting B. Oriëntatie: in de tijd C. Aandacht D. Taalgebruik C. Aandacht opgenomen in het ziekenhuis. De geriater vermoedt dat zij beginnende dementie heeft
Een 24-jarige man klaagt dat hij het gevoel heeft dat er de hele dag spinnen door zijn huid rondrennen. Wat is de naam van dit psychiatrische symptoom? A. Hallucinatie B. Wanen A. Hallucinatie
De smaak van de achterste 1/3e deel van de tong loopt via de n. Glossopharyngeus. Welke zenuw zorgt voor de smaak in de voorste 2/3e deel van de tong? A n. Facialis B n. Trigeminus Cn. Hypoglossus A n. Facialis
Created by: Heleenthee
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards