Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Toetsvragen Beweging

Zelfgemaakte toetsvragen door studenten in november 2015.

QuestionAnswer
U ziet pt met een beschadiging van het ruggenmerg op niveau T10. Op dit niveau is alleen de linkerhelft van het ruggenmerg beschadigd. Bij dit soort letsel ontstaat een bepaald soort sensibiliteitsstoornis (syndroom van Brown-Séquard). Welke? a. Aan de linkerkant is de gnostische sensibiliteit gestoord, aan de rechterkant de vitale sensibiliteit.
Indien het zien aan elk van beide ogen voor een deel is aangedaan en het probleem verderop in het systeem voorbij het chiasma ligt, over welke stoornis wordt dan gesproken? a. Visusstoornis b. Gezichtsstoornis c. Beide b. Gezichtsstoornis
Beknelling van een lumbale of sacrale zenuwwortel kan leiden tot krachtsverlies. Compressie van welke zenuwwortel geeft waarschijnlijk problemen met op de hakken lopen a. S1 b. L4 c. L5 c. L5
Onder welke syndroomgroep valt: depressie? a. Affectieve syndromen b. Angstsyndromen c. Psychotische syndromen d. Organische syndromen a. Affectieve syndromen
Welke van de volgende middelen heeft psychose als bijwerking? a. anticholinergica b. antipsychotica c. corticosteroïden d. Alle bovenstaande antwoorden zijn juist d. Alle bovenstaande antwoorden zijn juist
Wat is de eerste keuze voor medicamenteuze behandeling van een alcoholontrekkingsdelier? a. Haloperidol b. Diazepam c. Lorazepam c. Lorazepam
Bij een schouderluxatie bij een jonge patiënt is er het grootste risico op: 1. chronische instabiliteit 2. frozen shoulder 3. artrose 1. chronische instabiliteit
Hoe veel patiënten hebben een jaar na ruptuur van het laterale bandcomplex van de enkel nog restklachten? a) < 20% b) 20-40% c) 40-50% d) > 50% b) 20-40%
Wat is het geneesmiddel van eerste keus bij 60-jarige vrouw met gonartrose? a. Ibuprofen dermaal b. Ibuprofen oraal c. Paracetamol d. Tramadol c. Paracetamol
De corneareflex geeft informatie over de volgende hersenzenuwen: a. n. oculomotorius en n. facialis b. n. trigeminus en n. facialis c. n. trigeminus en n. oculomotorius b. n. trigeminus en n. facialis
Wat is ONJUIST over Horner syndroom? a. Wordt veroorzaakt door een verminderde activiteit van de sympathicus b. Er is sprake van een incomplete ptosis c. Anhidrosis kan optreden d. Ptosis treedt op als gevolg van zwakte in de m. levator palpabrae d. Ptosis treedt op als gevolg van zwakte in de m. levator palpabrae
Welke functie dient de n. medianus? a.Het spreiden en sluiten van de vingers b.De grijpfunctie van de vingers c.Het strekken van de vingers b.De grijpfunctie van de vingers
Waar is het spraakcentrum van Broca gelokaliseerd? a. gyrus frontalis inferior b. gyrys temportalis superior c. gyrus occipitalis *a. gyrus frontalis inferior
Sinds januari 2015 wordt DSM-V in de Nederlandse Huisartsenpraktijk toegepast. a.onjuist b. juist a. onjuist
Bij ongekruist dubbel zien is er sprake van letsel van de volgende zenuw: a. n. occulomotorius b. n. trochealaris c. n. opticus d. n. abducens d. n. abducens
Welke van onderstaande diagnosen vallen niet onder de As I van het DSM-IV classificatiesysteem? a. Schizofrenie b. Depressie c. Borderline d. Bipolaire stoornis c.Borderline
Wat past niet bij absences? a. Korte duur b. Postictale verwardheid c. Lege blik d. Sterk effect van hyperventilatie b. Postictale verwardheid
Welke bevinding bij testen van reflexen is klinisch niet van belang? a. Symmetrisch levendige reflexen b. Beduidend hogere reflexen aan de benen dan aan de armen c. Reflex verschil tussen re en li d. Beduidend lagere reflexen distaal dan proximaal a. Symmetrisch hoge (levendige) reflexen
Wat is geen indicatie voor het behandelen met benzodiazepines? a. Slaapstoornissen b. Catatonie c. Obsessief compulsieve stoornissen d. Angststoornissen c. Obsessief compulsieve stoornissen
Wat speelt GEEN rol bij ontstaan artrose? a. Te grote belasting bij normaal kraakbeen b. Normale belasting bij abnormaal kraakbeen/abnormaal gewricht c. Metabole & genetische factoren d. Te weinig belasting bij abnormaal kraakbeen/abnormaal gewricht d. Te weinig belasting bij abnormaal kraakbeen of abnormaal gewricht
Op welke leeftijd ervaren de meeste patiënten met amyotrofe laterale sclerose (ALS) de eerste symptomen? a. Tussen de 20 en 30 jaar b. Tussen de 30 en 40 jaar c. Tussen de 40 en 50 jaar d. Tussen de 50 en 60 jaar. d. Tussen de 50 en 60 jaar.
Het eerste symptoom waarmee patiënten met amyotrofe laterale sclerose (ALS) zich doorgaans melden is het verlies van: a. kracht b. sensibiliteit c. coördinatie a. kracht
Het carpale tunnelsyndroom komt meer bij mannen voor. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Welk van de onderstaande antwoorden geeft géén voetheffersparese? a. uitval van de nervus peroneus b. uitval van de nervus tibialis c. uitval van de nervus ischiadicus b. uitval van de nervus tibialis
Bij cerebrale dood kunnen spinale reflexen nog worden waargenomen. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Wat is geen risicofactor voor licht schedelhersenletsel? a. Hoog-energetisch letsel b. Leeftijd 20-30 jaar c. Stollingsstoornissen b. Leeftijd 20-30 jaar
Het compenseren van zintuigelijke beperkingen zijn essentiële preventieve maatregelen bij het voorkomen van een delirium. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Het Downsyndroom is een risicofactor voor de ziekte van Alzheimer a. Juist b. Onjuist a. Juist
In vergelijking met de algemene bevolking heeft een patient met een angststoornis een hoger suïciderisico dan een patient die afhankelijk is van drugs. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Bij een patiënt met een hypofysetumor en gezichtsveldafwijkingen vinden we bij onderzoek a. Binasale hemianopsie b. een linkszijdige homonieme hemianopsie c. Een bitemporale hemianopsie d. Een boogscotoom ODS c. Een bitemporale hemianopsie
In welke positie kan men de heup verder exoroteren? a. met en gestrekt been b. bij een 90o gebogen heup en 90o gebogen knie. c. geen verschil b. bij een 90o gebogen heup en 90o gebogen knie.
De bewegingsmogelijkheden van het heupgewricht bij extensie in het sagittale vlak bedragen: a. 0 o -15 o b. 0 o -30 o c.0 o -40 o a. 0 o -15 o
Een valneiging bij de proef van Romberg met geopende ogen wijst op: a. vestibulaire aandoening b. proprioceptieve aandoening c. cerebellaire aandoening d. dat valt niet te zeggen, hiervoor is meer onderzoek nodig c. cerebellaire aandoening
Bij cerebellaire ataxie heeft de patiënt een normaal gangspoor: a. juist b.onjuist b.onjuist
Welke banen horen bij een tricepspeesreflex? a. afferent: n. radialis, efferent: n. radialis b. afferent: n. radialis, efferent: n. medianus c. afferent: n. medianus, efferent: n. radialis d. afferent: n. medianus, efferent: n. medianus a. afferent: n. radialis, efferent: n. radialis
Patiënt opent de ogen op aanspreken, gebruikt losse woorden zonder verband en trekt zijn arm terug na een pijnprikkel. Wat is bij deze patiënt de EMV-score? a. 3-2-4 b.3-3-4 c.3-4-4 d. 3-4-3 d. 3-4-3
Created by: livmaritbrand
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards