Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Effloriscenties

Dermatologie

TermDefinition
Macula kleurverandering in het niveau van de huid zonder andere afwijkingen
Dyschromia niet nader omschreven kleurverandering die niet berust op vaatverwijding
Erythema niet nader omschreven kleurverandering die berust op vaatverwijding
Purpura zichtbare bloeding van huid of slijmvliezen
Teleangiectasie blijvende verwijding van de kleinere bloed- of lymfevaten, zichtbaar als streepvormige of puntvormige felle roodheid
Papula circumscripte, solide verhevenheid van de huid <1cm, die ontstaan is door cel-, weefsel-, of vochttoename en die geneest zonder littekenvorming
Urticaria vlakke, circumscripte, vluchtige verhevenheid van de huid als gevolg van oedeemvorming in de dermis, ontstaan door vasodilatatie en verhoogde vasopermeabiliteit
Nodulus circumscripte, palpabele weerstand in de cutis of subcutis gelegen, al dan niet verheven, <1cm, genezend met litteken.
Nodus circumscripte, palpabele weerstand in de cutis of subcutis gelegen, al dan niet verheven, >1cm, genezend met litteken.
Tumor solide uitstekende verhevenheid van de huid, >1 cm, die onder andere ontstaat door celvermeerdering.
Plaque solide vlakke verhevenheid van de huid, >1cm
Vesicula zichtbare holte gevuld met helder vocht, zonder eigen wand, <1cm, gelokaliseerd in de epidermis.
Bulla zichtbare holte gevuld met helder vocht, zonder eigen wand, >1cm, subcorneaal, intra- of subepidermaal
Pustula zichtbare holte gevuld met purulent vocht, zonder eigen wand, <1 cm, meestal epidermaal
Squama loslatend conglomeraat van hoorncellen (schilfer)
Crusta korst die samengesteld is uit ingedroogd exsudaat, bloed, cellen, nectorisch materiaal of vuil.
Comedo een afgesloten talgklieruitvoergang met ophoping van talgkliermateriaal.
Lichenificatie vergroving van het huidreliëf.
Eczema polymorfe eruptie, bestaande uit het na of naast elkaar voorkomen van erytheem, squamae, papulae, vesiculae, natten, crustae en lichenificatie
Erosie een defect van de huid beperkt tot de epidermis (geen bloedingen)
Excoriatie epidermodermaal defect (puntvormige bloedingen)
Vulnus defect van de huid dat niet veroorzaakt is door een onderliggend pathologisch proces
Ulcus een defect van de huid tot in de subcutis met geen of geringe tendens tot genezing, ontstaan na vooraafgaande huidverandering
Ragade een inscheuring van de huid, variërend van oppervlakkig tot diep
Atrofie een afname van het volume van de huidsamenstellende bestanddelen
Pityriasiform zeer klein, als poeder
Psoriasiform plaatjesvormig, wit, zilverachtig glanzend
ichtyosiform visschubachtig, in rijen naast elkaar, ruitvormig
keratotisch eeltvormig, brokkelig
collorette kraagvormig, ringvormig
craquelé gebarsten, grof netwerk van fijne barstjes
seborroïsch geel, vettig
Created by: Trynke