Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Beweging vragen JULI

Alle zelfbedachte vragen voor het tt van 15-7

QuestionAnswer
Testen van mm interossei, maakt het uit of je spreiden of sluiten vingers test? Nee, beide geïnnerveerd door n. ulnaris
Welke van de volgende behoort niet tot de functies van de M. Triceps surae? A. Flexie knie B. Eversie ond. spronggewricht C. Plantaire flexie bov. spronggewricht D. Inversie ond. spronggwricht B. Eversie onderste spronggewricht
Waar kruist de vitale sensibiliteit? A. Ruggenmerg B. Medulla Oblongata C. Dorsale Ganglion D. Thalamus A. Ruggenmerg
Welke afwijking als eerste zichtbaar MRI Alzheimer? A. Leukoaraiose B. Hippocampus atrofie C. Verkleining temporale hoorn B. Hippocampus Atrofie
Uitval N. Medianus, pt. last van: a. Dropping hand B. Klauwhand C. Predikershand C. Predikershand
Bij myasthenie is er een probleem met het effectororgaan en bij myopathie is er een afwijking aan de overgang van zenuw op spier. Juist of onjuist? Onjuist
De hersenen worden voornamelijk van bloed voorzien door: A. a. basilaris en a. vertebralis B. a. Carotides internae en a. Basilaris C. a. Carotides internae en a. Vertebralis B. a. Carotides internae en a. Basilaris
Welke spier zorg voor exorotatie van de knie? A m. semitendinosus B. m. popliteus C. m. biceps femoralis D. m. semimembranosus C. m. biceps femoralis
Welke structuren in het hoofd zijn pijngevoelig? A Hersenvliezen B Bloedvaten C Zenuwen D Alledrie D, Alledrie
Waar kruist de piramidebaan? A. Hersenstam B. Ruggenmerg C. Deze kruist niet A. Hersenstam
Verminderde eetlust, kenmerk van depressieve stoornis met een seizoensgebonden patroon. Juist/Onjuist Onjuist
Wat is niet een van de eerste klinische manifestaties van amyotrofe laterale sclerose? a. Moeizame fijne vingerbewegingen b. Klapvoet c. Bemoeilijkte articulatie d. Levendige rekkingsreflexen d. Levendige rekkingsreflexen
Myeline wordt gevormd door andere cellen dan die van de zenuwcel. In het perifere zenuwstelsel zijn dat de oligodendrocyten Juist/Onjuist Onjuist. Perifeer is schwann.
Waar zit de parese bij een discushernia op niveau L5-S1? a. Dorsaalflexie dig 1 en voet b. Extensie knie c. Plantairflexie voet c. Plaintairflexie voet
Welke arterie verzorgt de bloedvoorziening van de gebieden Broca en Wernicke? a. a cerebri anterior b. a. cerebri media c. a. cerebri posterior d. a. choroidea anterior b. a. cerebri media
Er is bij een patiënt sprake van een HNP en de kniepeesreflex is afwezig. Welke zenuwwortel wordt waarschijnlijk afgedrukt? a. L4 b. L5 c. S1 a. L4
Vraag: Wat is geen kernsymptoom van de ziekte van Parkinson? a. Bewegingsarmoede/traagheid b. Houdingsinstabiliteit c. Spasticiteit d. Tremor c. Spasticiteit
Welk syndroom wordt bedoeld met het 'man-in-the-barrel syndrome'? a. Syndroom van Brown-Séquard b. Syndroom van Guillain-Barré c. Centrale myelum syndroom d. Caudasyndroom c. Centrale myelum syndroom
1. Welk van onderstaande klinische kenmerken past niet bij neurogene claudicatie? a. De pijn treedt op na enige tijd lopen b. De pijn verdwijnt sneller door hurken c. Fietsen geeft geen pijnklachten d. De trap af lopen geeft geen pijnklachten d. De trap af lopen geeft geen pijnklachten
2. Compulsies zijn recidiverende gedachten die angst of lijden veroorzaken en beleefd worden als opgedrongen. De persoon probeert ze te negeren, te onderdrukken of te neutraliseren met andere gedachten of handelingen. Juist/Onjuist Onjuist
Welke beweging in de heup is als eerste beperkt bij coxartose? a.Exorotatie b.Endorotatie c. Flexie d. Extensie b.Endorotatie
Welk verschijnsel behoort NIET tot de ACR-criteria voor reumatoïde artritis? a. Startstijfheid b. Symmetrische artritis c. Reumafactor aantoonbaar in het serum d. Afwijkingen op röntgenfoto’s a. Startstijfheid
Welke reflex is exteroceptief? a. Kniepees-reflex b. Buikhuid-reflex c. Peritoneale prikkeling b. Buikhuid-reflex
Wat is een belangrijke bijwerking van antipsychotica? a. Bewegingsstoornissen b. Depressie c. Hypokaliemie d. Hoofdpijn a. Bewegingsstoornissen
Welke van de volgende clusters van persoonlijkheidsstoornissen komt het meeste voor: a. cluster A b. cluster B c. cluster C C
Welke van de volgende clusters van persoonlijkheidsstoornissen komt het minste voor: a. cluster A b. cluster B c. cluster C A
Bij een depressieve episode moeten er vijf (of meer) symptomen aanwezig zijn binnen een periode van twee weken. Ten minste een van de symptomen is ofwel (1) depressieve stemming, ofwel (2) gevoelens van waardeloosheid. Juist/Onjuist Onjuist. Depressieve stemming en vermindering interesse of plezier.
Welke spier maakt geen onderdeel uit van de rotatorenmanchet? a. m. supraspinatus b. m. teres major c. m. infraspinatus b. m. teres major
De m. piriformis heeft het os sacrum als origio. Juist Onjuist Juist
Welk van de volgende spieren hoort NIET bij de abductoren in het heupgewricht? a. m. gluteus minimus b. m. gluteus maximus c. m. tensor fasciae latae d. m. iliacus d. m. iliacus
In tegenstelling tot bij het twee-fase beloop bij een HNP staat bij een wervelkanaalstenose de uitstralende pijn in het been meteen op de voorgrond. Juist/Onjuist Juist
pt. 69j, gevoelloosheid en tintelingen handen en voeten. Pijnverschijnselen been, traplopen moeilijk. Twee weken geleden keelonsteking. Bovenaan in dd: a. Guillain-Barré syndroom b. CVA c. Perifere polyneuropathie d. Vitamine B12 deficiëntie a. Guillain-Barré syndroom
Een 45-jarige man komt met uitstralende pijn in het rechterbeen. Het lichamelijk onderzoek laat zien dat hij niet meer op zijn hakken kan lopen. De reflexen zijn niet afwijkend. Welke zenuwwortel is hier aangedaan? a. L4 b. L5 c. S1 b. L5
Hoe uit zich de corticale dementie? a. Stoornissen in de executieve functies b. Stoornissen in cognitieve functies c. Geheugenstoornissen in het anterograde geheugen c. Geheugenstoornissen in het anterograde geheugen, in combinatie met taalstoornissen, apraxie en agnosie
De meest voorkomende bijwerkingen van methylfenidaat zijn: a. minder eetlust en gewichtsverlies b. nervositeit en slapeloosheid c. psychotische stoornissen b. nervositeit en slapeloosheid
Onsamenhangende spraak is een positief symptoom van schizofrenie. Juist/Onjuist Onjuist
Vrouw 86 jr. Pijn in de lies, uitstralend voorkant tot knie. Veel last, kan kleine stukjes lopen. LO: Endo- en exorotatie heup beperkt en pijnlijk. Sprake van: a. Coxartrose b. Gonartrose c. Bursitis trochanterica a. Coxartrose
Wat is geen radiologisch kenmerk van artrose? a. Osteofyten b. Versmalling van de gewrichtsspleet c. Botontkalking d. Subchondrale sclerose e. Subchondrale cysten c. Botontkalking
Welke spier is het vaakst aangedaan bij rotatorcuff letsel? a. M. Infraspinatus b. M. Supraspinatus c. M. Subscapularis d. M. Teres minor b. M. Supraspinatus
Welke bewegingsbeperking treedt op bij een scheur van de m. infraspinatus a. abductie b. exorotatie c. endorotatie d. adductie b. exorotatie
Afdekken linkeroog, rechterdubbelbeeld verdwijnt: a. gekr dubbelbeeld, uitval van N. VI b. ongekr dubbelbeeld, uitval van N. VI c. gekr dubbelbeeld, uitval van N. III d. ongekr dubbelbeeld, uitval van N. III c. gekr dubbelbeeld, uitval van N. III
Myasthenia gravis is een ziekte van: a. de spieren b. het perifere zenuwstelsel c. de neuromusculaire overgang d. het centrale zenuwstelsel c. de neuromusculaire overgang
De hamstrings bestaan uit a. m. biceps femoris, m. semimembranosus, m. semitendinosus
Welk symptoom van ADHD staat vooral op de volwassen leeftijd en minder op de kinder leeftijd op de voorgrond? a. Hyperactiviteit b. Afhankelijkheid c. Leerstoornissen d. Motorische stoornissen b. Afhankelijkheid
Er is bij ADHD een sterkere familiaire belasting bij een aangedane volwassene dan bij een aangedaan kind. Juist/Onjuist Juist
