Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

3M Indus

3M - De industriële samenleving in Nederland

TermDefinition
huisnijverheid manier van produceren die thuis plaatsvindt
industriële revolutie verandering in de manier van produceren: van kleinschalige handmatige productie naar grootschalige machinale productie in fabrieken
protectionsime het beschermen van de eigen economie van een land, bijvoorbeeld door het heffen van hoge invoerrechten
liberalen politieke groep die vindt dat ieder mens zoveel mogelijk vrijheid moet hebben. De overheid moet zich zo min mogelijk met de samenleving en de economie bemoeien
agrarische revolutie ingrijpende verandering in de landbouw door het gebruik van machines en kunstmest
arbeidsdeling het opsplitsen van het productieproces in aparte taken die elk door 1 arbeider worden gedaan
sociale moboliteit de mogelijkheid om hogerop te komen in de samenleving
sociale kwestie discussie over wat er moest worden gedaan aan de slechte leef- en arbeidsomstandigheden van arbeiders eind 19e en begin 20ste eeuw
vakbond organisatie die opkomt voor de belangen van werknemers
censuskiesrecht alleen mensen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het betalen van een bepaald bedrag aan belasting, mogen stemmen
socialisten politieke groep die vindt dat ieder mensen evenveel kansen moet krijgen. De overheid moet de zwakkeren in de samenleving helpen
SDB sociaal democratische bond, deze partij was tegen ongelijkheid in de samenleving en wilde de hele maatschappij veranderen
SDAP sociaal-democratische arbeiders partij, de grootste socialistische politieke partij
sociale wet wet waarmee de overheid probeert het leven van voornamelijk arme mensen te verbeteren
marshallhulp hulp die de VS na de Tweede Wereldoorlog aan alle Europese landen aanbood om de economieën op te bouwen
geleide loonpolitiek afspraak tussen de overheid, de werkgevers en de werknemers om de lonen laag te houden
harmoniemodel samenwerking tussen overheid, werkgevers en werknemers na de Tweede Wereldoorlog. Het doel was een snel herstel van de economie door de prijzen en de lonen laag te houden
EEG Europese Economische Gemeenschap, samenwerkingsverband (1958) tussen België, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Italië en West-Duitsland
EU Europese Unie, organisatie (1993) waarin een groot aantal Europese landen samenwerkt op politiek en economische gebied
multinational bedrijf met vestigingen over de hele wereld
consumptiemaatschappij maatschappij waarin de burgers een groot deel van hun inkomen kunnen besteden aan producten die ze voor hun levensonderhoud niet nodig hebben
Mamoetwet wet uit 1968 die het onderwijs vernieuwde
gastarbeider een persoon die voor een bepaalde tijd naar een ander land gaat om daar te werken
feministen mensen die streven naar gelijke rechten voor mannen en vrouwen
Dolle Minda groep die in de jaren '60 streed voor gelijke kansen en rechten voor vrouwen
chassis het onderstel van een auto
fossiele brandstof brandstoffen die zijn ontstaan uit afgestorven planten en dieren
infrastructuur het totaal van wegen, bruggen, spoorlijnen, vliegvelden, havens enzovoorts in een land
invoerrechten belastingen die betaald moeten worden over geïmporteerde producten
organisch bestaand uit natuurlijke stoffen
schaalvergroting bedrijven worden groter en produceren meer
koning Willem 1 1772-1843: koning van Nederland vanaf 1815
Petrus Regout 1 van de eerste echte ondernemers van Nederland
Troelstra 1860-1930: oprichter van de SDAP, streed voor algemeen kiesrecht en een 8-urige werkdag
Domela Nieuwenhuis 1846-1919: oprichter van de SDB, hij wilde de samenleving compleet veranderen
Anton Philips 1874-1951: ondernemers, maakte van de lampenfabriek van zijn vader en oom een multinational
1784 James Watt verbetert de stoommachine
1815 Wilem I koning van Nederland
1874 Kinderwetje van Van Houten
1901 Woningwet
1917 invoering algemeen kiesrecht
1919 invoering vrouwenkiesrecht
1945 einde WO2
1947 Marshallhulp
1951 Eerste televisieuitzending
1972 grenzen aan de groei
Created by: Dke