Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

2MH - H1

2MH H1. De Gouden Eeuw

TermDefinition
1585 De Republiek sluit de Schelde af
1595 De Houtman vaart naar Indië
1602 oprichting VOC
1609-1621 Twaalfjarig Bestand
1612 droogmaken Beemster
1619 Van Oldebarneveldt onthoofd
1621 Huge de Groot ontsnapt uit Loevestein
1621 oprichting WIC
1628 Piet Hein kaapt Spaanse zilvervloot
1637 Statenbijbel wordt uitgegeven
1642 Nachtwacht is af
1648 Vrede van Münster
1650-1672 geen stadhouder in de Republiek
1655 het nieuwe Amsterdamse stadhuis is af
1656 Huygens vindt het slingeruurwerk uit
1662 Atlas Maior van Blaeu
1667 Michiel de Ruyter verslaat de Engelse vloot
1672 rampjaar: Engeland, Frankrijk en twee Duitse legers vallen de Republiek aan
Joan Blaeu Amsterdamse kaartenmaker uit de Gouden Eeuw
Jacob van Campen architect, schilder en beeldhouwer. Hij maakte het ontwerp voor het nieuwe stadhuis in Amsterdam, nu het Paleis op de Dam
Hugo de Groot schrijver, filosoof en politicus. Ook bekend door zijn ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein
Christiaan Huygens wetenschapper uit de Gouden Eeuw. Hield zich vooral bezig met wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde
Leeghwater waterbouwkundige. Onder zijn leiding werd in 1612 de Beemster met molens drooggemalen
Johan van Oldebarneveldt raadspensionaris. Verloor de ruzie met Maurits en werd onthoofd
Maurits van Oranje zoon van Willem van Oranje en stadhouder. Won de ruzie met Van Oldebarneveldt
Rembrandt van Rijn bekendste schilder uit de Gouden Eeuw. Schilder van onder meer de Nachtwacht
Michiel de Ruyter leider van de vloot van de Republiek, versloeg meermaals de Engelse vloot
Spinoza filsoof, afkomstig uit een uit Portugal gevluchte Joodse familie
Johan de Witt raadspensionaris, werd door het volk vermoord tijdens het rampjaar 1672
driehoekshandel handel tussen Europa, West-Afrika en Amerika
droogmakerij polder: land dat vroeger een meer was en waaruit het water is weggepompt
Eerste en Tweede Kamer volksvertegenwoordiging: samen heten ze de Staten-Generaal of het parlement
gewestelijke staten bestuur van een gewest
handelskapitalisme geld uitgeven aan handel met het doel winst te maken
kaapvaart piraterij met toestemming van de regering om schepen van de vijand aan te vallen
raadspensionaris machtige politicus in de Republiek, voorzitter van de Staten-Generaal
regent bestuurder in de Republiek
stadhouder legeraanvoerder, behorend tot de familie van Oranje
stapelmarkt plaats waar handelsproducten tijdelijk worden opgeslagen om van daaruit verder te worden verhandeld.
Staten-Generaal het hoogste bestuur van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
Troonrede toespraak over de regeringsplannen voor het komende jaar. De koning leest de Troonrede voor op Prinsjesdag
Verenigde Oost-indische Compagnie (VOC) handelsvereniging voor de handel met Indië
West-Indische Compagnie (WIC) handelsvereniging voor de handel met Amerika
Created by: Dke