Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Respiration m

QuestionAnswer
Beskriv uppbyggnaden av det alveolära membranet. Membranet består av alveolarepitel, basalmembran, ISV, basalmembran och endotel
) Beskriv de faktorer som påverkar gasdiffusionen över membranet. Det som kan påverka diffusionen är tryckgradienten, diffusionsavståndet, diffusionsytan och löslighetskoefficienten.
Förklara Tidal volym (TV) Volymen på ett normalt andetag
Inspiratorisk reserv volym (IRV) Extra luftfyllnaden efter en maximal inandning
FEV 1.0% Andelen av den forcerade vital kapaciteten som har blåst ut på en sekund (FEV 1,0/FVC)
Vilken av följande situationer kommer att resultera i mest stimulering av andning? a) 0% CO2, 100 Helium b) 0,04% CO2, 10% O2 c) 7% CO2, 21% O2 c) För att koldioxid stimulerar andning (inte en låg koncentration av syre).
Redovisa de olika stegen i oxygenets transport från den omgivande luften till mitokondrierna. För vart och ett av stegen, beskriv med exempel viktiga faktorer som kan begränsa oxygentransporten. Ventilation, konvektiv transport från luften till bronkgeneration c:a 15. Tänkbara begränsande faktorer:a)Dålig central andningsdrive vid narkos b)Nedsatt kraft i andningsmuskler (curare)läkemedel vid narkos c)Slem,slemhinnesvullnad o bronkersammandrag(as
forts. Diffusion mellan bronkgeneration c:a 15 till alveolvägg: Tänkbara begränsande faktorer: a) För långa diffusionsavstånd vid emfysem b) Lågt PO2 i inandad gas, ger låg drivkraft för diffusionen.
forts. Diffusion genom membranet mellan alveol och kapillär.Tänkbara begränsande faktorer: a)För låg PO2 i alveolen ger för låg diffusionen b)Minskad total alveolyta vid emfysem. c)Interstitiellt ödem i lungvävnad ger tjockare membran->förlängd diffusionsväg.
forts. Konvektiv transport med blodet. Tänkbara begränsande faktorer: a) Låg hemoglobinhalt i blodet b) Lågt lungblodflöde c) kolmonoxidförgiftning med sänkt mängd tillgängligt hemoglobin d) Nedsatt vävnadsblodflöde t ex vid coronasjukdom.
forts. Diffusion mellan kapillär och mitokondrier. Tänkbara begränsande faktorer: a) Få kapillärer i vävnaden är öppna och detta ger lång genomsnittlig diffusionsväg b) Lågt PO2 i blodet ger låg diffusionsgradient.
Vad och hur mycket saker bildas vid metabolism. Vid normal metabolism bildas kolsyra (ca 20mol/dygn) samt mjölksyra, svavelsyra och fosforsyra (så kallade icke-flyktiga syror, tillsammans ca 0,07 mol/dygn). Dessa syror utsöndras från kroppen.
Created by: Malekian