Reumatoïde artritis wordt klinisch verdeeld in 4 stadia. Juist/Onjuist Juist
Een bepaald percentage van jicht patiënten lijdt aan hypertensie en/of cardiovasculaire ziekten. a. 10 % b. 30 % c. 50 % d. 70 % c. 50 %
Onder teloorgang in de psychiatrie verstaat men: a. een langzame, gesedeerde loopgang b. volledige zelfverwaarlozing bij een patiënt c. een hyperactieve, snelle spraak b. volledige zelfverwaarlozing bij een patiënt, voorkomend bij psychoses
Een obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis kan volgens DSM 4 worden ingedeeld in: a. cluster A persoonlijkheidsstoornissen b. cluster B persoonlijkheidsstoornissen c. cluster C persoonlijkheidsstoornissen C
Schizofrenie subtypen. De beschrijving is “aanwezigheid van onsamenhangende spraak, chaotisch gedrag en vlak of inadequaat affect.” Deze omschrijving is het subtype: a. paranoïde type b. gedesorganiseerde type c. katatone type b. gedesorganiseerde type
Wat is het belangrijkste initiële gevaar van een bekkenfractuur? a. Bloedverlies b. Zenuwafknelling a. Bloedverlies
Wat is er op een röntgenfoto te zien bij reumatoïde artritis? a. Erosies b. Gewrichtsspleetversmalling c. Periarticulaire osteopenie d. Alle bovengenoemde antwoorden d. Alle bovengenoemde antwoorden
De DSM-IV bestaat uit een vijftal assen waarop verscheidene gegevens over de patiënt kunnen worden geregistreerd. Op welke as staan de lichamelijke ziekten? A. as I B) as II C) as III D) as IV E) as V C. As III
Er is sprake van opzettelijke symptoomproductie bij: a. somatoforme stoornissen b. nagebootste stoornissen c. simulatie d. nagebootste stoornissen en simulatie d. nagebootste stoornissen en simulatie
Wat is geen risicofactor voor suïcidaal gedrag? a. seksueel misbruik in het verleden b. het verliezen van een baan c. een hoog serotoninegehalte d. het hebben van een angststoornis c. een hoog serotoninegehalte
MS komt voornamelijk voor in welk onderdeel van de hersenen?a. Witte stof b. Grijze stof c. Basale kernen d. Kleine herssenen a. Witte stof
Wat is agnosie? a. Het niet meer tactiel kunnen herkennen van kleine voorwerpen b. Het niet meer kunnen spreken c. Geen complexe vraagstukken kunnen oplossen d. Het niet meer kunnen herkennen van voorwerpen d. Het niet meer kunnen herkennen van voorwerpen
Wat is de palmomentaalreflex? a. Bij het strelen van de palm van de hand beweegt er een spier in de kin b. Bij het prikken van het nagelbed buigt de duim a. Bij het strelen van de palm van de hand beweegt er een spier in de kin
Stelling: de mini mental state examiniation is bewijzend voor dementie. Juist/Onjuist Onjuist
Bij het syndroom van Wernicke-Korsakoff is welk vitamine deficiënt? a. B1 b. B6 c. B11 d. B12 a. B1
Bij welke stoornis bedenkt de patiënt opzettelijk symptomen? a. Somatisatie b. Conversie c. Simulatie d. Confabulatie c. Simulatie
Als gevolg van schade aan de innervatie van welke spier(en) ontstaat een scapula atalata? a. M. serratus anterior b. M. trapezius c. Mm. Romboidei d. Antwoord a, b en c d. Antwoord a, b en c
Drukpijnlijke punten in de schouder komen vaak niet overeen met de lokalisatie van de oorzakelijke laesie Juist/Onjuist Juist
Created by: dwightgrondel
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards