Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Effloriscenties

Dermatologie

TermDefinition
Macula kleurverandering in het niveau van de huid zonder andere afwijkingen
Dyschromia niet nader omschreven kleurverandering die niet berust op vaatverwijding
Erythema niet nader omschreven kleurverandering die berust op vaatverwijding
Purpura zichtbare bloeding van huid of slijmvliezen
Teleangiectasie blijvende verwijding van de kleinere bloed- of lymfevaten, zichtbaar als streepvormige of puntvormige felle roodheid
Papula circumscripte, solide verhevenheid van de huid <1cm, die ontstaan is door cel-, weefsel-, of vochttoename en die geneest zonder littekenvorming
Urticaria vlakke, circumscripte, vluchtige verhevenheid van de huid als gevolg van oedeemvorming in de dermis, ontstaan door vasodilatatie en verhoogde vasopermeabiliteit
Nodulus circumscripte, palpabele weerstand in de cutis of subcutis gelegen, al dan niet verheven, <1cm, genezend met litteken.
Nodus circumscripte, palpabele weerstand in de cutis of subcutis gelegen, al dan niet verheven, >1cm, genezend met litteken.
Tumor solide uitstekende verhevenheid van de huid, >1 cm, die onder andere ontstaat door celvermeerdering.
Plaque solide vlakke verhevenheid van de huid, >1cm
Vesicula zichtbare holte gevuld met helder vocht, zonder eigen wand, <1cm, gelokaliseerd in de epidermis.
Bulla zichtbare holte gevuld met helder vocht, zonder eigen wand, >1cm, subcorneaal, intra- of subepidermaal
Pustula zichtbare holte gevuld met purulent vocht, zonder eigen wand, <1 cm, meestal epidermaal
Squama loslatend conglomeraat van hoorncellen (schilfer)
Crusta korst die samengesteld is uit ingedroogd exsudaat, bloed, cellen, nectorisch materiaal of vuil.
Comedo een afgesloten talgklieruitvoergang met ophoping van talgkliermateriaal.
Lichenificatie vergroving van het huidreliëf.
Eczema polymorfe eruptie, bestaande uit het na of naast elkaar voorkomen van erytheem, squamae, papulae, vesiculae, natten, crustae en lichenificatie
Erosie een defect van de huid beperkt tot de epidermis (geen bloedingen)
Excoriatie epidermodermaal defect (puntvormige bloedingen)
Vulnus defect van de huid dat niet veroorzaakt is door een onderliggend pathologisch proces
Ulcus een defect van de huid tot in de subcutis met geen of geringe tendens tot genezing, ontstaan na vooraafgaande huidverandering
Ragade een inscheuring van de huid, variërend van oppervlakkig tot diep
Atrofie een afname van het volume van de huidsamenstellende bestanddelen
Pityriasiform zeer klein, als poeder
Psoriasiform plaatjesvormig, wit, zilverachtig glanzend
ichtyosiform visschubachtig, in rijen naast elkaar, ruitvormig
keratotisch eeltvormig, brokkelig
collorette kraagvormig, ringvormig
craquelé gebarsten, grof netwerk van fijne barstjes
seborroïsch geel, vettig
Created by: Trynke
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards