Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Historia Polski

Historia

QuestionAnswer
Chrzest Polski 966
Zjazd w Gnieźnie 1000
Podział Polski na dzielnice 1138
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada 1226
Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą 1241
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim 1327
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków 1331
Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami 1335
Zawarcie pokoju w Kaliszu 1343
Unia polsko - litewska 1385
Bitwa pod Grunwaldem 1410
Pokój w Toruniu 1411
Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim 1431-35
Bitwa po Warną 1444
66 Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim 1454
II pokój w Toruniu 1466
Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską 1519-21
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu 1525
Unia lubelska z Litwą 1569
Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać 1570
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja 1573
Unia brzeska 1596
Początek wojny ze Szwedami 1600
Bitwa pod Kircholmem 1605
Wojna trzydziestoletnia 1618-48
Rozejm ze Szwedami w Mitawie 1622
Created by: kokos