Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Урок узагальнення

Країни Азії, Африки, Латинської Америки в др.пол.20 - поч. 21 ст.

QuestionAnswer
Деколонізація процес надання незалежності та повного суверенітету домініонам, підмандатним територіям, колоніям.
Апартеїд офіційна політика расової дискримінації та гноблення, яку впродовж 1948—1991 рр. проводили в Африці проти місцевого чорношкірого населення, а також переселенців з Азії.
Хунта вид авторитарного політичного режиму, встановлений внаслідок військового перевороту, здійснює диктаторське правління методами терору. Розповсюджена в Латинській Америці
Хунвейбіни члени створених у 1966–1967 роках войовничих груп та загонів студентської і шкільної молоді в Китаї, за допомогою яких Мао Цзедуну вдалося провести «Культурну революцію».
Сепаратизм політика і практика відділення частини території держави з метою створення суверенної держави, переходу до складу іншої держави чи набуття статусу дуже широкої автономії.
Трайбалізм форма родоплемінної організації спільноти яка базується на родоплемінних зв'язках і характерна для багатьох країн Африки, які знаходяться у стані трансформації від родоплемінної організації до сучасної.
Created by: Marina Andreevna